Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Writing

1 (trang 32-33 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)

Đáp án:

1. I am writing to apply for the volunteer position at the local food bank.

2. I would like to volunteer to help children in the local orphanage.

3. I heard about this job opportunity from the local public announcement.

4. I saw the advert for this volunteer position on the school notice board.

5. I am patient and I like playing with children.

6. I am good at organising outdoor activities for children.

7.1 am free on Saturday afternoons from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

8. I am available for an interview on any day after 4:30 p.m.

9. If my application is successful, I can start work from June 1st.

10. I look forward to hearing from you.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương.

2. Tôi muốn tình nguyện giúp đỡ trẻ em ở trại trẻ mồ côi địa phương.

3. Tôi nghe nói về cơ hội việc làm này từ thông báo công khai của địa phương.

4. Tôi thấy quảng cáo cho vị trí tình nguyện viên này trên bảng thông báo của trường.

5. Tôi kiên nhẫn và tôi thích chơi với trẻ em.

6. Tôi giỏi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ.

7 giờ sáng miễn phí vào các buổi chiều thứ bảy từ 2 giờ chiều đến 6:00 tối

8. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào sau 4:30 chiều.

9. Nếu hồ sơ của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu làm việc từ ngày 1/6.

10. Tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

2 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): Rearrange the following jumbled sentences to make a complete application letter for a volunteer job (Sắp xếp lại các câu lộn xộn sau để tạo thành một lá đơn xin tình nguyện hoàn chỉnh)

SBT Tiếng Anh 10 trang 32, 33 Unit 4 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. a

3. e

4. h

5. b

6. g

7. c

8. f

9. j

10. i

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để xin đăng ký làm tình nguyện viên tại trung tâm từ thiện của bạn. Tôi đã nhìn thấy quảng cáo trên bảng thông báo của trường tôi vào tuần trước.

Tôi có kinh nghiệm làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi địa phương. Thực ra, mùa hè năm ngoái, tôi đã dành một tháng ở đó để chăm sóc trẻ nhỏ. Tôi cũng kiên nhẫn và quan tâm. Tôi có thể dành hàng giờ để nghe và nói chuyện với những người khác. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào sau 4:30 chiều. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu công việc ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): You saw this job advert for a volunteer at the local food bank and want to apply. Write an application letter for this position (120-150 words).(Bạn đã thấy quảng cáo tuyển dụng này cho một tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương và muốn nộp đơn. Viết một lá thư ứng tuyển cho vị trí này (120-150 từ).)

SBT Tiếng Anh 10 trang 32, 33 Unit 4 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Dear Sir or Madam

I am writing to apply for a volunteer position at the local food bank. I saw your advert in the local newspaper last Monday and I would like to volunteer to help.

I am young and energetic, and I am always interested in voluntary activities to help the community. My summer holiday starts next week, so I will be free all afternoons and ready to help any time if I am chosen. I am available for an interview on any weekday afternoons or at weekends. If my application is successful, I can start work immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Hoang Bao Anh

Hướng dẫn dịch:

Kính gửi ông hoặc bà

Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương. Tôi đã thấy quảng cáo của bạn trên tờ báo địa phương vào thứ Hai tuần trước và tôi muốn tình nguyện giúp đỡ.

Tôi còn trẻ, năng động và luôn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu vào tuần sau, vì vậy tôi sẽ rảnh rỗi vào tất cả các buổi chiều và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào nếu tôi được chọn. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ buổi chiều các ngày trong tuần hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu công việc ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Hoàng Bảo Anh

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 23 Test yourself 1 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 32, 33 Unit 4 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 32 Unit 4 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 4 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 29, 30 Unit 4 Grammar