Với giải 2 trang 63 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Writing

2 (trang 63 SBT Tiếng Anh 10): Rearrange the words to make complete sentences. (Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.)

1. the / teachers / of / mobile / devices / have / Many / benefits / understood /.

2. learning / devices / size. / different / Mobile / in / functions / are / weight, / and /.

3. who / can / Small / needs / special / this / children / of / new / application / have /

advantage / take /.

4. you / do / listening / smartphone / How / with / practise / your /?

5. download / store / laptop / in / Students / and / later / can / use / information / it /

their / for/.

6. classroom / more / students / over / gives / Flipped / study / their / control /.

Đáp án:

1. Many teachers have understood the benefits of mobile devices.

2. Mobile learning devices are different in size, weight and functions.

3. Small children who have special needs can take advantage of this new application.

4. How do you practise listening with your smartphone?

5. Students can download information and store it in their laptop for later use

6. Flipped classroom gives students more control over their study.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiều giáo viên đã hiểu được lợi ích của thiết bị di động.

2. Các thiết bị học tập di động có kích thước, trọng lượng và chức năng khác nhau.

3. Trẻ nhỏ có nhu cầu đặc biệt có thể tận dụng ứng dụng mới này.

4. Bạn luyện nghe bằng điện thoại thông minh như thế nào?

5. Sinh viên có thể tải thông tin và lưu trữ trong máy tính xách tay của mình để sử dụng sau này

6. Lớp học lật cho phép học sinh kiểm soát nhiều hơn việc học của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 62-63 SBT Tiếng Anh 10): Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one using the word in brackets. Use between two and five words. (Hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên bằng cách sử dụng từ trong ngoặc. Sử dụng từ hai đến năm từ.)….

3 (trang 63 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120-150 words) about the disadvantages of using electronic devices in studying. You may use the suggested ideas below (Viết đoạn văn (120-150 từ) nói về nhược điểm của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng được đề xuất bên dưới)….