Với giải 3 trang 63 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Writing

3 (trang 63 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120-150 words) about the disadvantages of using electronic devices in studying. You may use the suggested ideas below (Viết đoạn văn (120-150 từ) nói về nhược điểm của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng được đề xuất bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 62, 63 Unit 8 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Using electronic devices in studying is becoming more and more popular, but this can bring some disadvantages. First, learners have to depend on the Internet to search for information or look up new words. Access to Wi-Fi is not always stable and available. Second, electronic devices can easily distract students from their studies. There are too many types of entertainment programmes on the Internet. For example, students may use mobile phones to play games, text and chat during lessons. Third, there are some viruses that can attack students devices. This may lead to the loss of personal data and documents. In short, to avoid these problems, it is necessary for schools and parents to consider and set certain rules for using electronic devices in studying.

Hướng dẫn dịch:

Việc sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên điều này có thể mang lại một số bất lợi. Đầu tiên, người học phải phụ thuộc vào Internet để tìm kiếm thông tin hoặc tra từ mới. Truy cập Wi-Fi không phải lúc nào cũng ổn định và khả dụng. Thứ hai, các thiết bị điện tử có thể dễ dàng khiến học sinh mất tập trung vào việc học của mình. Có quá nhiều loại chương trình giải trí trên Internet. Ví dụ, học sinh có thể sử dụng điện thoại di động để chơi trò chơi, nhắn tin và trò chuyện trong giờ học. Thứ ba, có một số loại virus có thể tấn công các thiết bị của học sinh. Điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu cá nhân và tài liệu. Tóm lại, để tránh những vấn đề trên, nhà trường và phụ huynh cần cân nhắc và đưa ra những quy tắc nhất định trong việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 62-63 SBT Tiếng Anh 10): Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one using the word in brackets. Use between two and five words. (Hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên bằng cách sử dụng từ trong ngoặc. Sử dụng từ hai đến năm từ.)….

2 (trang 63 SBT Tiếng Anh 10): Rearrange the words to make complete sentences. (Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.)…