TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Bài 7.26 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?

A. 2x – y +1 = 0.

B. left{begin{matrix}x=2t\ y=tend{matrix}right.

C. x2 + y2 =1.

D. y = 2x + 3

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 7.27 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của đường thẳng?

A. -x – 2y + 3 = 0

B. left{begin{matrix}x=2+t\ y=3-tend{matrix}right.

C. y2 = 2x

D. frac{x^{2}}{10}+frac{y^{2}}{6}=1

Gợi ý đáp án

Đáp án A

Bài 7.28 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

A. x2 – y2 =1

B. (x -1)2 + (y-2)2 = -4

C. x2 + y2 =2

D. y2 = 8x.

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 7.29 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường elip?

A. frac{x^{2}}{9}+frac{y^{2}}{9}=1

B. frac{x^{2}}{1}+frac{y^{2}}{6}=1

C. frac{x^{2}}{4}-frac{y^{2}}{1}=1

D. frac{x^{2}}{2}+frac{y^{2}}{1}=1

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Bài 7.30 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường hypebol?

A. frac{x^{2}}{3}-frac{y^{2}}{2}=1

B. frac{x^{2}}{1}-frac{y^{2}}{6}=1

C. frac{x^{2}}{6}+frac{y^{2}}{1}=1

D. frac{x^{2}}{2}-frac{y^{2}}{1}=1

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 7.31 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

A. x 2 = 4y

B. x 2 = -6y

C. y 2 = 4x

D. y 2 = -4x

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 7.32 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Trong mặt phẳng tọa độ, cho A(1; -1), B(3; 5), C(-2; 4). Tính diện tích tam giác ABC.

Gợi ý đáp án

Viết phương trình đường thẳng BC: có vectơ chỉ phương là overrightarrow{BC}(-5;-1) và đi qua B(3; 5).

Rightarrow Đường thẳng BC có vectơ pháp tuyến là: overrightarrow{n}(1; -5)

Rightarrow Phương trình đường thẳng BC là: 1(x – 3) – 5(y – 5) = 0, Hay x – 5y +22 = 0

Độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác ABC chính là khoảng cách từ A đến đường thẳng BC.

Áp dụng công thức khoảng cách có:d_{(A; BC)}=frac{|1.1-5.(-1)+22|}{sqrt{1^{2}+5^{2}}}=frac{14sqrt{26}}{13}

Độ dài đoạn BC là: BC = sqrt{1^{2}+5^{2}}=sqrt{26}

Diện tích tam giác ABC là:

S_{ABC}=frac{1}{2}d_{(A;BC)}.BC=frac{1}{2}.frac{14sqrt{26}}{13}.sqrt{26}=14

Bài 7.33 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm A(-1; 0) và B(3; 1).

a. Viết phương trình đường tròn tâm A và đi qua B.

b. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.

c. Viết phương trình đường tròn tâm O và tiếp xúc với đường thẳng AB.

Gợi ý đáp án

a. Đường tròn có bán kính là AB = sqrt{(3+1)^{2}+(1-0)^{2}}=sqrt{17} = R

Rightarrow Phương trình đường tròn tâm A bán kính AB là: (x +1)2 + y2 = 17

b. Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương overrightarrow{AB}(4;1).

Rightarrow Đường thẳng AB có vectơ pháp tuyến là: overrightarrow{n}(1; -4)

Rightarrow Phương trình đường thẳng AB là: 1.(x +1) – 4(y – 0) = 0, Hay x – 4y +1 = 0

c. Khoảng cách từ O đến đường thẳng AB là:

d_{(O; AB)}=frac{|0-4.0+1|}{sqrt{1^{2}+4^{2}}}=frac{sqrt{17}}{17}

Khoảng cách từ O đến AB là bán kính của đường tròn cần tìm.

Rightarrow Phương trình đường tròn tâm O, bán kính R = frac{sqrt{17}}{17} là: x2 + y2 = frac{1}{17}

Bài 7.34 trang 58 SGK Toán 10 KNTT

Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 – 4x + 6y -12 = 0.

a. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của (C).

b. Chứng minh rằng điểm M(5; 1) thuộc (C). Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) tại M.

Gợi ý đáp án

a. Tâm I(2; -3) và bán kính R = sqrt{2^{2}+3^{2}+12}=5

b. Do 52 + 12 – 4.5 + 6.1 -12 = 0 nên M(5; 1) thuộc (C).

Tiếp tuyến d của (C) tại M có vectơ pháp tuyến là overrightarrow{IM}(3; 4) và qua M(5; 1) nên có phương trình là:

3(x – 5) + 4(y – 1) = 0 hay 3x +4y -19 = 0.

Bài 7.35 trang 59 SGK Toán 10 KNTT

Cho elip (E): frac{x^{2}}{a^{2}}+frac{y^{2}}{b^{2}}=1(a>b>0).

a. Tìm các giao điểm A1, A2 của (E) với trục hoành và các giao điểm B1, B2 của (E) với trục tung. Tính A1A2 , B1B2.

b. Xét một điểm bất kì M(x0,y0) thuộc (E).

Chứng minh rằng, b^{2}leq x_{0}^{2}+y_{0}^{2}leq a^{2} và bleq OMleq a.

Gợi ý đáp án

a.

 • A1 thuộc trục hoành nên y = 0 Rightarrow frac{x^{2}}{a^{2}}+frac{0^{2}}{b^{2}}=1

Leftrightarrow x2 = a2.

 • Chọn A1 nằm bên trái trục Oy nên có hoành độ âm. Vậy tọa độ A1(-a; 0)
 • Chọn A2 nằm bên phải trục Oy nên có hoành độ dương. Vậy tọa độ A2(a; 0)

RightarrowĐộ dài A1A2 = 2a

 • B1 thuộc trục tung nên x = 0 Rightarrow frac{0^{2}}{a^{2}}+frac{y^{2}}{b^{2}}=1

Leftrightarrow y2 = b2.

 • Chọn B1 nằm phía dưới trục Ox nên có tung độ âm. Vậy tọa độ B1(0; -b)
 • Chọn B2 nằm phía trên trục Ox nên có tung độ dương. Vậy tọa độ B2(0; b)

Rightarrow Độ dài B1B2 = 2b.

b.

 • Giả sử b^{2}leq x_{0}^{2}+y_{0}^{2}, chia cả hai vế cho b2 > 0 ta có:

Rightarrow

Luôn đúng vì a > b > 0.

Vậy b^{2}leq x_{0}^{2}+y_{0}^{2}

Chứng minh tương tự có x_{0}^{2}+y_{0}^{2}leq a^{2}

Vậy b^{2}leq x_{0}^{2}+y_{0}^{2}

 • Theo chứng minh trên có: b^{2}leq x_{0}^{2}+y_{0}^{2}

Rightarrow

OM = sqrt{x_{0}^{2}+y_{0}^{2}}

Vậy bleq OMleq a.

Bài 7.36 trang 59 SGK Toán 10 KNTT

Cho hypebol có phương trình: frac{x^{2}}{a^{2}}-frac{y^{2}}{b^{2}}=1

a. Tìm các giao điểm A1, A2 của hypebol với trục hoành (hoành độ của A1 nhỏ hơn của A2).

b. Chứng minh rằng, nếu điểm M(x; y) thuộc nhánh nằm bên trái trục tung của hypebol thì xleq -a, nếu điểm M(x; y) thuộc nhánh nằm bên phải trục tung của hypebol thì xgeq a.

c. Tìm các điểm M1, M2 tương ứng thuộc cách nhánh bên trái, bên phải trục tung của hypebol để M1M2 nhỏ nhất.

Gợi ý đáp án

a. A1 thuộc trục hoành nên y = 0 Rightarrow frac{x^{2}}{a^{2}}-frac{0^{2}}{b^{2}}=1

Leftrightarrow x2 = a2.

Do hoành độ của A1 nhỏ hơn hoành độ của A2 nên A1(-a; 0) và A2(a; 0)

b. Ta chứng minh: x2 geq a2

Giả sử: x2 geq a2

Leftrightarrow frac{x^{2}}{a^{2}}geq 1 (luôn đúng)

Luôn đúng vì frac{x^{2}}{a^{2}}-frac{y^{2}}{b^{2}}=1

 • Nếu M thuộc nhánh bên trái trục tung thì x < 0 mà x2 geq a2 nên x leq -a.
 • Nếu M thuộc nhánh bên phải trục tung thì x > 0 mà x2geq a2 nên x geq a.

c. Gọi M1(x1; y1) thuộc nhánh bên trái nên x1 < 0, M2(x2; y2) thuộc nhánh bên phải nên x2 > 0

Theo b ta có: x1 leq -ax2 geq a nên |x1| + |x2| geq a + a = 2a.

Do x1 < 0 và x2 > 0 nên x2 – x1 = |x2| + |x1| geq a + a = 2a.

Ta có: M1M2 = sqrt{(x_{2}-x_{1})^{2}+(y_{2}-y_{1})^{2}}

Lại có: (x_{2}-x_{1})^{2}+(y_{2}-y_{1})^{2}geq left ( |x_{2}|+|x_{1}| right )^{2}+0geq (2a)^{2}

Nên M1M2 geq A1A2

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi M1 trùng A1 và M2 trùng A2.

Vậy để M1M2 nhỏ nhất thì M1 trùng A1 và M2 trùng A2.

Bài 7.37 trang 59 SGK Toán 10 KNTT

Một cột trụ hình hypebol (H.7.36), có chiều cao 6m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 0,8 m, đỉnh cột và đáy cột đều rộng 1m. Tính độ rộng của cột ở độ cao 5 m (tính theo đơn vị mét và làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy).

Bài tập cuối chương 7 KNTT

Gợi ý đáp án

Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ trùng với điểm chính giữa hai cột, trục Oy đi qua điểm chính giữa, hai bên cột lần lượt nằm về hai phía của trục tung (như hình vẽ)

Bài tập cuối chương 7 KNTT

Phương trình hypebol (H) có dạng: frac{x^{2}}{a^{2}}-frac{y^{2}}{b^{2}}=1

(H) cắt trục hoành tại hai điểm A1(-0,4; 0) và A2(0,4; 0), nên a = 0,4.

(H) đi qua điểm có tọa độ M(0,5; 3) nên: frac{0,5^{2}}{0,4^{2}}-frac{3^{2}}{b^{2}}=1

Rightarrow.

Vậy phương trình (H) là: frac{x^{2}}{0,16}-frac{y^{2}}{16}=1

 • Ở độ cao 5 m thì khoảng cách từ vị trí đó đến trục hoành là 2 m, tương ứng ta có tung độ điểm đó là y = 2 Rightarrow x2 = 0,2 Leftrightarrow x approx pm 0,45

Suy ra độ rộng của cột là: 0,45.2 = 0,9 m.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 KNTT…