Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 4 Lesson 3 trang 24, 25 sách iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 4 Lesson 3 trang 24, 25

Listening

a (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to a conversation about an energy project. Who are the speakers? (Nghe hội thoại về một dự án năng lượng. Những người nói là ai?)

1. energy expert

2. builders

3. school children

Đáp án: 3

Nội dung bài nghe:

Ms. Jones: OK, James, Alice. I want you to discuss whether a solar farm would be a good thing for our city.

James: OK, Miss Jones.

Alice: Yes, Miss Jones. OK, James, what do we know about solar farms?

James: Well, they make renewable energy. So, it should help with pollution. It’s really bad here.

Alice: That’s true. It would be much better than a coal or gas power plant. What else?

James: Well, I know that solar farms are expensive to build, and they only work well when it’s sunny.

Alice: Hmm. It’s sometimes sunny here but not always. Maybe it wouldn’t make much electricity.

James: That won’t help make the electricity cheaper.

Alice: Yeah, you’re right.

James: How many jobs would it create? There’s lots of unemployment here.

Alice: It creates lots of jobs, more jobs than a nuclear power station would create.

James: That’s great. How long will it take to build?

Alice: Hmm. I don’t know. Let’s make a list of questions we need to answer.

James: Good idea. Do you know where it could be built?

Alice: No, l’Il add it to the list.

James: Are there any dangers?

Alice: No, solar farms are really safe.

James: Cool.

Alice: Oh, how will materials be transported around town?

James: That’s a good question. It could cause traffic jams.

Alice: OK. That’s enough for now. Miss Jones? We have a few questions …

Hướng dẫn dịch:

Cô Jones: Được rồi, James, Alice. Tôi muốn bạn thảo luận xem liệu trang trại năng lượng mặt trời có tốt cho thành phố của chúng ta hay không.

James: Được rồi, cô Jones.

Alice: Vâng, cô Jones. Được rồi, James, chúng ta biết gì về trang trại năng lượng mặt trời?

James: Ồ, họ tạo ra năng lượng tái tạo. Vì vậy, nó sẽ giúp chống ô nhiễm. Ở đây thực sự tồi tệ.

Alice: Đúng vậy. Nó sẽ tốt hơn nhiều so với một nhà máy điện than hoặc khí đốt. Còn gì nữa?

James: Tôi biết xây dựng trang trại năng lượng mặt trời rất tốn kém và chúng chỉ hoạt động tốt khi trời nắng.

Alice: Ừm. Ở đây thỉnh thoảng có nắng nhưng không phải lúc nào cũng có nắng. Có lẽ nó sẽ không tạo ra nhiều điện.

James: Điều đó sẽ không giúp làm cho điện rẻ hơn.

Alice: Ừ, bạn nói đúng.

James: Nó sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm? Ở đây có rất nhiều người thất nghiệp.

Alice: Nó tạo ra rất nhiều việc làm, nhiều việc làm hơn mức mà một nhà máy điện hạt nhân có thể tạo ra.

James: Điều đó thật tuyệt. Sẽ mất bao lâu để xây dựng?

Alice: Ừm. Tôi không biết. Hãy lập một danh sách các câu hỏi chúng ta cần trả lời.

James: Ý kiến hay đấy. Bạn có biết nó có thể được xây dựng ở đâu không?

Alice: Không, tôi sẽ thêm nó vào danh sách.

James: Có nguy hiểm gì không?

Alice: Không, trang trại năng lượng mặt trời thực sự an toàn.

James: Tuyệt vời.

Alice: Ồ, vật liệu sẽ được vận chuyển quanh thị trấn bằng cách nào?

James: Đó là một câu hỏi hay. Nó có thể gây ùn tắc giao thông.

Alice: Được rồi. Bây giờ thế là đủ rồi. Cô Jones? Chúng tôi có một vài câu hỏi…

b (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and circle True or False (Bây giờ, hãy nghe và khoanh tròn Đúng hoặc Sai)

1. Pollution is bad in their city.

True                        False

2. A gas power plant would be better than a solar farm.

True                        False

3. A solar farm is quite cheap to build.

True                        False

4. Unemployment is high in their city.

True                        False

5. The solar farm wouldn’t create as many jobs as a nuclear power station.

True                        False

Hướng dẫn dịch:

1. Ô nhiễm ở thành phố của họ rất tệ.

2. Một nhà máy điện chạy bằng khí đốt sẽ tốt hơn một trang trại sử dụng năng lượng mặt trời.

3. Chi phí xây dựng trang trại năng lượng mặt trời khá rẻ.

4. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố của họ cao.

5. Trang trại năng lượng mặt trời sẽ không tạo ra nhiều việc làm như nhà máy điện hạt nhân.

Đáp án:

1. True

2. False

3. False

4. True

5. False

 

Reading

a (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read Aaron’s letter and choose the best introduction sentence (Đọc lá thư của Aaron và chọn câu mở đầu thích hợp nhất)

1. My name is Aaron Bluster, and I am a journalist for the Grand Rapids Post Newspaper.

2. My name’s Aaron, and I’m a journalist for a local newspaper.

Dear Sir or Madam,

I am doing some research for an article about the new wind farm project in Grand Rapids. I am writing to see if you would mind sharing some information with me.

Could you tell me about how many jobs the project will create? There are a lot of builders and truck drivers in Grand Rapids hoping to work on the project. They would be very happy to hear that there will be lots of jobs available.

I would also be interested in learning about the location of the project. Grand Rapids is known for its natural beauty. The local people would be disappointed to learn that the wind farm may affect the look and tourism of the city.

Would you mind sharing some information about how the project will affect electricity prices? The prices are fairly high here. It would be nice to report that prices will go down.

Finally, I would like to know about when the project is going to begin. A project this big means a lot of people are going to travel to the area. Local businesses, like hotels and stores, are going to need to prepare for this.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Aaron Bluster

Grand Rapids Post

Đáp án: 1

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi đang thực hiện một số nghiên cứu cho một bài báo về dự án trang trại gió mới ở Grand Rapids. Tôi viết thư này để xem bạn có vui lòng chia sẻ một số thông tin với tôi không.

Bạn có thể cho tôi biết dự án sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm không? Có rất nhiều thợ xây dựng và tài xế xe tải ở Grand Rapids hy vọng được làm việc trong dự án. Họ sẽ rất vui khi biết rằng sẽ có rất nhiều việc làm sẵn có.

Tôi cũng muốn tìm hiểu về vị trí của dự án. Grand Rapids được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên. Người dân địa phương sẽ thất vọng khi biết rằng trang trại gió có thể ảnh hưởng đến diện mạo và hoạt động du lịch của thành phố.

Bạn có vui lòng chia sẻ một số thông tin về việc dự án sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá điện không? Giá cả ở đây khá cao. Sẽ thật tốt khi báo cáo rằng giá sẽ giảm.

Cuối cùng, tôi muốn biết khi nào dự án sẽ bắt đầu. Một dự án lớn như thế này có nghĩa là sẽ có rất nhiều người đi du lịch đến khu vực này. Các doanh nghiệp địa phương, như khách sạn và cửa hàng, sẽ cần chuẩn bị cho việc này.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Aaron Bluster

Bài đăng Grand Rapids

b (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and answer the questions (Bây giờ hãy đọc và trả lời câu hỏi)

1. What is the name of the newspaper Aaron works for?

2. What different workers are looking for jobs in Grand Rapids?

3. Why do local people want to know where the farm is being built?

4. What are energy prices like in Grand Rapids?

5. What businesses need time to prepare for the project?

Đáp án:

1. Grand Rapids Post.

2. Builders and truck drivers.

3. Because it may effect the look of the city or tourism.

4. Fairly high.

5. Hotels and stores.

Giải thích:

1. Thông tin: I am doing some research for an article about the new wind farm project in Grand Rapids. (Tôi đang thực hiện một số nghiên cứu cho một bài báo về dự án trang trại gió mới ở Grand Rapids.)

2. Thông tin: There are a lot of builders and truck drivers in Grand Rapids hoping to work on the project. (Có rất nhiều thợ xây dựng và tài xế xe tải ở Grand Rapids hy vọng được làm việc trong dự án.)

3. Thông tin: The local people would be disappointed to learn that the wind farm may affect the look and tourism of the city. (Người dân địa phương sẽ thất vọng khi biết rằng trang trại gió có thể ảnh hưởng đến diện mạo và hoạt động du lịch của thành phố.)

4. Thông tin: The prices are fairly high here. (Giá cả ở đây khá cao.)

5. Thông tin: Local businesses, like hotels and stores, are going to need to prepare for this. (Các doanh nghiệp địa phương, như khách sạn và cửa hàng, sẽ cần chuẩn bị cho việc này.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tên tờ báo mà Aaron làm việc là gì?

– Bưu điện Grand Rapids.

2. Những người lao động nào khác đang tìm việc làm ở Grand Rapids?

– Thợ xây dựng và tài xế xe tải.

3. Tại sao người dân địa phương muốn biết trang trại được xây dựng ở đâu?

– Bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố hoặc du lịch.

4. Giá năng lượng ở Grand Rapids như thế nào?

– Khá cao.

5. Doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị gì cho dự án?

– Khách sạn và cửa hàng.

Writing Skill

(trang 25 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read about using indirect questions in formal letters. Rewrite the quesitons to be indirect using the prompts (Đọc về các sử dụng câu hỏi gián tiếp trong các lá thư trang trọng. Viết lại câu hỏi sang gián tiếp sử dụng các gợi ý)

1. Will energy prices change?

2. Where will the plant be built?

3. Is the project going to create a lot of jobs?

4. Is the project going to create traffic jams in the city?

5. What are the dangers of this type of energy?

Đáp án:

1. I would like to know if energy prices will change.

2. Would you mind telling me where the plant will be built?

3. Could you tell me whether the project is going to create a lot of jobs?

4. I was wondering whether the project is going to create traffic jams in the city.

5. I would be interesting in knowing about any dangers of this type of energy.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn biết liệu giá năng lượng có thay đổi hay không.

2. Bạn có vui lòng cho tôi biết nhà máy sẽ được xây dựng ở đâu không?

3. Bạn có thể cho tôi biết liệu dự án có tạo ra nhiều việc làm không?

4. Tôi đang tự hỏi liệu dự án có gây ùn tắc giao thông trong thành phố hay không.

5. Tôi sẽ rất thú vị khi biết về bất kỳ mối nguy hiểm nào của loại năng lượng này.

Planning

(trang 25 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): You’re a reporter researching for an article about a new hydroelectric dam being built in Grenfield. Read about Grenfield and complete the table with four questions. Give reasons and opinions for each question. (Bạn là một nhà báo đang nghiên cứu một bài viết về đập thủy điện mới được xây ở Grenfield. Đọc về Grenfield và hoàn thành bảng với bốn câu hỏi. Đưa ra các lý do và quan điểm cho từng câu hỏi)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 4 Lesson 3 (trang 24, 25) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Writing

(trang 25 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, use your notes to write a letter to HydroClean, the company building the dam. Write 150 – 180 words. (Bây giờ hãy sử dụng ghi chú của bạn để viết một bức thư tới HydroClean, công ty xây dựng đập. Viết 150 – 180 từ)

Gợi ý:

HydroClean

158 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

Dear Sir or Madam,

My name is Joseph Moore, and I am a journalist for the HCMC Newspaper. I am researching about the hydroelectric dam being built in Grenfield. I am writing to ask you some questions about it.

I would appreciate you telling me if electricity prices will change. Electricity is expensive in Grenfield. It would be great if the prices were to decrease.

Could you also let me know about the effect it may have on traffic? The roads are very small and narrow in Grenfield. People would like to know if it is going to cause any traffic problems.

I would be interested in knowing how many people will be working on the project. There aren’t many large hotels. The people will need time to prepare.

Finally, I would like to know about the jobs it will create. Unemployment is high in Grenfield. The jobs will help a lot.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Joseph Moore

HCMC Newspaper

Hướng dẫn dịch:

HydroClean

158 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

Thành phố Hồ Chí Minh

Thưa ông hoặc bà,

Tên tôi là Joseph Moore, tôi là phóng viên của Báo TP.HCM. Tôi đang nghiên cứu về đập thủy điện đang được xây dựng ở Grenfield. Tôi viết thư này để hỏi bạn một số câu hỏi về nó.

Tôi sẽ đánh giá cao việc bạn cho tôi biết liệu giá điện có thay đổi hay không. Điện ở Grenfield rất đắt. Sẽ thật tuyệt nếu giá giảm.

Bạn cũng có thể cho tôi biết về ảnh hưởng của nó đối với giao thông không? Những con đường ở Grenfield rất nhỏ và hẹp. Mọi người muốn biết liệu nó có gây ra vấn đề giao thông nào không.

Tôi muốn biết có bao nhiêu người sẽ làm việc trong dự án này. Không có nhiều khách sạn lớn. Người dân sẽ cần thời gian để chuẩn bị.

Cuối cùng, tôi muốn biết về việc làm mà nó sẽ tạo ra. Tỷ lệ thất nghiệp ở Grenfield cao. Công việc sẽ giúp ích rất nhiều.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Joseph Moore

Báo TP.HCM