Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 4: Global Warming sách iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 4: Global Warming

Unit 4 Lesson 1 trang 20, 21

New words

a (trang 20 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Unscramble the words (Sắp xếp lại các từ)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 4 Lesson 1 (trang 20, 21) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Đáp án:

1. carbon dioxide

2. hectares

3. emissions

4. approximately

5. global warming

6. fossil fuels

7. tonnes

 

Giải thích:

1. carbon dioxide: khí cacbonic

2. hectares: héc-ta

3. emissions: khí thải

4. approximately: xấp xỉ

5. global warming: sự nóng lên toàn cầu

6. fossil fuels: nhiên liệu hóa thạch

7. tonnes: tấn

b (trang 20 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the blanks with the words from Task a (Điền vào chỗ trống với các từ ở Bài a)

1. Billions of _______ of pollution are released into the atmosphere every year.

2. The _______ from cars and motorbikes are a major cause of air pollution.

3. We must reduce _______ in the atmosphere to save our planet.

4. Greenhouse gases are a major cause of _______.

5. There were _______ 36.4 billion tonnes of CO, released in 2019.

6. Thousands of _______ of rainforest are cut down every day.

7. We must stop using _______ like coal and oil.

Đáp án:

1. tonnes

2. emissions

3. carbon dioxide

4. global warming

5. approximately

6. hectares

7. fossil fuels

 

Giải thích:

1. tonnes: tấn

2. emissions: khí thải

3. carbon dioxide: khí cacbonic

4. global warming: sự nóng lên toàn cầu

5. approximately: xấp xỉ

6. hectares: héc-ta

7. fossil fuels: nhiên liệu hóa thạch

Hướng dẫn dịch:

1. Hàng tỷ tấn ô nhiễm được thải vào khí quyển mỗi năm.

2. Khí thải từ ô tô và xe máy là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.

3. Chúng ta phải giảm lượng carbon dioxide trong khí quyển để cứu hành tinh của chúng ta.

4. Khí nhà kính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

5. Có khoảng 36,4 tỷ tấn CO được thải ra vào năm 2019.

6. Hàng nghìn ha rừng nhiệt đới bị chặt phá mỗi ngày.

7. Chúng ta phải ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than và dầu.

Listening

a (trang 20 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to two students about global warming. What are they talking about? (Nghe hai học sinh nói về nóng lên toàn cầu. Họ đang nói cái gì?)

1. what humans do to cause global warming

2. how humans can stop global warming

Đáp án: 1

Nội dung bài nghe:

Jane: Hey, Mike, how are you getting on with the class project on global warming?

Mike: I found out a few things about how we cause global warming.

Jane: What did you find out, Mike?

Mike: I found out that here in the United States, we burn over seven hundred million tonnes of coal per year.

Jane: Wow! That must be a major source of carbon emissions for the US.

Mike: It is, and we have to reduce the amount of coal a lot if we are going to meet our carbon emission targets.

Jane: If you think that’s bad, just wait till I tell you about oil consumption.

Mike: Why? What did you find out, Jane?

Jane: In 2018, the world consumed nearly thirty-five and a half billion barrels of oil.

Mike: Wow! That’s incredible!

Jane: Every year, world oil consumption increases by approximately half a million barrels.

Mike: Of course, it doesn’t help that we love to use cars and motorbikes. That makes global warming worse.

Jane: Yes, although vehicle sales in the United States did drop by nearly two and a half million cars from 2019 to 2020. So, there is some good news.

Mike: Don’t forget about deforestation. Last year, humans cut down twelve point two million hectares of rainforest. From 2019 to 2020, deforestation increased by twelve percent.

Jane: What can we do to stop global warming?

Mike: I think Mr. Strangelove will ask us to find out about that for our next project.

Hướng dẫn dịch:

Jane: Này, Mike, dự án lớp về sự nóng lên toàn cầu của bạn thế nào rồi?

Mike: Tôi đã phát hiện ra một số điều về nguyên nhân chúng ta gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Jane: Bạn đã phát hiện ra điều gì, Mike?

Mike: Tôi phát hiện ra rằng ở Hoa Kỳ, chúng ta đốt hơn bảy trăm triệu tấn than mỗi năm.

Jane: Ôi! Đó phải là nguồn phát thải carbon chính của Hoa Kỳ.

Mike: Đúng vậy, và chúng ta phải giảm lượng than rất nhiều nếu muốn đạt được mục tiêu phát thải carbon.

Jane: Nếu bạn nghĩ điều đó là tệ, hãy đợi cho đến khi tôi kể cho bạn nghe về mức tiêu thụ dầu.

Mike: Tại sao? Bạn đã phát hiện ra điều gì, Jane?

Jane: Năm 2018, thế giới tiêu thụ gần 35 tỷ rưỡi thùng dầu.

Mike: Ôi! Thật phi thường!

Jane: Hàng năm, mức tiêu thụ dầu trên thế giới tăng khoảng nửa triệu thùng.

Mike: Tất nhiên, việc chúng ta thích sử dụng ô tô và xe máy cũng chẳng ích gì. Điều đó làm cho tình trạng nóng lên toàn cầu trở nên tồi tệ hơn.

Jane: Đúng vậy, mặc dù doanh số bán xe ở Hoa Kỳ đã giảm gần hai triệu rưỡi ô tô từ năm 2019 đến năm 2020. Vì vậy, có một số tin tốt.

Mike: Đừng quên nạn phá rừng. Năm ngoái, con người đã chặt phá 12,2 triệu ha rừng nhiệt đới. Từ năm 2019 đến năm 2020, nạn phá rừng đã tăng 12%.

Jane: Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Mike: Tôi nghĩ ông Strangelove sẽ yêu cầu chúng tôi tìm hiểu điều đó cho dự án tiếp theo của chúng tôi.

b (trang 20 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and circle (Bây giờ, hãy nghe và khoanh tròn)

1. The USA burns over 700 million tonnes of coal/ oil every year.

2. The world used 35.5 billion barrels of oil in 2018/ 2019.

3. Oil consumption goes up/ goes down every year.

4. Vehicle sales in the USA increased/ dropped from 2019 to 2020.

5. We lost 12 percent/ 12.2 percent of rainforest last year.

Đáp án:

1. coal

2. 2018

3. goes up

4. dropped

5. 12 percent

Hướng dẫn dịch:

1. Hoa Kỳ đốt hơn 700 triệu tấn than mỗi năm.

2. Thế giới đã sử dụng 35,5 tỷ thùng dầu trong năm 2018.

3. Mức tiêu thụ dầu tăng lên hàng năm.

4. Doanh số bán xe tại Mỹ giảm từ năm 2019 đến 2020.

5. Năm ngoái chúng ta đã mất 12% diện tích rừng nhiệt đới.

Grammar

a (trang 21 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the blanks using from … to … or by (Điền vào chỗ trống sử dụng from … to … hoặc by)

1. Motorcycle sales in Bigton increased _______ 20,000 in 2020.

2. Coal consumption in Bigton increased _______ 2018 _______ 2020.

3. Deforestation in Madison County decreased _______ 300 hectares in 2021.

4. Emissions rose _______ 100 million tonnes last year.

5. The number of cars increased _______ 1 million _______ 2 million in 2010.

Đáp án:

1. by

2. from … to

3. by

4. by

5. from … to

 

Giải thích:

– by + … : tới …

– from … to …: từ … đến …

Hướng dẫn dịch:

1. Doanh số bán xe máy ở Bigton tăng 20.000 chiếc vào năm 2020.

2. Tiêu thụ than ở Bigton tăng từ năm 2018 đến năm 2020.

3. Nạn phá rừng ở Quận Madison đã giảm 300 ha vào năm 2021.

4. Lượng khí thải tăng 100 triệu tấn vào năm ngoái.

5. Số lượng ô tô tăng từ 1 triệu lên 2 triệu vào năm 2010.

b (trang 21 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Write sentences using the prompts (Viết các câu sử dụng các từ gợi ý)

1. coal consumption/increased/approximately/100,000 tonnes

2. deforestation/Bigland/decreased/1,000/700 hectares

3. CO, emissions/rose/about/500 tonnes/last year

4. number of cars/Smallton/increased/500,000/800,000/in 2020

5. oil consumption/Smallton/went down/1,000/800 tonnes/2019

Đáp án:

1. Coal consumption increased by approximately 100,000 tonnes.

2. Deforestation in Bigland decreased from 1,000 to 700 hectates.

3. CO2 emissions rose by about 500 tonnes last year.

4. The number of cares in Smallton increased from 500,000 to 800,000 in 2020.

5. Oil consumption in Smallton went down from 1,000 to 800 tonnes in 2019.

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu thụ than tăng khoảng 100.000 tấn.

2. Nạn phá rừng ở Bigland giảm từ 1.000 ha xuống còn 700 ha.

3. Lượng khí thải CO2 tăng khoảng 500 tấn vào năm ngoái.

4. Số lượng người chăm sóc ở Smallton đã tăng từ 500.000 lên 800.000 vào năm 2020.

5. Tiêu thụ dầu ở Smallton đã giảm từ 1.000 xuống 800 tấn vào năm 2019.

Writing

(trang 21 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Write sentences using from … to… and by (Viết các câu sử dụng from … to… và by)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 4 Lesson 1 (trang 20, 21) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Gợi ý:

Coal consumption increased from 3 million to 3.4 million tonnes in 2005.

It increased by about half a million tonnes from 2001 to 2005.

Consumption decreased from about 3 million tonnes in 2006 to 2.7 tonnes 2010.

It went down by 0.2 million tonnes in 2010.

Coal consumption increased from approximately 2 million tonnes in 2011 to about five and a half million tonnes in 2016.

It increased by three and a half million tonnes in this period.

Hướng dẫn dịch:

Tiêu thụ than tăng từ 3 triệu lên 3,4 triệu tấn năm 2005.

Nó tăng khoảng nửa triệu tấn từ năm 2001 đến năm 2005.

Tiêu thụ giảm từ khoảng 3 triệu tấn năm 2006 xuống còn 2,7 tấn năm 2010.

Nó đã giảm 0,2 triệu tấn trong năm 2010.

Tiêu thụ than tăng từ khoảng 2 triệu tấn năm 2011 lên khoảng 5,5 triệu tấn vào năm 2016.

Nó đã tăng thêm ba triệu rưỡi tấn trong giai đoạn này.

Unit 4 Lesson 2 trang 22, 23

New words

a (trang 22 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read and match to make sentences (Đọc và nối để tạo các câu)

1. We must increase the tax

2. If we switch

3. We can make biofuels

4. Governments should prohibit

5. Solar energy is sustainable

6. If people consume fossil fuels,

a. from plants and animal waste.

b. because it will never run out.

c. on fuel to make it more expensive.

d. global warming will get worse.

e. from coal to wind power, it will reduce CO2.

f. cars and motorcycles from city centers.

Đáp án:

1. c

2. e

3. a

4. f

5. b

6. d

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta phải tăng thuế nhiên liệu để khiến nó trở nên đắt hơn.

2. Nếu chúng ta chuyển từ than sang điện gió sẽ giảm được CO2.

3. Chúng ta có thể tạo ra nhiên liệu sinh học từ chất thải thực vật và động vật.

4. Chính phủ nên cấm ô tô và xe máy vào trung tâm thành phố.

5. Năng lượng mặt trời bền vững vì không bao giờ cạn kiệt.

6. Nếu con người tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn.

b (trang 22 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the blanks with the words from Task a (Điền vào chỗ trống với các từ ở Bài a)

1. We can ______ from fossil fuels to green energy to stop global warming.

2. It’s important to ______ the cutting down of rainforests in Brazil.

3. Unlike wind power, oil is not a ______ source of energy.

4. People ______ too much junk food.

5. ______ do not make greenhouse gases when you use them.

6. We should raise the ______ on fossil fuels so that people will use them less.

Đáp án:

1. switch

2. prohibit

3. sustainable

4. consume

5. Biofuels

6. tax

Giải thích:

1. switch: chuyển đổi

2. prohibit: cấm

3. sustainable: bền vững

4. consume: tiêu thụ

5. Biofuels: Nhiên liệu sinh học

6. tax: thuế

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có thể chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu.

2. Điều quan trọng là phải cấm chặt phá rừng nhiệt đới ở Brazil.

3. Không giống như năng lượng gió, dầu không phải là nguồn năng lượng bền vững.

4. Mọi người tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt.

5. Nhiên liệu sinh học không tạo ra khí nhà kính khi bạn sử dụng chúng.

6. Chúng ta nên tăng thuế nhiên liệu hóa thạch để người dân sử dụng ít hơn.

Reading

a (trang 22 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read Lisa’s email to her friend Andrew. What was the conference about? (Đọc thư điện tử của Lisa cho bạn của cô ấy Andrew. Hội nghị này về điều gì?)

1. sustainable energy

2. what we can do to stop global warming

Hi, Andrew,

Sorry I couldn’t see you last weekend. I went with my school class to Brownston Action! It was a special event about global warming in Brownston City Hall. It was a conference about actions we can take to fight global warming. There were lots of people there who are working to ask the government to do more to solve the problem. I had a talk with a scientist who is working on new technology to make solar power cheaper. He said that switching from fossil fuels to solar power is the best way to reduce CO, emissions. He said that it’s more sustainable. I met some people who are trying to stop deforestation in the Brownston Hills. They told me that 22,000 trees were lost last year, and they are asking the government to prohibit cutting down trees. They said that reducing deforestation by 50% next year will help a lot.

I also found out about biofuels, which come from plants. I talked to some people who can make biofuel from potatoes. The big event of the conference was a speech by the famous activist, Melissa Jackson. She told everybody that we consume too many fossil fuels, and that asking our government to do more to protect the environment will help fight climate change.

It was a really good event, and the organizers said that they will have another conference next year. We should go together to the next one. What do you think?

Lisa

Đáp án: 1

Hướng dẫn dịch:

Chào andrew,

Xin lỗi tôi không thể gặp bạn vào cuối tuần trước. Tôi đã cùng lớp của mình đến Brownston Action! Đó là một sự kiện đặc biệt về sự nóng lên toàn cầu tại Tòa thị chính Brownston. Đó là một hội nghị về những hành động chúng ta có thể thực hiện để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Có rất nhiều người ở đó đang làm việc để yêu cầu chính phủ làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề. Tôi đã nói chuyện với một nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ mới giúp năng lượng mặt trời rẻ hơn. Ông cho rằng việc chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng mặt trời là cách tốt nhất để giảm lượng khí thải CO2. Anh ấy nói rằng nó bền vững hơn. Tôi đã gặp một số người đang cố gắng ngăn chặn nạn phá rừng ở Brownston Hills. Họ nói với tôi rằng 22.000 cây đã bị mất vào năm ngoái và họ đang yêu cầu chính phủ cấm chặt cây. Họ cho rằng việc giảm 50% nạn phá rừng vào năm tới sẽ giúp ích rất nhiều.

Tôi cũng tìm hiểu về nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ thực vật. Tôi đã nói chuyện với một số người có thể tạo ra nhiên liệu sinh học từ khoai tây. Sự kiện lớn của hội nghị là bài phát biểu của nhà hoạt động nổi tiếng Melissa Jackson. Cô ấy nói với mọi người rằng chúng ta tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu hóa thạch và việc yêu cầu chính phủ hành động nhiều hơn để bảo vệ môi trường sẽ giúp chống lại biến đổi khí hậu.

Đó là một sự kiện thực sự tốt và ban tổ chức cho biết họ sẽ tổ chức một hội nghị khác vào năm tới. Chúng ta nên cùng nhau đi đến phần tiếp theo. Bạn nghĩ sao?

Lisa

b (trang 23 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and circle True, Fasle or Doesn’t say (Bây giờ hãy đọc và khoanh tròn Đúng, Sai hoặc Không đề cập)

1. The scientist is working to make solar power more expensive.

2. She met some people who are making biofuels from potatoes.

3. They want deforestation in Brownston to decrease by 50%.

4. Melissa gave a speech at the end of the conference.

5. The organizers will hold another convention next year.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà khoa học đang nỗ lực làm cho năng lượng mặt trời trở nên đắt hơn.

2. Cô ấy đã gặp một số người đang sản xuất nhiên liệu sinh học từ khoai tây.

3. Họ muốn nạn phá rừng ở Brownston giảm 50%.

4. Melissa có bài phát biểu vào cuối hội nghị.

5. Ban tổ chức sẽ tổ chức một hội nghị khác vào năm tới.

Đáp án:

1. False

2. True

3. Doesn’t say

4. Doesn’t say

5. True

 

 

Grammar

a (trang 23 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Unscramble the sentences (Sắp xếp lại câu)

1. We/transportation/cars./our/driving/of/use/should/public/instead

2. Planting/is/more/trees/solution./best/the

3. think/solar/power./switching/to/about/We/should

4. warming/can/fight/less/using/fossil/We/global/fuel./by

5. and/Prohibiting/motorcycles/is/idea./a/cars/good

Đáp án:

1. We should use public transportation instead of driving our cars.

2. Planting more trees is the best solution.

3. We should think about switching to solar power.

4. We can fight global warming by using less fossil fuel

5. Prohibiting cars and motorcycles is a good idea.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì lái ô tô.

2. Trồng thêm cây xanh là giải pháp tốt nhất.

3. Chúng ta nên nghĩ đến việc chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời.

4. Chúng ta có thể chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn

5. Cấm ô tô, xe máy là một ý tưởng hay.

b (trang 23 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the blanks. Use the correct form (Điền vào chỗ trống. Sử dụng dạng đúng)

1. We can help by (save) electricity.

2. (cut) down more trees will make global warming worse.

3. We should use solar power instead of (burn) oil.

4. (reduce) CO2, emissions will help save the planet.

5. We can save many animals by (protect) the forests.

Đáp án:

1. saving

2. Cutting

3. burning

4. Reducing

5. protecing

Giải thích:

– Sau giới từ là N/ Ving

– N/ Ving đóng vai trò là chủ ngữ khi đứng đầu câu

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách tiết kiệm điện.

2. Chặt cây nhiều hơn sẽ khiến hiện tượng nóng lên toàn cầu trở nên tồi tệ hơn.

3. Chúng ta nên sử dụng năng lượng mặt trời thay vì đốt dầu.

4. Giảm CO2, khí thải sẽ giúp cứu hành tinh.

5. Chúng ta có thể cứu nhiều loài động vật bằng cách bảo vệ rừng.

Writing

(trang 23 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Write sentences. Use the information in the table (Viết các câu. Sử dụng thông tin trong bảng)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 4 Lesson 2 (trang 22, 23) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Gợi ý:

1. By using public transport, we can reduce air pollution.

2. We can reduce deforestation by planting more trees.

3. By saving electricty, we can reduce emissions from power stations.

4. We can reduce air pollution by burning less coal.

5. We can save the planet by protecing forests.

Hướng dẫn dịch:

1. Bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chúng ta có thể giảm ô nhiễm không khí.

2. Chúng ta có thể giảm nạn phá rừng bằng cách trồng thêm cây.

3. Bằng cách tiết kiệm điện, chúng ta có thể giảm lượng khí thải từ các nhà máy điện.

4. Chúng ta có thể giảm ô nhiễm không khí bằng cách đốt ít than hơn.

5. Chúng ta có thể cứu hành tinh bằng cách bảo vệ rừng.

Unit 4 Lesson 3 trang 24, 25

Listening

a (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to a conversation about an energy project. Who are the speakers? (Nghe hội thoại về một dự án năng lượng. Những người nói là ai?)

1. energy expert

2. builders

3. school children

Đáp án: 3

Nội dung bài nghe:

Ms. Jones: OK, James, Alice. I want you to discuss whether a solar farm would be a good thing for our city.

James: OK, Miss Jones.

Alice: Yes, Miss Jones. OK, James, what do we know about solar farms?

James: Well, they make renewable energy. So, it should help with pollution. It’s really bad here.

Alice: That’s true. It would be much better than a coal or gas power plant. What else?

James: Well, I know that solar farms are expensive to build, and they only work well when it’s sunny.

Alice: Hmm. It’s sometimes sunny here but not always. Maybe it wouldn’t make much electricity.

James: That won’t help make the electricity cheaper.

Alice: Yeah, you’re right.

James: How many jobs would it create? There’s lots of unemployment here.

Alice: It creates lots of jobs, more jobs than a nuclear power station would create.

James: That’s great. How long will it take to build?

Alice: Hmm. I don’t know. Let’s make a list of questions we need to answer.

James: Good idea. Do you know where it could be built?

Alice: No, l’Il add it to the list.

James: Are there any dangers?

Alice: No, solar farms are really safe.

James: Cool.

Alice: Oh, how will materials be transported around town?

James: That’s a good question. It could cause traffic jams.

Alice: OK. That’s enough for now. Miss Jones? We have a few questions …

Hướng dẫn dịch:

Cô Jones: Được rồi, James, Alice. Tôi muốn bạn thảo luận xem liệu trang trại năng lượng mặt trời có tốt cho thành phố của chúng ta hay không.

James: Được rồi, cô Jones.

Alice: Vâng, cô Jones. Được rồi, James, chúng ta biết gì về trang trại năng lượng mặt trời?

James: Ồ, họ tạo ra năng lượng tái tạo. Vì vậy, nó sẽ giúp chống ô nhiễm. Ở đây thực sự tồi tệ.

Alice: Đúng vậy. Nó sẽ tốt hơn nhiều so với một nhà máy điện than hoặc khí đốt. Còn gì nữa?

James: Tôi biết xây dựng trang trại năng lượng mặt trời rất tốn kém và chúng chỉ hoạt động tốt khi trời nắng.

Alice: Ừm. Ở đây thỉnh thoảng có nắng nhưng không phải lúc nào cũng có nắng. Có lẽ nó sẽ không tạo ra nhiều điện.

James: Điều đó sẽ không giúp làm cho điện rẻ hơn.

Alice: Ừ, bạn nói đúng.

James: Nó sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm? Ở đây có rất nhiều người thất nghiệp.

Alice: Nó tạo ra rất nhiều việc làm, nhiều việc làm hơn mức mà một nhà máy điện hạt nhân có thể tạo ra.

James: Điều đó thật tuyệt. Sẽ mất bao lâu để xây dựng?

Alice: Ừm. Tôi không biết. Hãy lập một danh sách các câu hỏi chúng ta cần trả lời.

James: Ý kiến hay đấy. Bạn có biết nó có thể được xây dựng ở đâu không?

Alice: Không, tôi sẽ thêm nó vào danh sách.

James: Có nguy hiểm gì không?

Alice: Không, trang trại năng lượng mặt trời thực sự an toàn.

James: Tuyệt vời.

Alice: Ồ, vật liệu sẽ được vận chuyển quanh thị trấn bằng cách nào?

James: Đó là một câu hỏi hay. Nó có thể gây ùn tắc giao thông.

Alice: Được rồi. Bây giờ thế là đủ rồi. Cô Jones? Chúng tôi có một vài câu hỏi…

b (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and circle True or False (Bây giờ, hãy nghe và khoanh tròn Đúng hoặc Sai)

1. Pollution is bad in their city.

True                        False

2. A gas power plant would be better than a solar farm.

True                        False

3. A solar farm is quite cheap to build.

True                        False

4. Unemployment is high in their city.

True                        False

5. The solar farm wouldn’t create as many jobs as a nuclear power station.

True                        False

Hướng dẫn dịch:

1. Ô nhiễm ở thành phố của họ rất tệ.

2. Một nhà máy điện chạy bằng khí đốt sẽ tốt hơn một trang trại sử dụng năng lượng mặt trời.

3. Chi phí xây dựng trang trại năng lượng mặt trời khá rẻ.

4. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố của họ cao.

5. Trang trại năng lượng mặt trời sẽ không tạo ra nhiều việc làm như nhà máy điện hạt nhân.

Đáp án:

1. True

2. False

3. False

4. True

5. False

 

Reading

a (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read Aaron’s letter and choose the best introduction sentence (Đọc lá thư của Aaron và chọn câu mở đầu thích hợp nhất)

1. My name is Aaron Bluster, and I am a journalist for the Grand Rapids Post Newspaper.

2. My name’s Aaron, and I’m a journalist for a local newspaper.

Dear Sir or Madam,

I am doing some research for an article about the new wind farm project in Grand Rapids. I am writing to see if you would mind sharing some information with me.

Could you tell me about how many jobs the project will create? There are a lot of builders and truck drivers in Grand Rapids hoping to work on the project. They would be very happy to hear that there will be lots of jobs available.

I would also be interested in learning about the location of the project. Grand Rapids is known for its natural beauty. The local people would be disappointed to learn that the wind farm may affect the look and tourism of the city.

Would you mind sharing some information about how the project will affect electricity prices? The prices are fairly high here. It would be nice to report that prices will go down.

Finally, I would like to know about when the project is going to begin. A project this big means a lot of people are going to travel to the area. Local businesses, like hotels and stores, are going to need to prepare for this.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Aaron Bluster

Grand Rapids Post

Đáp án: 1

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi đang thực hiện một số nghiên cứu cho một bài báo về dự án trang trại gió mới ở Grand Rapids. Tôi viết thư này để xem bạn có vui lòng chia sẻ một số thông tin với tôi không.

Bạn có thể cho tôi biết dự án sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm không? Có rất nhiều thợ xây dựng và tài xế xe tải ở Grand Rapids hy vọng được làm việc trong dự án. Họ sẽ rất vui khi biết rằng sẽ có rất nhiều việc làm sẵn có.

Tôi cũng muốn tìm hiểu về vị trí của dự án. Grand Rapids được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên. Người dân địa phương sẽ thất vọng khi biết rằng trang trại gió có thể ảnh hưởng đến diện mạo và hoạt động du lịch của thành phố.

Bạn có vui lòng chia sẻ một số thông tin về việc dự án sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá điện không? Giá cả ở đây khá cao. Sẽ thật tốt khi báo cáo rằng giá sẽ giảm.

Cuối cùng, tôi muốn biết khi nào dự án sẽ bắt đầu. Một dự án lớn như thế này có nghĩa là sẽ có rất nhiều người đi du lịch đến khu vực này. Các doanh nghiệp địa phương, như khách sạn và cửa hàng, sẽ cần chuẩn bị cho việc này.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Aaron Bluster

Bài đăng Grand Rapids

b (trang 24 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and answer the questions (Bây giờ hãy đọc và trả lời câu hỏi)

1. What is the name of the newspaper Aaron works for?

2. What different workers are looking for jobs in Grand Rapids?

3. Why do local people want to know where the farm is being built?

4. What are energy prices like in Grand Rapids?

5. What businesses need time to prepare for the project?

Đáp án:

1. Grand Rapids Post.

2. Builders and truck drivers.

3. Because it may effect the look of the city or tourism.

4. Fairly high.

5. Hotels and stores.

Giải thích:

1. Thông tin: I am doing some research for an article about the new wind farm project in Grand Rapids. (Tôi đang thực hiện một số nghiên cứu cho một bài báo về dự án trang trại gió mới ở Grand Rapids.)

2. Thông tin: There are a lot of builders and truck drivers in Grand Rapids hoping to work on the project. (Có rất nhiều thợ xây dựng và tài xế xe tải ở Grand Rapids hy vọng được làm việc trong dự án.)

3. Thông tin: The local people would be disappointed to learn that the wind farm may affect the look and tourism of the city. (Người dân địa phương sẽ thất vọng khi biết rằng trang trại gió có thể ảnh hưởng đến diện mạo và hoạt động du lịch của thành phố.)

4. Thông tin: The prices are fairly high here. (Giá cả ở đây khá cao.)

5. Thông tin: Local businesses, like hotels and stores, are going to need to prepare for this. (Các doanh nghiệp địa phương, như khách sạn và cửa hàng, sẽ cần chuẩn bị cho việc này.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tên tờ báo mà Aaron làm việc là gì?

– Bưu điện Grand Rapids.

2. Những người lao động nào khác đang tìm việc làm ở Grand Rapids?

– Thợ xây dựng và tài xế xe tải.

3. Tại sao người dân địa phương muốn biết trang trại được xây dựng ở đâu?

– Bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố hoặc du lịch.

4. Giá năng lượng ở Grand Rapids như thế nào?

– Khá cao.

5. Doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị gì cho dự án?

– Khách sạn và cửa hàng.

Writing Skill

(trang 25 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read about using indirect questions in formal letters. Rewrite the quesitons to be indirect using the prompts (Đọc về các sử dụng câu hỏi gián tiếp trong các lá thư trang trọng. Viết lại câu hỏi sang gián tiếp sử dụng các gợi ý)

1. Will energy prices change?

2. Where will the plant be built?

3. Is the project going to create a lot of jobs?

4. Is the project going to create traffic jams in the city?

5. What are the dangers of this type of energy?

Đáp án:

1. I would like to know if energy prices will change.

2. Would you mind telling me where the plant will be built?

3. Could you tell me whether the project is going to create a lot of jobs?

4. I was wondering whether the project is going to create traffic jams in the city.

5. I would be interesting in knowing about any dangers of this type of energy.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn biết liệu giá năng lượng có thay đổi hay không.

2. Bạn có vui lòng cho tôi biết nhà máy sẽ được xây dựng ở đâu không?

3. Bạn có thể cho tôi biết liệu dự án có tạo ra nhiều việc làm không?

4. Tôi đang tự hỏi liệu dự án có gây ùn tắc giao thông trong thành phố hay không.

5. Tôi sẽ rất thú vị khi biết về bất kỳ mối nguy hiểm nào của loại năng lượng này.

Planning

(trang 25 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): You’re a reporter researching for an article about a new hydroelectric dam being built in Grenfield. Read about Grenfield and complete the table with four questions. Give reasons and opinions for each question. (Bạn là một nhà báo đang nghiên cứu một bài viết về đập thủy điện mới được xây ở Grenfield. Đọc về Grenfield và hoàn thành bảng với bốn câu hỏi. Đưa ra các lý do và quan điểm cho từng câu hỏi)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 4 Lesson 3 (trang 24, 25) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Writing

(trang 25 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, use your notes to write a letter to HydroClean, the company building the dam. Write 150 – 180 words. (Bây giờ hãy sử dụng ghi chú của bạn để viết một bức thư tới HydroClean, công ty xây dựng đập. Viết 150 – 180 từ)

Gợi ý:

HydroClean

158 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

Dear Sir or Madam,

My name is Joseph Moore, and I am a journalist for the HCMC Newspaper. I am researching about the hydroelectric dam being built in Grenfield. I am writing to ask you some questions about it.

I would appreciate you telling me if electricity prices will change. Electricity is expensive in Grenfield. It would be great if the prices were to decrease.

Could you also let me know about the effect it may have on traffic? The roads are very small and narrow in Grenfield. People would like to know if it is going to cause any traffic problems.

I would be interested in knowing how many people will be working on the project. There aren’t many large hotels. The people will need time to prepare.

Finally, I would like to know about the jobs it will create. Unemployment is high in Grenfield. The jobs will help a lot.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Joseph Moore

HCMC Newspaper

Hướng dẫn dịch:

HydroClean

158 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

Thành phố Hồ Chí Minh

Thưa ông hoặc bà,

Tên tôi là Joseph Moore, tôi là phóng viên của Báo TP.HCM. Tôi đang nghiên cứu về đập thủy điện đang được xây dựng ở Grenfield. Tôi viết thư này để hỏi bạn một số câu hỏi về nó.

Tôi sẽ đánh giá cao việc bạn cho tôi biết liệu giá điện có thay đổi hay không. Điện ở Grenfield rất đắt. Sẽ thật tuyệt nếu giá giảm.

Bạn cũng có thể cho tôi biết về ảnh hưởng của nó đối với giao thông không? Những con đường ở Grenfield rất nhỏ và hẹp. Mọi người muốn biết liệu nó có gây ra vấn đề giao thông nào không.

Tôi muốn biết có bao nhiêu người sẽ làm việc trong dự án này. Không có nhiều khách sạn lớn. Người dân sẽ cần thời gian để chuẩn bị.

Cuối cùng, tôi muốn biết về việc làm mà nó sẽ tạo ra. Tỷ lệ thất nghiệp ở Grenfield cao. Công việc sẽ giúp ích rất nhiều.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Joseph Moore

Báo TP.HCM

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 11 iLearn Smart World hay, chi tiết khác:

Unit 3: Social Issues

Unit 4: Global Warming

Unit 5: Vietnam & ASEAN

Unit 6: World Heritages

Unit 7: Ecological Systems

Unit 8: Independent Life