Với giải Unit 10  Listening lớp 11 trang 115 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 10: The ecosystem giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 10: The ecosystem

Human impact on ecosystems

(Ảnh hưởng của con người lên hệ sinh thái)

1. Choose the correct meanings of the word and phrases.

(Chọn nghĩa đúng của từ và cụm từ.)

1. coral reef (rạn san hô)

A. a plant that grows in the sea

(một loại cây mọc ở biển)

B. a line of hard rock formed by coral found in warm sea water

(một dòng đá cứng được hình thành bởi san hô được tìm thấy trong nước biển ấm)

2. food chain (chuỗi thức ăn)

A. the order in which living things depend on each other for food

(thứ tự các sinh vật phụ thuộc vào nhau để kiếm thức ăn)

B. the order in which food is provided

(thứ tự cung cấp thực phẩm)

3. run out (cạn kiệt)

A. to use all of something

(để sử dụng tất cả của một cái gì đó)

B. to experience something unexpectedly

(để trải nghiệm một cái gì đó bất ngờ)

4. break down (phá vỡ)

A. to make smaller (nhỏ lại)

B. to stop working (ngừng hoạt động)

Lời giải chi tiết:

1 – B

2 – A

3 – A

4 – B

1. coral reef = a line of hard rock formed by coral found in warm sea water

(rạn san hô = một dòng đá cứng được hình thành bởi san hô được tìm thấy trong nước biển ấm)

2. food chain = the order in which living things depend on each other for food

(chuỗi thức ăn = thứ tự các sinh vật phụ thuộc vào nhau để kiếm thức ăn)

3. run out = to use all of something

(cạn kiệt = sử dụng hết một cái gì đó)

4. break down = to stop working 

(hỏng = ngừng hoạt động)

2. Listen to a talk and choose the correct answers A, B, or C.

(Nghe bài nói chuyện và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

 

 

 

1. Why is Dr Logan invited to give a talk?

(Tại sao Tiến sĩ Logan được mời nói chuyện?)

A. Because he knows Nam.  

(Bởi vì anh ấy biết Nam.)

B. Because he’s an expert in biodiversity conservation.

(Bởi vì anh ấy là một chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học.)

C. Because he’s a member of the environment club.

(Bởi vì anh ấy là thành viên của câu lạc bộ môi trường.)

2. Which of the benefits provided by a healthy ecosystem is NOT mentioned?

(Lợi ích nào do một hệ sinh thái lành mạnh mang lại KHÔNG được đề cập?)

A. Cleaning our air and water.  

(Làm sạch không khí và nước của chúng ta.)

B. Controlling climate changes.

(Kiểm soát biến đổi khí hậu.)

C. Recycling waste naturally.

(Tái chế chất thải một cách tự nhiên.)

3. How much of the coral reefs has disappeared?

(Bao nhiêu rạn san hô đã biến mất?)

A. 25%.

B. 50%. 

C. 90%. 

4. What may happen as a result of damaging the ecosystem balance?

(Điều gì có thể xảy ra khi làm tổn hại đến sự cân bằng của hệ sinh thái?)

A. More space for farming and houses.  

(Thêm không gian cho canh tác và nhà cửa.)

B. Lack of food, water, and fresh air.  

(Thiếu thức ăn, nước uống và không khí trong lành.)

C. Fewer natural disasters.  

(Ít thiên tai hơn.)

5. What do you think Dr Logan will talk about next?

(Bạn nghĩ Tiến sĩ Logan sẽ nói về điều gì tiếp theo?)

A. Ways to repair damaged ecosystems.

(Các cách để sửa chữa các hệ sinh thái bị hư hại.)

B. Ways to restore the food chain

(Các cách khôi phục chuỗi thức ăn.)

C. The future of human life.

(Tương lai của cuộc sống con người.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Nam: Good morning. I’d like to introduce Dr Steve Logan – an environmental expert with a lot of experience in biodiversity conservation. He’ll talk about the importance of ecosystems at our environmental club meeting. Please welcome, Dr. Logan.

Mr. Logan: Thank you, Nam. As you know, an ecosystem includes living and non-living things, and each of them plays an important role. A healthy ecosystem brings many benefits, such as cleaning our air and water, providing food and controlling climate change. But human activities are damaging our planet’s biodiversity. Half of our coral reefs have disappeared and it’s believed that 90% of the world coral reefs will die by 2050 due to warming oceans and pollution. We’ve cut down one third of the world’s forests to make space for farming or houses. As a result, many animals and plants have lost their habitats, and many species are disappearing.

Nam: So people are destroying the balance of local ecosystems, aren’t they? But this in turn will affect human life.

Mr. Logan: That’s right. One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down. We may run out of food, suffer from health problems, and face more natural disasters. So what can we do to restore ecosystems?

Tạm dịch: 

Nam: Chào buổi sáng. Tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Steve Logan – một chuyên gia môi trường có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Ông ấy sẽ nói về tầm quan trọng của hệ sinh thái tại cuộc họp câu lạc bộ môi trường của chúng ta. Xin chào mừng, Tiến sĩ Logan.

Ông Logan: Cảm ơn Nam. Như các bạn đã biết, một hệ sinh thái bao gồm các sinh vật sống và không sống, và mỗi sinh vật đều đóng một vai trò quan trọng. Một hệ sinh thái lành mạnh mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như làm sạch không khí và nước, cung cấp thực phẩm và kiểm soát biến đổi khí hậu. Nhưng các hoạt động của con người đang hủy hoại sự đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta. Một nửa số rạn san hô của chúng ta đã biến mất và người ta tin rằng 90% rạn san hô trên thế giới sẽ chết vào năm 2050 do đại dương nóng lên và bị ô nhiễm. Chúng ta đã đốn hạ 1/3 diện tích rừng trên thế giới để lấy đất trồng trọt hoặc làm nhà ở. Kết quả là nhiều loài động vật và thực vật đã mất đi môi trường sống của chúng, và nhiều loài đang dần biến mất.

Nam: Vậy là con người đang phá hủy sự cân bằng của hệ sinh thái địa phương phải không ạ? Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Ông Logan: Đúng vậy. Một ngày nào đó chúng ta có thể không có không khí trong lành để thở hoặc nước để sử dụng. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta phá hủy sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong hệ sinh thái. Khi các loài biến mất, chuỗi thức ăn có thể bị phá vỡ. Chúng ta có thể cạn kiệt lương thực, mắc các vấn đề về sức khỏe và đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khôi phục hệ sinh thái?

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. B

5. A

1. Why is Dr Logan invited to give a talk?

(Tại sao Tiến sĩ Logan được mời nói chuyện?)

=> B. Because he’s an expert in biodiversity conservation.

(Bởi vì anh ấy là một chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học.)

Thông tin: 

Nam: …I’d like to introduce Dr Steve Logan – an environmental expert with a lot of experience in biodiversity conservation. (Tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Steve Logan – một chuyên gia môi trường có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học.)

2. Which of the benefits provided by a healthy ecosystem is NOT mentioned?

(Lợi ích nào do một hệ sinh thái lành mạnh mang lại KHÔNG được đề cập?)

=> C. Recycling waste naturally.

 

(Tái chế chất thải một cách tự nhiên.)

Thông tin: 

Mr. Logan: A healthy ecosystem brings many benefits, such as cleaning our air and water, providing food and controlling climate change. (Một hệ sinh thái lành mạnh mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như làm sạch không khí và nước, cung cấp thực phẩm và kiểm soát biến đổi khí hậu.)

3. How much of the coral reefs has disappeared?

(Bao nhiêu rạn san hô đã biến mất?)

=> B. 50%. 

Thông tin: 

Mr. Logan: …Half of our coral reefs have disappeared… (…Một nửa số rặng san hô của chúng ta đã biến mất…)

4. What may happen as a result of damaging the ecosystem balance?

(Điều gì có thể xảy ra khi làm tổn hại đến sự cân bằng của hệ sinh thái?)

=> B. Lack of food, water, and fresh air.  

(Thiếu thức ăn, nước uống và không khí trong lành.)

Thông tin: 
Mr. Logan: One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down. We may run out of food… (Một ngày nào đó chúng ta có thể không có không khí trong lành để thở hoặc nước để sử dụng. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta phá hủy sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong hệ sinh thái. Khi các loài biến mất, chuỗi thức ăn có thể bị phá vỡ. Chúng ta có thể cạn kiệt lương thực…)

5. What do you think Dr Logan will talk about next?

(Bạn nghĩ Tiến sĩ Logan sẽ nói về điều gì tiếp theo?)

=> A. Ways to repair damaged ecosystems.

(Các cách để khôi phục các hệ sinh thái bị hư hại.)

Thông tin: 

Mr. Logan: So what can we do to restore ecosystems? (Vậy chúng ta có thể làm gì để khôi phục những hệ sinh thái?)

3. Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Nghe lại và quyết định xem các câu đúng (T) hay sai (F).)

 

 

 

T

F

1. The threat to the earth’s biodiversity comes from human activities.

(Mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của trái đất đến từ các hoạt động của con người.)

 

 

2. Nearly half of the world’s forests have been cut down.

(Gần một nửa diện tích rừng trên thế giới đã bị đốn hạ.)

     

     

3. The disappearance of some species may cause problems to the food chain.

(Sự biến mất của một số loài có thể gây ra vấn đề cho chuỗi thức ăn.)

 

 

4. The health of human beings does not depend on a healthy ecosystem.

(Sức khỏe của con người không phụ thuộc vào một hệ sinh thái lành mạnh.)

 

 

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Nam: Good morning. I’d like to introduce Dr Steve Logan – an environmental expert with a lot of experience in biodiversity conservation. He’ll talk about the importance of ecosystems at our environmental club meeting. Please welcome, Dr. Logan.

Mr. Logan: Thank you, Nam. As you know, an ecosystem includes living and non-living things, and each of them plays an important role. A healthy ecosystem brings many benefits, such as cleaning our air and water, providing food and controlling climate change. But human activities are damaging our planet’s biodiversity. Half of our coral reefs have disappeared and it’s believed that 90% of the world coral reefs will die by 2050 due to warming oceans and pollution. We’ve cut down one third of the world’s forests to make space for farming or houses. As a result, many animals and plants have lost their habitats, and many species are disappearing.

Nam: So people are destroying the balance of local ecosystems, aren’t they? But this in turn will affect human life.

Mr. Logan: That’s right. One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down. We may run out of food, suffer from health problems, and face more natural disasters. So what can we do to restore ecosystems?

Tạm dịch: 

Nam: Chào buổi sáng. Tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Steve Logan – một chuyên gia môi trường có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Ông ấy sẽ nói về tầm quan trọng của hệ sinh thái tại cuộc họp câu lạc bộ môi trường của chúng ta. Xin chào mừng, Tiến sĩ Logan.

Ông Logan: Cảm ơn Nam. Như các bạn đã biết, một hệ sinh thái bao gồm các sinh vật sống và không sống, và mỗi sinh vật đều đóng một vai trò quan trọng. Một hệ sinh thái lành mạnh mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như làm sạch không khí và nước, cung cấp thực phẩm và kiểm soát biến đổi khí hậu. Nhưng các hoạt động của con người đang hủy hoại sự đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta. Một nửa số rạn san hô của chúng ta đã biến mất và người ta tin rằng 90% rạn san hô trên thế giới sẽ chết vào năm 2050 do đại dương nóng lên và bị ô nhiễm. Chúng ta đã đốn hạ 1/3 diện tích rừng trên thế giới để lấy đất trồng trọt hoặc làm nhà ở. Kết quả là nhiều loài động vật và thực vật đã mất đi môi trường sống của chúng, và nhiều loài đang dần biến mất.

Nam: Vậy là con người đang phá hủy sự cân bằng của hệ sinh thái địa phương phải không ạ? Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Ông Logan: Đúng vậy. Một ngày nào đó chúng ta có thể không có không khí trong lành để thở hoặc nước để sử dụng. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta phá hủy sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong hệ sinh thái. Khi các loài biến mất, chuỗi thức ăn có thể bị phá vỡ. Chúng ta có thể cạn kiệt lương thực, mắc các vấn đề về sức khỏe và đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khôi phục hệ sinh thái?

Lời giải chi tiết:

1.T

2. F

3. T

4. F

1. The threat to the earth’s biodiversity comes from human activities.

(Mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của trái đất đến từ các hoạt động của con người.)

=> T

Thông tin: 

Mr. Logan: But human activities are damaging our planet’s biodiversity. (Nhưng những hoạt động của con người đang tàn phá hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta.)

2. Nearly half of the world’s forests have been cut down.

(Gần một nửa diện tích rừng trên thế giới đã bị đốn hạ.)

=> F 

Thông tin: 

Mr. Logan: We’ve cut down one third of the world’s forests to make space for farming or houses. (Chúng ta đã đốn hạ 1/3 diện tích rừng trên thế giới để lấy đất trồng trọt hoặc xây nhà ở.)

3. The disappearance of some species may cause problems to the food chain.

(Sự biến mất của một số loài có thể gây ra vấn đề cho chuỗi thức ăn.)

=> T 

Thông tin: 

Mr. Logan: That’s right. One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down. (Đúng vậy. Một ngày nào đó chúng ta có thể không có không khí trong lành để thở hoặc nước để sử dụng. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta phá hủy sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong hệ sinh thái. Khi các loài biến mất, chuỗi thức ăn có thể bị phá vỡ.)

4. The health of human beings does not depend on a healthy ecosystem.

(Sức khỏe của con người không phụ thuộc vào một hệ sinh thái lành mạnh.)

=> F

Thông tin: 

Mr. Logan: We may run out of food, suffer from health problems, and face more natural disasters. (Chúng ta có thể bị cạn kiệt thức ăn, chịu những vấn đề về sức khỏe và dối mặt với nhiều thiên tai hơn.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

4. Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What can humans do to protect and restore the earth’s ecosystems?

(Con người có thể làm gì để bảo vệ và tái tạo hệ sinh thái trên Trái Đất?)

Lời giải chi tiết:

There are various things that humans can do to protect and restore the earth’s ecosystems. Humans can reduce the amount of pollutants released into the environment by practicing eco-friendly habits such as reducing plastic usage, proper disposal of waste, and using eco-friendly products. Humans can support conservation organizations and initiatives that aim to protect endangered species, forests, wetlands, and other ecosystems. Trees are vital in absorbing carbon dioxide and producing oxygen. Planting trees helps to improve air quality and support the earth’s ecosystem. Humans can promote sustainable agriculture practices such as using natural fertilizers, crop rotation, and reducing the use of harmful pesticides and herbicides. They can protect water resources by reducing water usage, avoiding pollution of rivers and oceans, and supporting initiatives that promote clean water. Humans also can advocate for the adoption of policies that protect the environment such as reducing greenhouse gas emissions and investing in renewable energy. Overall, humans have a responsibility to protect and restore the earth’s ecosystems for the benefit of future generations. By taking action, we can help to reduce the negative impact on the environment and ensure a sustainable future.

Tạm dịch:

Có nhiều việc mà con người có thể làm để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái của trái đất. Con người có thể giảm lượng chất gây ô nhiễm thải ra môi trường bằng cách thực hành các thói quen thân thiện với môi trường như giảm sử dụng nhựa, xử lý rác thải đúng cách và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. sản phẩm. Con người có thể hỗ trợ các tổ chức bảo tồn và các sáng kiến nhằm bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, rừng, vùng đất ngập nước và các hệ sinh thái khác. Cây xanh rất quan trọng trong việc hấp thụ carbon dioxide và tạo ra oxy. Trồng cây giúp cải thiện chất lượng không khí và hỗ trợ hệ sinh thái của trái đất. Con người có thể thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững như sử dụng phân bón tự nhiên, luân canh cây trồng, giảm sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có hại.. Con người có thể bảo vệ tài nguyên nước bằng cách giảm sử dụng nước, tránh ô nhiễm sông ngòi và đại dương, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy nước sạch. Con người cũng có thể ủng hộ việc áp dụng các chính sách bảo vệ môi trường như giảm phát thải khí nhà kính và đầu tư vào năng lượng tái tạo. Nhìn chung, con người có trách nhiệm bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái của trái đất vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Bằng cách hành động, chúng ta có thể giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường và đảm bảo một tương lai bền vững.