Với giải Unit 6 Reading lớp 11 trang 69 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 6: Preserving our heritage giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 6: Preserving our heritage

Teenagers’ ideas for preserving heritage

(Những ý tưởng của thanh thiếu niên về việc giữ gìn di sản)

1. Work in pairs. Ask and answer the question.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Why is it important to protect our heritage?

(Tại sao việc bảo vệ di sản của chúng ta lại quan trọng?)

Lời giải chi tiết:

It is important to protect our heritage for several reasons. Firstly, our heritage represents our history and our culture. It tells the story of who we are as a people, and helps to preserve our identity and our sense of belonging. Without our heritage, we would lose touch with our past, and our future generations would not have a sense of their roots.

Secondly, heritage sites and artifacts are often irreplaceable. Once they are destroyed or lost, they cannot be recovered. Many heritage sites and artifacts are also fragile and require careful preservation to prevent deterioration.

Thirdly, heritage tourism is a major industry in many parts of the world. Preserving our heritage not only benefits our cultural identity, but it can also bring economic benefits to local communities through tourism.

Finally, protecting our heritage is a moral obligation. We have a duty to safeguard our cultural heritage for future generations and to ensure that it is not lost or destroyed through neglect or willful destruction.

Lời giải chi tiết:

Điều quan trọng là phải bảo vệ di sản của chúng ta vì nhiều lý do. Thứ nhất, di sản của chúng ta đại diện cho lịch sử và văn hóa của chúng ta. Nó kể câu chuyện về con người chúng ta với tư cách là một dân tộc, đồng thời giúp bảo tồn bản sắc và cảm giác thân thuộc của chúng ta. Không có di sản của chúng ta , chúng ta sẽ mất liên lạc với quá khứ của mình và các thế hệ tương lai của chúng ta sẽ không có ý thức về cội nguồn của mình.

Thứ hai, các di sản và hiện vật thường không thể thay thế được. Một khi chúng bị phá hủy hoặc bị mất, chúng không thể được phục hồi. Nhiều di sản và hiện vật cũng rất dễ vỡ và cần được bảo quản cẩn thận để tránh bị xuống cấp.

Thứ ba, du lịch di sản là một ngành công nghiệp lớn ở nhiều nơi trên thế giới. Bảo tồn di sản của chúng ta không chỉ mang lại lợi ích cho bản sắc văn hóa của chúng ta mà còn có thể mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch.

Cuối cùng, bảo vệ di sản của chúng ta là một nghĩa vụ đạo đức. Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa của chúng ta cho các thế hệ tương lai và đảm bảo rằng nó không bị mất hoặc bị phá hủy do bỏ bê hoặc cố ý phá hủy.

2. Read the article and circle the correct meanings of the highlighted words and phrases.

(Đọc bài viết và khoanh tròn nghĩa đúng của các từ và cụm từ được đánh dấu.)

PRESERVING OUR HERITAGE

Ideas from teenagers

To encourage young people to learn about and appreciate our cultural heritage, we organised an ideas competition. We invited students from across the country to send us their ideas for protecting and promoting our heritage. We have received many interesting entries. Below are the winners.

A. _________________

The idea of promoting heritage sites through social media came from a group of 11th grade students. They suggested using social media activities, such as photo competitions, to encourage young people to learn about our heritage sites and local traditions on important festivals. They also suggested creating trending topics or challenges on social media. For example, a postcard challenge will invite people to create and share unusual and exciting postcards about the heritage sites that they have visited.

B. _________________

Two 10th grade students suggested forming historical societies or local groups who have akeen interest in their history and heritage. These groups will provide information about local heritage sites, organise special events to celebrate local festivals, and invite young people to discuss issues related to preserving the heritage. This way, they will be able to give voice to suggestions and solutions to problems they care about. They will feel that their voices are heard, and they can contribute to society.

C. _________________

To preserve heritage, such as traditional music and stories, a group of secondary school students proposed setting up folk clubs. The clubs will hold events for young people to experience and learn about traditional performing arts. The artists will not only perform, but also introduce their arts and talk about how students can help promote folk culture. The clubs will organise training for students who want to learn folk songs, a traditional musical instrument, or folk dancing.

1. appreciate (đánh giá cao)

A. to recognise the good qualities of something

(nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của một cái gì đó)

B. to realise that something is dangerous

(nhận ra rằng một cái gì đó là nguy hiểm)

C. to discuss a new idea

(thảo luận về một ý tưởng mới)

2. trending (xu hướng)

A. being discussed a lot on social media

(đang được thảo luận rất nhiều trên mạng xã hội)

B. being forgotten by the public

(bị công chúng lãng quên)

C. creating and sharing information

(tạo và chia sẻ thông tin)

3. give voice to (lên tiếng)

A. to take action about something

(có hành động về một cái gì đó)

B. to listen to someone’s advice

(lắng nghe lời khuyên của ai đó)

C. to express opinions about something

(bày tỏ ý kiến về một cái gì đó)

4. proposed (đề xuất)

A. asked someone for information

(nhờ ai đó cung cấp thông tin)

B. suggested something as a plan or course of action

(đề nghị một cái gì đó như một kế hoạch hoặc quá trình hành động)

C. invited guests for an event

(khách mời cho một sự kiện)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 

BẢO TỒN DI SẢN

Ý tưởng từ tuổi teen

Để khuyến khích những người trẻ tuổi tìm hiểu và đánh giá cao di sản văn hóa của chúng tôi, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi ý tưởng. Chúng tôi mời các sinh viên từ khắp đất nước gửi cho chúng tôi ý tưởng của họ để bảo vệ và phát huy di sản của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được nhiều mục thú vị. Dưới đây là những người chiến thắng.

A. _________________

Ý tưởng quảng bá các di sản thông qua mạng xã hội đến từ một nhóm học sinh lớp 11. Họ đề xuất sử dụng các hoạt động truyền thông xã hội, chẳng hạn như các cuộc thi ảnh, để khuyến khích giới trẻ tìm hiểu về các di sản và truyền thống địa phương vào các lễ hội quan trọng. Họ cũng đề xuất tạo các chủ đề hoặc thử thách theo xu hướng trên mạng xã hội. Ví dụ: thử thách bưu thiếp sẽ mời mọi người tạo và chia sẻ những tấm bưu thiếp khác thường và thú vị về các di sản mà họ đã đến thăm.

B. _________________

Hai học sinh lớp 10 đề nghị thành lập các hội lịch sử hoặc các nhóm địa phương quan tâm đến lịch sử và các hội di sản của họ. Các nhóm này sẽ cung cấp thông tin về các di sản địa phương, tổ chức các sự kiện đặc biệt để chào mừng các lễ hội địa phương và mời những người trẻ tuổi thảo luận về các vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản. Bằng cách này, họ sẽ có thể đưa ra tiếng nói đối với các đề xuất và giải pháp cho các vấn đề mà họ quan tâm. Họ sẽ cảm thấy rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và họ có thể đóng góp cho xã hội.

C. _________________

Để bảo tồn di sản, chẳng hạn như âm nhạc và truyện truyền thống, một nhóm học sinh cấp hai đã đề xuất thành lập các câu lạc bộ dân ca. Các câu lạc bộ sẽ tổ chức các sự kiện để các bạn trẻ trải nghiệm và tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Các nghệ sĩ sẽ không chỉ biểu diễn mà còn giới thiệu nghệ thuật của họ và nói về cách học sinh có thể giúp quảng bá văn hóa dân gian. Các câu lạc bộ sẽ tổ chức đào tạo cho các học viên muốn học dân ca, 1 nhạc cụ dân tộc, dân vũ.

Lời giải chi tiết:

1 – A

2 – A

3 – C

4 – B

1 – A. appreciate: to recognise the good qualities of something

(đánh giá cao: để công nhận những phẩm chất tốt của một cái gì đó)

2 – A. trending: being discussed a lot on social media

(phổ biến: đang được thảo luận rất nhiều trên mạng xã hội)

3 – C. give voice to: to express opinions about something

(lên tiếng: bày tỏ ý kiến về điều gì đó)

4 – B. proposed: suggested something as a plan or course of action

(đề xuất: đề xuất một cái gì đó như một kế hoạch hoặc quá trình hành động)

3. Read the article again. Match the following headings (1-4) with the appropriate paragraphs (A-C). There is ONE extra heading.

(Đọc lại bài viết. Nối các tiêu đề sau (1-4) với các đoạn thích hợp (A-C). Có MỘT tiêu đề bị thừa.)

1. Organising photo competitions of performing artists

(Tổ chức thi ảnh nghệ sĩ biểu diễn)

2. Promoting and developing the folk arts

(Phát huy và phát triển nghệ thuật dân gian)

3. Making use of social media to promote heritage

(Tận dụng mạng xã hội để quảng bá di sản)

4. Opportunities to learn about heritage and be involved in problem-solving

(Cơ hội tìm hiểu về di sản và tham gia giải quyết vấn đề)

Lời giải chi tiết:

Paragraph A – 3. Making use of social media to promote heritage

(Đoạn A – Tận dụng mạng xã hội để quảng bá di sản)

Paragraph B – 4. Opportunities to learn about heritage and be involved in problem-solving

(Đoạn B – Cơ hội tìm hiểu về di sản và tham gia giải quyết vấn đề)

Paragraph C – 2. Promoting and developing the folk arts

(Đoạn C – Phát huy và phát triển nghệ thuật dân gian)

4. Read the article again and decide which paragraph includes the following information.

(Đọc bài viết một lần nữa và quyết định đoạn nào bao gồm các thông tin sau.)

 

Paragraph

1. Creating popular topics on the Internet such as sharing postcards

A

2. Raising awareness of preserving our heritage through discussions

 

3. Organising photo competitions on social media

 

4. Setting up local historical societies to organise festivals and other events

 

5. Inviting artists to perform and teach folk singing, dancing and music

 

Lời giải chi tiết:

2 – B

3 – A

4 – B

5 – C

1  A

Creating popular topics on the Internet such as sharing postcards

(Tạo các chủ đề phổ biến trên Internet như chia sẻ bưu thiếp)

Thông tin: They also suggested creating trending topics or challenges on social media.

(Họ cũng đề xuất tạo các chủ đề hoặc thử thách theo xu hướng trên mạng xã hội.)

2  B

Raising awareness of preserving our heritage through discussions

(Nâng cao ý thức bảo tồn di sản thông qua thảo luận)

Thông tin: These groups will provide information about local heritage sites, organise special events to celebrate local festivals, and invite young people to discuss issues related to preserving the heritage.

(Các nhóm này sẽ cung cấp thông tin về các di sản địa phương, tổ chức các sự kiện đặc biệt để chào mừng các lễ hội địa phương và mời những người trẻ tuổi thảo luận về các vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản.)

3  A

Organising photo competitions on social media

 (Tổ chức thi ảnh trên mạng xã hội)

Thông tin: They suggested using social media activities, such as photo competitions, to encourage young people to learn about our heritage sites and local traditions on important festivals.

(Họ đề xuất sử dụng các hoạt động truyền thông xã hội, chẳng hạn như các cuộc thi ảnh, để khuyến khích giới trẻ tìm hiểu về các di sản và truyền thống địa phương vào các lễ hội quan trọng.)

4  B

Setting up local historical societies to organise festivals and other events

(Thành lập các hội lịch sử địa phương để tổ chức lễ hội và các sự kiện khác)

Thông tin: These groups will provide information about local heritage sites, organise special events to celebrate local festivals, and invite young people to discuss issues related to preserving the heritage.

(Các nhóm này sẽ cung cấp thông tin về các di sản địa phương, tổ chức các sự kiện đặc biệt để chào mừng các lễ hội địa phương và mời những người trẻ tuổi thảo luận về các vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản.)

5  C

Inviting artists to perform and teach folk singing, dancing and music

(Mời nghệ nhân biểu diễn, truyền dạy ca múa nhạc dân tộc)

Thông tin: The artists will not only perform, but also introduce their arts and talk about how students can help promote folk culture. The clubs will organise training for students who want to learn folk songs, a traditional musical instrument, or folk dancing.

(Các nghệ sĩ sẽ không chỉ biểu diễn mà còn giới thiệu nghệ thuật của họ và nói về cách học sinh có thể giúp quảng bá văn hóa dân gian. Các câu lạc bộ sẽ tổ chức đào tạo cho các học viên muốn học dân ca, 1 nhạc cụ dân tộc, dân vũ.)

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Which of the ideas in the text do you like most? How will it help preserve heritage?

(Bạn thích ý tưởng nào trong văn bản nhất? Nó sẽ giúp bảo tồn di sản như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

All of the ideas mentioned in the text are valuable and can help preserve heritage in their ways.

However, I think the idea of setting up folk clubs, as mentioned in Paragraph C, is particularly interesting. These clubs can provide opportunities for young people to learn about traditional performing arts, such as folk songs, musical instruments, and dancing. By organizing events, inviting artists to perform, and offering training to learn folk arts, the clubs can help promote and develop these traditional arts and keep them alive for future generations. Through these activities, young people can learn to appreciate their cultural heritage and become actively involved in preserving it.

Tạm dịch:

Tất cả những ý tưởng được đề cập trong văn bản đều có giá trị và có thể giúp bảo tồn di sản theo cách của chúng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ ý tưởng thành lập các câu lạc bộ dân gian, như đã đề cập trong Đoạn C, là đặc biệt thú vị. Những câu lạc bộ này có thể tạo cơ hội cho những người trẻ tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn truyền thống, chẳng hạn như các bài hát dân gian, nhạc cụ và khiêu vũ. Bằng cách tổ chức các sự kiện, mời các nghệ sĩ biểu diễn và cung cấp đào tạo để tìm hiểu nghệ thuật dân gian, các câu lạc bộ có thể giúp thúc đẩy và phát triển các nghệ thuật truyền thống này và duy trì chúng cho các thế hệ tương lai. Thông qua các hoạt động này, những người trẻ tuổi có thể học cách đánh giá cao di sản văn hóa của họ và tham gia tích cực vào việc bảo tồn nó.