Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Vocabulary sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 7 Vocabulary

1 (trang 61-62 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Find the following words in the word search (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ)

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

2 (trang 62-63 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

1. ______ education is a popular option for school-leavers who don’t go to university.

A. Vocational                    B. Academic

C. Secondary                    D. Formal

2. After completing their vocational courses, students are offered four-month ______ learn from skilled people in the trade.

A. education                    B. apprenticeships

C. courses                    D. breaks

3. The University of Oxford is one of the best academic ______ in the world.

A. chances                    B. careers

C. institutions                    D. companies

4. ______ gives students the opportunity to study a subject in depth.

A. Secondary education

B. Vocational education

C. Special education

D. Higher education

5. My brother wasn’t offered the job because he didn’t have the right ______.

A. qualifications                    B. trades

C. apprentices                    D. skilled people

6. He completed a ______ cooking course at this vocational school before he became a restaurant cook.

A. business                    B. professional

C. formal                    D. responsible

7. At the education fair, we collected a lot of ______ from different institutions about their training programmes.

A. answers                    B. questions

C. brochures                    D. donations

8. Despite their financial difficulties, my parents ______ to pay for my university education.

A. disagreed                    B. approved

C. refused                    D. managed

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo dục nghề nghiệp là một lựa chọn phổ biến cho những học sinh bỏ học không theo học đại học.

2. Sau khi hoàn thành khóa học nghề, học viên được học việc 4 tháng với những người có tay nghề cao trong nghề.

3. Đại học Oxford là một trong những tổ chức học thuật tốt nhất trên thế giới.

4. Giáo dục đại học mang đến cho sinh viên cơ hội học chuyên sâu về một môn học.

5. Anh trai tôi không được mời làm việc vì anh ấy không có trình độ phù hợp.

6. Anh ấy đã hoàn thành khóa học nấu ăn chuyên nghiệp tại trường dạy nghề này trước khi trở thành đầu bếp nhà hàng.

7. Tại hội chợ giáo dục, chúng tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu quảng cáo từ các tổ chức khác nhau về các chương trình đào tạo của họ.

8. Mặc dù khó khăn về tài chính, bố mẹ tôi vẫn xoay sở để chi trả cho việc học đại học của tôi.

3 (trang 63 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the text using the correct forms of the words in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các hình thức chính xác của các từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

Nowadays, there are many educational opportunities available to school-leavers. If they plan to work in a certain trade, they can go to a (1). These schools will provide training and (2) related to a particular job, such as being a cook, hotel receptionist, or hairdresser. Vocational schools also work closely with different industries where students can work as (3) even during their study time. Other (4) may want to continue their (5) education. To do that, they should have good (6) results or pass the university (7) exam. University students usually find jobs or do other courses after (8).

Đáp án:

1. vocational school

2. qualifications

3. apprentices

4. school-leavers

5. formal

6. academic

7. entrance

8. graduation

Giải thích:

1. vocational school: trường dạy nghề

2. qualifications: bằng cấp

3. apprentices: học việc

4. school-leavers: học sinh nghỉ học

5. formal education: giáo dục chính quy

6. academic results: kết quả học tập

7. university entrance exam: kỳ thi tuyển sinh đại học

8. graduation: tốt nghiệp

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, có rất nhiều cơ hội giáo dục dành cho học sinh nghỉ học. Nếu họ dự định làm việc trong một ngành nghề nhất định, họ có thể đến một trường dạy nghề. Những trường này sẽ đào tạo và cung cấp các bằng cấp liên quan đến một công việc cụ thể, chẳng hạn như đầu bếp, lễ tân khách sạn hoặc thợ làm tóc. Các trường dạy nghề cũng hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp khác nhau, nơi sinh viên có thể làm việc như những người học việc ngay cả trong thời gian học tập. Những học sinh nghỉ học khác có thể muốn tiếp tục học chính thức. Để làm được điều đó, các em phải có kết quả học tập tốt hoặc thi đỗ đại học. Sinh viên đại học thường tìm việc làm hoặc làm các khóa học khác sau khi tốt nghiệp.