Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 2 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 2 Reading

1 (trang 50 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Building friendship through sports

The ASEAN School Games (ASG) is an annual sports event for schools in ASEAN. It is organised with the support of the ASEAN Schools Sports Council (ASSC) – a (29) ____ organisation that promotes sports among member countries. Before 2009, the games were (30) ____ as a series of single sports events in the region. This was changed in 2009 when a new games format was introduced. The Ist ASG, planned under the new games format, took place in Thailand.

The event attracts thousands of secondary school student athletes and other (31) ___ from ASEAN countries. So far, 20 sports have been held in the ASG, including athletics, swimming, badminton, volleyball, sepak takraw, table tennis, and basketball. The ASG provides opportunities for school athletes to show their sporting (32) ___ interact with their peers. The event is also a great way to promote (33) ___ and cultural exchange among students in the Southeast Asian region.

SBT Tiếng Anh 11 trang 50, 51 Test yourself 2 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

29. D (‘regional’ means ‘of or relating to a region’.)

30. C (played’ goes with the subject the games’.)

31. B (‘representatives means ‘people who have been chosen to do something officially for a group of people’.)

32. C (‘talents’ means ‘natural abilities or skills’.)

33. A (‘friendship’ means ‘a friendly relationship’.)

Giải thích:

29. ‘regional’ có nghĩa là ‘của hoặc liên quan đến một khu vực

30. played – đi với chủ đề trò chơi

31. representatives (n) người đại diện

32. talents (n): khả năng hoặc kỹ năng thiên bẩm

33. friendship (n): mối quan hệ tình bạn

Hướng dẫn dịch:

Đại hội thể thao học đường ASEAN (ASG) là sự kiện thể thao thường niên dành cho các trường học ở ASEAN. Nó được tổ chức với sự hỗ trợ của Hội đồng Thể thao Trường học ASEAN (ASSC) – một tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy thể thao giữa các nước thành viên. Trước năm 2009, các trò chơi được tổ chức như một chuỗi các sự kiện thể thao đơn lẻ trong khu vực. Điều này đã được thay đổi vào năm 2009 khi một dạng trò chơi mới được giới thiệu. ASG Ist, được lên kế hoạch theo thể thức trò chơi mới, diễn ra ở Thái Lan.

Sự kiện thu hút hàng nghìn vận động viên học sinh THCS và đại diện các nước ASEAN. Cho đến nay, 20 môn thể thao đã được tổ chức tại ASG, bao gồm điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng chuyền, cầu mây, bóng bàn và bóng rổ. ASG tạo cơ hội cho các vận động viên của trường thể hiện tài năng thể thao của mình khi giao lưu với các bạn cùng lứa. Sự kiện này cũng là một cách tuyệt vời để thúc đẩy tình hữu nghị và trao đổi văn hóa giữa sinh viên trong khu vực Đông Nam Á.

2 (trang 50-51 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Climate change has affected wild animals and plants all over the world, but some species are more endangered than others. Polar animals, whose icy habitat is melting in the warmer temperatures, are particularly at risk. In fact, studies show that the Arctic sea Ice is melting faster than ever Polar bears and seals need sea ice as places to raise their young, feed, or rest.

Rising sea levels threaten the habitats of sea turtles, which depend on beaches to lay their eggs. Many people may not know that the temperature of nests determines whether the eggs are male or female. Unfortunately, rising temperatures mean that most turtles will be born females, and this may lead to population decline.

Climate change does not only have an impact on wildlife, it‘s affecting us, too, Farmers, especially in developing countries, are the most affected. They are dealing with higher temperatures, heavier rainfall, floods, and droughts, Environmental conditions can also affect plant growth and crop quality. For example, in Kenya, because of climate change, rainfall is becoming heavier and less predictable. Droughts are often followed by large amounts of rain, which makes growing tea, Kenya’s most important crop, very difficult.

34. What is the text about?

A. The causes of climate change.                      

B. The effects of climate change.

C. The ways people deal with climate change.  

D. The causes and solutions to climate change.

35. What threatens the natural habitat of Arctic animals?

A. Rising temperatures.

B. Rising sea levels.

C. Resting places.

D. Sea ice.

36. The word ‘determines’ in paragraph 2 mostly means

A. discovers

B. questions

C. concludes

D. decides

37. According to the text, what could happen to turtle populations as a result of climate

change?

A. There will be more turtles in the future.

B. There will be no nesting beaches for turtles to lay eggs.

C. The number of females will be higher than the number of males.

D. The turtle eggs will be easily broken.

38. What does the word ‘it’ in paragraph 3 refer to?

A. an impact

B. wildlife

C. farming

D. climate change

39. Which environmental condition can affect the quality of tea?

A. Ice melting

B. The amount of rain.

C. Snow.

D. Wind.

Đáp án:

34. B             35. A            36. D

37. C             38. D           39. B

Giải thích:

34. Thông tin “polar animals in danger because of melting ice, turtle populations declining because of rising sea levels and temperatures, and farmers facing environmental challenges’’

35. Thông tin “Polar animals, whose Icy habltat is melting in the warmer temperatures, are particularly at risk’’

36. Gần nghĩa với decide (v) quyết định

37. Thông tin “… rising temperatures mean that most turtles will be born females’’

38. Thông tin “Climate change does not only have an impact on wildlife, it’s affecting us, too’’

39. Thông tin có nhắc đến “ a crop affected by droughts and heavy rain is Kenyan tea’’

Hướng dẫn dịch:

Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến động vật và thực vật hoang dã trên toàn thế giới, nhưng một số loài có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn những loài khác. Động vật vùng cực, nơi có môi trường sống băng giá đang tan chảy ở nhiệt độ ấm hơn, đặc biệt gặp nguy hiểm. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy băng ở biển Bắc Cực đang tan nhanh hơn bao giờ hết. Gấu Bắc cực và hải cẩu cần băng biển làm nơi nuôi con non, kiếm ăn hoặc nghỉ ngơi.

Mực nước biển dâng cao đe dọa môi trường sống của rùa biển, loài phụ thuộc vào bãi biển để đẻ trứng. Có thể nhiều người chưa biết nhiệt độ của tổ quyết định trứng đực hay trứng cái. Thật không may, nhiệt độ tăng cao có nghĩa là hầu hết rùa sẽ sinh ra con cái và điều này có thể dẫn đến suy giảm quần thể.

Biến đổi khí hậu không chỉ tác động đến động vật hoang dã mà còn ảnh hưởng đến chúng ta. Nông dân, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Họ đang phải đối mặt với nhiệt độ cao hơn, lượng mưa lớn hơn, lũ lụt và hạn hán. Điều kiện môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và chất lượng cây trồng. Ví dụ, ở Kenya, do biến đổi khí hậu, lượng mưa ngày càng dày đặc và khó dự đoán hơn. Hạn hán thường kéo theo lượng mưa lớn khiến việc trồng chè, cây trồng quan trọng nhất của Kenya, trở nên rất khó khăn.