Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 2 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 2 Pronunciation

1 (trang 48 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and underline the stressed words. (Đọc các câu và gạch chân những từ được nhấn mạnh.)

1. Nearly ninety percent of all carbon dioxide emissions produced by humans come from burning of fossil fuels.

2. Forests store carbon in the trees and soil and help reduce the global temperature.

Đáp án:

1. Nearly ninety percent of all carbon dioxide emissions produced by humans come from burning of fossil fuels.

2. Forests store carbon in the trees and soil and help reduce the global temperature.

Giải thích:

Các từ cần nhấn mạnh: trạng từ chỉ mức độ, số liệu, danh từ, động từ, tính từ vì nó là những từ thể hiện ý nghĩa của câu

Hướng dẫn dịch:

1. Gần 90% lượng khí thải carbon dioxide do con người tạo ra là do đốt nhiên liệu hóa thạch.

2. Rừng lưu trữ carbon trong cây và đất và giúp giảm nhiệt độ toàn cầu.

2 (trang 48 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and underline words with elision. (Đọc các câu và gạch chân các từ có dấu gạch chân.)

3. Everyone in my family loves chocolate.

4. People have different opinions about how history should be taught at schools.

Đáp án:

3. Everyone in my family loves chocolate. (fam()ly, choc(o)late)

4. People have different opinions about how history should be taught at schools (diff(e)rent, hist(o)ry)

Giải thích:

Hướng dẫn dịch:

3. Mọi người trong gia đình tôi đều thích sô cô la.

4. Mọi người có quan điểm khác nhau về cách dạy lịch sử ở trường.