Với giải Unit 10 Project lớp 11 trang 119 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 10: The ecosystem giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 10: The ecosystem

Đề bài

Restore and protect a local ecosystem

(Khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái địa phương)

Work in groups. Make a poster to illustrate an ecosystem in your local area and suggest ideas to restore and/or protect it.

(Làm việc theo nhóm. Làm một tấm áp phích để minh họa một hệ sinh thái trong khu vực địa phương của bạn và đề xuất các ý tưởng để khôi phục và/hoặc bảo vệ nó.)

Give a group presentation. Use these questions as cues. 

(Hãy trình bày theo nhóm. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

What does the ecosystem include?

(Hệ sinh thái bao gồm những gì?)

What is its current condition? Is it damaged?

(Tình trạng hiện tại của nó là gì? Nó có bị hỏng không?)

What can we do to restore and/or protect it?

(Chúng tôi có thể làm gì để khôi phục và/hoặc bảo vệ nó?)

Unit 10 Project lớp 11 trang 119 | Tiếng Anh 11 Global Success

Lời giải chi tiết

Hanoi – the capital of Vietnam, is not only a place with a developed economy but also an ideal tourist destination. For a long time, Hanoi is famous for 36 ancient streets. Each street is famous for a different typical craft village. Coming to Hanoi capital, we cannot ignore attractive tourist destinations such as Hoan Kiem Lake, Quoc Tu Giam Temple, Ho Chi Minh Mausoleum, or Bat Trang Pottery Village, … I was attracted to the unforgettable specialties of Hanoi such as Trang Tien ice cream, Vong village nuggets, Ho Tay shrimp cakes, … Hanoi people are very friendly and open. They are always happy to show the visitors the way. Not only that, the people of Hanoi are also very industrious and hard-working. To me, Hanoi is a beautiful, poetic, and well worth living city. But now, Hanoi’s ecosystem is seriously affected by human impacts. Therefore, we need to take some of the following measures to protect and restore the ecosystem:

Try to reduce the amount of non-biodegradable or recycle waste.

oin as many tree planting trips and plant trees as more as you can. Trees absorb carbon dioxide – a greenhouse gas.

Use compact fluorescent light bulbs: they may be more expensive, but they can be used longer, the more money you can save, the more money paid on the electric bill is reduced.

Turn off your devices, and save energy to protect the environment: Switching off all electric things when they are not in use.

Use recycled paper to save trees.

Here are some ways to protect the ecosystem in Hanoi. Above all, we all need to be conscious of protecting the local ecosystem.

Tạm dịch:

Hà Nội – thủ đô của Việt Nam, không chỉ là nơi có nền kinh tế phát triển mà còn là địa điểm du lịch lý tưởng. Hà Nội từ lâu nổi tiếng với 36 phố phường. Mỗi phố nổi tiếng với một làng nghề đặc trưng khác nhau. Đến với thủ đô Hà Nội chúng ta không thể bỏ qua những địa điểm du lịch hấp dẫn như Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác, hay làng gốm Bát Tràng,… Tôi bị thu hút bởi những đặc sản khó quên của Hà Nội như kem Tràng Tiền, Cốm làng Vòng, bánh tôm Hồ Tây,… Người Hà Nội rất thân thiện và cởi mở. Họ luôn sẵn lòng chỉ đường cho du khách. Không chỉ vậy, người dân Hà Nội còn rất công nghiệp và cần cù. Với tôi, Hà Nội là một thành phố xinh đẹp, thơ mộng và đáng sống. Nhưng hiện nay, hệ sinh thái Hà Nội đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của con người. Vì vậy, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp sau để bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái:

Cố gắng giảm lượng chất thải không thể phân hủy hoặc tái chế.

Hãy tham gia nhiều chuyến đi trồng cây và trồng càng nhiều cây càng tốt. Cây xanh hấp thụ carbon dioxide – một loại khí gây hiệu ứng nhà kính.

Sử dụng bóng đèn huỳnh quang compact: chúng có thể đắt hơn, nhưng chúng có thể được sử dụng lâu hơn, bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền, số tiền phải trả cho hóa đơn tiền điện càng giảm.

Tắt các thiết bị của bạn và tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường: Tắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng.

Sử dụng giấy tái chế để cứu cây xanh.

Dưới đây là một số cách để bảo vệ hệ sinh thái ở Hà Nội. Hơn hết, tất cả chúng ta cần có ý thức bảo vệ hệ sinh thái địa phương.