Với giải Unit 4 Reading lớp 11 trang 45 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam

ASEAN news (Tin tức ASEAN)

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Where do you most often read the news? 

(Bạn thường đọc tin tức ở đâu nhất?)

2. What is your favourite news section: Politics, Education, Sports or Culture?

(Phần tin tức yêu thích của bạn là gì: Chính trị, Giáo dục, Thể thao hay Văn hóa?)

Lời giải chi tiết:

1. I often read news on social media platforms, news apps, or websites.

(Tôi thường đọc tin tức trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng tin tức hoặc trang web.)

2. My favourite news section is Culture.

(Phần tin tức yêu thích của tôi là Văn hóa.)

2. Read the news items and choose the most suitable headline for each one. There are TWO extra headlines.

(Đọc các mục tin tức và chọn tiêu đề phù hợp nhất cho mỗi mục. Có HAI tiêu đề bị thừa.)

A. Don’t miss this opportunity to represent your country!

(Đừng bỏ lỡ cơ hội này để đại diện cho đất nước của bạn!)

B. Travelling to ASEAN countries

(Du lịch các nước ASEAN)

C. Equality in sport for ASEAN women

(Bình đẳng trong thể thao cho phụ nữ ASEAN)

D. Korean and ASEAN students

(Sinh viên Hàn Quốc và ASEAN)

E. Volunteers needed to take part in cultural exchanges

(Cần tình nguyện viên tham gia giao lưu văn hóa)

1. ___________________________

To raise awareness of ASEAN and promote cultural exchanges between the youths of Korea and ASEAN, the ASEAN-Korea Centre (AKC) regularly organises an ASEAN School Tour Programme. Last week, the AKC welcomed 121 Korean and Asian students from six schools. They learnt about ASEAN members, and discussed why ASEAN was important to Korea, and how to strengthen ASEAN-Korea relations. The students also took part in a variety of cultural activities such as singing traditional songs and making ASEAN posters.

2. ___________________________

The Ship for Southeast Asian andJapanese Youth Programme (SSEAYP) is looking for participants. Organised by the government of Japan and supported by the governments of Southeast Asia, this journey will last for 50 days and will bring together over 300 youths from ASEAN countries and Japan. Young people will have the opportunity to take part in exciting discussions on current social and youth issues, and eye-opening cultural exchanges. They will also receive training to help them develop problem- solving and leadership. skills. The journey starts in Japan and participants travel to five ASEAN countries.

3. ___________________________

An ASEAN talk show on women in sport took place in December. Its goal was promoting gender equality in and through sport. It featured 10 female sports representatives from 10 ASEAN countries. The talk show also discussed the rights of sports people with disabilities. All participants agreed that women and girls should be given more opportunities to play sports and represent their countries at international events. The talk show was live-streamed on the ASEAN webpage.

Lời giải chi tiết:

1 – D

2 – B

3 – C

1. D. Korean and ASEAN students

To raise awareness of ASEAN and promote cultural exchanges between the youths of Korea and ASEAN, the ASEAN-Korea Centre (AKC) regularly organises an ASEAN School Tour Programme. Last week, the AKC welcomed 121 Korean and Asian students from six schools. They learnt about ASEAN members, and discussed why ASEAN was important to Korea, and how to strengthen ASEAN-Korea relations. The students also took part in a variety of cultural activities such as singing traditional songs and making ASEAN posters.

2. B. Travelling to ASEAN countries

The Ship for Southeast Asian andJapanese Youth Programme (SSEAYP) is looking for participants. Organised by the government of Japan and supported by the governments of Southeast Asia, this journey will last for 50 days and will bring together over 300 youths from ASEAN countries and Japan. Young people will have the opportunity to take part in exciting discussions on current social and youth issues, and eye-opening cultural exchanges. They will also receive training to help them develop problem- solving and leadership skills. The journey starts in Japan and participants travel to five ASEAN countries.

3. C. Equality in sport for ASEAN women

An ASEAN talk show on women in sport took place in December. Its goal was promoting gender equality in and through sport. It featured 10 female sports representatives from 10 ASEAN countries. The talk show also discussed the rights of sports people with disabilities. All participants agreed that women and girls should be given more opportunities to play sports and represent their countries at international events. The talk show was live-streamed on the ASEAN webpage.

Tạm dịch:

1. D. Sinh viên Hàn Quốc và ASEAN

Để nâng cao nhận thức về ASEAN và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thanh niên Hàn Quốc và ASEAN, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) thường xuyên tổ chức Chương trình Tham quan Trường học ASEAN. Tuần trước, AKC đã chào đón 121 học sinh Hàn Quốc và châu Á đến từ sáu trường. Họ đã tìm hiểu về các thành viên ASEAN và thảo luận về lý do tại sao ASEAN lại quan trọng đối với Hàn Quốc và cách tăng cường quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Các sinh viên cũng tham gia nhiều hoạt động văn hóa như hát các bài hát truyền thống và làm áp phích ASEAN.

2. B. Du lịch các nước ASEAN

Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) đang tìm kiếm người tham gia. Được tổ chức bởi chính phủ Nhật Bản và được hỗ trợ bởi chính phủ các nước Đông Nam Á, hành trình này sẽ kéo dài trong 50 ngày và quy tụ hơn 300 thanh niên đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản. Những người trẻ tuổi sẽ có cơ hội tham gia vào các cuộc thảo luận thú vị về các vấn đề xã hội và giới trẻ hiện nay, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa mở mang tầm mắt. Họ cũng sẽ được đào tạo để giúp họ phát triển khả năng giải quyết vấn đề và khả năng lãnh đạo. Cuộc hành trình bắt đầu ở Nhật Bản và những người tham gia đi đến năm quốc gia ASEAN.

3. C. Bình đẳng trong thể thao cho phụ nữ ASEAN

Một chương trình đối thoại của ASEAN về phụ nữ trong thể thao đã diễn ra vào tháng 12. Mục tiêu của nó là thúc đẩy bình đẳng giới trong và thông qua thể thao. Giải có sự góp mặt của 10 nữ đại diện thể thao đến từ 10 quốc gia ASEAN. Buổi tọa đàm cũng thảo luận về quyền của người khuyết tật trong thể thao. Tất cả những người tham gia đều nhất trí rằng phụ nữ và trẻ em gái nên được tạo nhiều cơ hội hơn để chơi thể thao và đại diện cho quốc gia của họ tại các sự kiện quốc tế. Chương trình tọa đàm đã được phát trực tiếp trên trang web của ASEAN.)

3. Read the news items again and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc các mục tin tức một lần nữa và nối các từ được đánh dấu với ý nghĩa của chúng.)

1. relations

a. shown over the Internet

2. eye-opening

b. to act officially for another person or organisation

3. represent

c. the way in which people or groups of people behave towards each other.

4. live-streamed

d. surprising because you learn something new

Lời giải chi tiết:

– c

– d

– b

– a

1 – c. relations = the way in which people or groups of people behave towards each other.

(mối quan hệ = cách mà mọi người hoặc nhóm người cư xử với nhau.)

2 – d. eye-opening = surprising because you learn something new

(mở mang tầm mắt = ngạc nhiên vì bạn học được điều gì đó mới)

3 – b. represent = to act officially for another person or organisation

(đại diện = hành động chính thức cho người hoặc tổ chức khác)

4 – a. live-streamed = shown over the Internet

(phát trực tiếp = chiếu qua Internet)

4. Read the news items again and answer each question below with no more than FOUR words and / or a number.

(Đọc lại các mẩu tin và trả lời từng câu hỏi bên dưới với không quá BỐN từ và/hoặc một con số.)

Example: Who organises the ASEAN School Tour Programme? – The ASEAN Centre. 

(Ví dụ: Ai tổ chức Chương trình ASEAN School Tour? – Trung tâm ASEAN.)

1. How many students visited the AKC last week?

(Có bao nhiêu sinh viên đến thăm AKC tuần trước?)

2. How long will SSEAYP participants stay together on board the ship?

(Những người tham gia SSEAYP sẽ ở cùng nhau trên tàu trong bao lâu?)

3. What will participants in SSEAYP discuss besides youth issues?

(Những người tham gia SSEAYP sẽ thảo luận điều gì ngoài các vấn đề về giới trẻ?)

4. When did the ASEAN talk show on women in sport happen?

(Chương trình trò chuyện về phụ nữ trong thể thao của ASEAN diễn ra khi nào?)

5. Where was the talk show shown live?

(Chương trình trò chuyện được chiếu trực tiếp ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

1. 121 students. (121 học sinh.)

Thông tin: Last week, the AKC welcomed 121 Korean and Asian students from six schools.

(Tuần trước, AKC chào đón 121 học sinh Hàn Quốc và Châu Á từ 6 trường học.)

2. 50 days. (50 ngày.)

Thông tin: Organised by the government of Japan and supported by the governments of Southeast Asia, this journey will last for 50 days and will bring together over 300 youths from ASEAN countries and Japan.

(Được tổ chức bởi chính phủ Nhật Bản và được hỗ trợ bởi chính phủ các nước Đông Nam Á, hành trình này sẽ kéo dài trong 50 ngày và quy tụ hơn 300 thanh niên đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản.)

3. Current social issues. (Các vấn đề xã hội gần đây.)

Thông tin: Young people will have the opportunity to take part in exciting discussions on current social and youth issues, and eye-opening cultural exchanges.

(Những người trẻ tuổi sẽ có cơ hội tham gia vào các cuộc thảo luận thú vị về các vấn đề xã hội và giới trẻ hiện nay, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa mở mang tầm mắt.)

4. In December. (Vào tháng 12.)

Thông tin: An ASEAN talk show on women in sport took place in December.

(Một chương trình đối thoại của ASEAN về phụ nữ trong thể thao đã diễn ra vào tháng 12.)

5. ASEAN webpage. (Trang web ASEAN.)

Thông tin: The talk show was live-streamed on the ASEAN webpage.

(Chương trình tọa đàm đã được phát trực tiếp trên trang web của ASEAN.)

5. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to find more information about any of the news items in 2? Which one? Why?

(Bạn có muốn tìm thêm thông tin về bất kỳ mục tin tức nào trong 2 không? Cái nào? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I want to know more about an ASEAN talk show on women in sport took place in December.

(Tôi muốn biết thêm về một chương trình trò chuyện về phụ nữ trong thể thao ASEAN diễn ra vào tháng 12.)

Because the ASEAN talk show on women in sport was to promote gender equality in sports and raise awareness about the importance of providing opportunities for women and girls to participate in sports.

(Vì chương trình trò chuyện về phụ nữ trong thể thao của ASEAN nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái tham gia thể thao.)