Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 2 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 2 Reading

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answer (Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng)

“Generation gap’’ is a popular term used 10 describe the differences between generations. The young and the old do not (1)_____ each other well because of their (2)______ experiences, opinions, habits, and behavior. That is why parents often try to (3)_____ their children from doing things that they believe would harm them. On the other hand, children do their best to (4) _____ that they are responsible and can take (5)_____ of their own lives. Neither parents nor children are wrong. They are both right on their own (6) _____ . Parents, blinded by their love for their children, would rather have their own experiences (7)_____ the experiences of their kids. In contrast, their children are completely (8) _____ that their decisions are right and are based on current situations that their parents may not be aware of.

1. A. accept             B. understand          C. experience          D. respect

2. A. different          B. difficult               C. similar                D. unexpected

3. A. present            B. prevent               C. encourage           D. increase

4. A. send                B. encourage           C. improve              D. prove

5. A. control            B. focus                  C. conflict               D. action

6. A. road                B. way                    C. street                  D. place

7. A change             B. stop                    C. replace                D. develop

8. A. decided           B. safe                    C. unsure                 D. sure

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

1. understand sth/someone: thấu hiểu cái gì/ai đó

2. different experiences, opinions, habits, and behavior: trải nghiệm, ý kiến, thói quen và hành vi khác nhau

3. prevent someone from sth: ngăn ai đó khỏi làm gì/ khỏi cái gì

4. prove (v): chứng minh

5. take control of sth: làm chủ cái gì

6. on their own way: theo cách của họ

7. replace (v): thay thế

8. tobe sure that: chắc chắn điều gì

Hướng dẫn dịch:

“Khoảng cách thế hệ” là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng 10 để mô tả sự khác biệt giữa các thế hệ. Người trẻ và người già không hiểu rõ nhau vì kinh nghiệm, quan điểm, thói quen và hành vi khác nhau. Đó là lý do tại sao cha mẹ thường cố gắng ngăn cản con cái làm những điều mà họ tin rằng sẽ gây hại cho chúng. Mặt khác, trẻ cố gắng hết sức để chứng minh rằng chúng có trách nhiệm và có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Cha mẹ và con cái đều không sai. Cả hai đều đúng theo cách riêng của họ. Các bậc cha mẹ, mù quáng vì tình yêu dành cho con cái, thà để những trải nghiệm của chính họ thay thế những trải nghiệm của con cái họ. Ngược lại, con cái của họ hoàn toàn chắc chắn rằng các quyết định của chúng là đúng và dựa trên các tình huống hiện tại mà cha mẹ chúng có thể không nhận thức được.

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and complete these sentences with no more than TWO words from the text. (Đọc văn bản và hoàn thành những câu này với không quá HAI từ trong văn bản.)

Bridging the generation gap

As time goes by, customs and traditions, which help shape the identity of an individual, change. That is why people belonging to different generations don’t usually share the same values and beliefs. The difference in politics, culture, and other areas of life is what separates the generations and is often described as a generation gap. This can lead to frequent disagreements or even conflicts between the generations in a family. Therefore, bridging the generation gap is important. Below are some tips on how different generations in a family can connect.

First, all generations should be open to new ideas. Having more life experiences, parents often think that they know what is best for their children. However, the world is changing all the time. So parents should keep an open mind about new ideas or things that probably didn’t even exist when they were growing up. For their part, children should also be willing to listen to their parents and try to learn important life lessons from them.

Second, it is important for parents and children to make time for each other every day. Poor communication or lack of it can harm the relationship between family members. They should make an effort to listen to each other. For example, start by asking your parents about how they spend their day at work. Finding some enjoyable activities that you can all do together is the best way to strengthen family bonds.

In conclusion, healthy family love can help bridge the generation gap. Parents and children love each other for who they are, no matter what they say, think, or do. Even if people might not approve of what other family members do or say, they are still family and always will be.

1. Bridging the generation gap is important to avoid ____ and conflicts between the

generations in a family.

2. Because they have more ____ parents believe they know what their children need.

3. Children should also learn important _____ from their parents.

4. The relationship between family members can suffer because of _____ or lack of it.

5. Healthy _____ means love, care, loyalty, and respect for family members, no matter

what they say, think, or do.

Đáp án:

1. disagreements

2. life experiences

3. life lessons

4. poor communication

5. family love

Giải thích:

1. Thông tin “The difference in politics, culture, and other areas of life is what separates the generations and is often described as a generation gap. This can lead to frequent disagreements or even conflicts between the generations in a family. Therefore, bridging the generation gap is important.’’

2. Thông tin “Having more life experiences, parents often think that they know what is best for their children’’

3. Thông tin “For their part, children should also be willing to listen to their parents and try to learn important life lessons from them.’’

4. Thông tin “Poor communication or lack of it can harm the relationship between family members. They should make an effort to listen to each other.’’

5. Thông tin “In conclusion, healthy family love can help bridge the generation gap. Parents and children love each other for who they are, no matter what they say, think, or do.’’

Hướng dẫn dịch:

1. Thu hẹp khoảng cách thế hệ là điều quan trọng để tránh những bất đồng và xung đột giữa các thế hệ

các thế hệ trong một gia đình.

2. Vì họ có nhiều kinh nghiệm sống nên cha mẹ tin rằng họ biết con mình cần gì.

3. Trẻ em cũng nên học những bài học quan trọng trong cuộc sống từ cha mẹ.

4. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng vì giao tiếp kém hoặc thiếu giao tiếp.

5. Tình yêu gia đình lành mạnh có nghĩa là yêu thương, chăm sóc, trung thành và tôn trọng các thành viên trong gia đình, bất kể

những gì họ nói, nghĩ, hoặc làm.