Với giải trang 67 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Test yourself 3 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 3 Writing

(trang 67 SBT Tiếng Anh 10)Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. (Hoàn thành câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên)

44. They must stop child marriage because it limits children’s access to education and training.

45. Blended learning is becoming more popular now than it was in the past.

46. I have never received such an attractive job offer before

47. Women should be provided with more job opportunities to reduce gender inequality.

48. Some teachers may not want to use electronic devices; their computer skills are very poor.

49. Do you know the boy sitting next to me at Nam’s birthday party?

50. They’ll have to change the date of the meeting again.

Đáp án:

44. Child marriage must be stopped because it limits children’s access to education and training.

45. In the past, blended learning wasn’t so / as popular as it is now / blended learning was less popular than it is now.

46. This is the most attractive job offer I have ever received.

47. More job opportunities should be provided for women to reduce gender inequality.

48. Some teachers whose computer skills are very poor may not want to use electronic devices.

49. Do you know the boy who sat next to me at Nam’s birthday party.

50. The date of the meeting will have to be changed again.

Hướng dẫn dịch:

44. Họ phải chấm dứt nạn tảo hôn vì nó hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo của trẻ em.

45. Học kết hợp đang trở nên phổ biến hơn so với trước đây.

46. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời mời làm việc hấp dẫn như vậy trước đây

47. Phụ nữ cần được cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn để giảm bất bình đẳng giới.

48. Một số giáo viên có thể không muốn sử dụng thiết bị điện tử; kỹ năng máy tính của họ rất kém.

49. Bạn có biết cậu bé ngồi cạnh mình trong bữa tiệc sinh nhật của Nam không?

50. Họ sẽ phải thay đổi ngày họp một lần nữa