Với giải trang 23 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Test yourself 1 Pronunciation giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 1 Pronunciation

(trang 23 SBT Tiếng Anh 10)Choose the best answers (A, B, C or D) to indicate the correct consonant blends to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) để chỉ ra sự pha trộn phụ âm chính xác để hoàn thành câu.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 23 Test yourself 1 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. D

2. C

Hướng dẫn dịch:

1. Bộ não mệt mỏi của cô ấy không thể giải quyết vấn đề đó.

2. Cẩn thận khi băng qua đường tàu.

Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primal stress. (Chọn chữ cái đúng (A, B, C hoặc D) để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại ở vị trí của trọng âm chính.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 23 Test yourself 1 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

3. B

4. A