Với giải Unit 3 Listening lớp 10 trang 33 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 3: Music giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 3: Music Global Success

Enjoying music (Thưởng thức âm nhạc)

Bài 1 trang 33 sgk Tiếng anh 10: Look at the picture and answer the following questions.

(Quan sát bức tranh và trả lời các câu hỏi sau.)

Unit 3 Listening lớp 10 trang 33 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

1. What kind of event is it? 

(Nó là loại sự kiện gì?)

2. Where does the event usually take place?

(Sự kiện thường diễn ra ở đâu?)

Trả lời:

1. It looks like a music festival because there is a band performing with musical instruments on the stage.

(Nó trông giống như một lễ hội âm nhạc vì có một nhóm nhạc đang biểu diễn với nhạc cụ trên sân khấu.)

2. As far as I know, this kind of event usually takes place outdoors such as in the street, on the beach, or around the square.

(Theo tôi được biết, loại sự kiện này thường diễn ra ngoài trời như trên đường phố, trên bãi biển, hoặc xung quanh quảng trường.)

Bài 2 trang 33 sgk Tiếng anh 10: Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (✓) the information that you hear in the recording.

(Nghe một bài phỏng vấn về việc chuẩn bị cho Lế hội âm nhạc thanh niên quốc tế. Đánh dấu thông tin mà em nghe được trong bài ghi âm.)

A. Location (Vị trí)

 

B. Guests (Khách mời)

 

C. Decoration (Trang trí)

 

D. Tickets (Vé)

 

Trả lời: A, D

Nội dung bài nghe:

Tam: Hi, this is Tam at the site of the second International Youth Music Festival. There are just two ways to go before the festival opens on Sunday. As you can hear in the background it’s very busy here. I’m with Jack, one of the festival organisers. So, Jack, how’s it all going?

Jack: Hi, we’re very busy. We’re still setting up the fain stage and there’s still a lot to do, but we want to get it ready by tomorrow so that the bands can start to practise.

Tam: I heard that there are some changes to the festival this year. Can you tell us about them?

Jack: Well, last year the festival was on the beach and it was free of charge. We didn’t know it would be so popular and we had problems with overcrowding. This year we have sold the tickets in advance so that we know how many people are coming. What’s more

important, we’ve decided to move the festival to this country park.

Tam: Why the country park? Isn’t it a bit too far from the town centre?

Jack: Yeah, that’s why we’ve chosen it. This location is better for everybody because …

Hướng dẫn dịch:

Tâm: Xin chào, đây là Tâm ở địa điểm tổ chức Liên hoan âm nhạc trẻ quốc tế lần thứ hai. Chỉ có hai cách để đi trước khi lễ hội khai mạc vào Chủ nhật. Như bạn có thể nghe thấy ở đây, nó rất bận rộn. Tôi đi cùng Jack, một trong những người tổ chức lễ hội. Jack, mọi chuyện thế nào rồi?

Jack: Xin chào, chúng tôi rất bận. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị một sân khấu nhỏ và vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng vào ngày mai để các ban nhạc có thể bắt đầu luyện tập.

Tâm: Tôi nghe nói rằng lễ hội năm nay có một số thay đổi. Bạn có thể cho chúng tôi biết về chúng chứ?

Jack: À, năm ngoái lễ hội ở trên bãi biển và nó miễn phí. Chúng tôi không biết rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy và chúng tôi gặp vấn đề với tình trạng quá tải. Năm nay chúng tôi đã bán vé trước để chúng tôi biết có bao nhiêu người sẽ đến. Còn gì nữa quan trọng, chúng tôi đã quyết định chuyển lễ hội đến công viên nước này.

Tâm: Tại sao lại là công viên nước? Nó không phải hơi xa trung tâm thị trấn à?

Jack: Ừ, đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn nó. Vị trí này tốt hơn cho mọi người vì…

Bài 3 trang 33 sgk Tiếng anh 10: Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe lại và quyết định xem những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. This is the first International Youth Music Festival.

(Đây là Liên hoan Âm nhạc Thiếu niên Quốc tế đầu tiên.)

 

 

2. The organisers have finished preparations for the festival.

(Ban tổ chức đã chuẩn bị xong cho lễ hội.)

 

 

3. Last year, the festival was held on the beach.

(Năm ngoái, lễ hội được tổ chức trên bãi biển.)

 

 

4. They are selling tickets for the festival at the park gates.

(Họ đang bán vé cho lễ hội ở cổng công viên.)

 

 

5. The country park is far from the town centre.

(Công viên nước cách xa trung tâm thị trấn.)

 

Trả lời:

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Liên hoan Âm nhạc Thiếu niên Quốc tế đầu tiên.

2. Ban tổ chức đã chuẩn bị xong cho lễ hội.

3. Năm ngoái, lễ hội được tổ chức trên bãi biển.

4. Họ đang bán vé cho lễ hội ở cổng công viên.

5. Công viên nước cách xa trung tâm thị trấn.

Bài 4 trang 33 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to go to a music festival? Why or why not?

(Bạn có muốn đến một lễ hội âm nhạc không? Tại sao có hoặc tại sao không?)

Trả lời:

Although I’m a big fan of music, I don’t want to go to a music festival. As you may know, there are a big number of people going to this kind of event. As a result, social problems like theft and accidents will easily happen. One more important reason is I have a fear of crowds, so I prefer listening to music at home to going to a music festival.

(Mặc dù tôi rất thích âm nhạc nhưng tôi không muốn tham dự một lễ hội âm nhạc. Như bạn biết đấy, có một số lượng lớn người tham gia loại sự kiện này. Do đó, các vấn đề xã hội như trộm cắp và tai nạn sẽ dễ dàng xảy ra. Một lý do quan trọng nữa là tôi mắc chứng sợ đám đông, nên tôi thích nghe nhạc ở nhà hơn là đi dự lễ hội âm nhạc.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 10

Unit 3 Getting started lớp 10 trang 28, 29

Unit 3 Language lớp 10 trang 29, 30

Unit 3 Reading lớp 10 trang 31, 32

Unit 3 Speaking lớp 10 trang 32

Unit 3 Writing lớp 10 trang 33, 34

Unit 3 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 34, 35

Unit 3 Looking back lớp 10 trang 36

Unit 3 Project lớp 10 trang 37

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 2: Humans and The environment

Unit 3: Music

Review 1

Unit 4: For a better community

Unit 5: Inventions