Bài tập cuối chương 4 CTST được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Bài 1 trang 78 SGK Toán 10 CTST

Cho tam giác ABC. Biết a = 49,4;b = 26,4;widehat C = {47^ circ }20'. Tính hai góc widehat A,widehat Bvà cạnh c.

Gợi ý đáp án

Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC, ta có:

begin{array}{l}{c^2} = {b^2} + {a^2} - 2abcos C\ Leftrightarrow {c^2} = 26,{4^2} + 49,{4^2} - 2.26,4.49,4cos {47^ circ }20'\ Rightarrow c approx 37end{array}

Áp dụng định lí sin, ta có: frac{a}{{sin A}} = frac{b}{{sin B}} = frac{c}{{sin C}}

begin{array}{l} Leftrightarrow frac{{49,4}}{{sin A}} = frac{{26,4}}{{sin B}} = frac{{37}}{{sin {{47}^ circ }20'}}\ Rightarrow sin A = frac{{49,4.sin {{47}^ circ }20'}}{{37}} approx 0,982 Rightarrow widehat A approx {79^ circ }\ Rightarrow widehat B approx {180^ circ } - {79^ circ } - {47^ circ }20' = {53^ circ }40'end{array}

Bài 2 trang 78 SGK Toán 10 CTST

Cho tam giác ABC. Biết a = 24,b = 13,c = 15. Tính các góc widehat A,widehat B

Gợi ý đáp án

Áp dụng hệ quả của định lí cosin, ta có:

begin{array}{l}cos A = frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}};cos B = frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\ Rightarrow cos A = frac{{{{13}^2} + {{15}^2} - {{24}^2}}}{{2.13.15}} = - frac{7}{{15}};cos B = frac{{{{24}^2} + {{15}^2} - {{13}^2}}}{{2.24.15}} = frac{{79}}{{90}}\ Rightarrow widehat A approx 117,{8^ circ },widehat B approx 28,{6^o}\ Rightarrow widehat C approx 33,{6^o}end{array}

Bài 3 trang 78 SGK Toán 10 CTST

Cho tam giác ABC có a = 8,b = 10,c = 13. Tính các góc A, B, C

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác ABC có a = 8,b = 10,c = 13. Tính các gócwidehat A,widehat B

Gợi ý đáp án

a) Tam giác ABC có góc tù không?

Áp dụng hệ quả của định lí cosin, ta có:

begin{array}{l}cos A = frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}};cos B = frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\ Rightarrow left{ begin{array}{l}cos A = frac{{{{10}^2} + {{13}^2} - {8^2}}}{{2.10.13}} = frac{{41}}{{52}} > 0;\cos B = frac{{{8^2} + {{13}^2} - {{10}^2}}}{{2.8.13}} = frac{{133}}{{208}} > 0\cos C = frac{{{8^2} + {{10}^2} - {{13}^2}}}{{2.8.13}} = - frac{1}{{32}} < 0end{array} right.end{array}

Rightarrow widehat C approx 91,{79^ circ } > {90^ circ }, tam giác ABC có góc C tù.

b) Tính độ dài trung tuyến AM, diện tích tam giác và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Gợi ý đáp án:

+) Áp dụng định lí cosin trong tam giác ACM, ta có:

begin{array}{l}A{M^2} = A{C^2} + C{M^2} - 2.AC.CM.cos C\ Leftrightarrow A{M^2} = {8^2} + {5^2} - 2.8.5.left( { - frac{1}{{32}}} right) = 91,5\ Rightarrow AM approx 9,57end{array}

+) Ta có: p = frac{{8 + 10 + 13}}{2} = 15,5.

Áp dụng công thức heron, ta có:

S = sqrt {p(p - a)(p - b)(p - c)} = sqrt {15,5.(15,5 - 8).(15,5 - 10).(15,5 - 13)} approx 40

+) Áp dụng định lí sin, ta có:

frac{c}{{sin C}} = 2R Rightarrow R = frac{c}{{2sin C}} = frac{{13}}{{2.sin 91,{{79}^ circ }}} approx 6,5

c) Lấy điểm D đối xứng với A qua C.

Bài 4 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Cho tam giác ABC có A = 120,b = 8,c = 5. Tính:

a) Cạnh a và các góc B, C

b) Diện tích tam giác ABC

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường cao AH của tam giác.

Gợi ý đáp án

a) Cạnh a và các góc widehat B,widehat C.

Gợi ý đáp án:

Áp dụng định lí cosin, ta có:

begin{array}{l}{a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cos A\ Leftrightarrow {a^2} = {8^2} + {5^2} - 2.8.5.cos {120^ circ } = 129\ Rightarrow a = sqrt {129} end{array}

Áp dụng định lí sin, ta có:

begin{array}{l}frac{a}{{sin A}} = frac{b}{{sin B}} = frac{c}{{sin C}} Rightarrow frac{{sqrt {129} }}{{sin {{120}^ circ }}} = frac{8}{{sin B}} = frac{5}{{sin C}}\ Rightarrow left{ begin{array}{l}sin B = frac{{8.sin {{120}^ circ }}}{{sqrt {129} }} approx 0,61\sin C = frac{{5.sin {{120}^ circ }}}{{sqrt {129} }} approx 0,38end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}widehat B approx 37,{59^ circ }\widehat C approx 22,{41^ circ }end{array} right.end{array}

b) Diện tích tam giác ABC

Diện tích tam giác ABC là:

S = frac{1}{2}bc.sin A = frac{1}{2}.8.5.sin {120^ circ } = 10sqrt 3

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường cao AH của tam giác.

Phương pháp giải:

+) Áp dụng định lí sin:R = frac{a}{{sin A}}

+) Đường cao AH:AH = frac{{2S}}{a}

+) Theo định lí sin, ta có: R = frac{a}{{sin A}}

+) Đường cao AH của tam giác bằng: AH = frac{{2S}}{a}

Bài 5 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Cho hình bình hành ABCD

a) Chứng minh 2left( {A{B^2} + B{C^2}} right) = A{C^2} + B{D^2}

b) Cho AB = 4,BC = 5,BD = 7. Tính AC.

Gợi ý đáp án

Bài tập cuối chương 4 CTST

a) Áp dụng định lí cosin ta có

left{ begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} - 2.AB.BC.cos B\B{D^2} = A{B^2} + A{D^2} - 2.AB.AD.cos Aend{array} right.

AD = BC;cos A = cos ({180^ circ } - B) = - cos B

begin{array}{l} Rightarrow left{ begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} + 2.AB.BC.cos A\B{D^2} = A{B^2} + B{C^2} - 2.AB.AD.cos Aend{array} right.\ Rightarrow A{C^2} + B{D^2} = 2left( {A{B^2} + B{C^2}} right)end{array}

b) Theo câu a, ta suy ra: A{C^2} = 2left( {A{B^2} + B{C^2}} right) - B{D^2}

begin{array}{l} Rightarrow A{C^2} = 2left( {{4^2} + {5^2}} right) - {7^2} = 33\ Rightarrow AC = sqrt {33} end{array}

Bài 6 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Cho tam giác ABC có a = 15,b = 20,c = 25.

a) Tính diện tích tam giác ABC

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Gợi ý đáp án

a) Ta có: p = frac{{a + b + c}}{2} = frac{{15 + 20 + 25}}{2} = 30

Áp dụng công thức heron, ta có: S = sqrt {30.(30 - 15).(30 - 20).(30 - 25)} = 150

b) Ta có:S = frac{{abc}}{{4R}} Rightarrow R = frac{{abc}}{{4S}} = frac{{15.20.25}}{{4.150}} = 12,5.

Bài 7 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

cot A + cot B + cot C = frac{{R({a^2} + {b^2} + {c^2})}}{{abc}}

Gợi ý đáp án

Áp dụng hệ quả của định lí sin và định lí cosin, ta có:

frac{a}{{sin A}} = 2R Rightarrow sin A = frac{a}{{2R}}

cos A = frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}

Rightarrow cot A = frac{{cos A}}{{sin A}} = frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}:frac{a}{{2R}} = R.frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{abc}}

Tương tự ta có:cot B = R.frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{abc}} và cot C = R.frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{abc}}

begin{array}{l} Rightarrow cot A + cot B + cot C = frac{R}{{abc}}left[ {left( {{b^2} + {c^2} - {a^2}} right) + left( {{a^2} + {c^2} - {b^2}} right) + left( {{a^2} + {b^2} - {c^2}} right)} right]\ = frac{R}{{abc}}left( {2{b^2} + 2{c^2} + 2{a^2} - {a^2} - {c^2} - {b^2}} right) = frac{{R({a^2} + {b^2} + {c^2})}}{{abc}}end{array}

Bài 8 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Tính khoảng cách AB giữa hai nóc tòa cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 370 km, 350 km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B là 2,{1^ circ }.

Bài tập cuối chương 4

Gợi ý đáp án

Áp dụng định lí cosin, ta có:

begin{array}{l}A{B^2} = {370^2} + {350^2} - 2.370.350.cos 2,{1^ circ }\ Rightarrow AB approx 23,96;(km)end{array}

Vậy khoảng cách giữa hai tòa nhà là 23,96 km.

Bài 9 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển (Hình 2). Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc widehat {BPA} = {35^o}widehat {BQA} = {48^o}. Tính chiều cao của tháp hải đăng đó.

Gợi ý đáp án

Xét tam giác APB và AQB, ta có:

tan {35^ circ } = frac{{AB}}{{PB}} = frac{{AB}}{{300 + QB}} và tan {48^ circ } = frac{{AB}}{{QB}}

begin{array}{l} Rightarrow AB = tan {35^ circ }.left( {300 + QB} right) = tan {48^ circ }.QB\ Leftrightarrow tan {35^ circ }.300 + tan {35^ circ }.QB = tan {48^ circ }.QB\ Leftrightarrow tan {35^ circ }.300 = left( {tan {{48}^ circ } - tan {{35}^ circ }} right).QB\ Leftrightarrow QB = frac{{tan {{35}^ circ }.300}}{{tan {{48}^ circ } - tan {{35}^ circ }}}end{array}

AB = tan {48^ circ }.QB

Rightarrow AB = tan {48^ circ }.frac{{tan {{35}^ circ }.300}}{{tan {{48}^ circ } - tan {{35}^ circ }}} approx 568,5;(m)

Vậy tháp hải đăng cao khoảng 568,5 m.

Bài 10 trang 79 SGK Toán 10 CTST

Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao là h = 1,2m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm {A_1},{B_1} cùng thẳng hàng với {C_1} thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta do được widehat {D{A_1}{C_1}} = {49^ circ },widehat {D{B_1}{C_1}} = {35^ circ }. Tính chiều cao CD của tháp.

Gợi ý đáp án

Ta có: widehat {D{A_1}{C_1}} = widehat {{A_1}D{B_1}} + widehat {D{B_1}{A_1}} Rightarrow widehat {{A_1}D{B_1}} = {49^ circ } - {35^ circ } = {14^ circ }

Áp dụng định lí sin trong tam giác {A_1}D{B_1} , ta có:

begin{array}{l}frac{{{A_1}D}}{{sin {B_1}}} = frac{{{A_1}{B_1}}}{{sin D}} Leftrightarrow frac{{{A_1}D}}{{sin {{35}^ circ }}} = frac{{12}}{{sin {{14}^ circ }}}\ Rightarrow {A_1}D = sin {35^ circ }.frac{{12}}{{sin {{14}^ circ }}} approx 28,45end{array}

Áp dụng định lí sin trong tam giác {A_1}D{C_1} , ta có:

begin{array}{l}frac{{{A_1}D}}{{sin {C_1}}} = frac{{{C_1}D}}{{sin {A_1}}} Leftrightarrow frac{{28,45}}{{sin {{90}^ circ }}} = frac{{{C_1}D}}{{sin {{49}^ circ }}}\ Rightarrow {C_1}D = sin {49^ circ }.frac{{28,45}}{{sin {{90}^ circ }}} approx 21,47end{array}

Do đó, chiều cao CD của tháp là: 21,47 + 1,2 = 22,67;(m)

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập cuối chương 4 CTST. Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 CTST…