Với giải 1 trang 8 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Writing

1 (trang 8 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences (Sử dụng các động từ ở dạng chính xác của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa)

Đáp án:

1. Mr Thanh hates doing housework but he still cleans the house once a week.

2. I’m having a holiday with my family in Mai Chau now. We spend our summer holidays here every year.

3. It’s important for children to learn some life skills at home.

4. Parents have to teach their children to be honest and show respect to older people from/ at an early age.

5. Jane is thinking of applying for another job. She thinks her present job is boring.

6. Doing housework helps children learn to take care of themselves.

7. Family routines are connected with children’s health and academic achievement.

8. Children should learn to choose the right kind of clothes for the right occasion.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh Thành ghét làm việc nhà nhưng anh ấy vẫn dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần một lần.

2. Hiện tôi đang có một kỳ nghỉ với gia đình ở Mai Châu. Chúng tôi dành kỳ nghỉ hè của chúng tôi ở đây hàng năm.

3. Việc cho trẻ học một số kỹ năng sống ở nhà là rất quan trọng.

4. Cha mẹ phải dạy con trung thực và tôn trọng người lớn tuổi ngay từ khi còn nhỏ.

5. Jane đang nghĩ đến việc xin một công việc khác. Cô ấy cho rằng công việc hiện tại của mình thật nhàm chán.

6. Làm việc nhà giúp trẻ học cách chăm sóc bản thân.

7. Các thói quen của gia đình có liên quan đến sức khỏe và thành tích học tập của trẻ em.

8. Trẻ em nên học cách chọn loại quần áo phù hợp cho đúng dịp.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences (Sử dụng các động từ ở dạng chính xác của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa)…..

3 (trang 9 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about one of your family routines. Use the following questions as cues for your writing. (Viết đoạn văn (120 – 150 từ) kể về một trong những thói quen của gia đình em. Sử dụng những câu hỏi sau đây làm dấu hiệu cho bài viết của bạn.)….

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 3 Unit 1 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 14, 15 Unit 2 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 14 Unit 2 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 12, 13 Unit 2 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 11, 12 Unit 2 Grammar