Với giải Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 8: New ways to learn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 8: New ways to learn Global Success

Bài 1 trang 89 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Look at the photos and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. How do the students learn in each photo?

(Học sinh trong mỗi bức ảnh học như thế nào?)

2. Are you familiar with these ways of learning?

(Bạn có quen với những cách học này không?)


Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 3)

Trả lời:

1. The student in the photo a is learning online through her laptop while the students in photo b are learning face-to-face.

(Học sinh trong ảnh a đang học trực tuyến qua máy tính xách tay của cô ấy trong khi các học sinh trong ảnh b đang học trực tiếp.)

2. I’m familiar with both ways of learning.

(Tôi quen thuộc với cả hai cách học.)

Bài 2 trang 89 sgk Tiếng anh 10: Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer.

(Đọc văn bản. Hai học sinh đang nói về điều gì? Chọn câu trả lời đúng.)

A. Ways of helping students

B. Ways of learning

C. How to enjoy learning

Kim

I think face-to-face learning is better than online learning because I can communicate with teachers and other classmates immediately and directly when I have questions. In class, I can work in groups and discuss with friends. This helps me understand the lessons better. When I have a problem, I can ask for answers or help immediately. I can’t do this in online classes. I have to email my teachers and wait for their reply. Learning in a traditional classroom also has fewer distractions than learning online. My teachers have many strategies to keep us focused on the lessons. I really enjoy my lessons and learn a lot.


Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Laura

I think online learning has more advantages than disadvantages. My school is trying to change from face-to-face to blended learning, so sometimes we have online classes. I don’t have to go to school, but I don’t feel I’m missing any lessons by taking online classes. Furthermore, I think I learn online as much as I learn in a traditional class. I can’t talk to my teacher and classmates, but I can email them at any time. I also have an online discussion board where I can exchange comments and ideas about my projects with my classmates. The only disadvantage is I really need to have a fast Internet connection.


Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Tạm dịch:

Kim

Tôi nghĩ học trực tiếp tốt hơn học trực tuyến vì tôi có thể giao tiếp với giáo viên và các bạn học khác ngay lập tức và trực tiếp khi tôi có thắc mắc. Ở lớp, tôi có thể làm việc nhóm và thảo luận với các bạn. Điều này giúp tôi hiểu các bài học hơn. Khi gặp khó khăn, tôi có thể yêu cầu giải đáp hoặc giúp đỡ ngay lập tức. Tôi không thể làm điều này trong các lớp học trực tuyến. Tôi phải gửi email cho giáo viên của mình và chờ trả lời của họ. Học trong lớp học truyền thống cũng ít bị phân tâm hơn so với học trực tuyến. Các giáo viên của tôi có nhiều chiến lược để giúp chúng tôi tập trung vào bài học. Tôi thực sự thích những bài học của mình và học được rất nhiều điều.

Laura

Tôi nghĩ học trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Trường của tôi đang cố gắng thay đổi từ học trực tiếp sang học kết hợp, vì vậy đôi khi chúng tôi có các lớp học trực tuyến. Tôi không cần phải đến trường, nhưng tôi không cảm thấy mình thiếu bài học nào khi tham gia các lớp học trực tuyến. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi học trực tuyến nhiều như học trong một lớp học truyền thống. Tôi không thể nói chuyện với giáo viên và bạn học của mình, nhưng tôi có thể gửi email cho họ bất cứ lúc nào. Tôi cũng có một bảng thảo luận trực tuyến, nơi tôi có thể trao đổi nhận xét và ý tưởng về các dự án của mình với các bạn cùng lớp. Điểm bất lợi duy nhất là tôi thực sự cần phải có kết nối Internet nhanh.

Trả lời:

A. Ways of helping students

(Các cách giúp đỡ học sinh)

B. Ways of learning

(Những cách học)

C. How to enjoy learning

(Làm thế nào để thích học)

Kim nói về học trực tiếp, còn Laura nói về học trực tuyến. Đây là 2 cách học. => chọn B.

Bài 3 trang 90 sgk Tiếng anh 10: Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick () in the correct box.

(Đọc lại văn bản và quyết định xem ai sẽ đề cập đến nội dung sau bằng cách đánh dấu ✓vào ô đúng)

This person …

Kim

Laura

1. thinks that online learningisn’t as good as face-to-face learning.

   

2. gains the same knowledge in both ways of learning.

   

3. has more direct conversations and discussions.

   

4. uses emails to contact classmates.

   

5. can pay more attention in class.

   

6. needs to have access to high-speed Internet.

   

Trả lời:

This person …

Kim

Laura

1. thinks that online learning isn’t as good as face-to-face learning.

(cho rằng học trực tuyến không tốt bằng học trực tiếp.)

 

2. gains the same knowledge in both ways of learning.

(đạt được kiến thức như nhau trong cả hai cách học.)

 

3. has more direct conversations and discussions.

(có nhiều cuộc trò chuyện và thảo luận trực tiếp hơn.)

 

4. uses emails to contact classmates.

(sử dụng email để liên lạc với bạn cùng lớp.)

 

5. can pay more attention in class.

(có thể tập trung nhiều hơn trong lớp.)

 

6. needs to have access to high-speed Internet.

(cần truy cập Internet tốc độ cao.)

 

1. Kim

Thông tin: I think face-to-face learning is better than online learning because I can communicate with teachers and other classmates immediately and directly when I have questions.

(Tôi nghĩ học trực tiếp tốt hơn học trực tuyến vì tôi có thể giao tiếp với giáo viên và các bạn học khác ngay lập tức và trực tiếp khi tôi có thắc mắc.)

2. Laura

Thông tin: Furthermore, I think I learn online as much as I learn in a traditional class.

(Hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi học trực tuyến nhiều như học trong một lớp học truyền thống.)

3. Kim

Thông tin: In class, I can work in groups and discuss with friends. … When I have a problem, I can ask for answers or help immediately.

(Ở lớp, tôi có thể làm việc nhóm và thảo luận với các bạn. … Khi gặp khó khăn, tôi có thể yêu cầu giải đáp hoặc giúp đỡ ngay lập tức.)

4. Laura

Thông tin: I can’t talk to my teacher and classmates, but I can email them at any time.

(Tôi không thể nói chuyện với giáo viên và bạn học của mình, nhưng tôi có thể gửi email cho họ bất cứ lúc nào.)

5. Kim

Thông tin: Learning in a traditional classroom also has fewer distractions than learning online.

(Học trong lớp học truyền thống cũng ít bị phân tâm hơn so với học trực tuyến.)

6. Laura

Thông tin: The only disadvantage is I really need to have a fast Internet connection.

(Điểm bất lợi duy nhất là tôi thực sự cần phải có kết nối Internet nhanh.)

Bài 4 trang 90 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Which way of learning do you think is better? Why?

(Bạn nghĩ cách học nào tốt hơn? Tại sao?)

 

Trả lời:

Both face-to-face learning and online learning are good but personally, I believe that online learning is much better due to some reasons. First of all, coronavirus disease (COVID-19) is affecting every part of the world and schools are not an exception. Learning online helps us protect ourselves and reduce the spread of disease. Besides, learning on the Internet also provides us with active learning opportunities and develops our self-discipline. Face-to-face learning can do these but online learning does better.

(Cả học trực tiếp và học trực tuyến đều tốt nhưng cá nhân tôi tin rằng học trực tuyến tốt hơn nhiều do một số lý do. Trước hết, dịch bệnh coronavirus (COVID-19) đang ảnh hưởng đến mọi nơi trên thế giới và trường học không phải là một ngoại lệ. Học trực tuyến giúp chúng ta tự bảo vệ mình và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, học trên Internet còn mang đến cho chúng ta những cơ hội học tập tích cực và phát triển tính tự giác. Học trực tiếp có thể làm được những điều này nhưng học trực tuyến thì làm tốt hơn.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 10

Unit 8 Getting started lớp 10 trang 86, 87

Unit 8 Language lớp 10 trang 87, 88

Unit 8 Speaking lớp 10 trang 90

Unit 8 Listening lớp 10 trang 91

Unit 8 Writing lớp 10 trang 92

Unit 8 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 93

Unit 8 Looking back lớp 10 trang 94

Unit 8 Project lớp 10 trang 95

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 7: Viet Nam and international organisations

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism