Với giải Unit 5 Project lớp 10 trang 61 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 5: Inventions giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 5: Inventions Global Success

Trang 61 sgk Tiếng Anh 10Work in groups. Your class is organising a Technology Fair. The theme is ‘Inventions for the classroom’. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be an existing or new invention. (Làm việc nhóm. Lớp của bạn đang tổ chức Hội chợ công nghệ. Chủ đề là “Phát minh cho lớp học”. Mỗi nhóm sẽ trình bày một phát minh hữu ích cho lớp học. Đây có thể là một phát minh hiện có hoặc mới.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh lớp 10

Unit 5 Getting started lớp 10 trang 52, 53

Unit 5 Language lớp 10 trang 53, 54

Unit 5 Reading lớp 10 trang 55

Unit 5 Speaking lớp 10 trang 56

Unit 5 Listening lớp 10 trang 57

Unit 5 Writing lớp 10 trang 58

Unit 5 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 58, 59, 60

Unit 5 Looking back lớp 10 trang 60

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 4: For a better community

Unit 5: Inventions

Review 2

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Viet Nam and international organisations