Với giải Unit 2 Getting started lớp 10 trang 18, 19 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 2: Humans and The environment giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 2: Humans and The environment Global Success

Go Green Club

(Câu lạc bộ sống xanh)

Bài 1 trang 18 sgk Tiếng anh 10: Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Mike: What are you going to do this weekend, Nam?

Nam: I’m going to attend the first meeting of my school’s Go Green Club.

Mike: Really? Can you tell me about the club, please?

Nam: Well, it was set up by the Youth Union in my school. Its aim is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

Mike: Sounds interesting. What’s the first thing you are going to do?

Nam: We’re going to clean up the school right after the ceremony.

Mike: Do you have any other planned events?

Nam: Not yet, but I think we’ll organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Mike: I’m keen to reduce my carbon footprint, but I don’t know what to do. Can I join the club?

Nam: Sure. The club welcomes all students in the area. I hope we’ll be able to do a lot to protect our environment.

Mike: Great. Can you please give me the time and place of the club meeting?

Nam: OK. I’ll text them to you. See you then.

Unit 2 Getting started lớp 10 trang 18, 19 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mike: Bạn định làm gì vào cuối tuần này vậy Nam?

Nam: Mình sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của Câu lạc bộ Go Green của trường mình.

Mike: Thật á? Bạn có thể cho mình biết về câu lạc bộ được không?

Nam: À, nó được Đoàn Thanh niên trường mình thành lập. Mục đích của nó là cải thiện môi trường của chúng ta và khuyến khích mọi người sống theo lối sống xanh hơn.

Mike: Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Điều đầu tiên các bạn sẽ làm là gì?

Nam: Chúng tớ sẽ dọn dẹp trường học ngay sau buổi lễ.

Mike: Các bạn có các sự kiện nào khác đã được lên kế hoạch rồi không?

Nam: Chưa, nhưng mình nghĩ chúng mình sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

Mike: Mình rất muốn giảm lượng khí thải carbon của mình, nhưng mình không biết phải làm gì. Mình có thể tham gia câu lạc bộ không?

Nam: Chắc chắn rồi. Câu lạc bộ chào đón tất cả các bạn sinh viên trong khu vực mà. Mình hy vọng chúng ta sẽ có thể làm được nhiều điều để bảo vệ môi trường.

Mike: Tuyệt vời. Bạn có thể cho mình biết thời gian và địa điểm họp của câu lạc bộ được không?

Nam: Được. Mình sẽ nhắn tin cho bạn. Gặp bạn sau nhé.

Bài 2 trang 19 sgk Tiếng anh 10: Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại bài hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who set up the Go Green Club?

(Ai đã thành lập câu lạc bộ Go Green?)

2. What does the club want to achieve?

(Câu lạc bộ muốn đạt được điều gì?)

3. What does Nam think the club will do in the future?

(Nam nghĩ câu lạc bộ sẽ làm gì trong tương lai?)

Trả lời:

1. It was set up by the Youth Union in Nam’s school.

(Nó được thành lập bởi Đoàn Thanh niên ở trường Nam.)

Thông tin: Well, it was set up by the Youth Union in my school.

(À, nó được Đoàn Thanh niên trường mình thành lập.)

2. The club wants to improve the environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

(Câu lạc bộ muốn cải thiện môi trường và khuyến khích mọi người sống theo lối sống xanh hơn.)

Thông tin: Its aim is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

(Mục đích của nó là cải thiện môi trường của chúng ta và khuyến khích mọi người sống theo lối sống xanh hơn.)

3. The club will organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

(Câu lạc bộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.)

Thông tin: Not yet, but I think we’ll organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

(Chưa, nhưng mình nghĩ chúng mình sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.)

Bài 3 trang 19 sgk Tiếng anh 10: Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B.

(Nối các động từ hoặc cụm động từ trong cột A với danh từ hoặc cụm danh từ phù hợp trong cột B.)

A

B

1. raise

a. a club

2. reduce

b. a greener lifestyle

3. clean up

c. awareness

4. adopt

d. your carbon footprint

5. set up

e. the school

Phương pháp giải:

– raise (v): nâng lên

– reduce (v): giảm đi

– clean up (phr. v): dọn dẹp

– adopt (v): làm theo, sử dụng

– set up (phr. v): thành lập

– a club: một câu lạc bộ

– a greener lifestyle: một lối sống xanh hơn

– awareness (n): nhận thức

– your carbon footprint: dấu chân carbon của bạn

– the school: trường học

Trả lời:

1. c

2. d

3. e

4. b

5. a

1. raise – awareness: nâng cao nhận thức

2. reduce – carbon footprint: giảm dấu chân carbon

3. clean up – the school: dọn dẹp trường học

4. adopt – a greener lifestyle: sống theo một lối sống xanh hơn

5. set up – a club: thành lập câu lạc bộ

Bài 4 trang 19 sgk Tiếng anh 10: Complete the following sentences based on the conversation in 1.

(Hoàn thành các câu sau đây dựa trên đoạn hội thoại ở bài 1.)

1. The club ________ by the Youth Union in Nam’s school.

2. The club members ________ clean up the school right after the ceremony.

3. Nam thinks they ________ organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Trả lời:

1. was set up

2. are going to

3. will

1. The club was set up by the Youth Union in Nam’s school.

(Câu lạc bộ được thành lập bởi Đoàn Thanh niên ở trường của Nam.)

2. The club members are going to clean up the school right after the ceremony.

(Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ dọn dẹp trường học ngay sau buổi lễ.)

3. Nam thinks they will organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

(Nam nghĩ rằng họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh lớp 10

Unit 2 Language lớp 10 trang 19, 20, 21

Unit 2 Reading lớp 10 trang 21, 22

Unit 2 Speaking lớp 10 trang 23

Unit 2 Listening lớp 10 trang 24

Unit 2 Writing lớp 10 trang 25

Unit 2 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 25, 26

Unit 2 Looking back lớp 10 trang 26

Unit 2 Project lớp 10 trang 27

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 1: Family life

Unit 2: Humans and The environment

Unit 3: Music

Review 1

Unit 4: For a better community