Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 1 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 1 Pronunciation

(trang 3 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the conversations. Circle the common pronunciation of the underlined auxiliary verbs. Then practise reading them. (Đọc các đoạn hội thoại. Khoanh tròn cách phát âm phổ biến của các trợ động từ được gạch chân. Sau đó thực hành đọc chúng.)

Mark: (1) Do you exercise regularly, Nam?

Nam: Yes, I (2) do.

A. /du:/          B. /də/

A. /du:/          B. /də/

Mai: (3) Does she have a balanced diet?

Phong: Yes, she (4) does.

A. /dʌz/          B. /dəz/

A. /dʌz/          B. /dəz/

Mark: (5) Can I take antibiotics?

Doctor: Yes, you (6) can.

A. /kən/          B. /kæn/

A. /kən/          B. /kæn/

Mai: (7) Has she been a doctor recently?

Mark: Yes, she (8) has.

A. /həz/          B. /hæz/

A. /həz/          B. /hæz/

Đáp án:

1. B

 2. A

3. B

4. A

5. A

6. B

7. A

8. B

Giải thích:

1. Sử dụng cách đọc âm nhẹ /də/ để nhấn mạnh vào động từ chính trong câu hỏi

2. Sử dụng cách đọc âm mạnh /du:/ trong câu trả lời vì lúc này “do’’ là động từ chính

3.  Sử dụng cách đọc âm nhẹ /dəz/ để nhấn mạnh vào động từ chính trong câu hỏi

4. Sử dụng cách đọc âm mạnh /dʌz/ trong câu trả lời vì lúc này “does’’ là động từ chính

5. Sử dụng cách đọc âm nhẹ /kæn/ để nhấn mạnh vào động từ chính trong câu hỏi

6. Sử dụng cách đọc âm mạnh /kən/ trong câu trả lời vì lúc này “Can’’ là động từ chính

7. Sử dụng cách đọc âm /həz/ để nhấn mạnh vào động từ chính trong câu hỏi

8. Sử dụng cách đọc âm /hæz/ trong câu trả lời vì lúc này “Has’’ là động từ chính

Hướng dẫn dịch:

Mark: (1) Bạn có tập thể dục thường xuyên không, Nam?

Nam: Vâng, tôi (2) làm

Mai: (3) Cô ấy có chế độ ăn uống cân bằng không?

Phong: Vâng, cô ấy (4) có

Mark: (5) Tôi có thể dùng thuốc kháng sinh không?

Bác sĩ: Có, bạn (6) có thể.

Mai: (7) Gần đây cô ấy có phải là bác sĩ không?

Mark: Vâng, cô ấy (8) có.