Với giải Unit 1 Speaking lớp 10 trang 12 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 1: Family life giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 1: Family life Global Success

Why should / shouldn’t children do housework?

(Vì sao trẻ em nên / không nên làm việc nhà?)

Bài 1 trang 12 sgk Tiếng anh 10: Below are reasons why children should or shouldn’t do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can.

(Dưới đây là những lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà. Đặt các lí do vào đúng cột. Thêm một số lí do nếu bạn có thể.)

1. Doing housework helps them develop life skills.

(Làm việc nhà giúp các em phát triển kỹ năng sống.)

2. Doing housework teaches them to take responsibilities.

(Làm việc nhà dạy các em biết chịu trách nhiệm.)

3. Kids should be given plenty of playtime when they are young.

(Trẻ em nên được dành nhiều thời gian để chơi khi các em còn nhỏ.)

4. They may break or damage things when doing housework.

(Các em có thể làm vỡ hoặc làm hỏng đồ vật khi làm việc nhà.)

5. Doing housework helps strengthen family bond.

(Làm việc nhà giúp tăng cường tình cảm gia đình.)

6. They need more time to study and do homework.

(Các em cần nhiều thời gian hơn để học và làm bài tập về nhà.)

Should

Shouldn’t

Doing housework helps them develop life skills.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Should (Nên)

Shouldn’t (Không nên)

Doing housework helps them develop life skills.

Kids should be given plenty of playtime when they are young.

Doing housework teaches them to take responsibilities.

They may break or damage things when doing housework.

Doing housework helps strengthen family bond.

They need more time to study and do homework

Bài 2 trang 12 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answer.

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Anna, Nam và Minh bằng một số ý từ bài 1. Sau đó, nghe đoạn hội thoại và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because (1) ___________.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. (2) ___________.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because doing housework helps them develop life skills.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. They should be given plenty of playtime when they are young.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Tạm dịch:

Anna: Nam, tại sao bạn nghĩ trẻ em nên làm việc nhà?

Nam: Vì làm việc nhà giúp các em phát triển các kỹ năng sống.

Anna: Đó là sự thật. Các kỹ năng sống như nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc người khác thực sự cần thiết cho trẻ khi lớn lên.

Nam: Đúng vậy, tất cả chúng ta nên có những kỹ năng sống cơ bản này để trở thành người lớn.

Anna: Bây giờ Minh, tại sao bạn nghĩ trẻ em không nên làm việc nhà?

Minh: Mình nghĩ trẻ em là trẻ em. Các em nên được dành nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

Nam: Mình không đồng ý với cậu. Mình e rằng thời gian chơi quá nhiều sẽ không tốt cho trẻ em.

Anna: Được rồi, cảm ơn cả hai đã chia sẻ ý kiến của mình. Chúng rất hữu ích cho dự án của mình.

Trả lời:

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because (1) doing housework helps them develop life skills.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. (2) They may break or damage things when doing housework.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Bài 3 trang 12 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn’t do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text.

(Làm việc nhóm. Thực hiện những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc trẻ nên hay không nên làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng từ bài 1 và bài đọc ở trên.)

Unit 1 Speaking lớp 10 trang 12 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Anna: Nam, why do you think children should do housework? 

Nam: Because doing housework teaches them to take responsibilities. 

Anna: It’s true. Being responsible for the things we do is really necessary when we grow up. 

Nam: Yes, we should all take responsibilities for everything from the smallest one. 

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework? 

Minh: I think kids are careless. They may break or damage things when doing housework. 

Nam: I don’t agree with you. Some of the kids are even more careful than adults, for example my three-year-old nephew. 

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project. 

Tạm dịch:

Anna: Nam, tại sao bạn nghĩ trẻ em nên làm việc nhà?

Nam: Bởi vì làm việc nhà dạy trẻ phải có trách nhiệm.

Anna: Đó là sự thật. Có trách nhiệm với những việc chúng ta làm là thực sự cần thiết khi chúng ta trưởng thành.

Nam: Đúng vậy, tất cả chúng ta nên chịu trách nhiệm về mọi thứ từ việc nhỏ nhất.

Anna: Bây giờ Minh, tại sao bạn nghĩ trẻ em không nên làm việc nhà?

Minh: Mình nghĩ trẻ con thật bất cẩn. Các em có thể làm vỡ hoặc làm hỏng đồ vật khi làm việc nhà.

Nam: Mình không đồng ý với bạn. Một số đứa trẻ thậm chí còn cẩn thận hơn người lớn, ví dụ như cháu trai ba tuổi của mình.

Anna: Được rồi, cảm ơn cả hai đã chia sẻ ý kiến của mình. Chúng rất hữu ích cho dự án của mình đó.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 10

Unit 1 Getting started lớp 10 trang 8, 9

Unit 1 Language lớp 10 trang 9, 10

Unit 1 Reading lớp 10 trang 11, 12

Unit 1 Listening lớp 10 trang 13

Unit 1 Writing lớp 10 trang 14, 15

Unit 1 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 15, 16

Unit 1 Looking back lớp 10 trang 16

Unit 1 Project lớp 10 trang 17

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 1: Family life

Unit 2: Humans and The environment

Unit 3: Music

Review 1

Unit 4: For a better community