Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 đầy đủ, chi tiết nhất sách Global Success sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 10 dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

 

Balance

n

/ˈbæləns/

Sự cân bằng

Biodiversity 

n

/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/

Đa dạng sinh học

Climate change

n

/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/

Sự thay đổi khí hậu

Consequence

n

/ˈkɒnsɪkwəns/

Hậu quả

Deforestation 

n

/ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/

Nạn phá rừng

Ecosystem 

n

/ˈiːkəʊsɪstəm/

Hệ sinh thái

Endangered

adj

/ɪnˈdeɪndʒəd/

Bị nguy hiểm

Environmental protection

 

/ɪnˌvaɪrənˈmentl

prəˈtekʃn/

Bảo vệ môi trường

Extreme

adj

/ɪkˈstriːm/

Cực đoan, khắc nghiệt

Giant 

adj

/ˈdʒaɪənt/

To lớn, khổng lồ

Habitat 

n

/ˈhæbɪtæt/

Môi trường sống

Heatwave

n

/ˈhiːtweɪv/

Sóng nhiệt, đợt không khí nóng

Ice melting 

n

/aɪs ˈmeltɪŋ/

Sự tan băng

Issue 

n

/ˈɪʃuː/

Vấn đề

Panda 

n

/ˈpændə/

Gấu trúc

Practical 

n

/ˈpræktɪkl/

Thực tế, thiết thực

Respiratory 

adj

/rəˈspɪrətri/

Thuộc về hô hấp

Tostoise 

n

/ˈtɔːtəs/

Con rùa

Trade 

n

/treɪd/

Buôn bán

Upset 

v

/ˌʌpˈset/

Làm rối loạn, xáo trộn

Wildlife 

n

/ˈwaɪldlaɪf/

Động vật hoang dã

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 9 Getting started lớp 10 trang 100, 101

Unit 9 Language lớp 10 trang 101, 102, 103

Unit 9 Reading lớp 10 trang 103, 104

Unit 9 Speaking lớp 10 trang 104, 105

Unit 9 Listening lớp 10 trang 106

Unit 9 Writing lớp 10 trang 106, 107

Unit 9 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 107, 108

Unit 9 Looking back lớp 10 trang 108, 109

Unit 9 Project lớp 10 trang 109

Xem thêm các bài Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 6: Gender Equality

Từ vựng Unit 7: Viet Nam and international organisations

Từ vựng Unit 8: New ways to learn

Từ vựng Unit 9: Protecting the environment

Từ vựng Unit 10: Ecotourism

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4