Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 6 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 6 KNTT được TaiLieuViet.vn tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 6 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 18 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 17 KNTT
 • Câu 1:

  Tập xác định của hàm số y=frac{x-1}{x^{2}-x+3}

 • Câu 2:

  Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = x2 + 8x + 12 là

 • Câu 3:

  Tam thức f(x) = x2 – 2x – 3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi

 • Câu 4:

  Số nghiệm của phương trình sqrt{x^{2}-3x}=sqrt{2x-4}

 • Câu 5:

  Cho bất phương trình 2×2 – 4x + m + 5 > 0. Tìm m để bất phương trình đúng ∀ x ≥ 3?

 • Câu 6:

  Tập xác định của hàm số y = frac{sqrt{x-2}-2}{x-6} là:

 • Câu 7:

  Cho hàm số: y = x2 – 2x – 1, khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 8:

  Tập ngiệm của bất phương trình: x(x + 5) ≤ 2(x2 + 2) là:

 • Câu 9:

  Cho f(x) = mx2 – 2x – 1. Xác định m để f(x) < 0 với mọi x ∈ ℝ.

 • Câu 10:

  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ

  Bài tập cuối chương 6

  Kết luận nào sau đây là đúng

 • Câu 11:

  Cho f(x) = x2 – 1. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây

 • Câu 12:

  Nghiệm của phương trình sqrt{2x-3}=x-3

 • Câu 13:

  Cho parabol (P): y = ax2 + bx + 1. Xác định (P) biết rằng parabol đi qua hai điểm A(1; 4) và B(– 1; 2).

 • Câu 14:

  Nghiệm của phương trình sqrt{x-2}+sqrt{x+3}=5

 • Câu 15:

  Phương trình x2 – (m – 1)x + m2 – 3m + 2 = 0 có hai nghiệm trái dấu nhau khi và chỉ khi

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại