Trắc nghiệm Toán 10 Bài 15 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 15 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Tập xác định của hàm số y=frac{1}{sqrt{2-3x}}+sqrt{2x-1}

 • Câu 2:

  Tập xác định của hàm số là: y=sqrt{x^{2}-3x-4}

 • Câu 3:

  Cho hàm số y = f(x) = x3 – 6x2 + 11x – 6 . Khẳng định nào sau đây sai:

 • Câu 4:

  Cho hàm số f(x) = 4 – 3x. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 5:

  Tập xác định của hàm số là sqrt{x^{2}+x-2}+frac{1}{sqrt{x-3}}

 • Câu 6:

  Tìm tập xác định của hàm số y=sqrt{x+2}-frac{2}{x-3}

 • Câu 7:

  Tìm tập giá trị D của hàm số sau: y = f(x) = sqrt{2x+1}?

 • Câu 8:

  Tìm m để hàm số y = frac{x}{x-m} xác định trên khoảng (0; 5)?

 • Câu 9:

  Hàm số y=frac{x+1}{x-2m+1} xác định trên [0; 1) khi:

 • Câu 10:

  Cho hàm số: frac{x-1}{2x^{2}-3x+1}. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

 • Câu 11:

  Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x) = x2 – 4x + 5 trên khoảng (– ∞; 2) và trên khoảng (2; + ∞). Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 12:

  Tìm tập xác định D của hàm số y=frac{3x-1}{2x-2}

 • Câu 13:

  Tìm tập xác định D của hàm số y=frac{sqrt{x+2}}{xsqrt{x^{2}-4x+4}}

 • Câu 14:

  Tập xác định của hàm số frac{2}{sqrt{5-x}}

 • Câu 15:

  Tìm m để hàm số y= frac{xsqrt{2}+1}{x^{2}+2x-m+1} có tập xác định là ℝ.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại