Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023- 2024 được TaiLieuViet sưu tầm, tổng hợp các đề thi hay và mới nhất để các em học sinh lên kế hoạch ôn tập cho bài thi giữa học kì 1. Sau đây là chi tiết đề thi và đáp án.

A. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Kết nối tri thức – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Hãy viết vào giấy kiểm tra chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em chọn.

Câu 1: Cho tập A={ 2; 3; 4; 5}. Phần tử nào sau đây thuộc tập A.

A.0

B. 3

C. 7

D. 8

Câu 2Trong hình chữ nhật:

A. Các cạnhbằng nhau

B. Hai đường chéo không bằng nhau

C. Bốn góc bằng nhau và bằng 900

D. Các cạnh đối không song song với nhau

Câu 3: Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 150.

A.(148; 149)

B. (149; 151)

C. (151; 152)

D. (148; 151)

Câu 4:Với a, m, n là các số tự nhiên, khẳng định nào sau đây đúng?

A.am: an = am – n (a 0, m)

B. am : an = am + n (a 0)

C. am: an= an (a 0)

D. am : an = m – n(a 0)

Câu 5 :Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a

B. C = (a + b)

C. C = ab

D. 2(a + b)

Câu 6. Các số nguyên tố nhỏ hơn 5 là:

A. 0;1;2;3;4

B. 0;1;2;3

C. 1;2;3

D. 2;3

Câu 7 Trong hình lục giác đều:

A. Sáu cạnh không bằng nhau

Câu 8.Trong các tổng sau, tổng chia hết cho 9 là

A. 315+540

B. 270 + 21

C. 54+ 123

D. 1234 + 81

Câu 9.Kết quả viết tích 67.65 dưới dạng một lũy thừa bằng

A. 635

B. 62

C. 612

D. 3612

Câu 10. Bác Hòa uốn một sợi dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thang cân với độ dài đáy bé bằng 40cm, đáy lớn bằng 50cm, cạnh bên bằng 15cm, móc treo dài 10cm. Hỏi bác Hòa cần bao nhiên mét dây thép?

A. 130m

B. 1,3m

C. 130cm

D. 1,3cm

Câu 11. Hình bình hành không có tính chất nào sau đây

A. Hai cạnh đối song song với nhau

B. Hai cạnh đối bằng nhau

C. Bốn cạnh bằng nhau

D. Các góc đối bằng nhau

Câu 12 Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:

A.18

B. 4

C. 1

D. 12

Phần II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1(1,5 điểm):Tính hợp lí:

a) 64 + 23.36

b) 25.5.4.3

c) 5.23 + 79 : 77 – 12020

Câu 2 (1,5 điểm)

a)Tìm Ư(45), B(8), BC(6,18)

b)Tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của 300 và 84

Câu 3( 1,0 điểm):Tìm x ∈ N, biết:

a) x – 32 = 53

b) 2x + 2x + 3 = 144

Câu 4( 1 điểm): Một trường THCS có khoảng từ 400 đến 600 học sinh; khi xếp hàng 12; hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó.

Câu 5 (1,0 điểm) Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình vẽ,

a) Tính diện tích mảnh ruộng

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng bao nhiêu kg thóc. Biết năng suất lúa là 0,6 kg/m2

Câu 6 (1,0 điểm) Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng A = 2 + 22 + 23 + … + 220 chia hết cho 5.

—————— Hết ——————

Xem đáp án đề 1 trong file tải về

B. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Kết nối tri thức – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp A = left{ {x;5;y;7} right}. Chọn khẳng định đúng.

A. 5 in A

B. 0 in A

C. 7 notin A

D. y notin A

Câu 2: Tập hợp B = left{ {0;1;2;...;100} right} có số phần tử là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên có tính chất nào sau đây?

A. {a^m}.{a^n} = {a^{m - n}}

B. {a^m}.{a^n} = {a^{mn}}

C. {a^m}:{a^n} = {a^{m:n}}

D. {a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}

Câu 5: Cặp số chia hết cho 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3

B. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9

C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. hợp số

B. không phải số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. không phải hợp số

Câu 8: Các cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau?

A. 3 và 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.left[ {left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} right) - 52} right]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x + 15 = 142:2

b. {5^3}:x + 100 = 125

c. 3.left( {5x - 15} right) - 52 = 68

d. 35 vdots x;130 vdots x và x lớn nhất

Câu 3: Một đội y tế có 280 nam, 220 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia đội thành mấy nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{101}}. Chứng minh rằng A chia hết cho 13

Đáp án Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.left[ {left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} right) - 52} right]

begin{matrix}
  = 321 - 21.left[ {left( {2.27 + 256:32} right) - 52} right] hfill \
  = 321 - 21.left[ {left( {54 + 8} right) - 52} right] hfill \
  = 321 - 21.left[ {62 - 52} right] hfill \
  = 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111 hfill \ 
end{matrix}

Câu 2:

a. 2x + 15 = 142:2

begin{matrix}
  Rightarrow 2x + 15 = 71 hfill \
  Rightarrow 2x = 71 - 15 hfill \
  Rightarrow 2x = 56 hfill \
  Rightarrow x = 28 hfill \ 
end{matrix}

Vậy x = 28

b. {5^3}:x + 100 = 125

begin{matrix}
  Rightarrow {5^3}:x = 125 - 100 hfill \
  Rightarrow 125:x = 25 hfill \
  Rightarrow x = 125:25 = 5 hfill \ 
end{matrix}

Vậy x = 5

c. 3.left( {5x - 15} right) - 52 = 68

begin{matrix}
  Rightarrow 3.left( {5x - 15} right) = 68 + 52 hfill \
  Rightarrow 3.left( {5x - 15} right) = 120 hfill \
  Rightarrow 5x - 15 = 120:3 hfill \
  Rightarrow 5x - 15 = 40 hfill \
  Rightarrow 5x = 40 + 15 hfill \
  Rightarrow 5x = 55 Rightarrow x = 11 hfill \ 
end{matrix}

Vậy x = 11

d. Ta có: 35 vdots x;130 vdots x

Ta lại có:

begin{matrix}
 left{ {begin{array}{*{20}{c}}
 {35 = 5.7} \ 
 {130 = 2.5.13} 
end{array}} right. Rightarrow UCLNleft( {35;130} right) = 5 hfill \
  Rightarrow UCleft( {35;130} right) = Uleft( 5 right) = left{ {1;5} right} hfill \ 
end{matrix}

Do x lớn nhất => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm cần chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế có 280 nam, 220 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280  = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta có bảng sau:

Số nhóm Số người nữ trong nhóm Số nam trong nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4

begin{aligned}
&A=1+3+3^{2}+3^{3}+ldots+3^{101} \
&A=left(1+3+3^{2}right)+left(3^{3}+3^{4}+3^{5}right)+ldots+left(3^{99}+3^{100}+3^{101}right) \
&A=left(1+3+3^{2}right)+3^{3} cdotleft(1+3+3^{2}right)+ldots+3^{99} cdotleft(1+3+3^{2}right) \
&A=left(1+3+3^{2}right)left(1+3^{3}+ldots+3^{99}right) \
&A=13 cdotleft(1+3^{3}+ldots+3^{99}right): 13
end{aligned}

C. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Kết nối tri thức – Đề 3

I. Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số tự nhiên

(24 tiết)

Số tự nhiên. Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

1

(TN1)

0,25đ

2

(TL1,3)

2

(TN10,11)

0,5đ

1

(TL5)

0,75đ

7,25

Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

3

(TN2,3,4)

0,75đ

1

(TL2)

1,5đ

1

(TN8)

0,25đ

1

(TN12)

0,25đ

3

Các hình phẳng trong thực tiễn

(10 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

1

(TN5)

0,25đ

2,75

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

2

(TN6,7)

0,25đ

1

(TN9)

0,25đ

1

(TL4)

Tổng: Số câu

Điểm

7

1,5đ

2

1,5đ

2

0,5đ

1

3

0,75đ

1

1

0,75đ

17

10,0đ

Tỉ lệ %

30%

35%

27.5%

7.5%

100%

Tỉ lệ chung

65%

35%

100%

II. Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6 kết nối tri thức

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. [VD_1] Cho A = {x ∈ N* I x ≤ } các phần tử của tập hợp A

A. A= {1; 2; 3; 4; 5}

B. A= {0; 1; 2; 3; 4}

C. A= {1; 2; 3; 4}

D. A= {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Câu 2. [NB_2] Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. 2; 3; 5; 7; 9

B. 2; 3; 5; 7

C. 1; 3; 5; 7

D. 2; 3; 5

Câu 3. [NB_3] Số nào dưới đây là bội của 9?

A. 509

B. 690

C. 809

D. 504

Câu 4. [VD_4]. Số nào sau đây chia hết cho cả 5 và 9?

A. 250

B. 395

C. 135

D. 369

Câu 5. [NB_5] Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong hình chữ nhật:

A. Bốn góc bằng nhau và bằng 60o

B. Hai đường chéo không bằng nhau

C. Bốn góc bằng nhau và bằng 90o

D. Hai đường chéo song song với nhau

Câu 6. [TH_6] Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hai góc kề 1 đáy của hình thang cân bằng nhau.

B. Trong hình thoi các góc đối không bằng nhau.

C. Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

D. Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.

Câu 7. [NB_7] Trong các số sau, số nào là số tự nhiên?

A. 0

B. 4,5.

C. frac{4}{9}

D. 0,

Câu 8. [NB_8] Số 10 không phải là bội của số tự nhiên nào dưới đây?

A. 2. B. 5. C. 10. D. 20.

Câu 9. [NB_9] Cho tam giác đều ABC với AB = 15 cm. Độ dài cạnh BC là

A. 15 cm. B. 7,5 cm. C. 30 cm. D. 5 cm.

Câu 10. [NB_10] Yếu tố nào sau đây không phải của hình chữnhật?

A. Hai cặp cạnh đối diện song song

B. Có 4 góc vuông

C. Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

D. Hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 11. [TH_11] Số 4 có mấy ước?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12. [VD_12] Biết 2.x + 2 = 8 thì giá trị của x là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: (TH_TL1 -1,5 điểm) Thực hiện phép tính 23.64 + 23.36

Bài 2: (NB_TL2 -1,5điểm) Liệt kê các ước chung của 4 và 12.

Bài 3:(VD_TL3 1,0 điểm). Có 12 quả táo, 20 quả cam, 24 quả xoài. Lan muốn chia đều mỗi loại quả đó vào các hộp quà. Tính số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được.

Bài 4: (VD_TL3 2điểm)

Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình vẽ,

a) Tính diện tích mảnh ruộng

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng bao nhiêu kg thóc. Biết năng suất lúa là 0,6 kg/m2

Top 4 Đề thi giữa kì 1 Toán 6 kết nối tri thức năm 2023 - 2024

Bài 5: (VD_TL3 0,75 điểm)

Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng A = 2 + 22 + 23 + … + 220 chia hết cho 5.

————-Hết————–

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ.án

A

B

D

C

C

B

A

D

A

D

C

B

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Bài

Đáp án

Điểm

1

(1,5 đ)

23.64 + 23.36

=23 .(64+ 36)

=23.100

=2300

0,5

0,5

0,5

2

(1,5 đ)

Các ước chung của 12 là 1;2;4

1,5

3

(1,0 đ)

Số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được là ƯCLN(12, 20, 24)

12 = 22 . 3 ; 20 = 22 . 5 ; 24 = 23 . 3

ƯCLN(12, 20, 24) = 2 2 = 4

Vậy số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được là 4 hộp.

0,25

0,25

0,25

0,25

4

(2 đ)

a) Diện tích mảnh ruộng là:

[(13 + 27) . 10] 2 =200 (m2)

b) Mảnh ruộng cho sản lượng thóc là:

200 . 0,6 = 120 (kg)

1

1

5

(0,75 đ)

A = 2 + 22 + 23 + … + 220 chia hết cho 5.

A = (2 + 22 + 23 + 24 ) +(25 + 26 + 27 + 28 )+…+ (217 + 218 + 219 + 220 )

A = 30( 1+ 24 + …+ 216 )

A CHIA HẾT CHO 5

0,25

0,25

0,25

…………………………………

Để chuẩn bị cho kì thi giữa kì 1 lớp 6 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi giữa kì 1 lớp 6 trên TaiLieuViet tổng hợp đề thi của tất cả các môn của bộ 3 sách mới, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.