Toán lớp 6 bài 3 Phép cộng và phép trừ hai số nguyên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 63, 64 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 2 Thứ tự trọng tập hợp số nguyên 

Thực hành 1 trang 58 Toán 6 tập 1 CTST

Thực hiện các phép tính sau:

a) 4 + 7;

d) (+99) + (+11);

b) (-4) + (-7);

e) (-65) + (-35).

c) (-99) + (-11);

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 4 + 7 = 11;

b) (-4) + (-7) = – (4 + 7) = -11;

c) (-99) + (-11) = – (99 + 11) = -110;

d) (+99) + (+11) = 99 + 11 = 110;

e) (-65) + (-35) = – (65 + 35) = -100.

Vận dụng 1 trang 58 Toán 6 tập 1 CTST

Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà bác Lan nên có thể mua hàng trước, trả tiền sau. Hôm qua bác Lan đã cho bác Hà nợ 80 nghìn đồng, hôm nay bác Hà lại được bác Lan cho nợ thêm 40 nghìn đồng nữa. Em hãy dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà còn nợ bác Lan.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Bác Hà nợ bác Lan 80 nghìn đồng được biểu diễn là: – 80 (nghìn đồng).

Bác Hà nợ tiếp bác Lan 40 nghìn đồng được biểu diễn là: – 40 (nghìn đồng).

Tổng số tiền bác Hà nợ bác Lan là: (-80) + (-40) = – (80 + 40) = -120 (nghìn đồng).

Vận dụng 2 trang 58 Toán 6 tập 1 CTST

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Hãy dùng số nguyên để giải thích.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Thẻ tín dụng đang ghi nợ 2 000 000 đồng được biểu diễn là: – 2 000 000 (đồng).

Bác Tám nộp vào tài khoản 2 000 000 đồng được biểu diễn là: + 2 000 000 (đồng).

Số tiền bác Tám có trong tài khoản là: (+ 2 000 000) + (-2 000 000) = 0 (đồng).

Thực hành 2 trang 60 Toán 6 tập 1 CTST

Thực hiện các phép tính sau:

a) 4 + (-7);
b) (-5) + 12;

c) (-25) + 72;
d) 49 + (-51).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 4 + (-7) = – (7 – 3) = – 3

b) (-5) + 12 = 12 – 5 = 7

c) (-25) + 72 = 72 – 25 = 47

d) 49 + (-51) = – (51 – 49) = -2

Vận dụng 3 trang 60 Toán 6 tập 1 CTST

Một tòa nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự 0 (tầng mặt đất), 1, 2, 3, …, 7 và ba tầng hầm được đánh số -1; -2; -3. Em hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả hai tình huống sau đây:

a) Một thang máy đang ở tầng – 3, nó đi lên 5 tầng. Hỏi thang máy dừng lại ở tầng mấy?

b) Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi xuống 5 tầng. Hỏi thang máy dừng lại ở tầng mấy?

(Ở một số tòa nhà, tầng mặt đất còn được gọi là tầng G).

=> Thang máy dừng ở tầng 2.

b) Ta có:

3 + (- 5) = – (5 – 3) = – 2

=> Thang máy dừng ở tầng hầm -2.

Thực hành 3 trang 61 Toán 6 tập 1 CTST

Thực hiện các phép tính sau:

a) 23 + (-77) + (-23) + 77; b) (-2 020) + 2 021 + 21 + (-22).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 23 + (-77) + (-23) + 77

= [23 + (-23)] + [(-77) + 77] (tính chất giao hoán và kết hợp)

= 0 + 0

= 0.

b) (-2020) + 2021 + 21 + (-22)

= [(-2020) + (-22)] + ( 2021 + 21) (tính chất giao hoán và kết hợp)

= (-2042) + 2042

= 0.

Thực hành 4 trang 62 Toán 6 tập 1 CTST

Thực hiện các phép tính sau:

a) 6 – 9;

b) 23 – (-12);

c) (-35) – (-60);

d) (-47) – 53;

e) (-43) – (-43).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 6 – 9 = 6 + ( -9) = -3

b) 23 – (-12) = 23 + 12 = 35

c) (-35) – (-60) = (-35) + 60 = 25

d) (-47) – 53 = (-47) + (-53) = – 100

e) (-43) – (-43) = (-43) + (43) = 0

Thực hành 5 trang 63 Toán 6 tập 1 CTST

Tính T = – 9 + (-2) – (-3) + (-8).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

T = – 9 + (-2) – (-3) + (-8)

= [-9 – (-3)] + [(-2) + (-8)]

= [ – 9 + 3] + (- 10)

= -6 + (-10)

= -16

Câu 1 trang 63 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau:

a b Dấu của (a+b)
25 46 ?
-51 -37 ?
-234 112 ?
2 027 -2 021 ?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a b Dấu của (a+b)
25 46 +
-51 -37
-234 112
2 027 -2 021 +

Câu 2 trang 63 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau:

a) 23 + 45;

b) (-42) + (-54);

c) 2 025 + (-2 025);

d) 15 + (-14);

e) 33 + (-135).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 23 + 45 = 68

b) (-42) + (-54) = – (42 + 54) = – 96

c) 2 025 + (-2 025) = 0

d) 15 + (-14) = (15 – 14) = 1

e) 33 + (-135) = – (135 – 33) = 102

Câu 3 trang 63 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết
  • Tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m được biểu diễn: – 20 (m)
  • Tàu tiếp tục lặn thêm 15 m được biểu diễn: – 15 (m)

=> Độ sâu là: (-20) + (-15) = – 35 (m)

Vậy khi đó tàu ngầm ở độ sâu 35 m.

Câu 4 trang 64 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng G được đánh số là tầng 0), hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây: Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi lên 7 tầng và sau đó đi xuống 12 tầng. Hỏi cuối cùng thang máy dừng lại tại tầng mấy?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 3 + 7 + (-12) = – 2

Vậy cuối cùng thang máy dừng lại tại tầng (-2).

>> Trao đổi thêm đáp án:Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm …

Câu 5 trang 64 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau:

a) 6 – 8;

b) 3 – (-9);

c) (-5) – 10;

d) 0 – 7;

e) 4 – 0;

g) (-2) – (-10).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 6 – 8 = -2

b) 3 – (-9) = 3 + 9 = 12

c) (-5) – 10 = – (10 + 5) = -15

d) 0 – 7 = -7

e) 4 – 0 = 4

g) (-2) – (-10) = (-2) + 10 = 10 – 2 = 8

Câu 6 trang 64 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tính nhanh các tổng sau:

a) S = (45 – 3 756) + 3 756;

b) S = (-2 021) – (199 – 2 021).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) S = (45 – 3 756) + 3 756 = 45 – 3 756 + 3 756 = 45 + [(– 3 756) + 3 756] = 45

b) S = (-2 021) – (199 – 2 021) = (-2 021) + (-199) + 2 021 = – 199

Câu 7 trang 64 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bỏ dầu ngoặc rồi tính:

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6);

b) (77 + 22 – 65) – (67 + 12 – 75);

c) – (-21 + 43 + 7) – (11 – 53 – 17).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6)

= 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6

= 36 + 6 + 10 – 36 – 6

= (36 – 36) + ( 6 – 6) + 10

= 0 + 0 + 10

= 10.

b) (77 + 22 – 65) – (67 + 12 – 75)

= 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75

= (77 – 67) + (22 – 12) + ( – 65 + 75)

= 10 + 10 + 10

= 30.

c) – (-21 + 43 + 7) – (11 – 53 – 17)

= 21 – 43 – 7 – 11 + 53 + 17

= (21 – 11) + ( -43 + 53) + (-7 + 17)

= 10 + 10 + 10

= 30

Câu 8 trang 64 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm 287 TCN và mất năm 212 TCN.

a) Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh năm mất của Archimedes.

b) Em hãy cho biết Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a)

Archimedes sinh năm 287 TCN hay năm sinh của Archimedes là năm – 287

Ông mất năm 212 TCN hay năm mất của Archimedes: – 212

b) Ta tính tuổi của Archimedes bằng cách lấy năm mất trừ đi năm sinh.

Tuổi của nhà bác học là: (-212) – (-287) = (-212) + 287 = 75 (tuổi)

Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi.

>> Trao đổi thêm đáp án: Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác …

>> Bài tiếp theo:Toán lớp 6 bài 4 Phép nhân và phép chia hai số nguyên

———————————

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.