Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần, từng mục trong sách giáo khoa Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1 từ trang 43 đến trang 47. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học.

1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Khám phá 1 trang 43 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Quan sát các hình không gian trong Hình 1 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Các mặt bên của mỗi hình là hình gì?

b) Hình nào có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác đều?

c) Hình nào có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông?

Khám phá 1 trang 43 Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 8

Hướng dẫn giải:

a) Các mặt bên của Hình 1a, Hình 1b là hình chữ nhật.

Các mặt bên của Hình 1c, Hình 1d là hình tam giác.

b) Cả bốn hình (Hình 1a, 1b, 1c, 1d) đều có các cạnh bên bằng nhau.

Hình 1a và Hình 1c có đáy là tam giác đều.

Vậy Hình 1a và Hình 1c có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác đều.

c) Cả bốn hình (Hình 1a, 1b, 1c, 1d) đều có các cạnh bên bằng nhau.

Hình 1b và Hình 1d có đáy là hình vuông.

Vậy Hình 1b và Hình 1d có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông.

Thực hành 1 trang 43 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Hãy cho biết mặt bên, mặt đáy, đường cao, độ dài cạnh bên, độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều ở Hình 3.

Giải Thực hành 1 trang 43 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

Mặt bên: MAB, MBC, MAC

Mặt đáy: ABC

Đường cao: MO

Độ dài cạnh bên: 15 cm

Độ dài cạnh đáy: 10 cm

Thực hành 2 trang 44 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Cho hình chóp tứ giác đều A.MNPQ (Hình 5).

a) Hãy cho biết đỉnh, cạnh bên, mặt bên, cạnh đáy, mặt đáy, đường cao của hình chóp tứ giác đều đó.

b) Cho biết AM = 5cm, MN = 4 cm. Tìm độ dài các cạnh AN, AP, AQ, NP, PQ, QM

Giải Thực hành 2 trang 44 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Mặt bên: AMN, ANP, APQ, AMQ

Cạnh đáy: MN, NP, PQ, MQ

Mặt đáy: MNPQ

Đường cao: AH

b) AM = AN = AP = AQ = 5 cm

MN = NP = PQ = QM = 4 cm

Vận dụng 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Chiếc hộp (Hình 6a) được vẽ lại như Hình 6b có dạng hình chóp tam giác đều S. MNP

a) Hãy cho biết mặt đáy, mặt bên, cạnh bên của chiếc hộp đó.

b) Cho biết SM = 4 cm, MN = 3 cm. Tìm độ dài các cạnh còn lại của chiếc hộp,

c) Mỗi góc của tam giác đáy MNP bằng bao nhiêu độ

Giải Vận dụng 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

a) Mặt đáy: MNP

Mặt bên: SMN, SNP, SMP

Cạnh bên: SM, SN, SP

b) SM = SN = SP = 4cm

MN = NP = MP = 3 cm

c) Tam giác MNP đều nên mỗi góc cả tam giác bằng 60$^{circ}$

2. Tạo lập hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

Thực hành 3 trang 44 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tạo lập hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy 3 cm và cạnh bên 4 cm theo hướng dẫn sau:

  • Trên một tấm bìa, vẽ một hình tam giác đều và ba hình tam giác cân với kích thước như Hình 7a.
  • Cắt tấm bìa như hình vẽ, rồi gấp theo các đường màu đỏ ta được hình chóp tam giác đều như Hình 7b

Giải Thực hành 4 trang 45 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

Học sinh làm theo hướng dẫn

Vận dụng 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1 CTST: 

Cắt, gấp và dán hộp quà hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy và cạnh bên bằng 5 cm.

Hướng dẫn giải:

Cắt theo đường màu đen rồi gấp theo đường màu đỏ của Hình 8a

Giải Vận dụng 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Thực hành 4 trang 45 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tạo lập hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy 4 cm và cạnh bên 5 cm theo hướng dẫn sau:

  • Trên một tấm bìa, vẽ một tấm hình vuông và bốn hình tam giác cân với kích thước như Hình 9a
  • Cắt tấm bìa như hình vẽ, rồi gấp theo các đường màu đỏ ta được hình chóp tứ giác đều như Hình 9b

Giải Thực hành 4 trang 45 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

Học sinh làm theo hướng dẫn

Vận dụng 3 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tấm bìa nào sau đây có thể gấp thành hình chóp tứ giác đều

Giải Vận dụng 3 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

Tấm a)

3. Giải bài tập trang 46 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Quan sát hai hình dưới đây và thay mỗi dấu ? cho thích hợp

Hình

Đáy

Mặt bên

Số cạnh đáy

Số mặt bên

Số mặt

Giải Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hình chóp tam giác đều

?

Tam giác cân

?

?

?

Giải Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hình chóp tứ giác đều

Hình vuông

?

?

?

?

Hướng dẫn giải:

Hình

Đáy

Mặt bên

Số cạnh đáy

Số mặt bên

Số mặt

Giải Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hình chóp tam giác đều

Tam giác đều

Tam giác cân

3

3

4

Giải Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hình chóp tứ giác đều

Hình vuông

Tam giác cân

4

4

5

Bài tập 2 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Cho hình chóp tứ giác đều S. MNPQ có cạnh bên SM = 15 cm và cạnh đáy MN = 8 cm. Hãy cho biết

a) Mặt bên và mặt đáy của hình đó.

b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy của hình đó

Hướng dẫn giải:

Giải Bài tập 2 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

a) Mặt bên: SMN, SNP, SPQ, SMQ

Mặt đáy: MNPQ

b) Các cạnh bên: SM = SN = SP = SQ =15 cm

Cạnh đáy: MN = NP = PQ = MQ = 8 cm

Bài tập 3 trang 47 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Cho hình chóp tam giác đều S. DEF có cạnh bên SE = 5cm và cạnh đáy EF = 3 cm. Hãy cho biết:

a) Mặt bên và mặt đáy của hình chóp.

b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình chóp

c) Số đo mỗi góc của mặt đáy.

Hướng dẫn giải:

a) Mặt bên: SDE, SEF, SDF

Mặt đáy: DEF

b) Các cạnh bên: SE = SF = SD = 5 cm

Các cạnh đáy: DE = EF = DF = 3 cm

c) DEF là tam giác đều nên widehat{DEF}=widehat{DFE}=widehat{EDF}=60^{circ}

Bài tập 4 trang 47 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa cho lại cho đúng.

a) Hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có ba cạnh bằng nhau.

b) Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau

Hướng dẫn giải:

a) Đúng

b) Sai.

Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

Bài tập 5 trang 47 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Trong các tấm bìa dưới đây, tấm bìa nào gấp theo đường màu đỏ thì được một hình chóp tứ giác đều?

Giải Bài tập 1 trang 47 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

Các tấm b) c)

Bài tập 6 trang 47 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Chị Hà dự định gấp một hộp quà từ tấm bìa như Hình 12. Cái hộp mà chị Hà dự định gấp có dạng hình gì

Giải Bài tập 6 trang 47 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Hướng dẫn giải:

Hình chóp tứ giác đều

4. Trắc nghiệm Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Bài trắc nghiệm số: 4841

————————————-

Ngoài Giải Toán 8 bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều CTST, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 8 hay Đề thi học kì 1 lớp 8 để giúp các bạn học sinh học tốt hơn.

Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 1: Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đềuBài tiếp theo: Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 2