Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 10 hướng dẫn các em học sinh giải các bài tập trong SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức. Các bài tập Toán 7 được trình bày chi tiết dễ hiểu giúp các em nắm được các dạng Toán cơ bản, từ đó vận dụng làm các bài tập nâng cao hiệu quả và nâng cao kỹ năng giải Toán 7. Chúc các em học tốt.

Bài 6.11 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Lập các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 3x = 4y (x,y ne 0)

Hướng dẫn giải:

Các tỉ lệ thức có thể được là:

dfrac{3}{4} = dfrac{y}{x};dfrac{3}{y} = dfrac{4}{x};dfrac{x}{4} = dfrac{y}{3};dfrac{x}{y} = dfrac{4}{3}dfrac{3}{4} = dfrac{y}{x};dfrac{3}{y} = dfrac{4}{x};dfrac{x}{4} = dfrac{y}{3};dfrac{x}{y} = dfrac{4}{3}

Bài 6.12 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ 4 số: 5; 10; 25; 50

Hướng dẫn giải:

Ta có: 5.50 = 10.25

Các tỉ lệ thức có thể được là:

dfrac{5}{{10}} = dfrac{{25}}{{50}};dfrac{5}{{25}} = dfrac{{10}}{{50}};dfrac{{50}}{{10}} = dfrac{{25}}{5};dfrac{{50}}{{25}} = dfrac{{10}}{5}

Bài 6.13 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Tìm x và y, biết:

a) dfrac{x}{y} = dfrac{5}{3} và x+y = 16;

b) dfrac{x}{y} = dfrac{9}{4} và x – y = -15

Hướng dẫn giải:

a) Vì dfrac{x}{y} = dfrac{5}{3} Rightarrow dfrac{x}{5} = dfrac{y}{3}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{x}{5} = dfrac{y}{3} = dfrac{{x + y}}{{5 + 3}} = dfrac{{16}}{8} = 2\ Rightarrow x = 2.5 = 10\y = 2.3 = 6end{array}

Vậy x=10, y=6

b) Vì dfrac{x}{y} = dfrac{9}{4} Rightarrow dfrac{x}{9} = dfrac{y}{4}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{x}{9} = dfrac{y}{4} = dfrac{{x - y}}{{9 - 4}} = dfrac{{ - 15}}{5} =  - 3\ Rightarrow x = ( - 3).9 =  - 27\y = ( - 3).4 =  - 12end{array}

Vậy x = -27, y = -12.

Bài 6.14 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết số học sinh của một lớp nhiều hơn lớp kia là 2 em.

Hướng dẫn giải:

Gọi số học sinh 2 lớp lần lượt là x, y ( em) (x,y > 0)

Vì tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95 nên dfrac{x}{y} = 0,95 Rightarrow dfrac{x}{{0,95}} = dfrac{y}{1} và x < y

Mà số học sinh của một lớp nhiều hơn lớp kia là 2 em nên y – x = 2

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Bài 6.15 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Người ta định làm một con đường trong 15 ngày. Một đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc. Hỏi phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn (biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau)?

Hướng dẫn giải:

Gọi số người cần hoàn thành công việc đúng hạn là x (người)(x  in N*)

Vì đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc nên đội 45 người làm 20 ngày mới xong công việc.

Vì tích số người và thời gian hoàn thành là không đổi nên

15.x=45.20

Rightarrow x = dfrac{{45.20}}{{15}} = 60

Vậy cần bổ sung thêm: 60 – 45 = 15 người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn.

Bài 6.16 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Tìm ba số x,y,z biết rằng: dfrac{x}{2} = dfrac{y}{3} = dfrac{z}{4} và x+2y – 3z = -12

Hướng dẫn giải:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{x}{2} = dfrac{y}{3} = dfrac{z}{4} = dfrac{{x + 2y - 3z}}{{2 + 2.3 - 3.4}} = dfrac{{ - 12}}{{ - 4}} = 3\ Rightarrow x = 3.2 = 6\y = 3.3 = 9\z = 3.4 = 12end{array}

Vậy x = 6, y = 9, z = 12.

…………………..

Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 10 là tài liệu thuộc chuyên mục Giải bài tập Toán 7 được giới thiệu trên TaiLieuViet bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi trong SGK Toán lớp 7, giúp các em biết cách giải các dạng Toán trong từng bài, từ đó biết vận dụng để giải các bài Toán trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Toán 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu môn Toán 7 khác như: Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7… cũng được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn để học tốt Toán 7 hơn.