Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 5: Vietnam & ASEAN sách iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 5: Vietnam & ASEAN

Unit 5 Lesson 1 trang 26, 27

New words

(trang 26 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the blanks. Then, do the crossword puzzle (Điền vào chỗ trống. Sau đó, giải ô chữ)

1. The countries that started ASEAN are called its ______.

2. When the leaders of countries meet to discuss something important, it’s called a ______.

3. ______ helps countries get things they need, like food and money.

4. If you want more people to know about an idea, you need to ______ it.

5. The leader of ASEAN is called the ______.

6. An ______ is an arrangement or promise between countries.

SBT Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 1 (trang 26, 27) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Đáp án:

1. founders

2. summit

3. Trade

4. promote

5. Secretary General

6. agreement

Giải thích:

1. founders: người sáng lập

2. summit: hội nghị thượng đỉnh

3. Trade: Thương mại

4. promote: quảng bá

5. Secretary General: Tổng thư ký

6. agreement: thỏa thuận

Hướng dẫn dịch:

1. Các nước thành lập ASEAN được gọi là các nước sáng lập.

2. Khi lãnh đạo các nước gặp nhau để thảo luận một vấn đề quan trọng nào đó, nó được gọi là hội nghị thượng đỉnh.

3. Thương mại giúp các quốc gia có được những thứ họ cần, như lương thực và tiền bạc.

4. Nếu bạn muốn nhiều người biết đến một ý tưởng hơn, bạn cần phải quảng bá nó.

5. Người đứng đầu ASEAN được gọi là Tổng thư ký.

6. Thỏa thuận là sự thỏa thuận hoặc lời hứa giữa các quốc gia.

Listening

a (trang 26 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to the end of a game show. Who is the winner? (Nghe đến cuối chương trình truyền hình trò chơi. Ai là người chiến thắng?)

1. Nan

2. Binh

3. Their scores are the same.

Đáp án: 2

Nội dung bài nghe:

Tom: Hello there, and welcome back to Super Quiz Time! I’m here with Nan, from Thailand, and Binh, from Vietnam. It’s time for our final round. Nan has three points, and Binh is close behind with two points. The topic for our final round is ASEAN. How do you feel, Nan?

Nan: I’m excited!

Tom: How about you, Binh? Do you still think you can win?

Binh: I’ll try my best!

Tom: OK. Here’s question one. The ASEAN Declaration was signed in 1967 by five founders. Where was the Declaration signed?

Nan: It was signed in Bangkok!

Tom: That’s right, Nan! You get one point! Now, you have four points! Here’s question two. Who was the sixth country to join ASEAN?

Binh: Let me think. It was Brunei!

Tom: That’s right, Binh! You get one point! Now, you have three points! Here’s question three. When was the ASEAN Free Trade Agreement signed?

Binh: It was signed in 1992!

Tom: Binh, you are correct again! So, at the end of the final round, you both have four points! That means we need a special question to decide who the winner is! So, here it is, the final question. Which country joined ASEAN in 1999?

Binh: Oh, I think I know this one.

Nan: It was Vietnam!

Tom: Sorry, Nan. That’s not correct. Binh, do you have an answer for us?

Binh: I think it was Cambodia.

Tom: Congratulations! Binh, you are the winner!

Hướng dẫn dịch:

Tom: Xin chào, và chào mừng bạn quay trở lại với Super Quiz Time! Tôi ở đây cùng với Nan, đến từ Thái Lan và Bình, đến từ Việt Nam. Đã đến lúc cho vòng cuối cùng của chúng tôi. Nan có ba điểm, còn Bình bám sát phía sau với hai điểm. Chủ đề của vòng chung kết của chúng ta là ASEAN. Bạn cảm thấy thế nào, Nam?

Nam: Tôi rất phấn khích!

Tom: Còn cậu thì sao, Bình? Bạn vẫn nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng?

Bình: Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Tom: Được rồi. Đây là câu hỏi một. Tuyên bố ASEAN được ký năm 1967 bởi năm nhà sáng lập. Tuyên bố được ký ở đâu?

Nan: Nó được ký ở Bangkok!

Tom: Đúng rồi, Nan! Bạn nhận được một điểm! Bây giờ, bạn có bốn điểm! Đây là câu hỏi thứ hai. Quốc gia thứ sáu gia nhập ASEAN là ai?

Bình: Để tôi nghĩ xem. Đó là Brunei!

Tom: Đúng rồi Bình! Bạn nhận được một điểm! Bây giờ, bạn có ba điểm! Đây là câu hỏi thứ ba. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN được ký kết khi nào?

Bình: Nó được ký vào năm 1992!

Tom: Bình, cậu lại đúng nữa! Như vậy, khi kết thúc vòng chung kết, cả hai bạn đều có bốn điểm! Điều đó có nghĩa là chúng ta cần một câu hỏi đặc biệt để quyết định ai là người chiến thắng! Vì vậy, đây là câu hỏi cuối cùng. Nước nào gia nhập ASEAN vào năm 1999?

Bình: Ồ, tôi nghĩ là tôi biết cái này.

Nan: Đó là Việt Nam!

Tom: Xin lỗi, Nan. Điều đó không đúng. Bình, bạn có câu trả lời cho chúng tôi không?

Bình: Tôi nghĩ đó là Campuchia.

Tom: Xin chúc mừng! Bình, bạn là người chiến thắng!

b (trang 26 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and circle the correct answers (Bây giờ, hãy nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng)

1. The ASEAN Declaration was signed in ______.

a. Bangkok              b. 1976                    c. Brunei

2. The sixth country to join ASEAN was ______.

a. Vietnam               b. Cambodia            c. Brunei

3. The ASEAN Free Trade Agreement was signed in ______.

a. 1999                    b. 1992                    c. Bangkok

4. ______ joined ASEAN in 1999.

a. Cambodia            b. Vietnam              c. Brunei

Đáp án:

1. a

2. c

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Tuyên bố ASEAN được ký kết tại Bangkok.

2. Nước thứ sáu gia nhập ASEAN là Brunei.

3. Hiệp định Thương mại tự do ASEAN được ký kết năm 1992.

4. Campuchia gia nhập ASEAN năm 1999.

Grammar

a (trang 27 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the blanks with Who, When or Where (Điền vào chỗ trống với Who, When hoặc Where)

1. ______ was the first Vietnamese ASEAN Secretary General? It was Lê Lương Minh.

2. ______ was he born? In 1952.

3. ______ was he born? In Thanh Hóa.

4. ______ did he study? In Delhi, India.

5. ______ did he become the ASEAN Secretary General? In 2013.

Đáp án:

1. Who

2. When

3. Where

4. Where

5. When

Giải thích:

– Who: ai

– When: khi nào

– Where: ở đâu

Hướng dẫn dịch:

1. Tổng thư ký ASEAN đầu tiên của Việt Nam là ai? Đó là Lê Lương Minh.

2. Anh ấy sinh ra khi nào? Vào năm 1952.

3. Anh ấy sinh ra ở đâu? Ở Thanh Hóa.

4. Anh ấy đã học ở đâu? Ở Delhi, Ấn Độ.

5. Ông trở thành Tổng thư ký ASEAN khi nào? Vào 2013.

b (trang 27 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Unscramble the sentences (Sắp xếp các câu)

1. join/did/Cambodia/When/ASEAN?

2. General?/Who/Secretary/second/ASEAN/was/the

3. Thailand?/When/did/you/visit

4. did/first/Where/General/come/from?/the/Secretary

5. ASEAN?/the/founders/of/Which/countries/were

6. ASEAN/the/held?/summit/fifth/was/Where

Đáp án:

1. When did Cambodia join ASEAN?

2. Who was the second ASEAN Secretary General?

3. When did you visit Thailand?

4. Where did the first Secretary General come from?

5. Which countries were the founders of ASEAN?

6. Where was the fifth ASEAN summit held?

Hướng dẫn dịch:

1. Campuchia gia nhập ASEAN vào thời điểm nào?

2. Tổng thư ký ASEAN thứ hai là ai?

3. Bạn đến Thái Lan khi nào?

4. Vị Tổng Bí thư đầu tiên đến từ đâu?

5. Những quốc gia nào sáng lập ra ASEAN?

6. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 5 được tổ chức ở đâu?

Writing

(trang 27 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Use the information in the table to write six questions and answers about the 2003 Southest Asian Games (Sử dụng thông tin trong bảng để viết sáu câu hỏi và trả lời về Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 1 (trang 26, 27) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Gợi ý:

1. Where were the games held? They were held in Hanoi.

2. When did the games take place? They took place from the 5th to the 13th of December.

3. Who opened the games? Prime Minister Phan Van Khai opened the games.

4. How many countries took part? Eleven countries took part.

5. How many sports were played? Thirty – two sports were played.

6. Which country won the most gold medals? Vietnam won the most gold medals.

Hướng dẫn dịch:

1. Trò chơi được tổ chức ở đâu? Họ được tổ chức tại Hà Nội.

2. Trò chơi diễn ra khi nào? Chúng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 12.

3. Ai đã mở trò chơi? Thủ tướng Phan Văn Khải khai mạc các trận đấu.

4. Có bao nhiêu quốc gia tham gia? Mười một quốc gia đã tham gia.

5. Có bao nhiêu môn thể thao được chơi? Ba mươi hai môn thể thao đã được chơi.

6. Quốc gia nào giành được nhiều huy chương vàng nhất? Việt Nam giành được nhiều huy chương vàng nhất.

Unit 5 Lesson 2 trang 28, 29

New words

a (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Fill in the missing letters (Điền các chữ cái còn thiếu)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 2 (trang 28, 29) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Đáp án:

1. scholarship

2. facilities

3. graduate

4. program

5. degree

6. semester

Giải thích:

1. scholarship: học bổng

2. facilities: cơ sở vật chất

3. graduate: tốt nghiệp

4. program: chương trình

5. degree: bằng cấp

6. semester: học kỳ

b (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Match the words from Task a to the definitions (Nối các từ ở Bài a với các định nghĩa)

a. a period of study – There are usually two in an academic year

b. a person who has completed their studies

c. a document that shows successful completion of a course of study

d. buildings or equipment provided for a particular purpose

e. money given by an organization to pay for a student’s studies

f. a course of study

Đáp án:

1. e

2. d

3. b

4. f

5. c

6. a

Hướng dẫn dịch:

a. một khoảng thời gian học tập – thường có hai khoảng thời gian trong một năm học

b. một người đã hoàn thành việc học của họ

c. một tài liệu cho thấy việc hoàn thành thành công một khóa học

d. tòa nhà hoặc thiết bị được cung cấp cho một mục đích cụ thể

e. tiền do một tổ chức cấp để chi trả cho việc học của sinh viên

f. một khóa học

Reading

a (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read the interview. Does Sarin recommend the ASEAN International Students Program? (Đọc cuộc phỏng vấn. Sarin có đề xuất Chương trình Sinh viên Quốc tế ASEAN không?)

1. yes

2. no

ASEAN Student Spotlight Magazine interviewed Sarin. She’s a computer science graduate from Cambodia. She recently returned home from a year on an international study program in Hanoi.

ASSM: Welcome home Sarin! How does it feel to be back?

Sarin: It’s so good to be back. I had a great time in Vietnam, but I’m happy to be home.

ASSM: Tell me about your year in Vietnam.

Sarin: I went there on a scholarship to the ASEAN International Students Program. It was such a great program. I studied in English in a new environment. I didn’t know much about Vietnam before I arrived, but I learned a lot about the people and the culture. Vietnamese people are friendly, and the food is so delicious!

ASSM: What made you decide to study in an ASEAN country?

Sarin: Well, at first I wanted to study in Sydney, but Australia is so far from home. Then, my teacher told me about the ASEAN International Students Program. I found out that there are many good international universities within ASEAN. Staying within ASEAN is much closer to home, and it’s cheaper, too. Being an international student in Vietnam has given me great opportunities. My degree will help me get a good job.

ASSM: So, would you recommend the international student program?

Sarin: Yes. It was such a great experience, and I made some great new friends. Before I went there, I was nervous about living in a foreign city. Now, I can’t wait to visit Hanoi again next year!

Đáp án: 1

Hướng dẫn dịch:

Tạp chí Sinh viên ASEAN nổi bật đã phỏng vấn Sarin. Cô ấy tốt nghiệp ngành khoa học máy tính đến từ Campuchia. Cô vừa trở về nước sau một năm theo học chương trình quốc tế tại Hà Nội.

ASSM: Chào mừng về nhà Sarin! Cảm giác thế nào khi được trở lại?

Sarin: Thật vui khi được trở lại. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam nhưng tôi rất vui khi được về nhà.

ASSM: Hãy kể cho tôi nghe về năm của bạn ở Việt Nam.

Sarin: Tôi đến đó với học bổng của Chương trình Sinh viên Quốc tế ASEAN. Đó là một chương trình tuyệt vời. Tôi học tiếng Anh ở một môi trường mới. Tôi không biết nhiều về Việt Nam trước khi đến nhưng tôi đã học được rất nhiều điều về con người và văn hóa. Người Việt Nam rất thân thiện và đồ ăn rất ngon!

ASSM: Điều gì khiến bạn quyết định đi du học ở một nước ASEAN?

Sarin: Lúc đầu tôi muốn học ở Sydney, nhưng nước Úc quá xa nhà. Sau đó, giáo viên kể cho tôi nghe về Chương trình Sinh viên Quốc tế ASEAN. Tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều trường đại học quốc tế tốt trong ASEAN. Ở trong ASEAN gần nhà hơn nhiều và cũng rẻ hơn. Trở thành một sinh viên quốc tế tại Việt Nam đã mang đến cho tôi những cơ hội tuyệt vời. Bằng cấp của tôi sẽ giúp tôi có được một công việc tốt.

ASSM: Vậy bạn có muốn giới thiệu chương trình sinh viên quốc tế không?

Sarin: Vâng. Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi đã có được những người bạn mới tuyệt vời. Trước khi đến đó, tôi rất lo lắng về việc sống ở một thành phố xa lạ. Bây giờ, tôi rất nóng lòng được đến thăm Hà Nội lần nữa vào năm tới!

b (trang 29 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and circle True, False or Doesn’t say (Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn Đúng, Sai hoặc Không đề cập)

1. Sarin studied computer science in Vietnam.

2. She learned to speak Vietnamese.

3. She didn’t study in Sydney because it was too expensive.

4. Her friends didn’t want her to study abroad.

5. She wants to visit Sydney next year.

Hướng dẫn dịch:

1. Sarin học ngành khoa học máy tính ở Việt Nam.

2. Cô ấy học nói tiếng Việt.

3. Cô ấy không học ở Sydney vì nó quá đắt đỏ.

4. Bạn bè của cô ấy không muốn cô ấy đi du học.

5. Cô ấy muốn đến thăm Sydney vào năm tới.

Đáp án:

1. True

2. Doesn’t say

3. False

4. Doesn’t say

5. False

Giải thích:

1. Thông tin: She’s a computer science graduate from Cambodia. She recently returned home from a year on an international study program in Hanoi. (Cô ấy tốt nghiệp ngành khoa học máy tính đến từ Campuchia. Cô vừa trở về nước sau một năm theo học chương trình quốc tế tại Hà Nội.)

3. Thông tin: Well, at first I wanted to study in Sydney, but Australia is so far from home. (À, lúc đầu tôi muốn học ở Sydney, nhưng Úc quá xa nhà.)

5. Thông tin: Now, I can’t wait to visit Hanoi again next year! (Bây giờ, tôi rất nóng lòng được đến thăm Hà Nội lần nữa vào năm tới!)

Grammar

a (trang 29 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Circle the correct words (Khoanh tròn từ đúng)

1. I studied so/ such hard last semester.

2. We had so/ such a great time in Singapore last year.

3. I was so/ such happy when I got my scholarship.

4. There are so/ such many international students in Bangkok.

5. You have so/ such a great teacher. I’m sure you’ll learn a lot.

Đáp án:

1. so

2. such

3. so

4. so

5. such

Giải thích:

So + tính từ

Such + danh từ

Hướng dẫn dịch:

1. Học kỳ trước tôi đã học rất chăm chỉ.

2. Năm ngoái chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Singapore.

3. Tôi rất vui khi nhận được học bổng.

4. Có rất nhiều sinh viên quốc tế ở Bangkok.

5. Bạn có một người thầy tuyệt vời. Tôi chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều.

b (trang 29 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Write sentences with so and such using the prompts (Viết các câu với so và such sử dụng các gợi ý)

1. Kuala Lumpur/is/interesting/city

2. food/Thailand/delicious

3. Bhutan/beautiful/country

4. Singapore/many/great/shops

5. My/course/the Philippines/was/interesting

Đáp án:

1. Kuala Lumpur is such an interesting city.

2. The food in Thailand is so delicious.

3. Bhutan is such a beautiful city.

4. Singapore has so many great shops.

5. My course in the Philippines was so interesting.

Hướng dẫn dịch:

1. Kuala Lumpur là một thành phố thú vị.

2. Đồ ăn ở Thái Lan rất ngon.

3. Bhutan là một thành phố xinh đẹp.

4. Singapore có rất nhiều cửa hàng tuyệt vời.

5. Khóa học của tôi ở Philippines rất thú vị.

Writing

(trang 29 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Your friend in another country is planning to attend university. Write them an email and recommend that they attend university in your country. Use the new words in this lesson and your own ideas. Write 100 – 120 words (Người bạn của bạn ở đất nước khác đang có kế hoạch tham gia đại học. Viết bức thư điện tử cho họ và đề cập đến việc họ tham gia đại học ở đất nước bạn. Sử dụng từ mời trong bài học này và ý tưởng của riêng bạn, viết 100-120 từ)

Gợi ý:

Hi, Patrice,

I’m so happy to hear that you’ll attend university soon. I think you should study here in Vietnam. There are some great universities for international students in Hanoi and Ho Chi Minh City. I know you don’t speak Vietnamese well, but don’t worry! Many young Vietnamese people speak English well, and there are so many international students. I’m sure you will make friends easily.

There are lots of interesting things to see and do here. If you have time, you can take a trip to Da Nang. The local food there is so delicious, and there’s such a nice beach.

Please let me know what you think. I really hope you can study in Vietnam!

Khanh

Hướng dẫn dịch:

Chào, Patrice,

Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ sớm vào đại học. Tôi nghĩ bạn nên học ở đây tại Việt Nam. Có một số trường đại học tuyệt vời dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết bạn nói tiếng Việt không tốt, nhưng đừng lo lắng! Nhiều bạn trẻ Việt Nam nói tiếng Anh tốt và có rất nhiều sinh viên quốc tế. Tôi chắc chắn bạn sẽ dễ dàng kết bạn.

Có rất nhiều điều thú vị để xem và làm ở đây. Nếu có thời gian bạn có thể đi du lịch Đà Nẵng. Đồ ăn địa phương ở đó rất ngon và có một bãi biển đẹp.

Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn nghĩ. Tôi thực sự hy vọng bạn có thể học tập tại Việt Nam!

Khánh

Unit 5 Lesson 3 trang 30, 31

Listening

a (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to a conversation about the next ASEAN Student Summer Camp. Who is talking? (Nghe một hội thoại về Trại hè học sinh ASEAN tiếp theo. Ai đang nói?)

1. a parent and an organizer

2. two parents

Đáp án: 1

Nội dung bài nghe:

Mrs. Nguyên: Hi, Mr. Tan. I’m Mrs. Nguyên. I’m calling because I have a few questions about the ASEAN Student Summer Camp.

Mr. Tan: Hi, Mrs. Nguyên. I’m happy to answer any questions you have. Is your child joining the camp this year?

Mrs. Nguyên: Yes. A few years ago, my daughter went to Singapore, and she had a great time. My son is old enough now, he wants to sign up for the trip to Indonesia.

Mr. Tan: That’s great to hear. So, what would you like to know?

Mrs. Nguyên: What kind of events will there be with local people?

Mr. Tan: First, we’ll be in Jakarta for a few days. Of course the first day is the introduction to the camp, but they have a few days to visit the Museum Nasional, the Presidential Palace, and the Monas, our most famous statue.

Mrs. Nguyên: Oh, that sounds great. I think my son will learn a lot about the culture there.

Mr. Tan: He sure will. There’s even a day when all of our Indonesian students will teach the other students how to cook Nasi ulam and speak some of the language, Bahasa Indonesia.

Mrs. Nguyên: Will he be travelling much?

Mr. Tan: After Jakarta, we’ll go to the country and explore some temples. He’ll get to learn more about the history there.

Mrs. Nguyên: OK.

Mr. Tan: And finally, we end it with a trip to one of Indonesia’s most famous festivals.

Mrs. Nguyên: That sounds wonderful!

Hướng dẫn dịch:

Bà Nguyên: Chào anh Tân. Tôi là bà Nguyên. Tôi gọi điện vì tôi có một số câu hỏi về Trại hè Sinh viên ASEAN.

Ông Tân: Chào bà Nguyên. Tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có. Con bạn có tham gia trại năm nay không?

Bà Nguyên: Vâng. Vài năm trước, con gái tôi đến Singapore và nó đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Con trai tôi đã lớn rồi, cháu muốn đăng ký chuyến đi Indonesia.

Ông Tân: Thật tuyệt khi nghe điều đó. Vậy bạn muốn biết điều gì?

Bà Nguyên: Sẽ có những sự kiện gì với người dân địa phương?

Ông Tan: Đầu tiên, chúng tôi sẽ ở Jakarta vài ngày. Tất nhiên ngày đầu tiên là phần giới thiệu về trại, nhưng họ có vài ngày để tham quan Bảo tàng Nasional, Phủ Chủ tịch và Monas, bức tượng nổi tiếng nhất của chúng tôi.

Bà Nguyên: Ồ, nghe hay quá. Tôi nghĩ con trai tôi sẽ học được nhiều điều về văn hóa ở đó.

Ông Tân: Chắc chắn là vậy. Thậm chí có một ngày tất cả học sinh Indonesia của chúng tôi sẽ dạy các học sinh khác cách nấu Nasi ulam và nói một số ngôn ngữ, tiếng Bahasa Indonesia.

Bà Nguyên: Anh ấy có đi du lịch nhiều không?

Ông Tan: Sau Jakarta, chúng tôi sẽ về vùng nông thôn và khám phá một số ngôi chùa. Anh ấy sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử ở đó.

Bà Nguyên: Được rồi.

Ông Tan: Và cuối cùng, chúng tôi kết thúc chuyến đi bằng chuyến đi đến một trong những lễ hội nổi tiếng nhất Indonesia.

Bà Nguyên: Nghe thật tuyệt vời!

b (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and answer the questions (Bây giờ, nghe và trả lời các câu hỏi)

1. Where did the daughter visit?

2. How long will the son be in Jakarta?

3. What is special about the Monas?

4. What will they learn about at the temples?

5. What kind of event will they go to in the end?

Đáp án:

1. Singapore.

2. A few days.

3. It’s their most famous statue.

4. (More) history.

5. A festival.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô gái đã đi thăm đâu?

– Singapore.

2. Cậu trai sẽ ở Jakarta bao lâu?

– Một vài ngày.

3. Monas có gì đặc biệt?

– Đó là bức tượng nổi tiếng nhất của họ.

4. Họ sẽ học được điều gì ở đền thờ?

– (Thêm) lịch sử.

5. Cuối cùng họ sẽ tham dự loại sự kiện nào?

– Một lễ hội.

Reading

a (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read the email. How many days will the program last? (Đọc thư điện tử. Chương trình này sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?)

1. four days

2. five days

3. six days

I’m Budi, your supervisor for this year’s ASEAN Student Summer Camp in Indonesia. I’d like to give you some information about the camp.

On the first day, you’ll fly to Jakarta and take a bus to City Hotel. This is where we’ll stay during the first few days. It takes about 30 minutes to go from the airport to the hotel.

The next day you’ll meet the other students. More than fifty ASEAN students have signed up this year. Then, we’lI visit the Taman Mini Indonesia Park where you can see small models of famous places in Indonesia. Later, we’ll go to the National Museum of Indonesia. People go here to learn about Indonesian history.

On Day 3, you’l learn to cook nasi goreng, our national dish. It’s fried rice made with a sweet sauce called kecup. After that, you’ learn how to say terima kasih or “thank you” during our Bahasa Indonesia language class.

Day 4 will be a day you’ll never forget. We will fly to Jayapura and visit the Baliem Valley Festival. You will get to see different groups of Indonesian people act out a war. They will wear a mix of traditional costumes with trendy sunglasses.

On the last day, we’ll have a party before everyone goes home.

Let me know if you have any questions.

Budi

Đáp án: 2

Hướng dẫn dịch:

Tôi là Budi, người giám sát Trại hè Sinh viên ASEAN tại Indonesia năm nay. Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về trại.

Vào ngày đầu tiên, bạn sẽ bay đến Jakarta và bắt xe buýt đến khách sạn City. Đây là nơi chúng tôi sẽ ở lại trong vài ngày đầu tiên. Mất khoảng 30 phút để đi từ sân bay về khách sạn.

Ngày hôm sau bạn sẽ gặp những sinh viên khác. Hơn 50 sinh viên ASEAN đã đăng ký trong năm nay. Sau đó, chúng ta sẽ ghé thăm Công viên Taman Mini Indonesia, nơi bạn có thể xem các mô hình nhỏ về các địa điểm nổi tiếng ở Indonesia. Sau đó, chúng ta sẽ đến Bảo tàng Quốc gia Indonesia. Mọi người đến đây để tìm hiểu về lịch sử Indonesia.

Vào Ngày thứ 3, bạn sẽ học cách nấu nasi goreng, món ăn dân tộc của chúng tôi. Đó là cơm chiên được làm bằng nước sốt ngọt gọi là kecup. Sau đó, bạn sẽ học cách nói terima kasih hoặc “cảm ơn” trong lớp học tiếng Bahasa Indonesia của chúng tôi.

Ngày thứ 4 sẽ là ngày bạn không bao giờ quên. Chúng ta sẽ bay đến Jayapura và tham quan Lễ hội Thung lũng Baliem. Bạn sẽ được chứng kiến nhiều nhóm người Indonesia khác nhau tiến hành chiến tranh. Họ sẽ diện trang phục truyền thống kết hợp cùng kính râm thời thượng.

Vào ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc trước khi mọi người về nhà.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

Budi

b (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and fill in the blanks (Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống)

1. Traveling from the airport to the hotel will take about _______.

2. There are lots of small models at the _______.

3. The national dish has a sauce that tastes _______.

4. Terima kasih in Bahasa Indonesia means _______ in English.

5. At the Baliem Valley Festival, you’ll have a chance to see people act out a _______.

Đáp án:

1. 30 minutes

2. Taman Mini Indonesia Park

3. sweet

4. thank you

5. war

 

Giải thích:

1. Thông tin: It takes about 30 minutes to go from the airport to the hotel. (Mất khoảng 30 phút để đi từ sân bay về khách sạn.)

2. Thông tin: Then, we’lI visit the Taman Mini Indonesia Park where you can see small models of famous places in Indonesia. (Sau đó, chúng ta sẽ ghé thăm Công viên Taman Mini Indonesia, nơi bạn có thể xem các mô hình nhỏ về các địa điểm nổi tiếng ở Indonesia.)

3. Thông tin: It’s fried rice made with a sweet sauce called kecup. (Đó là cơm chiên được làm bằng nước sốt ngọt gọi là kecup.)

4. Thông tin: After that, you’ learn how to say terima kasih or “thank you” during our Bahasa Indonesia language class. (Sau đó, bạn sẽ học cách nói terima kasih hoặc “cảm ơn” trong lớp học tiếng Bahasa Indonesia của chúng tôi.)

5. Thông tin: You will get to see different groups of Indonesian people act out a war. (Bạn sẽ được chứng kiến nhiều nhóm người Indonesia khác nhau tiến hành chiến tranh.)

Hướng dẫn dịch:

1. Di chuyển từ sân bay về khách sạn sẽ mất khoảng 30 phút.

2. Có rất nhiều mô hình nhỏ tại Công viên Taman Mini Indonesia.

3. Món ăn dân tộc có nước chấm có vị ngọt.

4. Terima kasih trong tiếng Bahasa Indonesia có nghĩa là cảm ơn trong tiếng Anh.

5. Tại Lễ hội Thung lũng Baliem, bạn sẽ có cơ hội chứng kiến mọi người diễn ra chiến tranh.

Writing Skill

(trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read and circle the extra information which is more interesting/ important (Đọc và khoanh tròn thông tin thừa thú vị/ quan trọng hơn)

1. On the first day, there will be a lunch where the students can meet each other.

a) Everyone enjoys lunch time.

b) The lunch will be at the restaurant in the hotel.

2. After lunch, the students will go on a tour of famous places in Hanoi.

a) They’ll visit The Temple of Literature and Thăng Long.

b) They can sit where they like on the bus.

3. The students will also have a chance to visit Ha Long Bay.

a) They should bring a camera to take lots of pictures.

b) They can sleep on the bus ride.

4. After a tour of Ha Long Bay, we’ll spend the night at a hotel in Hai Phong.

a) The cost of the hotel is included.

b) The hotel is blue.

5. In the morning, we’ll return to Hanoi and visit more places to learn about the culture of Vietnam.

a) Vietnamese people are friendly.

b) We’ll visit the Water Puppet Theater.

Đáp án:

1. b

2. a

3. a

4. a

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Vào ngày đầu tiên, sẽ có bữa trưa để các học sinh gặp nhau.

2. Sau bữa trưa, học sinh sẽ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội.

3. Học sinh cũng sẽ có cơ hội tham quan Vịnh Hạ Long.

4. Sau chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, chúng ta sẽ nghỉ đêm tại khách sạn ở Hải Phòng.

5. Buổi sáng, chúng ta sẽ quay lại Hà Nội và tham quan thêm nhiều nơi để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Planning

(trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Complete the program with your ideas and add more details about the places you’ll visit (Hoàn thành chương trình bằng ý tưởng của bạn và các chi tiết về địa điểm bạn sẽ ghé thăm)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 3 (trang 30, 31) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Writing

(trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, write an email to Kham, a Lao student taking part in the summer camp, to inform her about the program. Explain what will happen on each day and expand on any key important. Write 150 – 180 words (Hãy viết một bức thư điện tử tới Kham, học sinh Lào tham gia trại hè để thông báo cho cô ấy về chương trình này. Giải thích sẽ xảy ra gì mỗi ngày và mở rộng thêm bất kì điểm quan trọng nào. Viết 150 -180 từ)

Gợi ý:

Dear Kham,

I’m Minh, your supervisor for this year’s summer camp in Vietnam. I’d like to give you some information about the camp.

On Day 1 you’ll fly to Ho Chi Minh City and travel to Mũi Né. The train trip costs 132,000 VND.

The next day, you’ll have the introduction meeting and a BBQ lunch. First, we’ll discuss the rules of the camp. Then, we’ll have a BBQ lunch. At lunch, you’ll have a chance to chat with all the other students. After that, we’l have a culture class to learn about Vietnamese food, clothes, and music.

On Day 3, we’ll visit the White Sand Dunes, the Fishing Village, and the Fairy Stream. These are some of the most popular places in Mũi Né.

On Day 4, we’ll have an activity day. You’ll learn how to play da cau and tug of war, which are two popular Vietnamese games.

The last day will have a short trip to the beach in the morning. After that, we’l have the final party.

Let me know if you have any questions.

Best,

Minh

Hướng dẫn dịch:

Khâm thân mến,

Tôi là Minh, người giám sát trại hè năm nay tại Việt Nam của các bạn. Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về trại.

Vào Ngày 1, bạn sẽ bay đến Thành phố Hồ Chí Minh và đi đến Mũi Né. Vé tàu có giá 132.000 đồng.

Ngày hôm sau, bạn sẽ có cuộc gặp giới thiệu và bữa trưa BBQ. Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về các quy tắc của trại. Sau đó chúng ta sẽ ăn trưa BBQ. Vào bữa trưa, bạn sẽ có cơ hội trò chuyện với tất cả các sinh viên khác. Sau đó, chúng tôi sẽ có lớp học văn hóa để tìm hiểu về ẩm thực, quần áo và âm nhạc Việt Nam.

Vào ngày thứ 3, chúng ta sẽ tham quan Đồi Cát Trắng, Làng Chài và Suối Tiên. Đây là một số địa điểm nổi tiếng nhất ở Mũi Né.

Vào Ngày thứ 4, chúng ta sẽ có một ngày hoạt động. Bạn sẽ học cách chơi da cau và kéo co, hai trò chơi phổ biến ở Việt Nam.

Ngày cuối cùng sẽ có chuyến đi ngắn đến bãi biển vào buổi sáng. Sau đó, chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc cuối cùng.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tốt nhất,

Minh

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 11 iLearn Smart World hay, chi tiết khác:

Unit 4: Global Warming

Unit 5: Vietnam & ASEAN

Unit 6: World Heritages

Unit 7: Ecological Systems

Unit 8: Independent Life

Unit 9: Education in the Future