Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Lesson 3 trang 30, 31 sách iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 5 Lesson 3 trang 30, 31

Listening

a (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to a conversation about the next ASEAN Student Summer Camp. Who is talking? (Nghe một hội thoại về Trại hè học sinh ASEAN tiếp theo. Ai đang nói?)

1. a parent and an organizer

2. two parents

Đáp án: 1

Nội dung bài nghe:

Mrs. Nguyên: Hi, Mr. Tan. I’m Mrs. Nguyên. I’m calling because I have a few questions about the ASEAN Student Summer Camp.

Mr. Tan: Hi, Mrs. Nguyên. I’m happy to answer any questions you have. Is your child joining the camp this year?

Mrs. Nguyên: Yes. A few years ago, my daughter went to Singapore, and she had a great time. My son is old enough now, he wants to sign up for the trip to Indonesia.

Mr. Tan: That’s great to hear. So, what would you like to know?

Mrs. Nguyên: What kind of events will there be with local people?

Mr. Tan: First, we’ll be in Jakarta for a few days. Of course the first day is the introduction to the camp, but they have a few days to visit the Museum Nasional, the Presidential Palace, and the Monas, our most famous statue.

Mrs. Nguyên: Oh, that sounds great. I think my son will learn a lot about the culture there.

Mr. Tan: He sure will. There’s even a day when all of our Indonesian students will teach the other students how to cook Nasi ulam and speak some of the language, Bahasa Indonesia.

Mrs. Nguyên: Will he be travelling much?

Mr. Tan: After Jakarta, we’ll go to the country and explore some temples. He’ll get to learn more about the history there.

Mrs. Nguyên: OK.

Mr. Tan: And finally, we end it with a trip to one of Indonesia’s most famous festivals.

Mrs. Nguyên: That sounds wonderful!

Hướng dẫn dịch:

Bà Nguyên: Chào anh Tân. Tôi là bà Nguyên. Tôi gọi điện vì tôi có một số câu hỏi về Trại hè Sinh viên ASEAN.

Ông Tân: Chào bà Nguyên. Tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có. Con bạn có tham gia trại năm nay không?

Bà Nguyên: Vâng. Vài năm trước, con gái tôi đến Singapore và nó đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Con trai tôi đã lớn rồi, cháu muốn đăng ký chuyến đi Indonesia.

Ông Tân: Thật tuyệt khi nghe điều đó. Vậy bạn muốn biết điều gì?

Bà Nguyên: Sẽ có những sự kiện gì với người dân địa phương?

Ông Tan: Đầu tiên, chúng tôi sẽ ở Jakarta vài ngày. Tất nhiên ngày đầu tiên là phần giới thiệu về trại, nhưng họ có vài ngày để tham quan Bảo tàng Nasional, Phủ Chủ tịch và Monas, bức tượng nổi tiếng nhất của chúng tôi.

Bà Nguyên: Ồ, nghe hay quá. Tôi nghĩ con trai tôi sẽ học được nhiều điều về văn hóa ở đó.

Ông Tân: Chắc chắn là vậy. Thậm chí có một ngày tất cả học sinh Indonesia của chúng tôi sẽ dạy các học sinh khác cách nấu Nasi ulam và nói một số ngôn ngữ, tiếng Bahasa Indonesia.

Bà Nguyên: Anh ấy có đi du lịch nhiều không?

Ông Tan: Sau Jakarta, chúng tôi sẽ về vùng nông thôn và khám phá một số ngôi chùa. Anh ấy sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử ở đó.

Bà Nguyên: Được rồi.

Ông Tan: Và cuối cùng, chúng tôi kết thúc chuyến đi bằng chuyến đi đến một trong những lễ hội nổi tiếng nhất Indonesia.

Bà Nguyên: Nghe thật tuyệt vời!

b (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and answer the questions (Bây giờ, nghe và trả lời các câu hỏi)

1. Where did the daughter visit?

2. How long will the son be in Jakarta?

3. What is special about the Monas?

4. What will they learn about at the temples?

5. What kind of event will they go to in the end?

Đáp án:

1. Singapore.

2. A few days.

3. It’s their most famous statue.

4. (More) history.

5. A festival.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô gái đã đi thăm đâu?

– Singapore.

2. Cậu trai sẽ ở Jakarta bao lâu?

– Một vài ngày.

3. Monas có gì đặc biệt?

– Đó là bức tượng nổi tiếng nhất của họ.

4. Họ sẽ học được điều gì ở đền thờ?

– (Thêm) lịch sử.

5. Cuối cùng họ sẽ tham dự loại sự kiện nào?

– Một lễ hội.

Reading

a (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read the email. How many days will the program last? (Đọc thư điện tử. Chương trình này sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?)

1. four days

2. five days

3. six days

I’m Budi, your supervisor for this year’s ASEAN Student Summer Camp in Indonesia. I’d like to give you some information about the camp.

On the first day, you’ll fly to Jakarta and take a bus to City Hotel. This is where we’ll stay during the first few days. It takes about 30 minutes to go from the airport to the hotel.

The next day you’ll meet the other students. More than fifty ASEAN students have signed up this year. Then, we’lI visit the Taman Mini Indonesia Park where you can see small models of famous places in Indonesia. Later, we’ll go to the National Museum of Indonesia. People go here to learn about Indonesian history.

On Day 3, you’l learn to cook nasi goreng, our national dish. It’s fried rice made with a sweet sauce called kecup. After that, you’ learn how to say terima kasih or “thank you” during our Bahasa Indonesia language class.

Day 4 will be a day you’ll never forget. We will fly to Jayapura and visit the Baliem Valley Festival. You will get to see different groups of Indonesian people act out a war. They will wear a mix of traditional costumes with trendy sunglasses.

On the last day, we’ll have a party before everyone goes home.

Let me know if you have any questions.

Budi

Đáp án: 2

Hướng dẫn dịch:

Tôi là Budi, người giám sát Trại hè Sinh viên ASEAN tại Indonesia năm nay. Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về trại.

Vào ngày đầu tiên, bạn sẽ bay đến Jakarta và bắt xe buýt đến khách sạn City. Đây là nơi chúng tôi sẽ ở lại trong vài ngày đầu tiên. Mất khoảng 30 phút để đi từ sân bay về khách sạn.

Ngày hôm sau bạn sẽ gặp những sinh viên khác. Hơn 50 sinh viên ASEAN đã đăng ký trong năm nay. Sau đó, chúng ta sẽ ghé thăm Công viên Taman Mini Indonesia, nơi bạn có thể xem các mô hình nhỏ về các địa điểm nổi tiếng ở Indonesia. Sau đó, chúng ta sẽ đến Bảo tàng Quốc gia Indonesia. Mọi người đến đây để tìm hiểu về lịch sử Indonesia.

Vào Ngày thứ 3, bạn sẽ học cách nấu nasi goreng, món ăn dân tộc của chúng tôi. Đó là cơm chiên được làm bằng nước sốt ngọt gọi là kecup. Sau đó, bạn sẽ học cách nói terima kasih hoặc “cảm ơn” trong lớp học tiếng Bahasa Indonesia của chúng tôi.

Ngày thứ 4 sẽ là ngày bạn không bao giờ quên. Chúng ta sẽ bay đến Jayapura và tham quan Lễ hội Thung lũng Baliem. Bạn sẽ được chứng kiến nhiều nhóm người Indonesia khác nhau tiến hành chiến tranh. Họ sẽ diện trang phục truyền thống kết hợp cùng kính râm thời thượng.

Vào ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc trước khi mọi người về nhà.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

Budi

b (trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and fill in the blanks (Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống)

1. Traveling from the airport to the hotel will take about _______.

2. There are lots of small models at the _______.

3. The national dish has a sauce that tastes _______.

4. Terima kasih in Bahasa Indonesia means _______ in English.

5. At the Baliem Valley Festival, you’ll have a chance to see people act out a _______.

Đáp án:

1. 30 minutes

2. Taman Mini Indonesia Park

3. sweet

4. thank you

5. war

 

Giải thích:

1. Thông tin: It takes about 30 minutes to go from the airport to the hotel. (Mất khoảng 30 phút để đi từ sân bay về khách sạn.)

2. Thông tin: Then, we’lI visit the Taman Mini Indonesia Park where you can see small models of famous places in Indonesia. (Sau đó, chúng ta sẽ ghé thăm Công viên Taman Mini Indonesia, nơi bạn có thể xem các mô hình nhỏ về các địa điểm nổi tiếng ở Indonesia.)

3. Thông tin: It’s fried rice made with a sweet sauce called kecup. (Đó là cơm chiên được làm bằng nước sốt ngọt gọi là kecup.)

4. Thông tin: After that, you’ learn how to say terima kasih or “thank you” during our Bahasa Indonesia language class. (Sau đó, bạn sẽ học cách nói terima kasih hoặc “cảm ơn” trong lớp học tiếng Bahasa Indonesia của chúng tôi.)

5. Thông tin: You will get to see different groups of Indonesian people act out a war. (Bạn sẽ được chứng kiến nhiều nhóm người Indonesia khác nhau tiến hành chiến tranh.)

Hướng dẫn dịch:

1. Di chuyển từ sân bay về khách sạn sẽ mất khoảng 30 phút.

2. Có rất nhiều mô hình nhỏ tại Công viên Taman Mini Indonesia.

3. Món ăn dân tộc có nước chấm có vị ngọt.

4. Terima kasih trong tiếng Bahasa Indonesia có nghĩa là cảm ơn trong tiếng Anh.

5. Tại Lễ hội Thung lũng Baliem, bạn sẽ có cơ hội chứng kiến mọi người diễn ra chiến tranh.

Writing Skill

(trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read and circle the extra information which is more interesting/ important (Đọc và khoanh tròn thông tin thừa thú vị/ quan trọng hơn)

1. On the first day, there will be a lunch where the students can meet each other.

a) Everyone enjoys lunch time.

b) The lunch will be at the restaurant in the hotel.

2. After lunch, the students will go on a tour of famous places in Hanoi.

a) They’ll visit The Temple of Literature and Thăng Long.

b) They can sit where they like on the bus.

3. The students will also have a chance to visit Ha Long Bay.

a) They should bring a camera to take lots of pictures.

b) They can sleep on the bus ride.

4. After a tour of Ha Long Bay, we’ll spend the night at a hotel in Hai Phong.

a) The cost of the hotel is included.

b) The hotel is blue.

5. In the morning, we’ll return to Hanoi and visit more places to learn about the culture of Vietnam.

a) Vietnamese people are friendly.

b) We’ll visit the Water Puppet Theater.

Đáp án:

1. b

2. a

3. a

4. a

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Vào ngày đầu tiên, sẽ có bữa trưa để các học sinh gặp nhau.

2. Sau bữa trưa, học sinh sẽ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội.

3. Học sinh cũng sẽ có cơ hội tham quan Vịnh Hạ Long.

4. Sau chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, chúng ta sẽ nghỉ đêm tại khách sạn ở Hải Phòng.

5. Buổi sáng, chúng ta sẽ quay lại Hà Nội và tham quan thêm nhiều nơi để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Planning

(trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Complete the program with your ideas and add more details about the places you’ll visit (Hoàn thành chương trình bằng ý tưởng của bạn và các chi tiết về địa điểm bạn sẽ ghé thăm)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 3 (trang 30, 31) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Writing

(trang 31 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, write an email to Kham, a Lao student taking part in the summer camp, to inform her about the program. Explain what will happen on each day and expand on any key important. Write 150 – 180 words (Hãy viết một bức thư điện tử tới Kham, học sinh Lào tham gia trại hè để thông báo cho cô ấy về chương trình này. Giải thích sẽ xảy ra gì mỗi ngày và mở rộng thêm bất kì điểm quan trọng nào. Viết 150 -180 từ)

Gợi ý:

Dear Kham,

I’m Minh, your supervisor for this year’s summer camp in Vietnam. I’d like to give you some information about the camp.

On Day 1 you’ll fly to Ho Chi Minh City and travel to Mũi Né. The train trip costs 132,000 VND.

The next day, you’ll have the introduction meeting and a BBQ lunch. First, we’ll discuss the rules of the camp. Then, we’ll have a BBQ lunch. At lunch, you’ll have a chance to chat with all the other students. After that, we’l have a culture class to learn about Vietnamese food, clothes, and music.

On Day 3, we’ll visit the White Sand Dunes, the Fishing Village, and the Fairy Stream. These are some of the most popular places in Mũi Né.

On Day 4, we’ll have an activity day. You’ll learn how to play da cau and tug of war, which are two popular Vietnamese games.

The last day will have a short trip to the beach in the morning. After that, we’l have the final party.

Let me know if you have any questions.

Best,

Minh

Hướng dẫn dịch:

Khâm thân mến,

Tôi là Minh, người giám sát trại hè năm nay tại Việt Nam của các bạn. Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về trại.

Vào Ngày 1, bạn sẽ bay đến Thành phố Hồ Chí Minh và đi đến Mũi Né. Vé tàu có giá 132.000 đồng.

Ngày hôm sau, bạn sẽ có cuộc gặp giới thiệu và bữa trưa BBQ. Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về các quy tắc của trại. Sau đó chúng ta sẽ ăn trưa BBQ. Vào bữa trưa, bạn sẽ có cơ hội trò chuyện với tất cả các sinh viên khác. Sau đó, chúng tôi sẽ có lớp học văn hóa để tìm hiểu về ẩm thực, quần áo và âm nhạc Việt Nam.

Vào ngày thứ 3, chúng ta sẽ tham quan Đồi Cát Trắng, Làng Chài và Suối Tiên. Đây là một số địa điểm nổi tiếng nhất ở Mũi Né.

Vào Ngày thứ 4, chúng ta sẽ có một ngày hoạt động. Bạn sẽ học cách chơi da cau và kéo co, hai trò chơi phổ biến ở Việt Nam.

Ngày cuối cùng sẽ có chuyến đi ngắn đến bãi biển vào buổi sáng. Sau đó, chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc cuối cùng.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tốt nhất,

Minh