Với giải 3 trang 17 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Vocabulary

3 (trang 17 SBT Tiếng Anh 10): Label the following musical instruments (Gắn nhãn các dụng cụ âm nhạc sau)

SBT Tiếng Anh 10 trang 16, 17 Unit 3 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. piano (đàn piano)

2. drum (trống)

3. lute (đàn nguyệt)

4. clappers (mõ)

5. guitar (đàn ghi-ta)

6. trumpet (kèn)

7. violin (đàn vi-ô-lông)

8. flute (ống sáo)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 16 SBT Tiếng Anh 10): Choose the odd one out (Chọn từ khác loại)….

2 (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của các từ trong ngoặc.)…..