Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 1 Lesson 3 trang 6, 7 sách iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 1 Lesson 3 trang 6, 7

Listening

a (trang 6 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to Steve having a conversation with his doctor. Is his lifestyle becoming healthier or unhealthier? (Hãy nghe Steve nói chuyện với bác sĩ của anh ấy. Lối sống của anh ấy lành mạnh hơn hay không lành mạnh?)

Đáp án: healthier

Nội dung bài nghe:

Dr. Jones: Hello, Steve. How are you today?

Steve: Hi, Doctor Jones. I’m feeling okay today. I have a lot of energy, but my shoulders hurt.

Dr. Jones: Oh, I’m sorry to hear that. Have you been exercising?

Steve: Yes. I’m doing aerobics every morning, and sometimes I lift weights.

Dr. Jones: And when you lift weights, how much are you lifting?

Steve: I just use the five-kilogram weights that you recommended.

Dr. Jones: Hmm. Your shoulders should feel okay if you do aerobics and only lift five kilos. Do you rest?

Steve: Of course. My wife makes me relax on the weekends so that I won’t hurt myself. Sometimes, we go for a walk in the evening.

Dr. Jones: Well, an evening walk should be okay. What have you been eating?

Steve: I always have eggs for breakfast. For lunch, my wife and I usually make a salad and some chicken.

Dr. Jones: That sounds great. And dinner?

Steve: We have brown rice and vegetables for dinner with some fish. We find healthy recipes on the internet. Sometimes, we’ll have steak, but only for special occasions.

Dr. Jones: That sounds pretty good. Is there anything else? Are you eating sugar?

Steve: Well, sometimes when my wife is busy, I go to the ice cream shop.

Dr. Jones: Ah ha. Sugar can cause pain in places like your knees and shoulders. You have to stop eating ice cream.

Steve: My wife said the same thing.

Hướng dẫn dịch:

Bác sĩ Jones: Xin chào, Steve. Anh hôm nay thế nào?

Steve: Chào bác sĩ Jones. Hôm nay tôi cảm thấy ổn. Tôi có rất nhiều năng lượng, nhưng vai tôi đau.

Bác sĩ Jones: Ồ, tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Anh đã tập thể dục à?

Steve: Vâng. Tôi tập thể dục nhịp điệu mỗi sáng và thỉnh thoảng tôi nâng tạ.

Bác sĩ Jones: Và khi anh nâng tạ, anh nâng bao nhiêu cân?

Steve: Tôi chỉ sử dụng mức tạ năm kg mà bác sĩ đề xuất.

Bác sĩ Jones: Hmm. Vai của anh sẽ ổn nếu anh tập thể dục nhịp điệu và chỉ nâng 5 kg. Anh có nghỉ ngơi không?

Steve: Tất nhiên. Vợ tôi bắt tôi nghỉ ngơi vào cuối tuần để tôi không tự làm khổ mình. Đôi khi, chúng tôi đi bộ vào buổi tối.

Bác sĩ Jones: Chà, đi dạo buổi tối sẽ ổn thôi. Anh đã ăn những gì?

Steve: Tôi luôn ăn trứng vào bữa sáng. Với bữa trưa, vợ tôi và tôi thường làm món salad và một ít thịt gà.

Bác sĩ Jones: Nghe tuyệt đấy. Còn bữa tối thì sao?

Steve: Chúng tôi ăn cơm gạo lứt và rau cho bữa tối với một ít cá. Chúng tôi tìm thấy những công thức nấu ăn lành mạnh trên internet. Đôi khi, chúng tôi sẽ ăn bít tết, nhưng chỉ trong những dịp đặc biệt.

Bác sĩ Jones: Nghe có vẻ khá tốt đó. Còn gì khác nữa không? Anh có đang ăn đường không?

Steve: Chà, thỉnh thoảng khi vợ tôi bận, tôi đến tiệm kem.

Bác sĩ Jones: À ha. Đường có thể gây đau ở những nơi như đầu gối và vai. Anh phải ngừng ăn kem.

Steve: Vợ tôi cũng nói như vậy.

b (trang 6 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and answer the questions. (Bây giờ, nghe và trả lời các câu hỏi.)

1. Where is Steve feeling pain?

2. How much weight does Steve lift?

3. What does Steve usually eat in the afternoon?

4. Where do Steve and his wife find recipes?

5. What is causing Steve’s pain?

Đáp án:

1. his shoulders

2. 5 kilograms

3. (a) salad and (some) chicken

4. on the internet

5. sugar

Hướng dẫn dịch:

1. Steve đang cảm thấy đau ở đâu?

– Vai của anh ấy.

2. Steve nâng được bao nhiêu cân?

– 5 kg.

3. Steve thường ăn gì vào buổi chiều?

– Salad và (một ít) thịt gà.

4. Vợ chồng Steve tìm công thức nấu ăn ở đâu?

– Trên mạng

5. Điều gì gây ra nỗi đau cho Steve?

– Đường.

Reading

a (trang 6 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read the article and choose the tip the writer thinks is most important. (Đọc bài báo và chọn mẹo mà người viết cho là quan trọng nhất.)

1. Don’t eat too much.

2. Don’t sit still.

3. Doesn’t say.

5 things to do for a healthy life

Do you know any secrets to living longer? We talked to health experts to find out. Here are five things to do!

1. Don’t eat too much.

Being overweight causes health problems when you’re older. According to a 2007 study on rats, limiting the amount you eat by 20-30% can extend your life.

However, not eating enough can also have negative health effects.

2. Don’t smoke.

It is now known that smoking leads to an early death. A 2013 study found that people who smoked can die up to

10 years earlier than someone who never smoked.

3. Don’t drink too much alcohol.

Drinking too much alcohol can cause diseases in your heart and other important body parts. Adults who only have one or two alcoholic drinks at a time may not have heart disease. However, avoiding alcohol is best.

4. Don’t skip sleep.

Sleep is one of the most important aspects of your mental and physical health. A 2014 study showed that going to sleep and waking up each day at the same time will help you live longer.

5. Don’t sit still.

Sitting all day is bad for your mental and physical health. Move for 30 minutes a day, five days a week.

There you have it! Start following these tips from today to live longer and healthier!

Hướng dẫn dịch:

5 điều cần làm để có cuộc sống khỏe mạnh

Bạn có biết bí quyết nào để sống lâu hơn không? Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia y tế để tìm hiểu. Dưới đây là năm điều cần làm!

1. Đừng ăn quá nhiều.

Thừa cân gây ra các vấn đề sức khỏe khi bạn già đi. Theo một nghiên cứu năm 2007 trên chuột, việc hạn chế ăn 20-30% có thể kéo dài tuổi thọ của bạn.

Tuy nhiên, ăn không đủ cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

2. Đừng hút thuốc.

Hiện nay người ta biết rằng hút thuốc dẫn đến tử vong sớm. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy những người hút thuốc có thể tử vong tới

Sớm hơn 10 năm so với người chưa bao giờ hút thuốc.

3. Đừng uống quá nhiều rượu.

Uống quá nhiều rượu có thể gây ra các bệnh về tim và các bộ phận quan trọng khác của cơ thể. Người lớn chỉ uống một hoặc hai ly rượu mỗi lần có thể không mắc bệnh tim. Tuy nhiên, tránh uống rượu là tốt nhất.

4. Đừng bỏ ngủ.

Giấc ngủ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày sẽ giúp bạn sống lâu hơn.

5. Đừng ngồi yên.

Ngồi cả ngày có hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Di chuyển 30 phút mỗi ngày, năm ngày một tuần.

Ở đó bạn có nó! Hãy bắt đầu làm theo những lời khuyên này từ hôm nay để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn!

Đáp án: 3

b (trang 6 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and fill in the blanks. (Bây giờ hãy đọc và điền vào chỗ trống.)

1. Reducing _____ by 20-30% can help you live longer.

2. Someone who smokes might die _____ than someone who didn’t ever smoke.

3. People who drink too much alcohol might get _____ in their heart.

4. You should go to bed and _____ at the same time each day.

5. You should get up and move around for 30 minutes a day for at least _____ days a week.

Đáp án:

1. the amount you eat

2. (up to) 10 years earlier

3. a disease/ diseases

4. wake up

5. five/ 5

 

Hướng dẫn dịch:

1. Giảm 20-30% lượng thức ăn bạn ăn có thể giúp bạn sống lâu hơn.

2. Một người hút thuốc có thể chết sớm hơn 10 năm so với người chưa bao giờ hút thuốc.

3. Những người uống quá nhiều rượu có thể mắc một bệnh/ các bệnh về tim.

4. Bạn nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

5. Bạn nên đứng dậy và vận động khoảng 30 phút mỗi ngày trong ít nhất 5 ngày một tuần.

Writing Skill

(trang 7 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Unscramble the sentences. Then write I for introduction sentences, C for conclusion sentences, and B for sentences used in body paragraphs. (Sắp xếp lại câu. Sau đó viết chữ I cho câu giới thiệu, C cho câu kết luận và B cho câu được sử dụng trong đoạn thân bài.)

1. your/ Do/ get/ next/ 100/ test?/ you/ want/ on/ to

2. scores./ sleep/ low/ cause/ can/ test/ A/ lack/ of

3. better./ five/ have/ found/ to/ ways/ study/ Researchers

4. tips/ better/ help/ will/ These/ a/ score./ test/ get/ you

5. scored/ seven/ slept/ Students/ higher./ hours/ who/ more/ or

Đáp án:

1. Do you want to get 100 on your next test? (I)

2. A lack of sleep can cause low test scores. (B)

3. Researchers have found five ways to study better. (I)

4. These tips will help you get a better test score. (C)

5. Students who slept seven hours or more scored higher. (B)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có muốn đạt 100 điểm trong bài kiểm tra tiếp theo không?

2. Thiếu ngủ có thể khiến điểm thi thấp.

3. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra năm cách để học tập tốt hơn.

4. Những lời khuyên này sẽ giúp bạn đạt điểm kiểm tra cao hơn.

5. Học sinh ngủ từ 7 tiếng trở lên đạt điểm cao hơn.

Planning

(trang 7 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): You’re planning an article about health for your school’s newsletter. Think about five things people should avoid to improve health and life expectancy. Give details about how to do each tip. (Bạn đang lên kế hoạch viết một bài báo về sức khỏe cho bản tin của trường bạn. Hãy nghĩ về năm điều mọi người nên tránh để cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Cung cấp chi tiết về cách thực hiện từng mẹo.)

Writing

(trang 7 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, write a short article in the form of a list about what people should avoid to live longer and healthier for your school’s newsletter. Write about at least four tips. Use the Writing Skill box and your planning notes to help you. Write 150-180 words. (Bây giờ, hãy viết một bài báo ngắn dưới dạng danh sách về những điều mọi người nên tránh để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn cho bản tin của trường bạn. Viết về ít nhất bốn lời khuyên. Sử dụng phần Kỹ năng viết và ghi chú lập kế hoạch của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Gợi ý:

5 things to avoid for a healthy life

Do you know any secrets to living longer? We talked to health experts to find out. Here are four things to avoid!

1. Don’t eat junk food.

Being overweight is unhealthy. You should avoid eating sugar and fast food. You should try to eat fruit for a snack.

2. Don’t smoke.

Smoking can cause many diseases like cancer. The easiest way to not smoke is to just say “No!” if someone asks you to try. Don’t ever smoke.

3. Don’t drink alcohol.

Drinking alcohol can cause some diseases or even traffic accidents. You should avoid drinking alcohol. You can drink some water or soda at a party instead.

4. Don’t stay up too late.

Sleep is very important for your health. You should avoid using screens and doing exercise one hour before bed. You should read a book to relax.

There you have it! Start following these tips from today to live longer and healthier!

Hướng dẫn dịch:

5 điều cần tránh để có cuộc sống khỏe mạnh

Bạn có biết bí quyết nào để sống lâu hơn không? Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia y tế để tìm hiểu. Dưới đây là bốn điều cần tránh!

1. Đừng ăn đồ ăn vặt.

Thừa cân là không lành mạnh. Bạn nên tránh ăn đường và đồ ăn nhanh. Bạn nên cố gắng ăn trái cây để ăn nhẹ.

2. Đừng hút thuốc.

Hút thuốc có thể gây ra nhiều bệnh như ung thư. Cách dễ nhất để không hút thuốc là chỉ cần nói “Không!” nếu ai đó yêu cầu bạn thử. Đừng bao giờ hút thuốc.

3. Đừng uống rượu.

Uống rượu có thể gây ra một số bệnh tật thậm chí là tai nạn giao thông. Bạn nên tránh uống rượu. Thay vào đó, bạn có thể uống một ít nước hoặc soda tại một bữa tiệc.

4. Đừng thức quá khuya.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Bạn nên tránh sử dụng màn hình và tập thể dục một giờ trước khi đi ngủ. Bạn nên đọc sách để thư giãn.

Ở đó bạn có nó! Hãy bắt đầu làm theo những lời khuyên này từ hôm nay để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn!