Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 2 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 2 Writing

(trang 52 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. (Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu gốc)

44. I left school at the age of 16 and decided to go traveling.

A. I decided to go traveling before I left school at 16.

B. Travelling after leaving school was a good decision.

C. Leaving school at the age of 16, I decided to go traveling.

D. I left school at the age of 16, but didn’t go traveling.

45. Many parts of Asia may see heavy rainfall as a result of climate change.

A. Due to climate change, there may be less heavy rainfall in many parts of Asia.

B. Climate change may cause heavy rainfall in many parts of Asia.

C. The amount of rain in Asia will be reduced because of climate change.

D. There will be heavy rainfall in more parts of Asia due to climate change.

46. Although it was raining heavily, the team decided to continue their journey.

A. It rained so heavily that the team could not continue their journey.

B. The team canceled their journey due to the heavy rain.

C. Despite the heavy rain, the team decided to continue their journey.

D. If it rained heavily, the team would not continue their journey.

47. After fighting the forest fire for 10 hours, the firemen succeeded in putting it out.

A. The firemen didn’t manage to put out the forest fire after 10 hours.

B. Fighting the forest fire for 10 hours, the firemen were able to put it out.

C. Fighting the forest fire for 10 hours, the firemen decided to give up

D. It took 10 hours for the firemen to start the forest fire.

48. ‘Let’s go to the cinema tonight,’ she suggested.

A. She suggested going to the cinema that night.

B. She suggested that we go to the cinema.

C. She’ll let us go to the cinema that night.

D. It was suggested that she should go to the cinema that night.

49. Laura is always nervous when she travels by air.

A. Laura feels safe when she travels by air.

B. Laura has never travelled by air because she feels nervous.

C. Travelling by air always makes Laura nervous.

D. Laura always feels nervous, so she never travels by air.

50. Every student is required to write an essay on the importance of ecosystems.

A. Every student might write an essay on the importance of ecosystems.

B. Every student must write an essay on the importance of ecosystems.

C. They require every student to write an essay on the importance of ecosystems.

D. Every student is writing an essay on the importance of ecosystems.

Đáp án:

44. C             45. B             46. C

47. B             48. A            49. C

50. B

Giải thích:

44. Dùng mệnh đề hiện tại phân từ để nói về hai hành động gần nhau.

45. Phương án B có ý nghĩa gần nhất với câu đã cho vì ‘climate Change maycause heavy rainfall’’ = rainfall as a result of climate change

46. Phương án C gần nghĩa nhất với câu đã cho vì dùng cấu trúc ‘Despite’ + cụm danh từ để thay thế mệnh đề While + trong câu đầu

47. Dùng mệnh đề hiện tại phân từ vì hai mệnh đề có cùng chủ ngữ

48. Dùng danh động từ sau động từ ‘suggested

49. Phương án C lấy động danh từ Travelling by air làm chủ ngữ và có nghĩa gần nhất với câu đã cho

50. ‘is started’ có nghĩa là bạn phải làm gì đó

Hướng dẫn dịch:

44. Tôi bỏ học năm 16 tuổi và quyết định đi du lịch.

45. Nhiều nơi ở Châu Á có thể hứng chịu lượng mưa lớn do biến đổi khí hậu.

46. Mặc dù trời mưa rất to nhưng cả nhóm vẫn quyết định tiếp tục hành trình.

47. Sau 10 giờ chữa cháy rừng, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt thành công.

48. ‘Tối nay chúng ta đi xem phim nhé,’ cô đề nghị.

49. Laura luôn lo lắng khi di chuyển bằng đường hàng không.

50. Mỗi học sinh được yêu cầu viết một bài luận về tầm quan trọng của hệ sinh thái.