Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 5 Speaking

1 (trang 45 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

Conversation 1

Nam: If I (1) were you/was me, I wouldn’t burn the dry leaves in the garden, Breathing in smoke can hurt your eyes and make you sick.

Mike: (2) Oh really?/Watch out I’d better put out the fire.

Conversation 2

Mark: Dad, (3) watch/watch out for the falling tree!

Dad: Oh no! I nearly got hit. (4) Thank/Thanks for the warning.

Conversation 3

Nam: (5) Mind your/Mind you head. The ceiling is very low.

Mai: Don’t worry. I’m (6) very careful/very worried.

Conversation 4

Doctor: I must (7) warn you/thank you that the treatment will have side effects.

Patient: I understand. (8) Thanks/Mind for letting me know.

Conversation 5

Mark: I (9) would use/wouldn’t use a coal stove inside the house if I were you. Burning coal can cause indoor air pollution.

Mai: Oh, really? I (10) know/didn’t know that.

Đáp án:

1. were you             2. Oh really?             3. watch out

4. Thanks             5. Mind your             6. very careful

7. warn you             8. Thanks             9. wouldn’t use

10. didn’t know

Giải thích:

1. Câu điều kiện => tobe chia là were với chủ ngữ I

2. Oh really dùng để thể hiện sự ngạc nhiên với lời người khác nói

3. watch out (v): coi chừng/cẩn thận

4. Thanks = Thank you: cảm ơn

5. Mind your head: Hãy cẩn thận phía trên đầu

6. careful (adj): cẩn thận

7. warn somebody sth: cảnh báo ai

8. Thanks for Ving: cảm ơn vì điều gì

9. would + V: làm gì

10. know sth: biết cái gì

Hướng dẫn dịch:

Cuộc trò chuyện 1

Nam: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đốt lá khô ngoài vườn, Hít phải khói thuốc có thể làm bạn đau mắt và khiến bạn bị bệnh.

Mike: Ồ thật sao? Tốt nhất là tôi nên dập lửa.

Cuộc trò chuyện 2

Mark: Bố ơi, coi chừng cây đổ đấy!

Bố: Ồ không! Tôi suýt bị trúng đòn. Cảm ơn đã cảnh báo.

Cuộc trò chuyện 3

Nam: Hãy để ý cái đầu của bạn. Trần nhà rất thấp.

Mai: Đừng lo lắng. Tôi rất cẩn thận.

Hội thoại 4

Bác sĩ: Tôi phải cảnh báo bạn rằng việc điều trị sẽ có tác dụng phụ.

Bệnh nhân: Tôi hiểu. Cảm ơn vì đã cho tôi biết.

Hội thoại 5

Mark: Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không sử dụng bếp than trong nhà. Đốt than có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà.

Mai: Ồ, thật sao? Tôi không biết điều đó.

2 (trang 45 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Talk about why we should use renewable energy. Use the suggested ideas in the box to help you. You can start your talk with the sentence below. (Nói về lý do tại sao chúng ta nên sử dụng năng lượng tái tạo. Sử dụng các ý tưởng gợi ý trong hộp để giúp bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói của mình bằng câu dưới đây.)

Renewable energy:

– is clean and free of black carbon: does not pollute the environment.

– comes from natural resources that will never run out.

– can replace fossil fuels: they are freely available and reliable.

Example: “I think we should switch to using renewable energy for the following reasons. First, …’

Đáp án:

Sample answer:

I think we should switch to using renewable energy for the following reasons. First, this form of energy is very clean. When used, it doesn’t release any greenhouse gases or black carbon. This means that it does not pollute the air, water, or soil. The second reason for switching to renewable energy is that fossil fuels will soon be used up. On the other hand, renewable energy comes from natural resources that will never run out. Finally, there are many renewable energy sources such as the sun, wind, or falling water. They are freely available and reliable, and I believe that in the future they will fully replace fossil fuels.

Giải thích:

should + V: nên làm gì

Dùng các từ First, second, finally để chuyển tiếp ý câu

run out: cạn kiệt

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo vì những lý do sau. Đầu tiên, dạng năng lượng này rất sạch. Khi sử dụng, nó không thải ra bất kỳ khí nhà kính hoặc carbon đen nào. Điều này có nghĩa là nó không gây ô nhiễm không khí, nước hoặc đất. Lý do thứ hai để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo là nhiên liệu hóa thạch sẽ sớm được sử dụng hết. Mặt khác, năng lượng tái tạo đến từ nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ không bao giờ cạn kiệt. Cuối cùng, có rất nhiều nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió hay nước rơi. Chúng được cung cấp miễn phí và đáng tin cậy, và tôi tin rằng trong tương lai chúng sẽ thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch.