Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 8: Becoming independent sách Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 8: Becoming independent

I. Pronunciation (trang 69)

(trang 69 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and mark the intonation using (fall-rise intonation) or (falling intonation). Then practise saying them. (Đọc các câu và đánh dấu ngữ điệu sử dụng (ngữ điệu tăng-giảm) hoặc (ngữ điệu giảm). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. Could you please tell me where to buy self-study materials?

2. Shall we now talk about methods of learning vocabulary?

3. Would you like to borrow my computer for your online class?

4. Sit down and be quiet for a few minutes.

5. Would you like to join the life skills workshop?

6. Why don’t you take notes of the teacher’s instructions?

7. Make use of the time-management app to complete all your tasks.

8. Could you please show me how to use this washing machine?

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 69 Unit 8 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Hướng dẫn dịch:

1. Cho em hỏi mua tài liệu tự học ở đâu ạ?

2. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phương pháp học từ vựng chứ?

3. Bạn có muốn mượn máy tính của tôi cho lớp học trực tuyến của bạn không?

4. Ngồi xuống và im lặng trong vài phút.

5. Bạn có muốn tham gia workshop kỹ năng sống không?

6. Tại sao bạn không ghi chép các hướng dẫn của giáo viên?

7. Sử dụng ứng dụng quản lý thời gian để hoàn thành mọi nhiệm vụ của bạn.

8. Xin vui lòng chỉ cho tôi cách sử dụng máy giặt này?

II. Vocabulary (trang 69, 70)

1 (trang 69 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using the correct forms of the words and phrases in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 69, 70 Unit 8 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

1. Even as a child, Nga was very ______. She always preferred to do things by herself.

2. She knows how to set her own learning goals and create good ______ to achieve them.

3. Children can earn their parents’ ______ by being honest with them.

4. Learners can boost their ______ by completing tasks and solving problems on their own.

5. After a long discussion, we ______ some amazing ideas for our school party.

6. It is important not to ______ of staying up late.

7. My sister takes her ______ as a primary teacher very seriously.

8. Getting around by yourself using public transport, walking. or cycling is one of the basic ______.

Đáp án:

1. independent

2. study plans

3. trust

4. confidence

5. came up with

6. get into the habit

7. responsibilities

8. life skills

Giải thích:

1. independent: độc lập

2. study plans: kế hoạch học tập

3. trust: tin tưởng

4. confidence: tự tin

5. came up with: nghĩ ra

6. get into the habit: tập thói quen

7. responsibilities: trách nhiệm

8. life skills: kỹ năng sống

Hướng dẫn dịch:

1. Ngay từ nhỏ, Nga đã rất tự lập. Cô ấy luôn thích làm mọi việc một mình.

2. Biết đặt mục tiêu học tập cho bản thân và lập kế hoạch học tập tốt để đạt được mục tiêu đó.

3. Con cái có thể chiếm được lòng tin của cha mẹ bằng cách trung thực với họ.

4. Người học có thể tăng cường sự tự tin bằng cách tự mình hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề.

5. Sau một cuộc thảo luận dài, chúng tôi đã nghĩ ra một số ý tưởng tuyệt vời cho bữa tiệc ở trường của chúng tôi.

6. Điều quan trọng là không được có thói quen thức khuya.

7. Em gái tôi rất coi trọng trách nhiệm của một giáo viên tiểu học.

8. Di chuyển một mình bằng phương tiện công cộng, đi bộ. hay đi xe đạp là một trong những kỹ năng sống cơ bản.

2 (trang 70 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct word or phrase to complete each sentence. (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

1. If you’re self-study/self-motivated, you can study and achieve good results without pressure from others.

2. Good decision-making skills/life skills involve identifying the problem, and then coming up with as many solutions as possible.

3. Some people are never able to get around/carry out their plans.

4. Lack of sleep can affect teenage brain development/skills development.

5. Students who study online may have difficulty developing relationships/managing money with their classmates.

6. Learning to make decisions/money is part of growing up.

7. You can better organise your school activities by making use of/carrying out time-management tools, such as apps or diaries.

8. Students should gain work experience/schedule enough time to relax and sleep to be healthy.

Đáp án:

1. self-motivated

2. decision-making skills

3. carry out

4. brain development

5. developing relationships

6. decisions

7. making use of

8. schedule enough time

 

Giải thích:

1. self-motivated: tự động viên

2. decision-making skills: kỹ năng ra quyết định

3. carry out: thực hiện

4. brain development: phát triển trí não

5. developing relationships: phát triển các mối quan hệ

6. decisions: quyết định

7. making use of: tận dụng

8. schedule enough time: sắp xếp đủ thời gian

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn có động lực, bạn có thể học tập và đạt kết quả tốt mà không bị áp lực từ người khác.

2. Kỹ năng ra quyết định tốt liên quan đến việc xác định vấn đề, sau đó đưa ra càng nhiều giải pháp càng tốt.

3. Có người không bao giờ thực hiện được kế hoạch của mình.

4. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của thanh thiếu niên.

5. Học sinh học trực tuyến có thể gặp khó khăn trong việc phát triển mối quan hệ với các bạn cùng lớp.

6. Học cách đưa ra quyết định là một phần của quá trình trưởng thành.

7. Bạn có thể tổ chức tốt hơn các hoạt động ở trường của mình bằng cách sử dụng các công cụ quản lý thời gian, chẳng hạn như ứng dụng hoặc nhật ký.

8. Học sinh nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt.

3 (trang 70 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu.)

1. Independent ______ plan their learning and set their own goals.

A. teachers              B. learners

C. parents              D. neighbours

2. Is becoming independent as ______ as we may think?

A. challenging              B. curious

C. responsible              D. academic

3. Self-study gives learners more ______ as they can decide what and when they should study.

A. challenge              B. freedom

C. difficulty              D. confidence

4. My parents have always allowed me some ______.

A. self-study              B. confidence

C. responsibility              D. independence

5. I’ve gained my parents’ trust, and they believe that I’m ______ when l’m out and about.

A. interesting              B. dependent

C. self-motivated              D. responsible

6. They do part-time jobs to gain work experience and learn how to ______ money.

A. manage              B. lose

C. plan              D. provide

7. Babysitting and dog walking are good ______ for teenagers.

A. well-paid jobs              B. chores

C. part-time jobs              D. Iife skills

8. This ______ app helps me create to-do lists and organise my tasks.

A. time-management              B. money-management

C. skill-development              D. self-study

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Người học độc lập lập kế hoạch học tập và đặt mục tiêu cho riêng mình.

2. Trở nên độc lập có khó khăn như chúng ta nghĩ không?

3. Tự học mang lại cho người học nhiều tự do hơn vì họ có thể quyết định mình nên học gì và học khi nào.

4. Cha mẹ tôi luôn cho phép tôi độc lập.

5. Tôi được bố mẹ tin tưởng và họ tin rằng tôi phải chịu trách nhiệm khi ra ngoài.

6. Họ làm công việc bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm việc và học cách quản lý tiền bạc.

7. Trông trẻ và dắt chó đi dạo là những công việc bán thời gian phù hợp với thanh thiếu niên.

8. Ứng dụng quản lý thời gian này giúp tôi tạo danh sách việc cần làm và sắp xếp các nhiệm vụ của mình.

III. Grammar (trang 71, 72)

1 (trang 71 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answer to complete each sentence. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. It is Viet/ Viet uses a time-management app to plan his schedule every week.

2. It was the time-management/ The time-management app that Viet used to plan his schedule.

3. It was last week/ Last week, Viet decided to start using a time-management app.

4. It wasn’t his father/ His father didn’t who recommended the time-management app to Viet.

5. It was Mike/ Mike had the confidence to deal with difficult situations at school.

6. It was at school/ At school that Mike had to deal with difficult situations.

7. It was a difficult classmate/ A difficult classmate that Mike had to deal with at school.

8. It is Mai who/ Mai wants to become independent from her parents after she leaves school.

Đáp án:

1. Viet

2. It was the fime-management

3. Last week

4. It wasn’t his father

5. Mike

6. It was at school

7. It was a difficult classmate

8. Mai wants

Giải thích:

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ: It + (be) + S + who/ that + V…

Hướng dẫn dịch:

1. Việt sử dụng một ứng dụng quản lý thời gian để lên lịch trình hàng tuần.

2. Đó là ứng dụng quản lý thời gian mà Việt sử dụng để lên kế hoạch cho lịch trình của mình.

3. Tuần trước, Việt quyết định bắt đầu sử dụng một ứng dụng quản lý thời gian.

4. Không phải bố anh ấy đã giới thiệu ứng dụng quản lý thời gian cho Việt.

5. Mike đã tự tin để đối phó với những tình huống khó khăn ở trường.

6. Ở trường, Mike đã phải đối phó với những tình huống khó khăn.

7. Đó là một người bạn cùng lớp khó tính mà Mike phải đối phó ở trường.

8. Mai muốn trở nên độc lập với cha mẹ sau khi rời ghế nhà trường.

2 (trang 71 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the answers to these questions using cleft sentences focusing on the word or phrases in brackets. (Hoàn thành câu trả lời cho những câu hỏi này bằng cách sử dụng các câu trống tập trung vào từ hoặc cụm từ trong ngoặc.)

1. Does your father want you to contact him from time to time while you’re out? (my mother)

– No. It ______ from time to time while l’m out.

2. Did the students make their study plans at home? (at school)

– No. It ______ made their study plans.

3. Did your parents think you didn’t have the confidence to deal with difficult situations? (my grandparents)

– No. It ______ have the confidence to deal with difficult situations.

4. Would you like to include all your activities in your weekly schedule? (all my responsibilities)

– No. It ______ like to include in my weekly schedule.

5. Did your group give a presentation on how to develop life skills yesterday? (the day before yesterday)

– No. It ______ a presentation on how to develop life skills.

6. Does Tung know how to get around by himself using public transport? (Tuan)

_ No. It ______ how to get around by himself using public transport.

7. Does the course in decision-making skills start this week? (next week)

– No. It ______ the course in decision-making skills starts.

8. Did they prepare their group presentation in the school library? (in the classroom)

– No. It ______ their group presentation.

Đáp án:

1. No. It is my mother that/who wants me to contact her from time to time while I’m out.

2. No. It was at school that they/the students made their study plans.

3. No. It was my grandparents that/who thought I didn’t have the confidence to deal with difficult situations.

4. No. It is all my responsibilities that I would like to include in my weekly schedule.

5. No. It was the day before yesterday that we/our group gave a presentation on how to develop life skills.

6. No. It is Tuan that/who knows how to get around by himself using public transport.

7. No. It is next week that the course in decision-making skills starts.

8. No. It was in the classroom that they prepared their group presentation.

Giải thích:

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ: It + (be) + S + who/ that + V…

Hướng dẫn dịch:

1. Cha của bạn có muốn thỉnh thoảng bạn liên lạc với ông ấy khi bạn ra ngoài không?

– Không. Chính mẹ tôi là người muốn tôi thỉnh thoảng liên lạc với bà khi tôi ra ngoài.

2. Học sinh có lập kế hoạch học tập ở nhà không?

– Không. Chính ở trường, họ/học sinh đã lên kế hoạch học tập.

3. Cha mẹ bạn có nghĩ rằng bạn không đủ tự tin để đối phó với những tình huống khó khăn không?

– Không. Chính ông bà tôi đã nghĩ rằng tôi không đủ tự tin để đối phó với những tình huống khó khăn.

4. Bạn có muốn đưa tất cả các hoạt động của mình vào lịch trình hàng tuần không?

– Không. Đó là tất cả trách nhiệm của tôi mà tôi muốn đưa vào lịch trình hàng tuần của mình.

5. Hôm qua nhóm của bạn có thuyết trình về cách phát triển kỹ năng sống không?

– Không. Đó là ngày hôm kia, chúng tôi/nhóm của chúng tôi đã thuyết trình về cách phát triển kỹ năng sống.

6. Tùng có biết tự đi lại bằng phương tiện công cộng không?

– Không. Đó là Tuấn biết cách tự đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.

7. Khóa học về kỹ năng ra quyết định có bắt đầu vào tuần này không?

– Không. Tuần sau khóa học về kỹ năng ra quyết định sẽ bắt đầu.

8. Họ đã chuẩn bị bài thuyết trình nhóm của họ trong thư viện trường?

– Không. Họ đã chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm trong lớp.

3 (trang 72 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): There is a mistake in each sentence. Find the mistake and correct it. Some mistakes involve removing or adding a word. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm lỗi và sửa nó. Một số sai lầm liên quan đến việc loại bỏ hoặc thêm một từ.)

1. It was yesterday who Mai taught Nam how to cook rice.

2. It was Nam when Mai taught how to cook rice yesterday.

3. It was rice where Mai taught Nam how to cook yesterday.

4. It was cooking rice when Mai taught Nam yesterday.

5. My sister who started taking the bus to school alone when she was ten.

6. It wasn’t my brother started taking the bus to school alone at the age of ten.

7. It was to school which my sister started taking the bus alone when she was ten.

8. If is at the sports club we will attend a talk about a healthy lifestyle.

Đáp án:

1. who -> that

2. when -> that/who

3. where -> that

4. when -> that

5. who -> 0

6. brother -> brother that/who

7. which -> that

8. club -> club that

Giải thích:

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ: It + (be) + S + who/ that + V…

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm qua Mai dạy Nam nấu cơm.

2. Đó là Nam khi hôm qua Mai dạy tôi nấu cơm.

3. Đó là món cơm hôm qua Mai dạy Nam nấu.

4. Mai dạy Nam hôm qua đang nấu cơm.

5. Em gái tôi bắt đầu đi xe buýt đến trường một mình khi em ấy mười tuổi.

6. Không phải anh trai tôi bắt đầu đi xe buýt đến trường một mình từ năm mười tuổi.

7. Em gái tôi bắt đầu đi xe buýt một mình khi mới 10 tuổi.

8. Nếu ở câu lạc bộ thể thao, chúng tôi sẽ tham dự một buổi nói chuyện về lối sống lành mạnh.

IV. Reading (trang 72, 73)

1 (trang 72-73 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text. Match the headings (A-F) below with the paragraphs (1-4). There are TWO extra headings. (Đọc văn bản. Nối các tiêu đề (A-F) bên dưới với các đoạn văn (1-4). Có HAI tiêu đề thừa.)

A. Planning how to use your money

B. Learning valuable lessons

C. The importance of saving money

D. Opening a bank account

E. Saving your pocket money for university

F. Earning money as a teenager

How to earn and manage money

1. You probably get some pocket money from your parents by doing nothing. But you can tell them that you’ll be happy to earn the money by doing chores for them. It’s also good to work for someone else, such as a neighbour or grandparent, to earn more money. Doing a part-time job at a family-run café is not a bad idea.

2. Once you have earned some money, think about having a bank account. Generally. teenagers can’t open bank accounts by themselves, so their parents will need to help. By having them as co-owners, you’ll learn valuable lessons from your parents about how fo keep track of spending and balance your account.

3. While earning money is difficult, spending it is very easy. As a teenager, you should learn how to manage your money carefully so that you can become a responsible and independent adult. Always plan what to buy and how much you can afford to spend on it. For example, if you buy something for yourself or a family member, think about its price and where to buy it. Don’t spend more than you earn.

4. People often say ‘A penny saved is a penny earned’ meaning that it’s important to save the money you already have. You can use your savings for bigger things, such as school trips or university fees. Once you start earning a salary, follow the 50/30/20 rule: 50 per cent for needs, 30 per cent for wants, and 20 per cent for savings.

Hướng dẫn dịch:

Cách kiếm và quản lý tiền

1. Bạn có thể nhận được một số tiền tiêu vặt từ cha mẹ của mình bằng cách không làm gì cả. Nhưng bạn có thể nói với họ rằng bạn sẽ rất vui khi kiếm được tiền bằng cách làm việc nhà cho họ. Bạn cũng nên làm việc cho người khác, chẳng hạn như hàng xóm hoặc ông bà, để kiếm được nhiều tiền hơn. Làm một công việc bán thời gian tại một quán cà phê do gia đình quản lý là một ý tưởng không tồi.

2. Khi bạn đã kiếm được một số tiền, hãy nghĩ đến việc có một tài khoản ngân hàng. Nói chung là. thanh thiếu niên không thể tự mở tài khoản ngân hàng, vì vậy cha mẹ của họ sẽ cần giúp đỡ. Khi để họ làm đồng sở hữu, bạn sẽ học được những bài học quý giá từ cha mẹ mình về cách theo dõi chi tiêu và cân đối tài khoản của mình.

3. Kiếm tiền thì khó nhưng tiêu thì rất dễ. Là một thiếu niên, bạn nên học cách quản lý tiền của mình một cách cẩn thận để có thể trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm và độc lập. Luôn lên kế hoạch mua những gì và bạn có thể chi bao nhiêu cho những thứ đó. Ví dụ: nếu bạn mua thứ gì đó cho bản thân hoặc thành viên gia đình, hãy nghĩ về giá của nó và mua ở đâu. Đừng tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được.

4. Người ta thường nói ‘A pennySave is a penny Earn’ có nghĩa là tiết kiệm số tiền bạn đang có là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng tiền tiết kiệm của mình cho những việc lớn hơn, chẳng hạn như các chuyến đi học hoặc học phí đại học. Khi bạn bắt đầu kiếm được tiền lương, hãy tuân theo quy tắc 50/30/20: 50% cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% cho tiết kiệm.

Đáp án:

1. F

2. D

3. A

4. C

2 (trang 73 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Bank accounts for teens

To become independent, teens need to learn about financial responsibility. Managing a bank account provides first-hand (1) and valuable lessons about saving and spending money.

First, do some (2) on banks in your area and choose one. Go to its website to find out the different types of bank accounts and what you can use them for. Get some (3) from your parents as well. Then call the bank to make a(n) (4) during office hours and go there to discuss your bank account and fill in an application form. You will also need proof of your (5) and some money to put in your new account. If you’re under 18, you may also consider having a joint account with a parent. This way, your parents will be kept (6) about any activity in the bank account.

A bank account can teach you how to save and spend money. You’ll learn the value of money and get into the habit of saving money. Try to regularly put pocket money, (7) gifts received for birthdays, or any earnings from part-time jobs into your account, and watch your savings (8)

Experts say having a bank account is a great way to learn about banking services and apps and to (9) your financial abilities. Building your money knowledge, skills, and (10) can prepare you for independent living.

SBT Tiếng Anh 11 trang 72, 73 Unit 8 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. D

2. C

3. B

4. A

5. A

6. B

7. D

8. C

9. B

10. A

Hướng dẫn dịch:

Tài khoản ngân hàng cho thanh thiếu niên

Để trở nên độc lập, thanh thiếu niên cần học về trách nhiệm tài chính. Quản lý một tài khoản ngân hàng cung cấp kinh nghiệm trực tiếp và những bài học quý giá về tiết kiệm và tiêu tiền.

Trước tiên, hãy thực hiện một số nghiên cứu về các ngân hàng trong khu vực của bạn và chọn một ngân hàng. Truy cập trang web của họ để tìm hiểu các loại tài khoản ngân hàng khác nhau và bạn có thể sử dụng chúng để làm gì. Nhận một số lời khuyên từ cha mẹ của bạn là tốt. Sau đó, gọi cho ngân hàng để đặt lịch hẹn trong giờ hành chính và đến đó để thảo luận về tài khoản ngân hàng của bạn và điền vào mẫu đơn. Bạn cũng sẽ cần bằng chứng về danh tính của mình và một số tiền để đưa vào tài khoản mới của bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cũng có thể xem xét việc có một tài khoản chung với cha mẹ. Bằng cách này, cha mẹ của bạn sẽ được thông báo về bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản ngân hàng.

Tài khoản ngân hàng có thể dạy bạn cách tiết kiệm và tiêu tiền. Bạn sẽ học được giá trị của đồng tiền và tập thói quen tiết kiệm tiền. Cố gắng thường xuyên bỏ tiền tiêu vặt, quà tặng tiền mặt nhận được vào ngày sinh nhật hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào từ công việc bán thời gian vào tài khoản của bạn và xem số tiền tiết kiệm của bạn tăng lên

Các chuyên gia cho biết việc có tài khoản ngân hàng là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về các ứng dụng và dịch vụ ngân hàng cũng như nâng cao khả năng tài chính của bạn. Xây dựng kiến thức, kỹ năng và thói quen về tiền bạc có thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống độc lập.

V. Speaking (trang 74, 75)

1 (trang 74 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

1. Nam: Mum, I was offered a part-time job in the café nearby during the summer holiday. (1) Can I take it?/ Can I go there?

Mum: Yes, of course. (2) Well done./ Best wishes, Nam. It’s a great idea to earn some pocket money.

2. Nam: Dad, I got paid 100 dollars today. I don’t think there is space for the money in my piggy bank. (3) How should I spend it?/ What should I do?

Dad: (4) Best of luck/ Congratulations on receiving your first salary. I think it’s time for you to open a bank account.

3. Nam: Ms Ha, I’m afraid l’m not feeling well. Can I leave school early today?

Ms Ha: Yes, of course. Hope (5) you feel better/wish you luck tomorrow.

Nam: (6) Thanks so much./ The same to you.

4. Nam: (7) Did you hear?/Guess what? I’m going to the bank to apply for a savings account. It’ll not only keep my money safe, but it’ll also earn me more money.

Mai: Sounds great! I hope you get your bank account quickly. (8) Good luck./ Best wishes.

5. Mark: Tet is coming. Mai, (9) I wish you a healthy new year./ I hope you feel better soon.

Mai: (10) Thanks so much. /You’re welcome, Mark.

Đáp án:

1. Can I take it?

2. Well done,

3. What should I do?

4. Congratulations

5. you feel better

6. Thanks so much.

7. Guess what?

8. Good luck.

9. I wish you a healthy new year.

10. Thanks so much,

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Mẹ ơi, con được mời làm việc bán thời gian ở quán cà phê gần nhà trong kỳ nghỉ hè. Tôi có thể lấy nó không?

Mẹ: Vâng, tất nhiên rồi. Làm tốt lắm, Nam. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để kiếm được một số tiền tiêu vặt.

2. Nam: Bố ơi, hôm nay con được trả 100 đô la. Tôi không nghĩ rằng có không gian cho tiền trong tôi heo đất. Tôi nên làm gì?

Bố: Chúc mừng con đã nhận được đồng lương đầu tiên. Tôi nghĩ đó là thời gian cho bạn để mở một tài khoản ngân hàng.

3. Nam: Cô Hà, tôi e rằng tôi không được khỏe. Hôm nay tôi có thể nghỉ học sớm được không?

Cô Hà: Vâng, tất nhiên. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn.

Nam: Cảm ơn rất nhiều.

4. Nam: Đoán xem? Tôi sẽ đến ngân hàng để đăng ký một tài khoản tiết kiệm. Nó không chỉ giữ tiền của tôi an toàn mà còn giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn.

Mai: Nghe hay đấy! Tôi hy vọng bạn có được tài khoản ngân hàng của bạn một cách nhanh chóng. Chúc may mắn.

5. Đánh dấu: Tết đến rồi. Mai, chúc bạn một năm mới mạnh khỏe.

Mai: Cảm ơn rất nhiều, Mark.

2 (trang 74-75 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Give instructions on how to open a bank account using some of the ideas in the box. You can start with the sentences on page 75. (Đưa ra hướng dẫn về cách mở tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng một số ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu với những câu ở trang 75.)

– do some research and choose a bank

– make an appointment

– go to the bank with proof of identity and address, and some money or a cheque

– choose a suitable account (current or savings)

– fill in an application form

– submit the form

– put some money into the account

Gợi ý:

It’s important to learn about banking services to become independent. Follow these simple steps to open a bank account. First, do some research and choose a bank. This could be a bank with a branch nearby or your parents’ bank. Second, call the bank fo make an appointment or go there during office hours. Don’t forget to bring your ID. proof of address, and some money or a cheque. Third, discuss with the bank clerk and choose a suitable account, e.g. a current or savings account. Make sure you understand the difference between the two accounts. Next, fill in the application form and provide your documents. Finally, submit the form and put some money into the account. Ask when your bank card will be posted to your address.

Hướng dẫn dịch:

Điều quan trọng là tìm hiểu về các dịch vụ ngân hàng để trở nên độc lập. Thực hiện theo các bước đơn giản sau để mở một tài khoản ngân hàng. Đầu tiên, làm một số nghiên cứu và chọn một ngân hàng. Đây có thể là ngân hàng có chi nhánh gần đó hoặc ngân hàng của bố mẹ bạn. Thứ hai, gọi cho ngân hàng để đặt lịch hẹn hoặc đến đó trong giờ hành chính. Đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân. bằng chứng về địa chỉ, và một số tiền hoặc séc. Thứ ba, thảo luận với nhân viên ngân hàng và chọn một tài khoản phù hợp, ví dụ: một tài khoản hiện tại hoặc tiết kiệm. Đảm bảo bạn hiểu sự khác biệt giữa hai tài khoản. Tiếp theo, điền vào mẫu đơn và cung cấp tài liệu của bạn. Cuối cùng, gửi biểu mẫu và đặt một số tiền vào tài khoản. Hỏi khi nào thẻ ngân hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn.

VI. Writing (trang 75, 76)

1 (trang 75 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng.)

1. Secondary school students can ear extra pocket money by taking part-time jobs.

– Taking part-time jobs can help _______ money.

2. Teenagers can buy some of the things they need or want with the money they earn.

– The money teenagers earn can be used to _______.

3. Teenagers are forced to learn how to manage their time better when they have part-time jobs.

– Having part-time jobs forces teenagers _______ better.

4. Students have to be more efficient at working and studying.

– Students have to _______ efficiently.

5. Students have to make better use of their time.

– Students have to be _______.

6. Teenagers can develop communication skills by interacting with different people.

– Interaction with different people can help _______.

7. Students can become aware of cultural differences in the workplace.

– Students can become familiar _______ the workplace.

8. Having a part-time job can help a teenager gain work experience.

– A teenager can _______ by having a part-time job.

Đáp án:

1. Taking part-time jobs can help secondary school students earn extra pocket money.

2. The money teenagers earn can be used to buy some of the things they need or want.

3. Having part-time jobs forces teenagers to (learn how to) manage their time better.

4. Students have to work and study more efficiently.

5. Students have to be better at using their time./Students have to be better at time management.

6. Interaction with different people can help teenagers develop communication skills.

7. Students can become familiar with cultural differences in the workplace.

8. A teenager can gain work experience by having a part-time job.

Hướng dẫn dịch:

1. Đi làm thêm có thể giúp học sinh cấp 2 kiếm thêm tiền tiêu vặt.

2. Số tiền mà thanh thiếu niên kiếm được có thể được sử dụng để mua một số thứ chúng cần hoặc muốn.

3. Có công việc bán thời gian buộc thanh thiếu niên phải (học cách) quản lý thời gian của mình tốt hơn.

4. Học sinh phải làm việc và học tập hiệu quả hơn.

5. Sinh viên phải sử dụng thời gian tốt hơn./ Sinh viên phải quản lý thời gian tốt hơn.

6. Tương tác với những người khác nhau có thể giúp thanh thiếu niên phát triển kỹ năng giao tiếp.

7. Học sinh có thể làm quen với sự khác biệt về văn hóa tại nơi làm việc.

8. Một thiếu niên có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc bằng cách đi làm thêm.

2 (trang 76 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Use the words and phrases below, and add some words where necessary fo make meaningful sentences. You may need to change the forms of some nouns and verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ dưới đây, và thêm một số từ khi cần thiết để tạo thành các câu có nghĩa. Bạn có thể cần phải thay đổi hình thức của một số danh từ và động từ.)

1. Secondary school student / who take / part-time job / may become tired / stressed.

2. Teen / work / be often very busy / have less time / rest and study.

3. Teenagers / work / study / the same time / may not / get enough sleep.

4. lack / sleep / can cause / tiredness / illnesses / such / the common cold / the flu.

5. When / exam / get nearer, working teen / may feel more stressed / because / the need / study.

6. Working teen / may not / be able / good grades / if they fail / balance / work / study.

7. Working / student / should / keep in mind / that studying / always / come first.

8. Part-time job / may force / student / ignore their studies / drop out of school.

Đáp án:

1. Secondary school students who take part-time jobs may become tired and stressed.

2. Teens who work are often very busy and have less time to rest and study.

3. Teenagers who work and study at the same time may not get enough sleep.

4. A lack of sleep can cause tiredness and illnesses, such as the common cold or the flu.

5. When exams get nearer, working teens may feel more stressed because of the need to study.

6. Working teens may not be able to get good grades if they fail to balance work and study.

7. Working students should keep in mind that studying always comes first.

8. Part-time jobs may force students to ignore their studies and drop out of school.

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh cấp 2 đi làm thêm có thể trở nên mệt mỏi và căng thẳng.

2. Thanh thiếu niên đi làm thường rất bận rộn, ít có thời gian nghỉ ngơi và học tập.

3. Thanh thiếu niên làm việc và học tập cùng một lúc có thể không ngủ đủ giấc.

4. Thiếu ngủ có thể gây ra mệt mỏi và bệnh tật, chẳng hạn như cảm lạnh thông thường hoặc cúm.

5. Khi các kỳ thi đến gần, thanh thiếu niên đi làm có thể cảm thấy căng thẳng hơn vì phải học.

6. Thanh thiếu niên đi làm có thể không đạt được điểm cao nếu họ không cân bằng giữa công việc và học tập.

7. Sinh viên đã đi làm nên ghi nhớ rằng việc học luôn đi đầu.

8. Công việc bán thời gian có thể khiến sinh viên lơ là việc học và bỏ học.

3 (trang 76 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Write an article (150-180 words) about the pros and cons of teens getting part-time jobs. Use the suggested ideas in the table, and in 1 and 2 to help you and/or your own ideas. (Viết một bài báo (150-180 từ) về những ưu và nhược điểm của thanh thiếu niên khi nhận công việc bán thời gian. Sử dụng các ý tưởng gợi ý trong bảng, và trong 1 và 2 để giúp bạn và/hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

Pros

Cons

• Extra pocket money

• Learn time-management skills

• Develop communication skills

• May feel stressed

• May not get enough sleep

• Less time for homework

Gợi ý:

Pros and cons of teens getting part-time jobs

Teenagers may want to work part-time while still in school. Let’s look at the pros and cons of teens having part-time jobs.

First, a part-time job provides extra pocket money. Students can use it to buy some of the things they need or want. Secondly, they can learn to manage their time better. They will have to be more efficient and make better use of their time. Finally, they can develop their communication skills by interacting with different people and become aware of cultural differences in the workplace.

On the other hand, working teens may become tired and stressed as they will have less time to rest and study. When working and studying at the same time, they may not get enough sleep, which can cause tiredness and more illnesses, such as the common cold and the flu. So, if teenagers fail to balance work and study, they may not be able to get good grades or may even drop out of school.

In conclusion, teenagers should be aware of both the pros and cons of working part-time. Studying should always come first as poor grades or dropping out of school will affect their future.

Hướng dẫn dịch:

Ưu và nhược điểm của thanh thiếu niên nhận công việc bán thời gian

Thanh thiếu niên có thể muốn làm việc bán thời gian khi còn đi học. Hãy xem xét những ưu và nhược điểm của việc thanh thiếu niên có công việc bán thời gian.

Đầu tiên, một công việc bán thời gian cung cấp thêm tiền tiêu vặt. Học sinh có thể sử dụng nó để mua một số thứ họ cần hoặc muốn. Thứ hai, họ có thể học cách quản lý thời gian tốt hơn. Họ sẽ phải làm việc hiệu quả hơn và tận dụng thời gian tốt hơn. Cuối cùng, họ có thể phát triển kỹ năng giao tiếp bằng cách tương tác với những người khác nhau và nhận thức được sự khác biệt về văn hóa tại nơi làm việc.

Mặt khác, thanh thiếu niên đang đi làm có thể trở nên mệt mỏi và căng thẳng vì họ sẽ có ít thời gian hơn để nghỉ ngơi và học tập. Khi làm việc và học tập cùng một lúc, họ có thể không ngủ đủ giấc, điều này có thể gây ra mệt mỏi và nhiều bệnh tật hơn, chẳng hạn như cảm lạnh thông thường và cúm. Vì vậy, nếu thanh thiếu niên không cân bằng giữa công việc và học tập, họ có thể không đạt được điểm cao hoặc thậm chí có thể bỏ học.

Tóm lại, thanh thiếu niên nên nhận thức được cả ưu và nhược điểm của việc làm bán thời gian. Việc học phải luôn được đặt lên hàng đầu vì điểm kém, bỏ học sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 11 Global Success hay, chi tiết khác:

Unit 7: Education options for school-leavers

Unit 8: Becoming independent

Test yourself 3

Unit 9: Social issues

Unit 10: The ecosystem