Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 4 sách Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 4

I. Pronunciation (trang 98)

(trang 98 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and choose the appropriate intonation on the underlined parts. (Đọc câu và chọn ngữ điệu thích hợp ở phần gạch chân)

1. Would you like to (1) visit an exciting city or (2) explore a national park?

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

2. Have your friends ever pushed you to (1) study harder, (2) get a part-time job or (3) do something dangerous?

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

3. The campaign attracted a lot of people, didn’t it? I’m glad it was a big success.

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

4. You don’t know when the Viet Nam’s last Javan rhino was killed, do you?

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. D

2. C

3. A

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có muốn đến thăm một thành phố thú vị hay khám phá một công viên quốc gia không?

2. Bạn bè của bạn đã bao giờ thúc giục bạn học hành chăm chỉ hơn, kiếm một công việc bán thời gian hoặc làm điều gì đó nguy hiểm chưa?

3. Chiến dịch đã thu hút rất nhiều người phải không? Tôi rất vui vì đó là một thành công lớn.

4. Bạn không biết con tê giác Java cuối cùng của Việt Nam bị giết khi nào đúng không?

II. Vocabulary (trang 98, 99)

(trang 98-99 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

5. It’s important to raise people’s ______ of these social issues.

A. anxiety               B. awareness

C. depression               D. pressure

6. With so many different species of plants and animals, the ______ of the area is amazing.

A. biodiversity               B. conservation

C. tropical forest               D. habitat

7. Our team ______ various studies into crime and poverty in the city.

A. carried on               B. carried out

C. gone on               D. gone out

8. The national park is home to thousands of ______ species, including rare mammals and birds.

A. forests               B. wood

C. flora               D. fauna

9. My parents don’t want me to hang ______ with friends who have a bad influence on me.

A. out               B. up

C. over               D. on

10. ______  is a big problem for many big cities nowadays.

A. Overpopulation               B. Overpopulated

C. Human population               D. Bullying

11. It is our responsibility to ______ our planet’s ecosystems.

A. serve               B. preserve

C. impact               D. destroy

12. High parents’ expectations can put children under too much ______.

A. depression               B. pressure

C. bullying               D. peer pressure

13. Pangolins and tigers are some of the animals that are ______ to Viet Nam.

A. endangered               B. tropical

C. native               D. natural

14. Parents and teachers find it easier to see signs of ______ bullying, such as bruises and broken belongings.

A. physical               B. social

C. verbal               D. mental

15. Many of our favourite foods such as chocolate and coffee come from ______.

A. wildlife               B. nature reserves

C. natural parks               D. tropical forests

16. Many teenagers struggle ______ social issues such as bullying and poverty.

A. for               B. about

C. with               D. over

Đáp án:

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. A

11. B

12. B

13. C

14. A

15. D

16. C

Hướng dẫn dịch:

5. Cần nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề xã hội này.

6. Với rất nhiều loài thực vật và động vật khác nhau, sự đa dạng sinh học của khu vực này thật đáng kinh ngạc.

7. Nhóm của chúng tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau về tội phạm và nghèo đói trong thành phố.

8. Vườn quốc gia là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động vật, trong đó có các loài thú và chim quý hiếm.

9. Bố mẹ không muốn tôi đi chơi với những người bạn có ảnh hưởng xấu đến tôi.

10. Dân số quá đông là một vấn đề lớn đối với nhiều thành phố lớn hiện nay.

11. Trách nhiệm của chúng ta là bảo tồn hệ sinh thái của hành tinh chúng ta.

12. Kỳ vọng quá cao của cha mẹ có thể khiến trẻ chịu quá nhiều áp lực.

13. Tê tê và hổ là một số loài động vật bản địa của Việt Nam.

14. Phụ huynh và giáo viên dễ dàng nhận thấy các dấu hiệu bắt nạt về thể chất, chẳng hạn như vết bầm tím và đồ đạc bị hỏng.

15. Nhiều loại thực phẩm yêu thích của chúng tôi như sô cô la và cà phê đến từ các khu rừng nhiệt đới.

16. Nhiều thanh thiếu niên phải vật lộn với các vấn đề xã hội như bắt nạt và nghèo đói.

III. Grammar (trang 99, 100)

(trang 99-100 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Find the mistake in each sentence. Circle the letter and correct the mistake. (Tìm lỗi sai trong mỗi câu. Khoanh tròn chữ cái và sửa lỗi sai.)

kenkenpham

kenkenpham

Đáp án:

17. A => Despite

18. A => Because of

19. B => to that

20. D => cyberbullying

21. D => self-confidence

22. A => Nature reserves

23. A => Body shaming

24. A => suffering

25. C => However / Nevertheless

26. D => By

27. B => enjoying

28. D => food chain

Hướng dẫn dịch:

17. Bất chấp những nỗ lực bảo tồn, nhiều loài nguy cấp vẫn có nguy cơ bị đe dọa.

18. Do quản lý động vật hoang dã kém, nhiều loài quý hiếm trong vườn quốc gia có thể không tồn tại.

19. Tôi cần ôn tập cho kỳ thi tiếng Anh. Thêm vào đó, tôi đang thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội của mình.

20. Lan truyền những lời dối trá về người khác trên Internet là một ví dụ về bắt nạt trên mạng.

21. Cách tốt nhất để giúp ngăn chặn bắt nạt là xây dựng sự tự tin của bạn.

22. Khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực đất được bảo vệ, nơi lưu giữ an toàn các loài động vật, thực vật quý hiếm.

23. Body shaming là hành vi sử dụng ngôn ngữ xúc phạm về ngoại hình của một người.

24. Dù phải chịu tổn thương về thể chất và tinh thần, nhiều nạn nhân bị bắt nạt thường khó đứng vững trước những kẻ bắt nạt mình.

25. Lời cầu hôn của anh ấy rất thú vị. Tuy nhiên, nó đã bị từ chối vì thiếu tiền.

26. Cuộc sống thành phố có thể căng thẳng vì tiếng ồn và thiếu không gian. Ngược lại, cuộc sống ở nông thôn yên tĩnh và thanh bình.

27. Ngoài việc tận hưởng các công viên quốc gia, chúng ta nên học cách bảo vệ chúng cho các thế hệ tương lai.

28. Phun hóa chất diệt côn trùng vào cây trồng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chính chúng ta thông qua chuỗi thức ăn.

IV. Reading (trang 101)

1 (trang 100 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Overpopulation

Overpopulation happens when there are too many people living in a place, such as a country or a city. There are various (29) of population growth, including better medical care, improved access to food, and immigration for better employment opportunities. The global population has increased four times in the last 100 years (30) natural disasters and wars. (31) it continues to grow, our ecosystems may become unsuitable for some species. Natural resources may not be available, the environment may be damaged, and people may have to deal with unemployment or poverty. To (32) these issues, some countries have taken measures, such as better family planning, one-child policies, or lower taxes for married couples with one or two children. (33), none of these measures are as important as education, especially education of girts. (34) leaving school early to get married and start a family, they should be encouraged to continue their education and make informed decisions to plan their families.

SBT Tiếng Anh 11 trang 101 Test yourself 4 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

29. A

30. B

31. D

32. B

33. C

34. D

Giải thích:

29. cause: nguyên nhân

30. despite + N: mặc dù

31. As: bởi vì

32. address: giải quyết

33. However: tuy nhiên

34. Instead of: thay vì

Hướng dẫn dịch:

Dân số quá đông

Dân số quá đông xảy ra khi có quá nhiều người sống ở một nơi, chẳng hạn như một quốc gia hoặc một thành phố. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng dân số, bao gồm chăm sóc y tế tốt hơn, cải thiện khả năng tiếp cận thực phẩm và nhập cư để có cơ hội việc làm tốt hơn. Dân số toàn cầu đã tăng gấp 4 lần trong 100 năm qua bất chấp thiên tai và chiến tranh. Khi nó tiếp tục phát triển, hệ sinh thái của chúng ta có thể trở nên không phù hợp với một số loài. Tài nguyên thiên nhiên có thể không còn, môi trường có thể bị hủy hoại và con người có thể phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc nghèo đói. Để giải quyết những vấn đề này, một số quốc gia đã thực hiện các biện pháp, chẳng hạn như kế hoạch hóa gia đình tốt hơn, chính sách một con hoặc giảm thuế cho các cặp vợ chồng có một hoặc hai con. Tuy nhiên, không biện pháp nào quan trọng bằng giáo dục, đặc biệt là giáo dục nữ sinh. Thay vì bỏ học sớm để kết hôn và lập gia đình, các em nên được khuyến khích tiếp tục việc học và đưa ra những quyết định sáng suốt để lập kế hoạch cho gia đình.

2 (trang 101 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

What is an ecosystem?

An ecosystem is an area where living things, such as plants and animals, as well as non-living things, like weather and landscapes, work together to provide suitable living conditions. As living and non-living things depend on one another, any change to a member of the ecosystem may lead to changes to other elements. This also means that damage to one part of the ecosystem will lead to serious consequences for other parts.

While large national parks or nature reserves often come to mind when people think of an ecosystem, an ecosystem (and even ecosystems) could be found in very small areas, such as a garden or a pond. In a pond, for instance, animals such as frogs and fish live together with water plants, and depend on each other as well as on the water, humidity, and temperature to survive and grow. Large areas where different ecosystems can be found are called biomes. Examples of biomes include oceans, rainforests, and deserts.

Since our appearance on Earth, we have interacted with as well as depended on different ecosystems. However, we have also taken over many ecosystems and destroyed many of them. For example, many of the Amazon rainforests have been cut down, leading to loss of balance in the ecosystem. As we are part of the ecosystem, we also suffer from the damage we are causing to it. For instance, …

Hướng dẫn dịch:

Hệ sinh thái là gì?

Một hệ sinh thái là một khu vực nơi các sinh vật sống, chẳng hạn như thực vật và động vật, cũng như các sinh vật không sống, như thời tiết và cảnh quan, làm việc cùng nhau để cung cấp các điều kiện sống phù hợp. Vì các sinh vật sống và không sống phụ thuộc vào nhau, bất kỳ thay đổi nào đối với một thành viên của hệ sinh thái có thể dẫn đến thay đổi đối với các yếu tố khác. Điều này cũng có nghĩa là thiệt hại cho một phần của hệ sinh thái sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho các phần khác.

Trong khi các công viên quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên lớn thường được nghĩ đến khi mọi người nghĩ về một hệ sinh thái, thì một hệ sinh thái (và thậm chí cả các hệ sinh thái) có thể được tìm thấy ở những khu vực rất nhỏ, chẳng hạn như vườn hoặc ao. Ví dụ, trong một cái ao, các loài động vật như ếch và cá sống cùng với thực vật dưới nước và phụ thuộc lẫn nhau cũng như vào nước, độ ẩm và nhiệt độ để tồn tại và phát triển. Các khu vực rộng lớn nơi có thể tìm thấy các hệ sinh thái khác nhau được gọi là quần xã sinh vật. Ví dụ về quần xã sinh vật bao gồm đại dương, rừng nhiệt đới và sa mạc.

Kể từ khi xuất hiện trên Trái đất, chúng ta đã tương tác cũng như phụ thuộc vào các hệ sinh thái khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã chiếm đoạt nhiều hệ sinh thái và phá hủy nhiều hệ sinh thái trong số đó. Ví dụ, nhiều khu rừng nhiệt đới Amazon đã bị đốn hạ, dẫn đến mất cân bằng trong hệ sinh thái. Vì chúng ta là một phần của hệ sinh thái, chúng ta cũng phải chịu những thiệt hại mà chúng ta đang gây ra cho nó. Ví dụ, …

35. According to paragraph 1, which of the following is true?

A. Changes to the landscape may result in hotter weather.

B. Changes to the landscape may affect the entire ecosystem.

C. Non-living elements of ecosystems do not have an impact on the living things.

D. Living and non-living things only depend on the weather to survive.

36. Ecosystems can be found in all of the followings, except in _______.

A. national parks     B. nature reserves              C. gardens               D. frogs and fish

37. A biome is best defined as _______.

A. another word for ‘ecosystem’

B. a geographic area made up of more than one ecosystem

C. a garden or pond with living and non-living things

D. a forest, river, or reef

38. The Amazon is mentioned in the text to _______.

A. give an example of a damaged ecosystem

B. show how ecosystems are protected

C. give an example of an ecosystem

D. give an example of a biome

39. The next part of the text will most likely be about _______.

A. examples of ecosystems

B. examples of rainforest biomes

C. how people are affected by damaged ecosystems

D. how people benefit from rich ecosystems

Đáp án:

35. B

36. D

37. B

38. A

39. C

Giải thích:

35. Thông tin: As living and non-living things depend on one another, any change to a member of the ecosystem may lead to changes to other elements.

36. Thông tin: In a pond, for instance, animals such as frogs and fish live together with water plants, and depend on each other as well as on the water, humidity, and temperature to survive and grow.

37. Thông tin: Large areas where different ecosystems can be found are called biomes. Examples of biomes include oceans, rainforests, and deserts.

38. Thông tin: For example, many of the Amazon rainforests have been cut down, leading to loss of balance in the ecosystem.

39. Thông tin: As we are part of the ecosystem, we also suffer from the damage we are causing to it.

Hướng dẫn dịch:

35. Theo đoạn 1, điều nào sau đây là đúng?

– Thay đổi cảnh quan có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái.

36. Hệ sinh thái có ở tất cả các loài sau, trừ ếch và cá.

37. Một quần xã được định nghĩa tốt nhất là một khu vực địa lý bao gồm nhiều hơn một hệ sinh thái.

38. Amazon được đề cập trong văn bản để đưa ra một ví dụ về hệ sinh thái bị hủy hoại.

39. Phần tiếp theo của văn bản rất có thể sẽ nói về việc con người bị ảnh hưởng như thế nào khi hệ sinh thái bị hủy hoại.

V. Speaking (trang 102)

(trang 102 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các đoạn hội thoại sau bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất.)

40. A: I’m afraid the charity event tomorrow has been cancelled due to bad weather.

B: ______! I’ve been looking forward to it all week!

A. I can sympathise

B. What a pity

C. What a surprise

D. I’m so sorry

41. A: I’ve just failed my test.

B: ______. Don’t feel too bad, but try harder next time.

A. I’m so ashamed to hear that

B. I’m so disappointed to hear that

C. I’m so sorry to hear that

D. I’m so shocked to hear that

42. A: I’m really ______ hiking.

B: Me fool Let’s go on a hike this weekend!

A. about

B. over

C. in

D. into

43. A: I can’t ______ the idea of killing animals for fur.

B: It’s cruel, isn’t it?

A. suffer

B. stand

C. deal

D. protect

Đáp án:

40. B

41. C

42. D

43. B

Hướng dẫn dịch:

40.

A: Tôi e rằng sự kiện từ thiện ngày mai đã bị hủy do thời tiết xấu.

B: Thật đáng tiếc! Tôi đã mong chờ nó cả tuần!

41.

A: Tôi vừa thi trượt.

B: Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Đừng cảm thấy quá tệ mà hãy cố gắng hơn vào lần sau.

42.

A: Tôi thực sự thích đi bộ đường dài.

B: Tôi ngốc Chúng ta hãy đi bộ đường dài vào cuối tuần này!

43.

A: Tôi không thể chịu được ý tưởng giết động vật để lấy lông.

B: Thật tàn nhẫn phải không?

VI. Writing (trang 102, 103)

(trang 102-103 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the sentence(s) which has/have the closest meaning to the original one(s). (Chọn (những) câu có nghĩa gần nhất với (những) câu gốc.)

44. Her plan for an awareness campaign is very interesting, but it will be difficult to carry out.

A. Because her plan for an awareness campaign is very interesting, it will be difficult to carry out.

B. Her plan for an awareness campaign is very interesting. Moreover, it will be difficult fo carry out.

C. Her plan for an awareness campaign is very interesting. However, it will be difficult to carry out.

D. We won’t carry out her interesting awareness campaign because it will be difficult to carry out.

45. The national park has a wide variety of plants, and different butterfly species are found there.

A. In addition to a wide variety of plants, the national park also has different butterfly species.

B. A wide variety of plants and some butterflies are found in the national park.

C. Different butterfly species, but not plant varieties, can be found in the national park.

D. The national park includes a wide variety of plants, and some butterfly species are found there.

46. All living and hon-living things in an ecosystem depend on one another, so any change to one element will affect another element.

A. Because all living and non-living things in an ecosystem depend on one another, any change to one element will affect another element.

B. All living and non-living things in an ecosystem depend on one another. However, any change to one element will not affect another element.

C. Any change to one element in an ecosystem will affect another element. However, living and non-living things don’t depend on one another.

D. All elements in an ecosystem depend on one another and any change to one living thing will affect another living thing.

47. Although the school has anti-bullying policies, there are still victims who suffer in silence.

A. Because of the lack of anti-bullying policies, there are still victims who suffer in silence.

B. Because there are still victims who suffer in silence, the school has anti-bullying policies.

C. Victims of bullying still suffer in silence because there are no anti-bullying policies.

D. In spite of the anti-bullying policies at the school. there are still victims who suffer in silence.

48. While overpopulation is an issue in many countries, some nations must deal with the problem of aging and shrinking populations.

A. Some nations must deal with the problem of aging and shrinking populations.

However, overpopulation is still a global issue.

B. Overpopulation is a problem for many nations. By contrast, some nations must deal with the issue of aging and shrinking populations.

C. Overpopulation is a problem for many nations. Therefore, these countries don’t have to deal with the problem of aging and shrinking populations.

D. Not all nations must deal with the problem of aging and shrinking populations. By contrast, there is the issue of overpopulation in many countries.

49. Because the government has strict environmental conservation laws, many rich ecosystems are protected.

A. Many rich ecosystems are protected. In addition, the government has strict environmental conservation laws.

B. The government has strict environmental conservation laws. As a result, many rich ecosystems are protected.

C. The government has strict environmental conservation laws. However, many rich ecosystems are not protected.

D. The government has strict environmental conservation laws. Moreover, many rich ecosystems are protected.

50. There are more police officers on the streets now. This has resulted in less crime.

A. There are more police officers on the streets now, but there is still more crime.

B. There are more police officers on the streets now although there has been less crime.

C. There has been less crime. Therefore, there are not that many police officers on the streets now.

D. There are more police officers on the streets now. Therefore, there has been less crime.

Đáp án:

44. C

45. A

46. A

47. D

48. B

49. B

50. D

Giải thích:

44. However: tuy nhiên

45. In addition to st: thêm thông tin, ý tưởng

46. Because: bởi vì

47. In spite of: tuy nhiên

48. By contrast: ngược lại

49. As a reuslt: kết quả là

50. Therefore: vì vậy

Hướng dẫn dịch:

44. Kế hoạch của cô ấy cho một chiến dịch nâng cao nhận thức rất thú vị, nhưng sẽ khó thực hiện.

C. Kế hoạch của cô ấy cho một chiến dịch nâng cao nhận thức rất thú vị. Tuy nhiên, nó sẽ khó thực hiện.

45. Công viên quốc gia có nhiều loại thực vật và các loài bướm khác nhau được tìm thấy ở đó.

A. Ngoài nhiều loại thực vật, vườn quốc gia còn có nhiều loài bướm khác nhau.

46. Tất cả các sinh vật và sinh vật sống trong một hệ sinh thái đều phụ thuộc vào nhau, vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào đối với một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến yếu tố khác.

A. Vì tất cả các sinh vật sống và không sống trong một hệ sinh thái phụ thuộc vào nhau, bất kỳ sự thay đổi nào đối với một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến yếu tố khác.

47. Mặc dù nhà trường có chính sách chống bắt nạt nhưng vẫn có những nạn nhân phải chịu đựng trong im lặng.

D. Bất chấp các chính sách chống bắt nạt ở trường. vẫn có những nạn nhân chịu đựng trong im lặng.

48. Trong khi dân số quá đông là một vấn đề ở nhiều quốc gia, một số quốc gia phải đối phó với vấn đề già hóa và thu hẹp dân số.

B. Dân số quá đông là một vấn đề đối với nhiều quốc gia. Ngược lại, một số quốc gia phải giải quyết vấn đề già hóa và thu hẹp dân số.

49. Bởi vì chính phủ có luật bảo tồn môi trường nghiêm ngặt, nhiều hệ sinh thái phong phú được bảo vệ.

B. Chính phủ có luật bảo tồn môi trường nghiêm ngặt. Kết quả là nhiều hệ sinh thái phong phú được bảo vệ.

50. Bây giờ có nhiều cảnh sát hơn trên đường phố. Điều này đã dẫn đến tội phạm ít hơn.

D. Có nhiều cảnh sát hơn trên đường phố bây giờ. Do đó, đã có ít tội phạm hơn.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 11 Global Success hay, chi tiết khác:

Unit 8: Becoming independent

Test yourself 3

Unit 9: Social issues

Unit 10: The ecosystem

Test yourself 4