Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng – Sai số

Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng – Sai số hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần Đại số chương I: Mệnh đề – tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Tập hợp

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các phép toán tập hợp

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 1

Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 23 Đại số 10: Số gần đúng – Sai số

Bài 1 (trang 23 SGK Đại số lớp 10).

Biết 3√5 = 1,709975947 …

Viết gần đúng 3√5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Hướng dẫn giải:

3√5 ≈ 1,71 với sai số mắc phải 0,01;

3√5 ≈ 1,710 với sai số mắc phải 0,001;

3√5 ≈ 1,7100 với sai số mắc phải 0,0001

Bài 2 (trang 23 SGK Đại số lớp 10). Chiều dài một cái cầu là l = 1745,25 m ± 0,01 m.

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Hướng dẫn giải:

Độ chính xác của số đo là 1/100 m. Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin ta phải bỏ và theo quy tắc làm tròn.

Cộng thêm 1 đơn vị vào hàng kế tiếp (2 + 1 = 3).

Tóm lại các chữ số đáng tin là 1; 7; 4; 5; 2 và chiều dài cầu viết dưới dạng chuẩn là d = 1745,30.

Bài 3. (trang 23 SGK Đại số lớp 10)

a) Cho giá trị gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a;

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

Hướng dẫn giải:

a) Dạng chuẩn của số π với 10 chữ số chắc là 3,141592654 với sai số tuyệt đối ∆π ≤ 10-9.

b) Viết π ≈ 3,14 ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá 0,002. Trong cách viết này có 3 chữ số đáng tin.

Viết π ≈ 3,1416 ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá 10-4. Viết như vậy thì số π này có 5 chữ số đáng tin.

Bài 4. (trang 23 SGK Đại số lớp 10) Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).

a) 37.√14;

b) 3√15.124.

Hướng dẫn giải:

a). Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số

Ấn liên tiếp phím Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số cho đến khi màn hình hiện ra

Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số

Ấn liên tiếp Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai sốGiải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số để lấy 4 chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là 8183.0047.

a) 3√217: 135 với kết quả có 6 chữ số thập phân;

b) (3√42+ 5√37) : 145 với kết quả có 7 chữ số thập phân;

c) [(1,23)5 + 3√-42]9 với kết quả có 5 chữ số thập phân.

Hướng dẫn giải:

a) Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số

Ấn liên tiếp phím Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số cho đến khi màn hình hiện ra

Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số

Ấn liên tiếp Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai sốGiải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là 0.000016.

b) Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số

Kết quả 1029138.10-5

c) Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng - Sai số

Kết quả: -2,3997.10-2.