Với giải Unit 9 Getting Started lớp 11 trang 100 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 9: Social issues giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 9: Social issues

A social awareness club meeting

(Một buổi họp mặt câu lạc bộ ý thức xã hội)

1. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)

 

 

Mark: Hi, everyone. Last time our club met, we decided to start an awareness campaign to draw attention to a pressing social issue. So have you thought about any issues that we could focus on?

Mai: Yes, I think we should promote issues that affect a lot of people in our city, such as crime and overpopulation.

Nam: I like your ideas, Mai, but I think we should plan our campaign around social issues that directly affect teenagers like us.

Mark: Can you give us some examples?

Nam: Well, bullying, peer pressure, and body shaming, for instance, are major problems among teenagers today although many people don’t feel comfortable talking about them.

Mai: I agree with you. Hmm… so Mark, what do you think? Should we focus our campaign on a general social issue or one affecting mainly teens?

Mark: Hmm. I think this time we should focus on a problem teens struggle with every day because this won’t be a big campaign. However, we’ll try to use your ideas for another project, Mai.

Mai: Sounds good! Now let’s decide on a social issue. Is the top problem facing teens today peer pressure, body shaming, or bullying?

Nam: I think it’s bullying because it’s very common today, and …

Unit 9 Getting Started lớp 11 trang 100 | Tiếng Anh 11 Global Success

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mark: Chào mọi người. Lần trước câu lạc bộ của chúng ta gặp nhau, chúng ta đã quyết định bắt đầu một chiến dịch nâng cao nhận thức để thu hút sự chú ý đến một vấn đề xã hội cấp bách. Vậy các bạn đã nghĩ đến vấn đề nào mà chúng ta có thể tập trung vào chưa?

Mai: Vâng, tôi nghĩ chúng ta nên thúc đẩy các vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người trong thành phố của chúng ta, chẳng hạn như tội phạm và dân số quá đông.

Nam: Tôi thích ý tưởng của bạn, Mai, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch cho chiến dịch của mình xung quanh các vấn đề xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến thanh thiếu niên như chúng ta.

Mark: Bạn có thể cho chúng tôi một số ví dụ?

Nam: Ví dụ, bắt nạt, áp lực từ bạn bè và xấu hổ về cơ thể là những vấn đề lớn của thanh thiếu niên ngày nay mặc dù nhiều người không cảm thấy thoải mái khi nói về chúng.

Mai: Tôi đồng ý với bạn. Hmm… vậy Mark, bạn nghĩ sao? Chúng ta nên tập trung chiến dịch của mình vào một vấn đề xã hội chung hay một vấn đề ảnh hưởng chủ yếu đến thanh thiếu niên?

Mark: Hừm. Tôi nghĩ lần này chúng ta nên tập trung vào một vấn đề mà thanh thiếu niên phải vật lộn hàng ngày vì đây sẽ không phải là một chiến dịch lớn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng ý tưởng của bạn cho một dự án khác, Mai.

Mai: Nghe hay đấy! Bây giờ chúng ta hãy quyết định về một vấn đề xã hội. Có phải vấn đề hàng đầu mà thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt là áp lực từ bạn bè, sự xấu hổ về cơ thể hay bắt nạt?

Nam: Tôi nghĩ đó là bắt nạt bởi vì nó rất phổ biến ngày nay, và …)

2. Who suggests the following ideas? Tick () the correct box.

(Ai gợi ý các ý sau? Đánh dấu () vào ô đúng.)

 

Mark

Mai

Nam

1. Issues that have an effect on many people in the city.

 

 

 

2. Problems that have a direct impact on teens.

 

 

 

3. An issue that teens face in their everyday life.

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1 – Mai

2 – Nam

3 – Mark

1. Mai

Issues that have an effect on many people in the city.

(Những vấn đề có ảnh hưởng đến nhiều người trong thành phố.)

Thông tin: Yes, I think we should promote issues that affect a lot of people in our city, such as crime and overpopulation.

(Vâng, tôi nghĩ chúng ta nên thúc đẩy các vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người trong thành phố của chúng ta, chẳng hạn như tội phạm và dân số quá đông.)

2. Nam

Problems that have a direct impact on teens.

(Những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến thanh thiếu niên.)

Thông tin: I like your ideas, Mai, but I think we should plan our campaign around social issues that directly affect teenagers like us.

(Tôi thích ý tưởng của bạn, Mai, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch cho chiến dịch của mình xung quanh các vấn đề xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến thanh thiếu niên như chúng ta.)

3. Mark

An issue that teens face in their everyday life.

(Một vấn đề mà thanh thiếu niên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.)

Thông tin: Hmm. I think this time we should focus on a problem teens struggle with every day because this won’t be a big campaign.

(Hừm. Tôi nghĩ lần này chúng ta nên tập trung vào một vấn đề mà thanh thiếu niên phải vật lộn hàng ngày vì đây sẽ không phải là một chiến dịch lớn.)

3. Find five social issues in 1. Use the pictures and hints below to help you.

(Tìm năm vấn đề xã hội trong 1. Sử dụng các hình ảnh và gợi ý dưới đây để giúp bạn.)

Unit 9 Getting Started lớp 11 trang 100 | Tiếng Anh 11 Global Success

Lời giải chi tiết:

1. crime (tội phạm)

2. overpopulation (dân số quá đông)

3. bully (bắt nạt)

4. peer pressure (áp lực ngang hàng)

5. body shaming (miệt thị ngoại hình)

4. Complete the summary with words from 1.

(Hoàn thành phần tóm tắt với các từ từ 1.)

Nam believes that there are major teen problems today (1) ___________ many people don’t feel comfortable talking about them. Mai agrees with him. Mark thinks they should focus on a problem teens struggle with every day. (2) ___________, they’ll try to use Mai’s ideas for another project. Finally, Nam suggests focusing their campaign on bullying (3) __________ this issue is very common among teenagers these days.

Lời giải chi tiết:

Nam believes that there are major teen problems today (1) such as bullying, peer pressure, and body shaming that many people don’t feel comfortable talking about them. Mai agrees with him. Mark thinks they should focus on a problem teens struggle with every day. (2) However, they’ll try to use Mai’s ideas for another project. Finally, Nam suggests focusing their campaign on bullying (3) because this issue is very common among teenagers these days.

Tạm dịch:

Nam tin rằng có những vấn đề lớn của thanh thiếu niên ngày nay như bắt nạt, áp lực từ bạn bè và sự xấu hổ về cơ thể mà nhiều người không cảm thấy thoải mái khi nói về chúng. Mai đồng ý với anh ấy. Mark nghĩ rằng họ nên tập trung vào vấn đề mà thanh thiếu niên phải vật lộn hàng ngày .Tuy nhiên, họ sẽ cố gắng sử dụng ý tưởng của Mai cho một dự án khác.Cuối cùng, Nam đề nghị tập trung chiến dịch của họ vào vấn đề bắt nạt vì vấn đề này rất phổ biến ở thanh thiếu niên ngày nay.