Với giải Unit 5 Reading lớp 11 trang 55 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 5: Global Warming giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 5: Global Warming

The UN Climate Change Conference

(Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc)

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the environmental problems you see.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và thảo luận về các vấn đề môi trường mà bạn nhìn thấy.)

Tiếng Anh lớp 4 Reading trang 55 - Global Success (ảnh 2)

Lời giải chi tiết:

Picture A: Deforestation is a significant environmental issue that occurs when forests are cut down for various reasons. This can result in a loss of plant and animal species, soil erosion, and climate change. Deforestation can negatively impact human communities that rely on forests for their livelihoods. It is important to take action to prevent deforestation and protect our forests for future generations.

(Hình A: Phá rừng là một vấn đề môi trường nghiêm trọng xảy ra khi rừng bị đốn hạ vì nhiều lý do. Điều này có thể dẫn đến mất các loài thực vật và động vật, xói mòn đất và biến đổi khí hậu. Phá rừng có thể tác động tiêu cực đến các cộng đồng con người sống dựa vào rừng để kiếm sống. Điều quan trọng là phải hành động để ngăn chặn nạn phá rừng và bảo vệ rừng của chúng ta cho các thế hệ tương lai.)

Picture B: CO2 emissions are a significant environmental problem that occurs when large amounts of carbon dioxide are released into the atmosphere from human activities. This contributes to the greenhouse effect and global warming, which can have serious consequences such as rising sea levels and more extreme weather events.

(Hình B: Khí thải CO2 là một vấn đề môi trường nghiêm trọng xảy ra khi một lượng lớn khí carbon dioxide được thải vào khí quyển từ các hoạt động của con người. Điều này góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn.)

2. Read the article and choose the best title for it.

(Đọc bài báo và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.)

A. History of COPs

B. Main causes of global warming

C. Main goals of this year’s COP

In 1994, the UN decided to bring together world leaders for an annual event, known as COP or ‘Conference of Parties’, to discuss climate change. This year’s conference will review what has been achieved and discuss the key goals.

The first goal is to limit the global temperature rise to 1.5°C. This will require reducing global CO, emissions by 50 per cent by 2030, and by 2050 achieving a balance between the greenhouse gases released into the atmosphere and those removed from it.

The second goal is to reduce the use of coal, whichis the dirtiest fuel and biggest source of planet-warming CO2 emissions. Countries will have to stop building new coal plants and switch to clean sources of energy.

The third goal is to end deforestation. Forests remove CO2 from the atmosphere and slow global warming. But when they are cut down or burnt, they release the carbon stored in the trees into the atmosphere as CO2. Stopping deforestation is , therefore, an effective solution to climate change.

The last key goal is to reduce methane emissions. Methane is a greenhouse gas that is more powerful than CO2 at warming the earth. It is responsible for nearly one-third of current warming from human activities. Methane comes from farming activities and landfill waste. The production and use of coal, oil, and natural gas also release methane.

This conference is very important because this is the best last chance we have to slow global warming. World leaders, climate experts, organisations, and national representatives will carefully discuss these goals and agree on how to make global progress on climate change.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. Lịch sử của COP

B. Nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu

C. Mục tiêu chính của COP năm nay

Năm 1994, Liên Hợp Quốc quyết định tập hợp các nhà lãnh đạo thế giới cho một sự kiện thường niên, được gọi là COP hoặc ‘Hội nghị các Bên’, để thảo luận về biến đổi khí hậu. Hội nghị năm nay sẽ xem xét những gì đã đạt được và thảo luận về các mục tiêu chính.

Mục tiêu đầu tiên là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C. Điều này sẽ yêu cầu giảm 50% lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2030 và đến năm 2050 đạt được sự cân bằng giữa khí nhà kính thải vào khí quyển và những khí thải ra khỏi khí quyển.

Mục tiêu thứ hai là giảm sử dụng than đá, loại nhiên liệu bẩn nhất và là nguồn phát thải CO2 làm nóng hành tinh lớn nhất. Các quốc gia sẽ phải ngừng xây dựng các nhà máy than mới và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch.

Mục tiêu thứ ba là chấm dứt nạn phá rừng. Rừng loại bỏ CO2 khỏi khí quyển và làm chậm sự nóng lên toàn cầu. Nhưng khi chúng bị đốn hạ hoặc đốt cháy, chúng thải carbon dự trữ trong cây vào khí quyển dưới dạng CO2. Do đó, ngăn chặn nạn phá rừng là một giải pháp hiệu quả cho biến đổi khí hậu.

Mục tiêu quan trọng cuối cùng là giảm phát thải khí mê-tan. Khí mê-tan là một loại khí nhà kính mạnh hơn CO2, trong việc làm trái đất nóng lên. Nó chịu trách nhiệm cho gần một phần ba sự nóng lên hiện nay từ các hoạt động của con người. Khí mê-tan đến từ các hoạt động nông nghiệp và chất thải chôn lấp. Việc sản xuất và sử dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên cũng giải phóng khí mê-tan.

Hội nghị này rất quan trọng vì đây là cơ hội cuối cùng tốt nhất mà chúng ta có để làm chậm sự nóng lên toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới, chuyên gia khí hậu, tổ chức và đại diện quốc gia sẽ thảo luận kỹ lưỡng về các mục tiêu này và đồng ý về cách đạt được tiến bộ toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C. Main goals of this year’s COP (Mục tiêu chính của COP năm nay)

3. Read the article again. Match the highlighted words with their meanings.

(Đọc lại bài viết. Nối các từ được đánh dấu với ý nghĩa của chúng.)

1. emissions

a. a gas without smell or colour, often used as a fuel

2. balance

b. a chemical substance found in all living things

3. carbon

c. a situation in which different things are equal

4. methane

d. gases or other substances that are sent into the atmosphere

Lời giải chi tiết:

1 – d

2 – c

3 – b

4 – a

1 – d. emissions: gases or other substances that are sent into the atmosphere

(khí thải: khí hoặc các chất khác được gửi vào bầu khí quyển)

2 – c. balance: a situation in which different things are equal

(cân bằng: một tình huống trong đó những thứ khác nhau đều bình đẳng)

3 – b. carbon: a chemical substance found in all living things

(cacbon: một chất hóa học được tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống)

4 – a. methane: a gas without smell or colour, often used as a fuel

(mêtan: một loại khí không có mùi hoặc màu, thường được sử dụng làm nhiên liệu)

4. Read the article again and choose the correct answers A, B, or C.

(Đọc bài viết một lần nữa và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. Which of the following is not a COP’s key goal?

A. Stop cutting down forests.

B. Replace coal with cleaner sources of energy.

C. End methane emissions.

2. What will happen if there is a balance between the greenhouse gases released and those removed from the atmosphere?

A. Global warming will be limited to 1.5°C.

B. Global CO, emissions will increase.

C. Countries will switch to clean energy.

3. Why is it important to reduce the use of coal?

A. Because it is easy to build coal plants.

B. Because coal is not as clean as gas.

C. Because it is responsible for a large part of the CO2 emissions.

4. How does deforestation contribute to global warming?

A. Trees remove carbon dioxide from the atmosphere.

B. Trees release carbon into the atmosphere when they are cut down or burnt.

C. Forests trap heat and increase temperatures.

5. Why is reducing methane emissions a key goal?

A. Because its emissions result from farming activities and landfill waste.

B. Because methane’s warming power is stronger than that of CO2.

C. Because it is produced through human activities.

Lời giải chi tiết:

1 – B

2 – A

3 – C

4 – B

5 – B

1  B

Điều nào sau đây không phải là mục tiêu chính của COP?

A. Ngừng chặt phá rừng.

B. Thay thế than đá bằng các nguồn năng lượng sạch hơn.

C. Chấm dứt thải khí mê tan.

Thông tin: The third goal is to end deforestation.

(Mục tiêu thứ ba là chấm dứt nạn phá rừng.)

The last key goal is to reduce methane emissions.

(Mục tiêu quan trọng cuối cùng là giảm phát thải khí mê-tan.)

2  A

Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cân bằng giữa khí nhà kính thải ra và khí thải ra khỏi bầu khí quyển?

A. Sự nóng lên toàn cầu sẽ được giới hạn ở mức 1,5°C.

B. Lượng khí thải CO2 toàn cầu sẽ tăng lên.

C. Các nước sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.

Thông tin: The first goal is to limit the global temperature rise to 1.5°C. This will require reducing global CO, emissions by 50 per cent by 2030, and by 2050 achieving a balance between the greenhouse gases released into the atmosphere and those removed from it.

(Mục tiêu đầu tiên là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C. Điều này sẽ yêu cầu giảm 50% lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2030 và đến năm 2050 đạt được sự cân bằng giữa khí nhà kính thải vào khí quyển và những khí thải ra khỏi khí quyển.)

3  C

Tại sao giảm sử dụng than lại quan trọng?

A. Vì dễ xây dựng nhà máy than đá.

B. Vì than không sạch bằng khí đốt.

C. Vì nó chịu trách nhiệm cho một phần lớn lượng khí thải CO2.

Thông tin: The second goal is to reduce the use of coal, whichis the dirtiest fuel and biggest source of planet-warming CO2 emissions.

(Mục tiêu thứ hai là giảm sử dụng than đá, loại nhiên liệu bẩn nhất và là nguồn phát thải CO2 làm nóng hành tinh lớn nhất.)

4  B

Phá rừng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu như thế nào?

A. Cây loại bỏ khí cacbonic trong khí quyển.

B. Cây cối giải phóng cacbon vào khí quyển khi chúng bị đốn hạ hoặc đốt cháy.

C. Rừng giữ nhiệt và tăng nhiệt độ.

Thông tin: But when they are cut down or burnt, they release the carbon stored in the trees into the atmosphere as CO2.

(Nhưng khi chúng bị đốn hạ hoặc đốt cháy, chúng thải carbon dự trữ trong cây vào khí quyển dưới dạng CO2.)

5  B

Tại sao giảm phát thải khí mê-tan là mục tiêu chính?

A. Bởi vì khí thải của nó là kết quả của các hoạt động nông nghiệp và chất thải chôn lấp.

B. Vì khả năng nóng lên của khí mêtan mạnh hơn khí CO2.

C. Vì được sản xuất thông qua hoạt động của con người.

Thông tin: Methane is a greenhouse gas that is more powerful than CO2 at warming the earth.

(Khí mê-tan là một loại khí nhà kính mạnh hơn CO2, trong việc làm trái đất nóng lên.)

5. Work in groups. Discuss the following question.

(Thảo luận câu hỏi sau.)

What should we do to reduce global warming?

(Chúng ta nên làm gì để giảm sự nóng lên toàn cầu?)

Lời giải chi tiết:

There are several actions that individuals and governments can take to reduce global warming:

  1. Reduce energy consumption: One of the main sources of greenhouse gas emissions is the burning of fossil fuels to produce energy. We can reduce energy consumption by turning off lights and appliances when not in use, using energy-efficient light bulbs and appliances, and reducing the use of air conditioning and heating.
  2. Use renewable energy sources: Renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower emit little to no greenhouse gases. Governments can invest in renewable energy infrastructure, and individuals can install solar panels on their homes or participate in community solar programs.
  3. Reduce, reuse, and recycle: The production of goods and the disposal of waste are also sources of greenhouse gas emissions. By reducing the amount of waste we generate, reusing products as much as possible, and recycling materials, we can reduce emissions and conserve resources.
  4. Plant trees and conserve forests: Trees absorb carbon dioxide from the atmosphere, so planting trees and conserving forests can help reduce greenhouse gas emissions.
  5. Support climate-friendly policies and actions: Governments can implement policies and actions that promote clean energy, reduce emissions, and protect the environment. As individuals, we can also support these policies and take action to reduce our own emissions.

Tạm dịch:

Có một số hành động mà các cá nhân và chính phủ có thể thực hiện để giảm sự nóng lên toàn cầu:

1. Giảm tiêu thụ năng lượng: Một trong những nguồn phát thải khí nhà kính chính là đốt nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng. Chúng ta có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách tắt đèn và thiết bị khi không sử dụng, sử dụng bóng đèn và thiết bị tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm sử dụng điều hòa không khí và hệ thống sưởi.

2. Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo: Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện thải ra ít hoặc không phát thải khí nhà kính. Chính phủ có thể đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và các cá nhân có thể lắp đặt các tấm pin mặt trời tại nhà của họ hoặc tham gia vào các chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng.

3. Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế: Việc sản xuất hàng hóa và xử lý chất thải cũng là nguồn phát thải khí nhà kính. Bằng cách giảm lượng rác thải chúng ta tạo ra, tái sử dụng sản phẩm nhiều nhất có thể và tái chế vật liệu, chúng ta có thể giảm lượng khí thải và bảo tồn tài nguyên.

4. Trồng cây và bảo tồn rừng: Cây hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển, vì vậy trồng cây và bảo tồn rừng có thể giúp giảm lượng khí thải nhà kính.

5. Hỗ trợ các chính sách và hành động thân thiện với khí hậu: Chính phủ có thể thực hiện các chính sách và hành động thúc đẩy năng lượng sạch, giảm khí thải và bảo vệ môi trường. Với tư cách cá nhân, chúng ta cũng có thể hỗ trợ các chính sách này và hành động để giảm lượng khí thải của chính chúng ta.