Với giải Unit 5 Lesson 1 lớp 11 trang 46 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World chi tiết trong Unit 5: Vietnam & ASEAN giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 5: Vietnam & ASEAN

Let’s Talk!

In pairs: Can you name the different ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries shown in the picture? Which ASEAN country would you like to visit? Why?

(Bạn có thể đặt tên cho các quốc gia ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) khác được hiển thị trong hình không? Quốc gia ASEAN nào bạn muốn đến thăm? Tại sao?)

Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 1 trang 46 - Ilearn Smart World (ảnh 2) 

Lời giải:

The different ASEAN countries are shown in the picture are Malaysia, Singapore and Cambodia.

(Các quốc gia ASEAN khác nhau được hiển thị trong hình là Malaysia, Singapore và Campuchia.)

If I could go anywhere in the world, it would be Singapore. Singapore is known as the cleanest country in the world. As a person who loves urban architecture, Singapore is my ideal destination. I am attracted by the luxurious design of Marina Bay. I heard that from the observation deck, anyone can see the entire city. Next place on my wish list is Botanic Garden, which received a UNESCO World Heritage nomination. I also really want to go shopping on The Orchard Road. The next stop of my wish is Merlion Park. I love the half lion, half fish statue. Lastly, Chinatown seems like a great tourist attraction that I want to visit and try some Chinese food there. Singapore is the country of my dreams. I hope someday I could travel there.

(Nếu tôi có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, đó sẽ là Singapore. Singapore được mệnh danh là quốc gia sạch nhất thế giới. Là một người yêu thích kiến trúc đô thị, Singapore là điểm đến lý tưởng của tôi. Tôi bị thu hút bởi thiết kế sang trọng của Vịnh Marina. Tôi nghe nói rằng từ đài quan sát, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Vị trí tiếp theo trong danh sách mong muốn của tôi là Vườn Bách thảo, nơi đã nhận được đề cử Di sản Thế giới của UNESCO. Tôi cũng thực sự muốn đi mua sắm trên Đường Orchard. Điểm dừng chân tiếp theo mà tôi mong muốn là Công viên Merlion. Tôi rất thích bức tượng nửa sư tử, nửa cá ấy. Cuối cùng, Chinatown có vẻ như là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt vời mà tôi muốn đến thăm và thử một số món ăn Trung Quốc ở đó. Singapore là đất nước trong mơ của tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đi du lịch ở đó.)

New Words

a. Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat.

(Nối các từ được gạch chân với các định nghĩa. Lắng nghe và lặp lại.)

1. Thailand has been a part of ASEAN for a long time because they were one of the founders.

2. The summit between the leaders of the ASEAN countries was a great success.

3. Vietnam has signed an agreement with Australia to buy each other’s products.

4. The Secretary General speaks for ASEAN. in international meetings.

5. We will set up a website to promote this year’s SEA Games so that people will know about them.

6. Vietnamese people can buy many new products thanks to our trade with other ASEAN nations.

a. the leader of a large international organization

b. buying and selling goods between people or countries

c. a promise made between two or more countries to do something together

d. a person, group, or country that starts and organization

e. make something more popular by advertising it

f. a meeting between the leaders of countries to discuss important issues

Lời giải:

1. d

2. f

3. c

4. a

5. e

6. b

1 – d.

Thailand has been a part of ASEAN for a long time because they were one of the founders. – a person, group, or country that starts and organization

(Thái Lan là một phần của ASEAN trong một thời gian dài vì họ là một trong những người sáng lập. – một người, nhóm hoặc quốc gia bắt đầu và tổ chức)

2 – f.

The summit between the leaders of the ASEAN countries was a great success. – a meeting between the leaders of countries to discuss important issues

(Hội nghị cấp cao giữa Lãnh đạo các nước ASEAN đã thành công tốt đẹp. – một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của các nước để thảo luận về các vấn đề quan trọng)

3 – c.

Vietnam has signed an agreement  with Australia to buy each other’s products. – a promise made between two or more countries to do something together

(Việt Nam đã ký hiệp định với Australia để mua sản phẩm của nhau. – một lời hứa được thực hiện giữa hai hoặc nhiều quốc gia để làm điều gì đó với nhau)

4 – a.

The Secretary General speaks for ASEAN. in international meetings. – the leader of a large international organization

(Tổng thư ký phát biểu thay ASEAN. trong các cuộc họp quốc tế. – lãnh đạo của một tổ chức quốc tế lớn)

5 – e.

We will set up a website to promote this year’s SEA Games so that people will know about them. – make something more popular by advertising it

(Chúng tôi sẽ lập một trang web để quảng bá SEA Games năm nay để mọi người biết đến. – làm cho một cái gì đó phổ biến hơn bằng cách quảng cáo nó)

6 – b.

Vietnamese people can buy many new products thanks to our trade with other ASEAN nations. – buying and selling goods between people or countries

(Người dân Việt Nam có thể mua nhiều sản phẩm mới nhờ hoạt động thương mại của chúng ta với các quốc gia ASEAN khác. – mua và bán hàng hóa giữa người dân hoặc quốc gia)

b. In pairs: Use the new words to talk about something you’ve learned in history class.

(Theo cặp: Sử dụng các từ mới để nói về điều gì đó bạn đã học được trong lớp lịch sử.)

Vietnam has trade with China.

(Việt Nam có quan hệ thương mại với Trung Quốc.)

Lời giải:

ASEAN is considered the most successful regional organization in the world.

(ASEAN được coi là tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới.)

Listening

a. Listen to two people talking about the history of ASEAN. Who are the speakers?

(Hãy nghe hai người nói về lịch sử ASEAN. Ai là người phát biểu?)

 

1. university students (sinh viên đại học)

2. ASEAN officials (quan chức ASEAN)

Hướng dẫn giải:

Bài nghe:

Listen to two people talking about the history of ASEAN.

Tuấn: So what have you found out about ASEAN for our project, Lin?

Lin: I looked at the history of ASEAN, it was started in 1967.

Tuấn: Which countries were the first members?

Lin: Malaysia, the Philippines, Thailand, Indonesia, and Singapore.

Tuấn: Hmm, so they had their first summit in 1967?

Lin: No, that was in 1976.

Tuấn: Where was it held?

Lin: In Indonesia.

Tuấn: I’m sure teachers are going to ask if ASEAN has had a Vietnamese Secretary General.

Lin: There was a Vietnamese Secretary General. His name is Lê Lương Minh.

Tuấn: Yep. Do you know when he was Secretary General?

Lin: Let me think. Oh, of course. It was from 2013 to 2017. What did you find out?

Tuấn: I looked at what ASEAN does to help its members.

Lin: So what do I see and do?

Tuấn: ASEAN helps its member economies through the ASEAN Free Trade Area agreement. It was signed in Singapore in 1992. It also organizes sporting events like the Sea games.

Lin: When were the first Sea Games held?

Tuấn: The first Sea Games were held in Malaysia in 1977. ASEAN also does a lot for young people.

Lin: What do they do?

Tuấn: The ASEAN creates chances for young people to travel and study and the ASEAN exchange students can go to different countries in the region. The ASEAN university network was started in 1995.

Lin: I think we both have enough here to make a good project about the ASEAN, Tuấn.

Tuấn: Me too.

Tạm dịch:

Hãy nghe hai người nói về lịch sử của ASEAN.

Tuấn: Vậy Lin đã tìm hiểu được gì về ASEAN cho dự án của chúng ta?

Lin: Tôi đã xem lịch sử của ASEAN, nó bắt đầu từ năm 1967.

Tuấn: Quốc gia nào là những thành viên đầu tiên?

Lin: Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Tuấn: Hmm, vậy là họ có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm 1967?

Lin: Không, đó là vào năm 1976.

Tuấn: Nó được tổ chức ở đâu?

Lin: Ở Indonesia?

Tuấn: Chắc thầy cô sẽ hỏi ASEAN có tổng thư ký người Việt Nam chưa.

Lin: Có một Tổng thư ký Việt Nam. Ông ấy tên là Lê Lương Minh.

Tuấn: Ừ. Bạn có biết khi nào ông là Tổng thư ký không?

Lin: Để mình nghĩ đã. Ồ dĩ nhiên rồi. Đó là từ năm 2013 đến năm 2017. Bạn đã tìm ra điều gì vậy?

Tuấn: Tôi đã xem xét những gì ASEAN làm để giúp đỡ các thành viên của mình.

Lin: Vậy tôi xem và làm gì?

Tuấn: ASEAN giúp các nền kinh tế thành viên của mình thông qua hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN. Nó đã được ký kết tại Singapore vào năm 1992. Nó cũng tổ chức các sự kiện thể thao như Sea Games.

Lin: Sea Games đầu tiên được tổ chức khi nào?

Tuấn: Sea Games đầu tiên được tổ chức tại Malaysia vào năm 1977. ASEAN cũng làm được rất nhiều điều cho giới trẻ.

Lin: Họ làm gì?

Tuấn: ASEAN tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi đi du lịch và học tập và sinh viên trao đổi ASEAN có thể đi đến các quốc gia khác nhau trong khu vực. Mạng lưới các trường đại học ASEAN được bắt đầu vào năm 1995.

Lin: Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều có đủ ở đây để thực hiện một dự án hay về ASEAN, Tuấn.

Tuấn: Tôi cũng vậy.

Lời giải:

The speakers are two university students.

(Người nói là hai sinh viên đại học.)

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, hãy nghe và trả lời các câu hỏi.)

 

1. Which countries were the founders of ASEAN?

(Những quốc gia nào sáng lập ra ASEAN?)

____________, the Philippines, Thailand, Indonesia, and Singapore

2. Where was the first ASEAN Summit held?

(Hội nghị cấp cao ASEAN đầu tiên được tổ chức ở đâu?)

_________________________________________

3. When was Lê Lương Minh Secretary General?

(Lê Lương Minh Tổng Bí thư khi nào?)

_________________________________________

4. Where was the 1902 ASEAN Free Trade Area agreement signed?

(Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN năm 1902 được ký kết ở đâu?)

_________________________________________

5. What happened in 1977?

(Chuyện gì đã xảy ra vào năm 1977?)

The first _________________________________________

6. When was the ASEAN University Network started?

(Mạng lưới các trường đại học ASEAN được bắt đầu khi nào?)

_________________________________________

Lời giải:

1. Malaysia, the Philippines, Thailand, Indonesia, and Singapore.

 Thông tin: Lin: Malaysia, the Philippines, Thailand, Indonesia, and Singapore.

(Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore.)

2. The first ASEAN Summit was held in Indonesia.

(Hội nghị cấp cao ASEAN đầu tiên được tổ chức tại Indonesia.)

Thông tin: Lin: In Indonesia. (Ở Indonesia.)

3. 2013 – 2017.

Thông tin:

Tuấn: Yep. Do you know when he was Secretary General?

(Ừ. Bạn có biết khi nào ông là Tổng thư ký không?)

Lin: Let me think. Oh, of course. It was from 2013 to 2017…

(Để em nghĩ đã. Ồ dĩ nhiên rồi. Đó là từ năm 2013 đến năm 2017…)

4. The 1902 ASEAN Free Trade Area agreement was signed in Singapore.

(Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN năm 1902 được ký kết tại Singapore.)

Thông tin: ASEAN helps its member economies through the ASEAN Free Trade Area agreement. It was signed in Singapore in 1992.

(ASEAN giúp các nền kinh tế thành viên của mình thông qua hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN. Nó đã được ký kết tại Singapore vào năm 1992.)

5. The first SEA GAMES happened in 1977.

(SEA GAMES đầu tiên diễn ra vào năm 1977.)

Thông tin: The first Sea Games were held in Malaysia in 1977.

(Sea Games đầu tiên được tổ chức tại Malaysia vào năm 1977.)

6. The ASEAN University Network started in 1995.

(Mạng lưới các trường đại học ASEAN bắt đầu vào năm 1995.)

Thông tin: The ASEAN university network was started in 1995.

(Mạng lưới các trường đại học ASEAN được bắt đầu vào năm 1995.)

c. Read the Conversation Skill box. Then, listen and repeat.

(Đọc hộp Kỹ năng đàm thoại. Sau đó, nghe và lặp lại.)

 

Conversation Skill (Kỹ năng đàm thoại)

Holding your turn (Giữ lượt của bạn)

To give yourself time to think of an answer to a question, say:

(Để cho bản thân thời gian suy nghĩ về câu trả lời cho một câu hỏi, hãy nói)

That’s a good question.

(Đó là một câu hỏi hay.)

Let me think.

(Để tôi suy nghĩ.)

 

d. Now, listen to the conversation again and circle the phrase you hear.

(Bây giờ, hãy nghe lại đoạn hội thoại và khoanh tròn cụm từ mà bạn nghe được.)

 

Lời giải:

Đáp án: Let me think.

e. In pairs: Who knows more about ASEAN, Lin or Tuan? Why?

(Theo cặp: Ai biết nhiều hơn về ASEAN, Lin hoặc Tuấn? Tại sao?)

Lời giải:

I think both of you have a similar understanding of ASEAN because Lin knows about the first member states of ASEAN, has a Vietnamese Secretary General, … and Tuan knows information about the Sea. Games, ASEAN Free Trade Area Agreement…

(Tôi nghĩ cả hai bạn có hiểu biết về ASEAN là tương đương nhau bởi vì Lin biết về những quốc gia thành viên đầu tiên của ASEAN, có một Tổng thư ký người Việt Nam, … còn Tuấn biết được các thông tin về Sea Games, hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN…)

Grammar Meaning & Use

a. Look at the picture. What do you think they are saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ họ đang nói gì?)

Tiếng Anh 11 Unit 5 Lesson 1 trang 46 - Ilearn Smart World (ảnh 3) 

Hướng dẫn giải:

Past tense Wh-questions

(Câu hỏi Wh thì quá khứ)

We can use past tense W-questions to ask about the subject and detailed information for completed actions.

(Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi W thì quá khứ để hỏi về chủ đề và thông tin chi tiết cho các hành động đã hoàn thành.)

Who opened the first SEA Games?

(Ai khai mạc SEA Games đầu tiên?)

What was started in 2008?

(Những gì đã được bắt đầu vào năm 2008?)

We can use passive past tense Wh-questions to ask about the object if the door is known but too many to name, or unknown.

(Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi Wh ở thì quá khứ bị động để hỏi về đối tượng nếu biết cửa nhưng có quá nhiều để đặt tên hoặc không biết.)

Where was the first ASEAN summit held?

(Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đầu tiên được tổ chức ở đâu?)

When were the first SEA Games held?

(SEA Games đầu tiên được tổ chức khi nào?)

Lời giải:

Where did the 28th SEA Games take place?

(SEA Games 28 diễn ra ở đâu?)

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)

 

Lời giải:

Where did the 28th SEA Games take place? 

(SEA Games 28 diễn ra ở đâu?)

It’s in Singapore.

(Ở Sin-ga-po.)

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

 

Where did the 28th SEA Games take place? 

(SEA Games 28 diễn ra ở đâu?)

It’s in Singapore.

(Ở Sin-ga-po.)

Grammar Form & Practice

a. Fill in the blanks using the bold words in the box above.

(Điền vào chỗ trống sử dụng các từ in đậm trong khung trên.)

1. When did Cambodia join ASEAN? (1999)

2. ________ was the first Secretary General of ASEAN? (Hartono Dharsono)

3. _________ did the first Secretary General come from? (Indonesia)

4. _________ was ASEAN started? (1967)

5. _________ was the first Vietnamese Secretary General of ASEAN? (Lê Lương Minh)

6. __________ countries were the founders of ASEAN? (Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines)

Hướng dẫn giải:

Past tense Wh-questions

(Câu hỏi Wh thì quá khứ)

We can use Wh-questions to ask about:

(Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi Wh để hỏi về)

• the subject of the sentence: Wh-word/phrase + verb (+ object)?

(chủ ngữ của câu: Wh-word/cụm từ + động từ (+ tân ngữ)?)

Active: (Chủ động)

Who were the founders?

(Những người sáng lập là ai?)

What happened in 1967?

(Chuyện gì đã xảy ra vào năm 1967?)

Which country won the first SEA Games?

(Quốc gia nào vô địch SEA Games đầu tiên?)

Passive: (Bị động)

Who was chosen to be the firet Secretary General?

(Ai được chọn làm Tổng bí thư?)

What was signed in 1967?

(Những gì đã được ký kết vào năm 1967?)

Which countries were organized into the ASA in 1961?

(Những quốc gia nào được tổ chức thành ASA năm 1961?)

• the object or other parts of the sentence: Wh-word + auxiliary verb + subject + verb?

(tân ngữ hoặc các phần khác của câu: Wh-word + trợ động từ + chủ ngữ + động từ?)

Active: (Chủ động)

When did Vietnam join ASEAN?

(Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?)

Where did they sign the agreement?

(Họ đã ký thỏa thuận ở đâu?)

Passive: (Bị động)

When was the ASEAN Charter signed?

(Hiến chương ASEAN được ký kết khi nào?)

Where was the agreement signed?

(Hiệp định được ký kết ở đâu?)

Lời giải:

1. When

2. Who

3. Where

4. When

5. Who

6. Which

1. When did Cambodia join ASEAN?          

(Campuchia gia nhập ASEAN khi nào?)                               

2.  Who was the first Secretary General of ASEAN?           

(Ai là Tổng thư ký đầu tiên của ASEAN?)     

3. Where did the first Secretary General come from?

(Tổng bí thư đầu tiên đến từ đâu?)    

4. When was ASEAN started?

(ASEAN được thành lập khi nào?)                                                    

5. Who was the first Vietnamese Secretary General of ASEAN?    

(Ai là Tổng thư ký người Việt Nam đầu tiên của ASEAN?)

6. Which countries were the founders of ASEAN?

(Những quốc gia nào sáng lập ra ASEAN?)

b. Write questions to ask for the underlined information in the answers.

(Viết câu hỏi để hỏi những thông tin được gạch chân trong câu trả lời.)

1. When was the ASEAN Declaration signed?         

The ASEAN Declaration was signed in 1967.

2. ________________________________________

President Suharto opened the 1979 SEA Games.

3. ________________________________________

The 6th ASEAN Summit took place in Hanoi.

4. ________________________________________

Laos and Myanmar joined in 1997.

5. ________________________________________

They had their first summit in 1987.

Lời giải:

1. When was the ASEAN Declaration signed?         

(Tuyên bố ASEAN được ký kết khi nào?)

The ASEAN Declaration was signed in 1967.

(Tuyên bố ASEAN được ký năm 1967.)

2. Who opened the 1979 SEA Games?

(Ai khai mạc SEA Games 1979?)

President Suharto opened the 1979 SEA Games.

(Tổng thống Suharto khai mạc SEA Games 1979.)

3. Where did the 6th ASEAN Summit take place?

(Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 diễn ra ở đâu?)

The 6th ASEAN Summit took place in Hanoi.

(Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội.)

4. When did Laos and Myanmar join?

(Lào và Myanmar gia nhập khi nào?)

Laos and Myanmar joined in 1997.

(Lào và Myanmar tham gia năm 1997.)

5. What happened in 1987?

(Điều gì đã xảy ra vào năm 1987?)

They had their first summit in 1987.

(Họ có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm 1987.)

c. In pairs: Take turns asking and answering questions about your partner’s life.

(Theo cặp: Thay phiên nhau hỏi và trả lời các câu hỏi về cuộc sống của đối tác của bạn.)

Where were you born? (Bạn sinh ra ở đâu?)

I was born in Đắk Lắk. (Tôi sinh ra ở Đắk Lắk.)

Lời giải:

A: How many people are there in your family?

(Gia đình bạn có bao nhiêu người?)

B: My family has 4 members.

(Gia đình tôi có 4 người.)

Pronunciation

a. Intonation falls at the end of Wh-questions.

(Ngữ điệu rơi vào cuối câu hỏi Wh.)

When was ASEAN established?

(ASEAN được thành lập khi nào?)

When was Lê Lương Minh Secretary General?

(Lê Lương Minh Tổng bí thư khi nào?)

b. Listen to the sentence and focus on how the intonation falls at the end of the sentence.

(Nghe câu và tập trung vào cách ngữ điệu rơi vào cuối câu.)

 

When did Vietnam join ASEAN?

(Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?)

What happened in 1977?

(Chuyện gì đã xảy ra vào năm 1977?)

c. Listen and cross out the sentence with the wrong intonation.

(Nghe và gạch bỏ câu có ngữ điệu sai.)

Who was the first Secretary General of ASEAN?

(Ai là Tổng thư ký đầu tiên của ASEAN?)

Where did the first ASEAN summit take place?

(Hội nghị cấp cao ASEAN đầu tiên diễn ra ở đâu?)

Lời giải:

Where did the first ASEAN summit take place? 

=> Wrong. Intonation rises at the end.

(Sai. Ngữ điệu tăng lên ở cuối câu.)

d. Read the sentences with the correct intonation to a partner.

(Đọc các câu với ngữ điệu chính xác với bạn của em.)

Practice

Practice asking and answering questions using turn if you need time to think. information in the table. Hold your turn if you need time to think.

(Thực hành đặt và trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng lượt nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ. thông tin trong bảng. Giữ lượt của bạn nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ.)

Where was the ASEAN Declaration signed?

(Tuyên bố ASEAN được ký kết ở đâu?)

Let me think. It was signed in Bangkok.

(Để tôi suy nghĩ. Nó đã được ký kết tại Bangkok.)

That’s right!

(Đúng rồi!)

What was signed in Bangkok in 1967?

(Những gì đã được ký kết tại Bangkok vào năm 1967?)

Let me think. It was the ASEAN Declaration.

(Để tôi suy nghĩ. Đó là Tuyên bố ASEAN.)

That’s right!

(Đúng rồi!)

What

(Cái gì)

Where/When

(Ở đâu/Khi nào)

Who/ Which country

(Ai/Quốc gia nào)

ASEAN Declaration signed

(Tuyên bố ASEAN được ký)

Bangkok, 1967

(Băng Cốc, 1967)

Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Indonesia

(Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a)

13th ASEAN Summit dinner given

(Tiệc tối cấp cao ASEAN lần thứ 13)

Singapore, 2007

(Xin-ga-po, 2007)

President S. R. Nathan

(Tổng thống S. R. Nathan)

1st Vietnamese ASEAN Secretary General

(Tổng thư ký ASEAN đầu tiên của Việt Nam)

2013 – 2017

Lê Lương Minh

ASEAN Charter started

(Hiến chương ASEAN bắt đầu)

Indonesia, 2008

(In-đô-nê-xi-a, 2008)

ASEAN member countries

(Các nước thành viên ASEAN)

ASEAN Free Trade Agreement signed

(Hiệp định thương mại tự do ASEAN ký)

Singapore, 1992

(Xin-ga-po, 1992)

Brunei, Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia

(Bru-nây, In-đo-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a)

6th ASEAN member

(Thành viên ASEAN thứ 6)

Joined 1984

(Gia nhập 1984)

Brunei

(Bru-nây)

Lời giải:

A: Who was 1st Vietnamese ASEAN Secretary General?

(Tổng thư ký ASEAN đầu tiên của Việt Nam là ai?)

B: Let me think. He is Lê Lương Minh.

(Để tôi suy nghĩ. Ông là Lê Lương Minh.)

A: That’s right!

(Đúng rồi!)

B: When did Brunei join?

(Brunei gia nhập khi nào?)

A: Let me think. Brunei joined in 1984.

(Để tôi suy nghĩ. Brunei gia nhập năm 1984.)

B: That’s right!

(Đúng rồi!)

Speaking

a. You’re reviewing for an ASEAN Quiz. In pair: Use ideas from the lesson or your own knowledge to write five questions about Vietnam and ASEAN. Then, join another pair. Close your books and take turns asking the questions you wrote.

(Bạn đang ôn tập cho một Câu đố về ASEAN. Theo cặp: Sử dụng ý tưởng từ bài học hoặc kiến thức của bản thân để viết 5 câu hỏi về Việt Nam và ASEAN. Sau đó, tham gia một cặp khác. Đóng sách lại và lần lượt hỏi những câu hỏi bạn đã viết.)

When was ASEAN founded?

(ASEAN được thành lập khi nào?)

Let me think. It was founded in 1967.

(Để tôi suy nghĩ. Nó được thành lập vào năm 1967.)

Correct!

(Chính xác!)

Lời giải:

A: When did Cambodia join ASEAN?

(Campuchia gia nhập ASEAN khi nào?)

B: Let me think. Cambodia joined ASEAN in 1999.

(Để tôi suy nghĩ. Campuchia gia nhập ASEAN năm 1999.)

A: Correct!

(Chính xác!)

B: When was ASEAN started?

(ASEAN được thành lập khi nào?)

A: Let me think. It was started in 1967.

(Để tôi suy nghĩ. Nó được bắt đầu vào năm 1967.)

B: Correct!

(Chính xác!)

b. In pairs: What’s one thing you learned about ASEAN that surprises you?

(Làm theo cặp: Một điều bạn học được về ASEAN khiến bạn ngạc nhiên là gì?)

Lời giải:

ASEAN is the world’s most multilingual organization. The total number of languages spoken in ASEAN member states is about 1,100 languages. Most of the ASEAN member states use one or two official languages. The commonly spoken language in Indonesia is Bahasa Indonesia; in Brunei (Malay); in Cambodia (Khmer);…

(ASEAN là tổ chức có nhiều ngôn ngữ nhất thế giới. Tổng số ngôn ngữ sử dụng ở các quốc gia thành viên ASEAN khoảng 1.100 ngôn ngữ. Hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN đều sử dụng 1 đến 2 ngôn ngữ chính thức. Ngôn ngữ sử dụng phổ biến ở Indonesia là Bahasa Indonesia; ở Brunei (tiếng Malay); ở Campuchia (tiếng Khmer);…)