Với giải Unit 4 4I. Culture lớp 11 trang 58 Tiếng Anh 11 Friends Global chi tiết trong Unit 4: Home giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 4: Home

1 (trang 58 Tiếng Anh 11 Friends Global): SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1 Have you ever visited any castles or palaces in Viet Nam? Which are the most famous ones? Why? (Bạn đã bao giờ đến thăm lâu đài hay cung điện nào ở Việt Nam chưa? Nơi nào là nổi tiếng nhất? Tại sao?)

2 Do you recognize the palace in the photo? What do you know about it? (Bạn có nhận ra cung điện trong ảnh không? Bạn biết gì về nó?)

Unit 4I lớp 11 Culture (trang 58) | Tiếng Anh 11 Friends Global

Gợi ý:

1. I haven’t visited any castles or palaces in VietNam before. However, I know some of the most famous ones such as Hue Imperial Citadel, the Thang Long Imperial Citadel, and the Ho Dynasty Citadel. These historical sites are significant because they showcase the country’s rich history and cultural heritage.

2. It’s Hue Citadel, the royal residence of the Nguyen Dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi chưa từng đến thăm bất kỳ lâu đài hay cung điện nào ở Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, tôi biết một số địa điểm nổi tiếng nhất như Cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ. Những di tích lịch sử này rất có ý nghĩa vì chúng thể hiện di sản văn hóa và lịch sử phong phú của đất nước.

2. Đó là Hoàng thành Huế, nơi ở của Hoàng gia triều Nguyễn.

2 (trang 58 Tiếng Anh 11 Friends Global): Cover the fact file. Discuss and try to guess the answers to the quiz about Hue Citadel. (Che lại phần hồ sơ dữ liệu. Thảo luận và cố gắng đoán câu trả lời cho câu đố về kinh thành Huế.)

1. When was Hue Citadel built?

a. 17th c b. Early 19th c c. Late 18th c

2. Which emperor started its construction?

a. Minh Khang b. Gia Long c. Bao Dai

3. How many workers were involved in the building of Hue Citadel?

a. More than 10,000

b. At least 100,000

c. Just under 1,000

4. The height of the outer walls measures:

a. 10km b. 6.6 m c. 21.5 m

5. How many gates does Hue Citadel have?

a. 8 b. 6 c. 10

6. What was function of the Purple Forbidden City?

a. The Emperor lived there.

b. The Emperor and his family lived there.

c. The Emperor’s family worshipped there.

Đáp án:

1. b

2. b

3. a

4. b

5. a

6. b

Giải thích:

1. Thông tin: Its construction began under the reign of Emperor Gia Long in the early 19th century. (Công trình được khởi công xây dựng dưới thời vua Gia Long vào đầu thế kỷ 19.)

2. Thông tin: Thông tin: Its construction began under the reign of Emperor Gia Long in the early 19th century. (Công trình được khởi công xây dựng dưới thời vua Gia Long vào đầu thế kỷ 19.)

3. Thông tin: it was completed during the reign of Minh Mang, involving huge expenditure and the recruitment of tens of thousands of labourers. (nó được hoàn thành dưới triều đại Minh Mạng, tiêu tốn rất nhiều chi phí và tuyển dụng hàng chục nghìn lao động.)

4. Thông tin: The entire square-shaped complex with a perimeter of nearly 10 km is enclosed within the outer walls which are 6.6 m high and 21.5 m thick. (Toàn bộ khu phức hợp hình vuông với chu vi gần 10 km được bao bọc trong vòng tường ngoài cao 6,6 m và dày 21,5 m.)

5. Thông tin: Gates were built into the Citadel walls – four on the south front side and two on each of the other sides. (Các cổng được xây vào các bức tường Thành – bốn cổng ở mặt trước phía nam và hai cổng ở mỗi bên còn lại.)

6. Thông tin: The Purple Forbidden City was reserved exclusively for the emperor and his close family. (Tử Cấm Thành được dành riêng cho hoàng đế và gia đình thân cận của ông.)

Hướng dẫn dịch:

1. Kinh thành Huế được xây dựng vào thời gian nào?

a. Thế kỷ 17 b.Đầu thế kỷ 19 c.Cuối thế kỷ 18

2. Hoàng đế nào đã khởi công xây dựng?

a. Minh Mạng b. Gia Long c. Bảo Đại

3. Có bao nhiêu công nhân tham gia xây dựng kinh thành Huế?

a. Hơn 10.000

b. Ít nhất 100.000

c. Chỉ dưới 1.000

4. Chiều cao của tường ngoài đo được:

a. 10 km b. 6,6 m c. 21,5 m

5. Kinh thành Huế có bao nhiêu cửa chính?

a. 8 b. 6 c. 10

6. Chức năng của Tử Cấm Thành là gì?

a. Hoàng đế sống ở đó

b. Hoàng đế và gia đình sống ở đó

c.Gia đình hoàng đế thờ ở đó

3 (trang 58 Tiếng Anh 11 Friends Global): Read the fact file and check your answers to exercise 2. What do you think is the most interesting or surprising fact? (Đọc hồ sơ dữ liệu và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 2. Bạn nghĩ điều gì thú vị hoặc đáng ngạc nhiên nhất?)

Hue Citadel

* Located on the northern bank of the Perfume River, the Imperial City of Hue was not only the administrative centre but also the royal residence of the Nguyen Dynasty.

* Its construction began under the reign of Emperor Gia Long in the early 19th century and it was completed during the reign of Minh Mang, involving huge expenditure and the recruitment of tens of thousands of labourers.

* The Citadel comprises three concentric walled areas the Citadel (Kinh Thanh), the Imperial City (Hoang Thanh) and the Purple Forbidden City (Tu Cam Thanh). The entire square-shaped complex with a perimeter of nearly 10 km is enclosed within the outer walls which are 6.6 m high and 21.5 m thick.

* Gates were built into the Citadel walls – four on the south front side and two on each of the other sides.

* During the Nguyen Dynasty, there used to be more than 100 buildings dedicated to specific functions such as palaces for worshipping deceased royal family members, royal government ministries and residential Quarters. The Purple Forbidden City was reserved exclusively for the emperor and his close family.

* The restoration work is currently under way to restore the splendour of this iconic site.

* Hue Citadel was designated a UNESCO World Heritage Site in 1993.

Hướng dẫn dịch:

Cố đô Huế

* Nằm bên bờ Bắc sông Hương, Cố đô Huế không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là nơi ở của hoàng gia nhà Nguyễn.

* Công trình được khởi công xây dựng dưới thời vua Gia Long vào đầu thế kỷ 19 và hoàn thành vào thời vua Minh Mạng, tiêu tốn rất nhiều chi phí và tuyển dụng hàng chục nghìn lao động.

* Đại Nội bao gồm ba khu vực có tường bao đồng tâm: Kinh Thành, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Toàn bộ khu phức hợp hình vuông với chu vi gần 10 km được bao bọc trong vòng tường ngoài cao 6,6 m và dày 21,5 m.

* Các cửa chính được xây vào các bức tường Thành – bốn cửa chính ở mặt trước phía nam và hai cửa chính ở mỗi bên còn lại.

* Dưới triều Nguyễn, đã từng có hơn 100 tòa nhà dành riêng cho các chức năng cụ thể như cung điện để thờ các thành viên hoàng gia đã khuất, các bộ của chính phủ hoàng gia và khu dân cư. Tử Cấm Thành được dành riêng cho hoàng đế và gia đình thân cận của ông.

* Công việc khôi phục hiện đang được tiến hành để khôi phục lại vẻ huy hoàng của địa điểm mang tính biểu tượng này.

* Kinh thành Huế được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993.

Đáp án:

The most interesting fact is that the construction of Hue Citadel involved the recruitment of tens of thousands of labourers, which is a massive undertaking.

Hướng dẫn dịch:

Thực tế thú vị nhất là việc xây dựng Kinh thành Huế cần tuyển dụng hàng chục nghìn lao động, đây là một công trình khổng lồ.

4 (trang 58 Tiếng Anh 11 Friends Global): Listen to a radio programme. Complete the information about the Queen’s residences. Use the places below in the first column. (Nghe một chương trình phát thanh. Hoàn thành thông tin về nơi ở của Nữ hoàng. Sử dụng những địa điểm dưới đây cho cột đầu tiên.)

Unit 4I lớp 11 Culture (trang 58) | Tiếng Anh 11 Friends Global

Đáp án:

Royal Residence

Location

Private or state-owned?

Buckingham Palace

London, England

state-owned

Windsor Castle

near London, England

state-owned

Sandringham House

Norfolk, England

private

Balmoral Castle

the Highlands, Scotland

private

Holyrood Palace

Edinburgh, Scotland

state-owned

Hillsborough Castle

Belfast, Northern Ireland

state-owned

Giải thích:

Thông tin:

– Buckingham Palace in the centre of London was the royal residence from Monday to Friday. And that’s where she entertained all the heads of state and official visitors. She also met with the Prime Minister every Tuesday evening to catch up with the nation’s politics. (Cung điện Buckingham ở trung tâm London là nơi ở của hoàng gia từ thứ Hai đến thứ Sáu. Và đó là nơi bà chiêu đãi tất cả các nguyên thủ quốc gia và các quan chức. Bà cũng gặp Thủ tướng vào mỗi tối thứ Ba để cập nhật tình hình chính trị của quốc gia.)

– She usually went to Windsor Castle. That was her official country residence, and owned by the state. It’s near London. (Bà ấy thường đến Lâu đài Windsor. Đó là nơi ở chính thức của bà ấy ở đất nước và thuộc sở hữu của nhà nước. Nó gần Luân Đôn.)

– Christmas and January were spent at Sandringham House in Norfolk. Prince Albert, Queen Victoria’s eldest son, bought it in 1862 when he got married, so it’s owned by the family privately. (Giáng sinh và tháng Giêng bà ở Sandringham House ở Norfolk. Hoàng tử Albert, con trai cả của Nữ hoàng Victoria, đã mua nó vào năm 1862 khi ông kết hôn, vì vậy nó thuộc sở hữu tư nhân của gia đình.)

– The family stayed at Balmoral Castle in the Highlands of Scotland. Queen Victoria fell in love with the Scottish landscape and bought a private house so that the family could holiday there. (Gia đình ở tại Lâu đài Balmoral ở Cao nguyên Scotland. Nữ hoàng Victoria yêu phong cảnh Scotland và mua một ngôi nhà riêng để gia đình có thể đi nghỉ ở đó.)

– her official residence was Holyrood Palace in Edinburgh, the capital city of Scotland. She stayed there when she had official business. (dinh thự chính thức của bà ấy là Cung điện Holyrood ở Edinburgh, thủ đô của Scotland. Bà ấy ở đó khi đi công vụ.)

– Hillsborough Castle is near the capital city of Belfast. She stayed there and entertained guests when she was on official business in Northern Ireland. (Lâu đài Hillsborough nằm gần thủ đô Belfast. Bà ấy ở đó và tiếp đãi khách khi đi công vụ ở Bắc Ireland.)

Nội dung bài nghe:

Interviewer: My guest today is Bill Edwards, who has written a book about the royal residences. Welcome Bill.

Bill: Thank you.

I: So, first of all, how many residences did the Queen have?

B: Well, the Queen herself had six royal homes, though she owned only two of them. She inherited these private residences from her father, King George VI. She used them for holidays. The others are owned by the State.

I: And which are they?

B: Buckingham Palace, Windsor Castle, Holyrood Palace in Scotland and Hillsborough Castle in Northern Ireland. These are the four official royal residences.

I: That’s a lot of homes! Can you tell us a bit about how she used them all?

B: The Queen had quite a strict routine, actually, when she wasn’t travelling around the world. Buckingham Palace in the centre of London was the royal residence from Monday to Friday. And that’s where she entertained all the heads of state and official visitors. She also met with the Prime Minister every Tuesday evening to catch up with the nation’s politics. Apparently, she was very well-informed and asked a lot of questions!

I: And what did she do at weekends?

B: She usually went to Windsor Castle. That was her official country residence, and owned by the state. It’s near London. It’s the largest and oldest inhabited castle in the world. It’s been the family home of British kings and queens since the tenth century. The Queen spent most weekends there with her family, when she had time. The family always stayed there for a month over Easter, too, and for a week in June. That’s when the horse-racing at Ascot takes place. She loved Ascot and owned some nice racehorses.

I: Where did she spend her other holidays?

B: Well, Christmas and January were spent at Sandringham House in Norfolk. Prince Albert, Queen Victoria’s eldest son, bought it in 1862 when he got married, so it’s owned by the family privately. The family have loved the place ever since and have made many improvements over the years. The house was hit by bombs in the First World War and there were huge holes in the ground that filled with water. King George VI turned the holes into duck ponds!

I: Really? And the Queen also went to Scotland every year, didn’t she?

B: She did – every summer. The family stayed at Balmoral Castle in the Highlands of Scotland. Queen Victoria fell in love with the Scottish landscape and bought a private house so that the family could holiday there. That tradition has continued. The Castle is also a working estate and provides jobs for many people.

I: The Queen had another residence in Scotland, though?

B: Yes, her official residence was Holyrood Palace in Edinburgh, the capital city of Scotland. She stayed there when she had official business. And she was there every July for a week. It was called ‘Holyrood Week’, appropriately.

I: And was that the same for her official residence in Northern Ireland?

B: Exactly. Hillsborough Castle is near the capital city of Belfast. She stayed there and entertained guests when she was on official business in Northern Ireland.

I: OK. So that’s a lot of homes. How did the Queen look after them?

B: Well, some were open to the public when the Queen was not in residence. Buckingham Palace is the latest one to open its doors. It’s open for two months in the summer and it’s extremely popular with visitors, both from home and abroad, as you can imagine.

I: Indeed. It would be well worth a visit. Many thanks, Bill, for giving us the tour of the royal residences. A fascinating insight into royal life!

B: Thank you. My pleasure.

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: Vị khách của tôi hôm nay là Bill Edwards, tác giả cuốn sách viết về dinh thự hoàng gia. Xin chào Bill.

Bill: Cảm ơn bạn.

I: Vậy, trước hết, Nữ hoàng có bao nhiêu dinh thự?

B: Chà, bản thân Nữ hoàng cũng có sáu dinh thự hoàng gia, mặc dù bà chỉ sở hữu hai trong số đó. Bà được thừa kế những dinh thự riêng này từ cha mình, Vua George VI. Bà ấy đã sử dụng chúng cho những ngày lễ. Các dinh thự khác thuộc sở hữu của Nhà nước.

Tôi: Và chúng là những cung điện nào?

B: Cung điện Buckingham, Lâu đài Windsor, Cung điện Holyrood ở Scotland và Lâu đài Hillsborough ở Bắc Ireland. Đây là bốn dinh thự chính thức của hoàng gia.

I: Nhiều nơi quá! Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về cách bà ấy sử dụng tất cả chúng không?

B: Thực ra, Nữ hoàng có thói quen hàng ngày khá nghiêm ngặt khi bà không đi du lịch vòng quanh thế giới. Cung điện Buckingham ở trung tâm London là nơi ở của hoàng gia từ thứ Hai đến thứ Sáu. Và đó là nơi bà chiêu đãi tất cả các nguyên thủ quốc gia và các quan chức. Bà cũng gặp Thủ tướng vào mỗi tối thứ Ba để cập nhật tình hình chính trị của quốc gia. Rõ ràng, bà ấy rất hiểu biết và hỏi rất nhiều câu hỏi!

I: Và bà ấy làm gì vào cuối tuần?

B: Bà ấy thường đến Lâu đài Windsor. Đó là nơi ở chính thức của bà ấy ở đất nước và thuộc sở hữu của nhà nước. Nó gần Luân Đôn. Đây là lâu đài có người ở lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đó là ngôi nhà gia đình của các vị vua và hoàng hậu Anh từ thế kỷ thứ mười. Nữ hoàng đã dành hầu hết các ngày cuối tuần ở đó với gia đình khi bà có thời gian. Hoàng gia cũng luôn ở đó một tháng trong lễ Phục sinh và một tuần vào tháng Sáu. Đó là khi cuộc đua ngựa ở Ascot diễn ra. Bà ấy yêu Ascot và sở hữu một số con ngựa đua đẹp.

I: Bà ấy đã dành những ngày nghỉ khác ở đâu?

B: Chà, Giáng sinh và tháng Giêng bà ở Sandringham House ở Norfolk. Hoàng tử Albert, con trai cả của Nữ hoàng Victoria, đã mua nó vào năm 1862 khi ông kết hôn, vì vậy nó thuộc sở hữu tư nhân của gia đình. Gia đình đã yêu thích nơi này kể từ đó và đã có nhiều cải tạo trong những năm qua. Ngôi nhà bị trúng bom trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và có những hố lớn trên mặt đất chứa đầy nước. Vua George VI đã biến những cái hố thành ao vịt!

I: Thật à? Và Nữ hoàng cũng đến Scotland hàng năm phải không?

B: Đúng vậy – mỗi mùa hè. Gia đình ở tại Lâu đài Balmoral ở Cao nguyên Scotland. Nữ hoàng Victoria yêu phong cảnh Scotland và mua một ngôi nhà riêng để gia đình có thể đi nghỉ ở đó. Truyền thống đó đã tiếp tục. Lâu đài cũng là một khu đất làm việc và tạo việc làm cho nhiều người.

I: Tuy nhiên, Nữ hoàng có một dinh thự khác ở Scotland đúng không?

B: Đúng, dinh thự chính thức của bà ấy là Cung điện Holyrood ở Edinburgh, thủ đô của Scotland. Bà ấy ở đó khi đi công vụ. Và bà ấy ở đó vào mỗi tháng Bảy trong vòng một tuần. Nó được gọi là ‘Tuần lễ Holyrood’.

I: Và nơi đó giống với nơi ở chính thức của bà ấy ở Bắc Ireland đúng không?

B: Chính xác. Lâu đài Hillsborough nằm gần thủ đô Belfast. Bà ấy ở đó và tiếp đãi khách khi đi công vụ ở Bắc Ireland.

Tôi: Ok. Vậy bà có rất nhiều chỗ ở. Nữ hoàng đã trông nom chúng như thế nào?

B: Chà, một số nơi đã mở cửa cho người dân vào khi Nữ hoàng không ở. Cung điện Buckingham là nơi mới nhất mở cửa. Nó mở cửa trong hai tháng vào mùa hè và cực kỳ nổi tiếng với du khách, cả trong và ngoài nước, như bạn có thể tưởng tượng.

Tôi: Thật vậy. Nó sẽ rất đáng để ghé thăm. Rất cám ơn Bill đã cho chúng tôi tham quan các dinh thự hoàng gia. Một cái nhìn sâu sắc hấp dẫn về cuộc sống hoàng gia!

B: Cảm ơn bạn. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

5 (trang 58 Tiếng Anh 11 Friends Global): INTERNET RESEARCH Work in groups. Find out about Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi. Present the fact file to the class. (Làm việc nhóm. Tìm hiểu về Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Trình bày hồ sơ dữ liệu về nó trước lớp.)

Unit 4I lớp 11 Culture (trang 58) | Tiếng Anh 11 Friends Global

Hướng dẫn dịch:

– Imperial Citadel of Thang Long: Hoàng Thành Thăng Long

– UNESCO World Heritage Site: Di sản Thế Giới được UNESCO công nhận

– Location: Vị trí

– Construction (Xây dựng): 11th century (thế kỉ thứ 11)

– UNESCO recognition (UNESCO công nhận): 2010

Gợi ý:

Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi

The Imperial Citadel of Thang Long is located in the heart of Hanoi and was built during the Ly dynasty in the 11th century.

The citadel was the political centre of Vietnam for 13 consecutive centuries, from the Ly dynasty until the Nguyen dynasty.

The citadel is made up of three parts: the citadel, the Forbidden City, and the Imperial Enclosure.

The citadel was built for military purposes and is surrounded by walls that are 6.5 meters high and 4 meters thick. The citadel has four entrances, each named after one of the four seasons.

The Forbidden City was the residence of the emperor and his family. Only authorized people were allowed to enter this area. It was destroyed during the French colonial period, and only a few buildings remain today.

The Imperial Enclosure was the working area of the government, where the emperor conducted state affairs. The area consists of many buildings, including the House of Kinh Thien, which was used for important ceremonies such as the coronation of the king.

The Imperial Citadel of Thang Long was recognized as a UNESCO World Heritage site in 2010.

Archaeological excavations have uncovered many artifacts, including ceramics, coins, and stone objects, providing insight into the citadel’s history.

Hướng dẫn dịch:

Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội

Hoàng thành Thăng Long nằm ở trung tâm Hà Nội và được xây dựng từ thời Lý vào thế kỷ thứ 11.

Kinh thành là trung tâm chính trị của Việt Nam trong 13 thế kỷ liên tiếp, từ thời Lý cho đến thời Nguyễn.

Thành được tạo thành từ ba phần: kinh thành, Tử cấm thành và Hoàng thành.

Thành được xây dựng cho mục đích quân sự và được bao quanh bởi những bức tường cao 6,5 mét và dày 4 mét. Thành có bốn lối vào, mỗi lối vào được đặt tên theo một trong bốn mùa.

Tử Cấm Thành là nơi ở của hoàng đế và gia đình ông. Chỉ những người có quyền hạn mới được phép vào khu vực này. Nó đã bị phá hủy trong thời kỳ thuộc địa của Pháp và chỉ còn lại một số tòa nhà cho đến ngày nay.

Hoàng thành là khu vực làm việc của nội các, nơi hoàng đế quản lý các công việc quốc gia. Khu vực này bao gồm nhiều tòa nhà, trong đó có điện Kính Thiên, được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng như lễ đăng quang của nhà vua.

Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2010.

Các cuộc khai quật khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều đồ tạo tác, bao gồm đồ gốm sứ, tiền xu và đồ vật bằng đá, cho ta thấy cái nhìn sâu sắc về lịch sử của tòa thành.