Với giải Unit 4 4F. Reading lớp 11 trang 54, 55 Tiếng Anh 11 Friends Global chi tiết trong Unit 4: Home giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 4: Home

1 (trang 54-55 Tiếng Anh 11 Friends Global): SPEAKING Look at the photos and the titles of texts A-C. What do you think the texts are about? (Nhìn vào các bức ảnh và tiêu đề của văn bản A-C. Bạn nghĩ các văn bản nói về gì?)

Unit 4F lớp 11 Reading (trang 54, 55) | Tiếng Anh 11 Friends Global

A. Living sculptures(Tác phẩm điêu khắc sống)

B. The Crazy house (Ngôi nhà điên)

C. Well-contained housing (Nhà ở khép kín)

Gợi ý:

Looking at the picture, I guess the texts will give us information about some kind of special houses in the world. They can be weird, but they will be unique.

Hướng dẫn dịch:

Nhìn vào bức tranh, tôi đoán bài đọc sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin về một số loại nhà đặc biệt nào đó trên thế giới. Chúng có thể kỳ lạ, nhưng chúng sẽ rất độc đáo.

2 (trang 54-55 Tiếng Anh 11 Friends Global): Quickly read texts A-C and check your ideas. (Đọc nhanh văn bản A-C và kiểm tra suy nghĩ của bạn.)

A. Living sculptures

Gregory Kloehn is a sculptor with a difference. Not only are his sculptures created from bits of rubbish, but each of his unique creations offers a homeless person somewhere to live.

Gregory works in California, where there are a lot of people living on the streets. Each of his sculptures is no bigger than the average sofa, but the tiny, one-roomed shelters are as wonderful as mansions for a person who is sleeping rough.

Gregory searches on rubbish dumps to find pieces to use. A washing machine door is as good as a normal window. A fridge door can make a fine front door, and has useful shelves on the inside. And each home is on wheels so that it can be pushed around easily.

B. The Crazy house

With a view to bringing humans closer to nature, architect Dang Viet Nga created this surreal artistic guesthouse in Da Lat, Viet Nam.

The Crazy House has gained recognition for its creative and unique architecture. There are almost no straight lines and no right angles at all. The structure of the house does not follow any rules, but everything looks harmonious. This weird structure is a maze of winding flights of stairs, dangerous-looking bridges, and sculptural rooms, each of which is named after an animal. In one room, guests are watched over by the glowing red eyes of a kangaroo. In another room, the window looks like the cobweb of a giant spider and the fireplace is in the form of an eagle’s egg.

C. Well-contained housing

If you heard that they were putting homeless people into shipping containers, you might be shocked. But that’s exactly what is happening in Brighton, England.

The Brighton Housing Trust has been inspired by a similar housing estate in the Netherlands. It is developing 36 studio flats in the town centre, using old shipping containers. The flats will have a window at each end and a toilet and shower room in the middle. On one side there’ll be a kitchen and small dining table, and on the other side a living room with a sofa bed.

At 24 square metres, they are smaller than a shared room in a homeless hostel. But they are much more desirable and certainly spacious enough for one person. They are also stackable. The containers will sit on top of one another with stairs connecting them.

Đáp án:

Text A is about a sculptor who makes shelters for homeless people out of rubbish.

Text B is about a weird architectural structure in Da Lat, designed by a Vietnamese architect.

Text C is about converting shipping containers into homes for homeless people.

Hướng dẫn dịch:

Văn bản A nói về một nhà điêu khắc làm nơi trú ẩn từ rác cho những người vô gia cư.

Văn bản B nói về một công trình kiến trúc kỳ lạ ở Đà Lạt, được thiết kế bởi một kiến trúc sư Việt Nam.

Văn bản C nói về việc biến các công-te-nơ vận chuyển thành nhà ở cho những người vô gia cư.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

A. Tác phẩm điêu khắc sống

Gregory Kloehn là một nhà điêu khắc khác biệt. Không chỉ các tác phẩm điêu khắc của anh ấy được tạo ra từ những mảnh rác, mà mỗi tác phẩm độc đáo của anh ấy đều mang lại cho những người vô gia cư nơi để sinh sống.

Gregory làm việc ở California, nơi có rất nhiều người sống trên đường phố. Mỗi tác phẩm điêu khắc của anh ấy không lớn hơn chiếc ghế sofa thông thường, nhưng những nơi trú ẩn một phòng nhỏ bé cũng tuyệt vời như những lâu đài dành cho một người đang ngủ say.

Gregory tìm trên các bãi rác để tìm những mảnh rác để sử dụng. Cửa máy giặt tốt như cửa sổ bình thường. Cửa tủ lạnh có thể làm cửa trước đẹp và có các giá đỡ tiện ích ở bên trong. Và mỗi ngôi nhà đều có bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng.

B. Ngôi nhà điên

Với mong muốn đưa con người đến gần hơn với thiên nhiên, kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã tạo ra một nhà nghỉ nghệ thuật siêu thực tại Đà Lạt, Việt Nam.

Crazy House đã được công nhận về kiến trúc sáng tạo và độc đáo. Hầu như không có đường thẳng và không có góc vuông nào cả. Cấu trúc của ngôi nhà không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, nhưng mọi thứ trông hài hòa. Cấu trúc kỳ lạ này là một mê cung gồm những bậc thang uốn lượn, những cây cầu trông nguy hiểm và những căn phòng điêu khắc, mỗi phòng được đặt theo tên của một loài động vật. Trong một căn phòng, khách được theo dõi bởi đôi mắt đỏ rực của một con kangaroo. Trong một căn phòng khác, cửa sổ trông giống như mạng nhện khổng lồ và lò sưởi có hình quả trứng đại bàng.

C. Nhà ở khép kín

Nếu bạn nghe nói rằng họ đang đưa những người vô gia cư vào các công-te-nơ vận chuyển, bạn có thể bị sốc. Nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra ở Brighton, Anh.

Brighton Housing Trust được lấy cảm hứng từ một khu nhà ở tương tự ở Hà Lan. Nó đang phát triển 36 căn hộ studio ở trung tâm thị trấn, sử dụng các container vận chuyển cũ. Các căn hộ sẽ có cửa sổ ở mỗi đầu và nhà vệ sinh và phòng tắm ở giữa. Ở một bên sẽ có nhà bếp và bàn ăn nhỏ, còn bên kia là phòng khách với giường sofa.

Với diện tích 24 mét vuông, chúng nhỏ hơn một căn phòng chung trong một nhà nghỉ dành cho người vô gia cư. Nhưng chúng đáng mơ ước hơn nhiều và chắc chắn đủ rộng rãi cho một người. Chúng cũng có thể xếp chồng lên nhau. Các container sẽ nằm chồng lên nhau với cầu thang nối liền chúng.

3 (trang 54-55 Tiếng Anh 11 Friends Global): Read the Reading Strategy. Match two of the texts with the photos below. Say what evidence you found to support your answers.(Đọc Chiến lược đọc. Ghép hai trong số các văn bản với các bức ảnh dưới đây. Nêu những dẫn chứng trong văn bản để làm rõ câu trả lời của bạn.)

Unit 4F lớp 11 Reading (trang 54, 55) | Tiếng Anh 11 Friends Global

Đáp án:

Picture 1 – Text B: closer to nature, no straight lines, no right angles

Picture 2 – Text C: old shipping containers; stackable; The containers will sit on top of one another with stairs connecting them.

Hướng dẫn dịch:

Chiến lược đọc

Khi tìm ra dẫn chứng trong văn bản để làm rõ câu trả lời, hãy gạch chân nó và ghi lại nó đề cập tới câu hỏi nào. Nếu bạn làm vậy, bạn có thể tìm lại nó 1 cách dễ dàng khi kiểm tra câu trả lời vào cuối giờ.

Bức tranh 1 nối với văn bản B: closer to nature (gần gũi hơn với tự nhiên), no straight lines (không có đường thẳng), no right angles (không có góc vuông)

Bức tranh 2 nối với văn bản C: old shipping containers (những chiếc container chở hàng cũ); stackable (có thể xếp chồng lên nhau); The containers will sit on top of one another with stairs connecting them (Những chiếc container sẽ nằm chồng lên chiếc khác với cầu thang nối liền chúng lại với nhau.)

4 (trang 54-55 Tiếng Anh 11 Friends Global): Match the texts (A-C) with the sentences (1-4) below. Make a note of the evidence you found to support your answers. (Nối các đoạn văn (A-C) với các câu (1-4) bên dưới. Ghi lại dẫn chứng bạn tìm thấy để hỗ trợ câu trả lời của bạn.)

1. The designer of this house wants to raise public awareness of protecting nature.

2. The builder of these homes uses only recycled parts.

3. Each room in this house has a different animal theme.

4. These homes can be put together to make a block of flats.

Đáp án:

2-A (Gregory searches on rubbish dumps to find pieces to use. A washing machine door … A fridge door … has useful shelves on the inside.)

3-B (In one room, guests are watched over by the glowing red eyes of a kangaroo. In another room, the window looks like the cobweb of a giant spider and the fireplace is in the form of an eagle’s egg.)

4-C (They are also stackable. The containers will sit on top of one another with stairs connecting them.)

Hướng dẫn dịch:

1. Người thiết kế ngôi nhà này muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên.

2. Người xây những ngôi nhà này chỉ sử dụng những vật dụng tái chế.

3. Mỗi phòng trong ngôi nhà này có 1 chủ đề động vật khác nhau.

4. Những ngôi nhà này có thể gộp lại với nhau tạo thành 1 khối căn hộ.

5 (trang 55 Tiếng Anh 11 Friends Global): VOCABULARY Match a-g with 1-8 to make compound nouns. They are all in the texts. (Nối a-g với 1-8 để tạo danh từ ghép. Tất cả chúng đều có trong văn bản.)

Unit 4F lớp 11 Reading (trang 54, 55) | Tiếng Anh 11 Friends Global

Đáp án:

1. d

2. a

3. c

4. h

5. b

6. e

7. f

8. g

Hướng dẫn dịch:

– rubbish dump: bãi rác

– sofa bed: giường sofa

– front door: cửa trước

– dining table: bàn ăn

– shipping containers: container chở hàng

– housing estate: nhà ở

– studio flat: căn hộ studio

6 (trang 55 Tiếng Anh 11 Friends Global): Read the texts again. Answer the questions. (Đọc các văn bản một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1. Where does Gregory Kloehn find the parts to make his houses?

2. What does Gregory sometimes use as a front door?

3. In what way does staying in the Crazy House bring guests closer to nature?

4. Apart from the UK, in which country have containers been made into flats?

Đáp án:

1. He finds them in rubbish dumps.

2. He sometimes uses a fridge door as a front door.

3. Each of the rooms has features of an animal.

4. In the Netherlands.

Giải thích:

1. Thông tin: Gregory searches on rubbish dumps to find pieces to use. (Gregory tìm kiếm trên các bãi rác để tìm những mảnh rác để sử dụng.)

2. Thông tin: A fridge door can make a fine front door, and has useful shelves on the inside.(Cửa tủ lạnh có thể là một cửa trước tốt và có các giá đỡ hữu ích ở bên trong.)

3. Thông tin: This weird structure is a maze of winding flights of stairs, dangerous-looking bridges, and sculptural rooms, each of which is named after an animal. In one room, guests are watched over by the glowing red eyes of a kangaroo. In another room, the window looks like the cobweb of a giant spider and the fireplace is in the form of an eagle’s egg. (Cấu trúc kỳ lạ này là một mê cung gồm những bậc thang uốn lượn, những cây cầu trông nguy hiểm và những căn phòng điêu khắc, mỗi phòng được đặt theo tên của một loài động vật. Trong một căn phòng, khách được theo dõi bởi đôi mắt đỏ rực của một con kangaroo. Trong một căn phòng khác, cửa sổ trông giống như mạng nhện khổng lồ và lò sưởi có hình quả trứng đại bàng.)

4. Thông tin: The Brighton Housing Trust has been inspired by a similar housing estate in the Netherlands. (Brighton Housing Trust được lấy cảm hứng từ một khu nhà ở tương tự ở Hà Lan.)

Hướng dẫn dịch:

1. Gregory Kloehn tìm những bộ phận để làm nhà ở đâu? – Anh ấy tìm chúng trong bãi rác.

2. Gregory thỉnh thoảng sử dụng cái gì làm cửa trước? – Đôi khi anh ấy sử dụng cửa tủ lạnh làm cửa trước.

3. Bằng cách nào mà việc ở trong Crazy House mang khách đến gần với thiên nhiên hơn? – Mỗi 1 căn phòng đều có đặc điểm của 1 con vật.

4. Ngoài Vương quốc Anh, container đã được làm thành căn hộ ở quốc gia nào? – Ở Hà Lan.

7 (trang 55 Tiếng Anh 11 Friends Global): SPEAKING Work in pairs. Discuss these questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

1. Which home is the most original and clever, do you think? Why?

2. Which is the most useful from a social point of view? Why?

3. Which of the homes would you like to live in? Why?

4. Which of the homes would you not like to live in? Why not?

Gợi ý:

1. The Crazy House is the most original and clever home because of its surrealistic and unique design that incorporates natural elements and animal motifs.

2. The living sculptures made by Gregory Kloehn are the most useful from a social point of view because they provide affordable housing solutions for homeless people using recycled materials.

3. I would like to live in the shipping container housing in Brighton because it offers a cozy and private space that is affordable and sustainable.

4. I would not like to live in the Crazy House because its unconventional design may not be practical for everyday living, and may not offer enough privacy or storage space.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo bạn, ngôi nhà nào độc đáo và thông minh nhất? Tại sao?

Crazy House là ngôi nhà độc đáo và thông minh nhất nhờ thiết kế siêu thực và độc đáo kết hợp các yếu tố tự nhiên và họa tiết động vật.

2. Ngôi nhà nào hữu ích nhất từ góc nhìn xã hội? Tại sao?

Các tác phẩm điêu khắc sống do Gregory Kloehn thực hiện là hữu ích nhất từ quan điểm xã hội vì chúng cung cấp giải pháp nhà ở giá cả phải chăng cho người vô gia cư sử dụng vật liệu tái chế.

3. Bạn muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao?

Tôi muốn sống trong nhà container chở hàng ở Brighton vì nó có không gian ấm cúng và riêng tư với giá cả phải chăng và bền vững.

4. Bạn không muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao?

Tôi không thích sống trong Crazy house vì thiết kế độc đáo của nó có thể không thiết thực cho cuộc sống hàng ngày và có thể không cung cấp đủ không gian riêng tư hoặc nơi chứa đồ.