Nối tiếp bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng lesson, tài liệu Soạn Anh 9 phần Communication trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Soạn tiếng Anh 9 thí điểm lesson Communication giúp các em học sinh tập trung ôn luyện các từ vựng theo chủ đề: Recipes and Eating habits, đồng thời hướng dẫn thực hành cách viết công thức nấu ăn. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of this Unit, students will be able to:

– discuss the recipe for a dish

2. Objectives:

– Vocabulary: recipe for a dish

II. Nội dung soạn Communication Unit 7 Recipes and Eating habits

1.Look at the picture. Answer the questions.(Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi)

Tiếng Anh 9 Unit 7: Communication

Đáp án:

1 – I guess it is pumpkin soup..

2 – pumpkin, celery, butter, salt

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể đoán được tên của món ăn trong bức tranh?

– Tôi đoán nó là súp bí ngô

2. Bạn nghĩ các thành phần của món ăn là gì?

– Bí ngô, cần tây, bơ, muối

2. a Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers.(Bây giờ nghe phần đầu của của nói chuyện nơi mà Mi đang trình bày cách để chuẩn bị các nguyên liệu. Kiểm tra những câu trả lời của bạn)

Bài nghe:

Đáp án:

– pumpkin (bí ngô), celery (cần tây), shallots (củ hẹ), butter (bơ), salt (muối), cream (kem)

b. Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/ phrase. (Nghe phần đầu của cuộc nói chuyện một lần nữa. Điền từ hoặc một cụm từ vào mỗi ô trống)

Bài nghe:

Tiếng Anh 9 Unit 7: Communication

Đáp án:

1. a kilo 2. two 3. two sticks 4. two tablespoons 5. two tablespoons 6. a pinch
7.peel 8. chop 9. peel 10. slice 11. leaves

Hướng dẫn dịch:

Ingredients – Thành phần:

hai củ hành khô

– (3)two sticks of celery

hai nhánh cần tây

– (4) two tablespoons of butter

hai muỗng canh bơ

– (5) two tablespoons of fresh cream

hai muỗng canh kem tươi

– (6) a pinch of salt

một nhúm muối

Preparation – Chuẩn bị:

– (7) peel the pumpkin, and (8) chop it into cubes

gọt vỏ bí đỏ, và cắt nó thành khối

– (9) peel the shallots, and (10) slice them

lột vỏ hành khô và cắt chúng

– wash the celery and remove the (11) leaves

rửa cần tây và cắt bỏ lá

Nội dung bài nghe:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick and simple to cook.

The ingredients are: a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt.

Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves.

Hướng dẫn dịch:

Súp bí ngô là món súp yêu thích của gia đình tôi. Chúng tôi thường dùng chúng cho bữa sáng kèm với một vài lát bánh mì. Nó nhanh và đơn giản để nấu.

Các thành phần gồm có: một cân bí, hai củ hành, hai nhánh cần tây, hai muỗng canh bơ, hai muỗng canh kem tươi, và một chút muối.

Trước khi nấu, gọt vỏ bí đỏ và cắt nó thành cục. Lột vỏ hành khô và cắt chúng. Tiếp theo, rửa cần tây và cắt bỏ lá.

3. a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order. (Đọc các bước làm sao để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng)

a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.

c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.

d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

Đáp án:

1- b; 2- e; 3- f; 4- c; 5- a; 6- d

Hướng dẫn dịch:

1-b: Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hẹ và xào vài phút

2-e: thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa

3-f: thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

4-c: Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

5-a: thêm kem và nấu vừa sôi khoảng 2-3 phút

6-d: Để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

b. Listen to the second part of the talk and check your answer. (Nghe đoạn thứ hai của cuộc nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Here are the steps to make the soup:

– Heat the butter in a deep pan, add shallots and celery and stir fry for a few minutes.

– Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

– Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

– Puree the soup in a mixer until it is smooth.

– Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

– For the finishing touch, garnish it with somw celery leaves.

Hướng dẫn dịch:

Dưới đây là các bước để nấu món súp:

– đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút

– thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa

– thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

– làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

– thêm kem và nấu vừa sôi khoảng 2-3 phút

– để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish? (Nghe lại đoạn thứ hai một lần nữa. Những lợi ích của món ăn là gì)

Bài nghe:

Đáp án:

– a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A

– improve your eyesight and protect yourself from certain cancers

Hướng dẫn dịch

– Nguồn chất xơ, khoáng chất, và vitamin tốt đặc biệt là vitamin A

– Cải thiện thị lực và bảo vệ khỏi một số bệnh ung thư

4. a Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper(Làm việc theo nhóm. Chọn một món ăn bạn thích. Thảo luận về thành thành của món ăn, làm sao để chuẩn bị nó và các bước để nấu món ăn. Viết ý tưởng của bạn trên tờ giấy lớn.)

Tiếng Anh 9 Unit 7: Communication

Hướng dẫn dịch:

Tên của món ăn:

Thành phần:

Chuẩn bị:

Các bước:

Lợi ích của món ăn:

Gợi ý đáp án

Name of the dish: Omelet

Ingredients:

– Eggs

– Spice:

+ Pepper

+ MSG

+ Soup powder

+ Seasoning seeds

– Spring onion

Preparation:

– Buy fresh, delicious chicken eggs, not crushed, rotten

– Green onions are relatively uniform in diameter

Steps:

– Step 1: Crack the egg into the bowl

– Step 2: Add seasoning to taste

– Step 3: Cut scallions and onions and put them in a bowl that has just been beaten

– Step 4: Stir well

– Step 5: Heat the pan and add about 3 tablespoons of cooking oil

– Step 6: Pour the egg mixture evenly into the pan then wait 1 to 2 minutes

– Step 7: Flip the egg

– Step 8: Lay out on a plate and enjoy

Benefits of the dish

– Simple ingredients

– Unique delicious taste

– Easy to do, convenient

– Save time

b. Organise a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish. (Tổ chức một buổi triển lãm. Di chuyển xung quanh các nhóm và nghe họ trình bày. Bầu chọn cho món ăn tốt nhất.)

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 9 Unit 7: Skills 1NGẮN GỌN

Trên đây là Soạn Communication trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.