TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay để bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi để có thêm tài liệu giải sgk Sử 11 Chân trời sáng tạo nhé.

1. Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ 1991 đến nay

Câu hỏi: Nêu nét chính về ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc.

Bài làm

– Từ năm 1991 đến nay, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội và đã đạt được những thành tựu tiêu biểu về kinh tế, xã hội, đối ngoại,…

– Các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và một số nước khác tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới, từng bước xác định mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp.

– Mặc dù chủ nghĩa xã hội đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng lí tưởng về một chế độ xã hội giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh vẫn là đích hướng tới của tất cả các quốc gia trên thế giới.

2. Thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc.

a) Thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc

Câu hỏi: Nêu những thành tựu chính của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc.

Bài làm

– Từ cuối năm 1978, Trung Quốc thực hiện cải cách và mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trải qua các giai đoạn, công cuộc cải cách đã thu được nhiều thành tựu trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học – kĩ thuật.

♦ Về kinh tế: thực hiện nền kinh tế thị trường, cải cách thể chế kinh tế, chú trọng phát triển khoa học kĩ thuật, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ gần 150 tỉ USD (năm 1978) lên hơn 17 nghìn tỉ USD (năm 2021 – năm đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất tính từ năm 1960);

+ Bình quân tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020 – 2021 là 5,1%, dẫn đầu các nền kinh tế trên thế giới.

♦ Về xã hội:

+ Xây dựng một xã hội hiện đại, có tính hài hòa, chú trọng công bằng và an sinh xã hội, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

+ Trung Quốc chiến thắng trong cuộc chiến chống nghèo đói (trong một thập kỉ qua có gần 100 triệu người nghèo và hơn 800 huyện thoát nghèo).

♦ Về văn hoá: xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa, đề cao văn hoá dân tộc, phát triển giáo dục và khoa học,…

♦ Về khoa học – kĩ thuật: Trung Quốc sau 20 năm cải cách mở cửa đã liên tiếp phóng 5 con tàu “Thần Châu” vào không gian Vũ trụ.

b) Ý nghĩa công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc

Câu hỏi: Nêu ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc.

Bài làm

– Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đã giúp Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng; làm cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tình hình chính trị – xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế quốc tế nâng cao trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho sự hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học – kĩ thuật,…

– Với những thành tựu tiêu biểu đó cho thấy sự đúng đắn của con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, góp phần làm phong phú thêm lí luận về mô hình phát triển chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn.

Luyện tập và vận dụng

Luyện tập

Câu hỏi 1. Kể tên những nước theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay mà em biết.

Câu hỏi 2. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay?

Vận dụng

Câu hỏi 1. Tìm hiểu và trình bày thông tin về con đường” xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo.