Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 2 Lesson 3 trang 12, 13 sách iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 2 Lesson 3 trang 12, 13

Listening

a (trang 12 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Listen to the children talking. Where do you think they are? (Hãy nghe lũ trẻ nói chuyện. Bạn nghĩ chúng đang ở đâu?)

1. in the park

2. in the school playground

3. at home

Đáp án: 2

Nội dung bài nghe:

Ryan: Hi. What are you talking about?

Melissa: Hey, Ryan. We’re talking about what we have learned from our parents.

Ryan: Oh, cool. What have you learned, Melissa?

Melissa: My dad taught me how to play the guitar.

Ryan: That’s really cool. What about you, Mark?

Mark: My mom taught me how to cook.

Ryan: What can you make?

Mark: I can make a really good omelet. What about you, Ryan?

Ryan: My dad taught me how to fix my bicycle. It was a lot of fun.

Mark: Nice. Is there anything else you wish they would teach you?

Ryan: Hmm. Maybe not my parents, but my grandma. I want her to teach me how to bake cakes. Her cakes are amazing!

Melissa: That would be a great skill to have.

Ryan: What about you two?

Melissa: I wish my mom would share with me how to save money.

Mark: Good idea. I wish my uncle would teach me karate. It looks really cool.

Ryan: That would be really great, Mark.

Melissa: Do you think we could share with them anything in return?

Ryan: Hmm. I’m not sure. What do you think, Mark?

Mark: I could show my parents how to make a website. I think it would help their business.

Melissa: They’re good ideas. I think I could tell my parents about new clothing styles. Their clothes are all pretty old.

Ryan: You could tell me, too!

Hướng dẫn dịch:

Ryan: Xin chào. Các cậu đang nói về cái gì vậy?

Melissa: Chào, Ryan. Chúng tớ đang nói về những gì chúng tớ đã học được từ bố mẹ của mình.

Ryan: Ồ, tuyệt. Cậu đã học được gì hả Melissa?

Melissa: Bố tớ đã dạy tớ chơi ghi-ta.

Ryan: Điều đó thật tuyệt. Còn cậu thì sao Mark?

Mark: Mẹ tớ dạy tớ nấu ăn.

Ryan: Cậu có thể làm món gì?

Mark: Tớ có thể làm món trứng tráng rất ngon. Còn cậu thì sao Ryan?

Ryan: Bố tớ đã dạy tớ cách sửa xe đạp. Việc này rất vui.

Mark: Hay đấy. Có bất cứ điều gì khác mà cậu muốn họ sẽ dạy cho bạn không?

Ryan: Hừm. Có lẽ không phải bố mẹ tớ, mà là bà tớ. Tớ muốn bà dạy tớ cách nướng bánh. Bánh của bà rất tuyệt vời!

Melissa: Đó sẽ là một kỹ năng tuyệt vời.

Ryan: Còn hai cậu thì sao?

Melissa: Tớ ước mẹ tớ sẽ chia sẻ cách tiết kiệm tiền.

Mark: Ý kiến hay đấy. Tớ ước chú tớ sẽ dạy tớ võ karate. Nó trông thực sự rất ngầu.

Ryan: Hay đấy, Mark.

Melissa: Các cậu có nghĩ rằng đổi lại chúng ta có thể chia sẻ với họ bất cứ điều gì không?

Ryan: Hừm. Tớ không chắc. Cậu nghĩ sao hả Mark?

Mark: Tớ có thể chỉ cho bố mẹ cách tạo một trang web. Tớ nghĩ rằng nó sẽ giúp cho việc kinh doanh của họ.

Melissa: Đó là những ý kiến tuyệt vời. Tớ nghĩ rằng tớ có thể nói với bố mẹ về phong cách quần áo mới. Quần áo của họ đều khá cũ rồi.

Ryan: Cậu cũng có thể cho tớ biết nữa! 

b (trang 12 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, listen and answer the questions. (Bây giờ, hãy nghe và trả lời các câu hỏi.)

1. What did Melissa’s dad teach her?

2. What can Mark cook well?

3. What does Ryan want his grandma to teach him?

4. What does Mark want his uncle to teach him?

5. What does Mark think he could show his parents how to make?

Đáp án:

1. how to play the guitar

2. an omelet

3. how to bake (cakes)

4. karate

5. a website

Hướng dẫn dịch:

1. Bố của Melissa đã dạy cô điều gì? – cách chơi ghi-ta.

2. Mark có thể nấu món gì ngon? – trứng tráng.

3. Ryan muốn bà dạy cậu điều gì? – cách nướng (bánh ngọt).

4. Mark muốn chú dạy gì cho mình? – karate.

5. Mark nghĩ mình có thể chỉ cho bố mẹ cách làm món gì? – một trang web.

Reading

a (trang 12 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read the essay and choose the best introductory sentence. (Đọc bài văn và chọn câu mở đầu hay nhất.)

1. Older generations have taught younger generations everything they know.

2. Younger generations need to learn a lot from the older generations.

3. Older and younger generations can share a lot of knowledge and skills with each other.

______. We grew up learning different things and have different life experiences.

I could learn lots from the older generations. They could show me how to get my dream job. My parents have had many different jobs. They could show me how to find a job I would enjoy. They could also help me to do well in the interview. I would find it really useful. I think there’s a lot more that I could learn from them.

I have already learned many things from the older generations. My dad has taught me a lot. He taught me how to play soccer. I really enjoyed it. Now, I am a lot better than my friends. I have learned lots of other skills, too. I think I could share some skills with the older generations. I know a lot about gardening. I could show my grandparents how to make their garden beautiful. I think they could make it look great and they’d enjoy doing it. There’s much more I could share with them, too.

Different generations should spend more time together sharing with each other the skills they know. Everyone has things they can share and learn.

Đáp án: 3

Hướng dẫn dịch:

Thế hệ già và trẻ có thể chia sẻ nhiều kiến thức và kỹ năng với nhau. Chúng tôi lớn lên học những điều khác nhau và có những trải nghiệm sống khác nhau.

Tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ các thế hệ đi trước. Họ có thể chỉ cho tôi cách để có được công việc mơ ước của mình. Bố mẹ tôi đã làm nhiều công việc khác nhau. Họ có thể chỉ cho tôi cách tìm một công việc mà tôi yêu thích. Họ cũng có thể giúp tôi làm tốt cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ thấy nó thực sự hữu ích. Tôi nghĩ còn rất nhiều điều tôi có thể học hỏi từ họ.

Tôi đã học được nhiều điều từ thế hệ đi trước. Bố tôi đã dạy tôi rất nhiều điều. Anh ấy dạy tôi cách chơi bóng đá. Tôi thực sự rất thích nó. Bây giờ tôi đã khá hơn rất nhiều so với bạn bè của mình. Tôi cũng đã học được rất nhiều kỹ năng khác. Tôi nghĩ tôi có thể chia sẻ một số kỹ năng với thế hệ cũ. Tôi biết rất nhiều về việc làm vườn. Tôi có thể chỉ cho ông bà tôi cách làm cho khu vườn của họ trở nên đẹp đẽ. Tôi nghĩ họ có thể làm cho nó trông thật tuyệt và họ sẽ thích làm điều đó. Còn nhiều điều nữa tôi có thể chia sẻ với họ.

Các thế hệ khác nhau nên dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với nhau những kỹ năng mà họ biết. Mọi người đều có những điều họ có thể chia sẻ và học hỏi.

b (trang 12 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, read and circle. (Bây giờ hãy đọc và khoanh đáp án.)

1. What does the writer think he could learn from older generations?

a. how to play soccer

b. how to find a good job

c. how to garden

2. Why could his parents teach him how to interview well?

a. They have had lots of jobs.

b. They are older.

c. They enjoy doing it.

3. What has the writer learned from his father?

a. how to garden

b. how to fix a car

c. how to play soccer

4. What would his grandparents enjoy doing?

a. playing soccer

b. making their garden look good 

c. teaching the writer

Đáp án:

1. b

2. a

3. c

4. b

Giải thích:

1. Thông tin: They could show me how to find a job I would enjoy. (Họ có thể chỉ cho tôi cách để có được công việc mơ ước.)

2. Thông tin: My parents have had many different jobs. (Cha mẹ tôi đã có nhiều công việc khác nhau.)

3. Thông tin: He taught me how to play soccer. (Ông ấy dạy tôi cách chơi bóng đá.)

4. Thông tin: I could show my grandparents how to make their garden beautiful. I think they could make it look great and they’d enjoy doing it. (Tôi có thể chỉ cho ông bà cách làm cho khu vườn của họ trở nên đẹp đẽ. Tôi nghĩ họ có thể làm cho nó trông thật tuyệt và họ sẽ thích làm điều đó.)

Hướng dẫn dịch:

1. Người viết nghĩ mình có thể học được gì từ thế hệ đi trước?

– Làm thế nào để tìm được một công việc tốt.

2. Tại sao bố mẹ anh ấy có thể dạy anh ấy cách phỏng vấn tốt?

– Họ đã có rất nhiều công việc.

3. Nhà văn đã học được điều gì từ người cha?

– Cách chơi bóng đá.

4. Ông bà của anh ấy thích làm gì?

– Làm cho khu vườn của họ trông đẹp.

Writing Skill

(trang 13 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Read about writing body paragraphs in essays. Read the sentences and write D for details, E for examples, and O for opinions. (Đọc về cách viết đoạn thân bài trong bài luận. Đọc các câu và viết D cho chi tiết, E cho ví dụ và O cho ý kiến.)

1. My mother taught me how to sew.

2. I would really enjoy spending time with my grandfather.

3. I could learn how to fix a broken air conditioner.

4. I think my parents would like to learn these new skills.

5. I showed my uncle how to write text messages.

Đáp án:

1. E

2. O

3. D

4. O

5. E

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi dạy tôi may vá.

2. Tôi thực sự thích dành thời gian với ông tôi.

3. Tôi có thể học cách sửa chiếc điều hòa bị hỏng.

4. Tôi nghĩ bố mẹ tôi muốn học những kỹ năng mới này.

5. Tôi đã chỉ cho chú tôi cách viết tin nhắn.

Planning

(trang 13 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Look at the people below. Imagine they are your family members. Choose 2-3 things you have or could learn from them and at least one skill or knowledge you could or have shared with them. Give examples or extra opinions for each idea. (Hãy nhìn những người bên dưới. Hãy tưởng tượng họ là thành viên gia đình của bạn. Chọn 2-3 điều bạn có hoặc có thể học được từ họ và ít nhất một kỹ năng hoặc kiến thức bạn có thể hoặc đã chia sẻ với họ. Đưa ra ví dụ hoặc ý kiến thêm cho mỗi ý tưởng.)

SBT Tiếng Anh 11 Unit 2 Lesson 3 (trang 12, 13) | Sách bài tập Tiếng Anh 11 Smart World

Hướng dẫn dịch:

Bố

Ông

+ làm vườn, nấu ăn, tennis

– phương tiện truyền thông xã hội, máy tính, đi xe đạp

+ máy tính, tổ chức, thời trang

– thể thao, trò chơi điện tử, tiết kiệm tiền

+ sửa chữa đồ đạc, kỹ năng hoạt động ngoài trời, khiêu vũ

– thời trang, máy tính, nấu ăn

 

Writing

(trang 13 SBT Tiếng Anh 11 Smart World): Now, use your notes to write an essay about what skills or knowledge different generations have or could share with each other. Write 150-180 words. (Bây giờ, hãy sử dụng ghi chú của bạn để viết một bài luận về những kỹ năng hoặc kiến thức mà các thế hệ khác nhau có hoặc có thể chia sẻ với nhau. Viết 150-180 từ.)

Gợi ý:

Different generations can teach each other a lot. They know things that the others don’t.

I could learn a lot of from the older generations. I think my dad could show me how to use computers. He has a lot of experience using them. I would find it really useful for my school work. I think there’s more they could teach me as well. I have already learned from the older generations. My aunt has taught me how to cook. She showed me how to make curry and fried rice. I think knowing how to cook will help me when I go to university. I have learned lots of other skills from the older generations, too.

I could share with the older generations a few things. I could tell my granddad about new styles of clothing. I could show him some new clothes that would look good on him. I think he would enjoy it. I have other skills I could share with them, too.

Older and younger generations can learn a lot from each other. We can all benefit from learning new things.

Hướng dẫn dịch:

Các thế hệ khác nhau có thể dạy cho nhau rất nhiều điều. Họ biết những điều mà những người khác không biết.

Tôi có thể học được rất nhiều từ các thế hệ đi trước. Tôi nghĩ bố tôi có thể chỉ cho tôi cách sử dụng máy tính. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng chúng. Tôi sẽ thấy nó thực sự hữu ích cho việc học ở trường. Tôi nghĩ họ cũng có thể dạy tôi nhiều điều hơn nữa. Tôi đã học được từ các thế hệ cũ. Dì của tôi đã dạy tôi cách nấu ăn. Cô ấy chỉ cho tôi cách làm cà ri và cơm chiên. Tôi nghĩ biết nấu ăn sẽ giúp ích cho tôi khi vào đại học. Tôi cũng đã học được rất nhiều kỹ năng khác từ các thế hệ đi trước.

Tôi có thể chia sẻ với các thế hệ trước một vài điều. Tôi có thể nói với ông tôi về những kiểu quần áo mới. Tôi có thể cho ông xem một số bộ quần áo mới mà ông mặc sẽ đẹp. Tôi nghĩ ông sẽ thích nó. Tôi cũng có những kỹ năng khác mà tôi có thể chia sẻ với họ.

Thế hệ già và trẻ có thể học được nhiều điều từ nhau. Tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ việc học những điều mới.