Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 10 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 10 Pronunciation

(trang 90 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following conversations. Put a tick to indicate the appropriate intonation (rising or falling) on the question tags. Then practise saying them. (Đọc các đoạn hội thoại sau. Đánh dấu chọn để chỉ ngữ điệu thích hợp (tăng hoặc giảm) vào các thẻ câu hỏi. Sau đó thực hành nói chúng.)

Conversation 1. (A is not sure of B’s answer)

A: You will prepare the slides for tomorrow’s talk, won’t you?

B: OK. I’ll do that.

Conversation 2. (B is making a point)

A: Siberian tigers are endangered animals.

B: That’s right. We should protect them, shouldn’t we?

Conversation 3. (A isn’t sure of B’s answer)

A: You are attending the workshop on protecting local biodiversity on Monday, aren’t you?

B: Yes, I’m giving a talk about the loss of local fauna.

Conversation 4. (A is making a point)

A: Nam is a very talented young man. He has won a scholarship at Hanoi University, hasn’t he?

B: That’s right.

Conversation 5. (B is making a point)

A: The trip to U Minh National Park was amazing.

B: We saw so many animals and plants, didn’t we?

Conversation 6. (A isn’t sure of B’s answer)

A: You don’t know if our proposal was accepted, do you?

B: I’m afraid it wasn’t. No one supported it.

Conversation 7. (A is sure of B’s answer)

A: People should use less fresh water, shouldn’t they?

B: Yes, I agree with you.

Conversation 8. (A isn’t sure of B’s answer)

A: I don’t think I received your proposal. You haven’t submitted it, have you?

B: Yes. I have.

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 90 Unit 10 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Hướng dẫn dịch:

Hội thoại 1. (A không chắc câu trả lời của B)

A: Bạn sẽ chuẩn bị slide cho bài nói chuyện ngày mai phải không?

B: Được. Tôi sẽ làm việc đó.

Hội thoại 2. (B đang đưa ra quan điểm)

A: Hổ Siberia là động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

B: Đúng vậy. Chúng ta nên bảo vệ chúng, phải không?

Hội thoại 3. (A không chắc câu trả lời của B)

A: Bạn đang tham dự hội thảo về bảo vệ đa dạng sinh học địa phương vào thứ Hai phải không?

B: Vâng, tôi đang nói về sự mất mát của hệ động vật địa phương.

Hội thoại 4. (A đang đưa ra quan điểm)

A: Nam là một chàng trai trẻ rất tài năng. Anh ấy đã giành được học bổng tại Đại học Hà Nội phải không?

B: Đúng vậy.

Hội thoại 5. (B đang đưa ra quan điểm)

A: Chuyến đi đến Vườn quốc gia U Minh thật tuyệt vời.

B: Chúng ta đã thấy rất nhiều động vật và thực vật phải không?

Hội thoại 6. (A không chắc câu trả lời của B)

A: Bạn không biết liệu đề xuất của chúng tôi có được chấp nhận không?

B: Tôi e rằng không phải vậy. Không ai ủng hộ nó.

Hội thoại 7. (A chắc chắn câu trả lời của B)

A: Mọi người nên sử dụng ít nước ngọt hơn, phải không?

B: Ừ, tôi đồng ý với bạn.

Hội thoại 8. (A không chắc câu trả lời của B)

A: Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận được đề nghị của bạn. Bạn đã không gửi nó, phải khômg?

B: Đúng. Tôi có.