Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 9 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 9 Pronunciation

(trang 82 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the questions below and mark the intonation using (falling intonation) or (rising intonation). Then practise saying them. (Đọc các câu hỏi dưới đây và đánh dấu ngữ điệu sử dụng (ngữ điệu giảm) hoặc (ngữ điệu tăng). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. Is she suffering from anxiety or depression?

2. Is her essay about social or environmental issues?

3. Does the organisation support victims of physical or mental bullying?

4. Are we going to invite the pop singer, the boy band, or the dance group?

5. Do you want to go to university in Australia, England, or the US?

6. Does bullying cause victims to become depressed or experience physical illness?

7. Are we going to propose the idea to teachers or parents first?

8. Would you like me to help with designing the posters, preparing the slides, or writing the invitations?

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 82 Unit 9 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy có bị lo âu hay trầm cảm không?

2. Bài luận của cô ấy về các vấn đề xã hội hay môi trường?

3. Tổ chức có hỗ trợ nạn nhân bị bắt nạt về thể chất hoặc tinh thần không?

4. Chúng ta sẽ mời ca sĩ nhạc pop, nhóm nhạc nam hay nhóm nhảy?

5. Bạn muốn học đại học ở Úc, Anh hay Mỹ?

6. Bắt nạt có khiến nạn nhân bị trầm cảm hoặc mắc bệnh về thể chất không?

7. Chúng ta sẽ đề xuất ý tưởng với giáo viên hay phụ huynh trước?

8. Bạn có muốn tôi giúp thiết kế áp phích, chuẩn bị các slide hoặc viết thư mời không?